Правни положения и правила

Общи условия за продажба и доставка на продукти и услуги на Грундфос

Версия август 2020 (EEWAA) (SEE) (GBU)

 

ВЪВЕДЕНИЕ

1. ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящите Общи условия за продажба и доставка на продукти и услуги („Общи условия“) се отнасят за доставката от „Грундфос България“ ЕООД („Грундфос“) на продукти, услуги, и продукти във връзка с услуги на клиента.

1.2 Счита се, че страните са сключили договор, когато офертата на едната страна е приета от другата страна, без възражения или промени. Получаването от страна на клиента на продукти или услуги представлява фактическо приемане. Офертата, приемането, Общите условия (независимо или не от позоваване на тях) и всякакви други документи, изрично приети от Грундфос, съставляват Договор за закупуване на продукти или услуги от страна на клиента („Договор“).

1.3 Клиентът следва да гарантира, че приемането от Грундфос съответства на офертата на клиента. Ако клиентът не уведоми Грундфос за несъответствия без ненужно забавяне, приемането от страна на Грундфос е обвързващо за клиента.

1.4 Ако Грундфос и Клиентът са сключили отделен договор, приет от двете страни в писмена форма, се прилагат условията на този договор. Настоящите Общи условия обаче се прилагат относно въпроси, които не са уредени в гореспоменатия договор.

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ГРУНДФОС

2.1 На клиента се препоръчва да потърси всички необходими технически консултации от трета страна. С изключение на конкретна информация относно продукт, Грундфос не носи отговорност за информацията, предоставена на клиент (или на която и да е трета страна, действаща от името на клиент) преди, на или след датата на влизането в сила на Договора, освен ако страните не са сключили писмен договор, който включва консултация от страна на Грундфос и отделно заплащане за тази консултация.

2.2 Ако страните сключат договор въз основа на консултация от страна на Грундфос, то в случая тази консултация от Грундфос се дава само в рамките на обсега на работа на Грундфос, до колкото е известно на Грундфос към момента на предоставяне на консултацията, и единствено въз основа на информацията, предоставена от клиента на Грундфос.

 

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОДУКТ

3. ПРОВЕРКА ОТ СТРАНА НА ГРУНДФОС

3.1 Всички продукти преминават проверка и стандартно изпитване преди експедиция от завода. По желание на клиента и срещу посочена от Грундфос такса, Грундфос може да предостави сертификат за изпитване. Сертификатът за изпитване има за цел да установи факта, че продуктите са произведени съгласно спецификациите на Грундфос, освен ако продуктите не издържат изпитването.

 

4. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ, СРОК НА ДОСТАВКА И ОТМЯНА

4.1 Грундфос доставя всички продукти на уговорените в писмена форма място и час, при условие че клиентът е осигурил всички технически подробности и формалности, свързани с изпълнението на Договора да са на разположение на Грундфос и при условие, че клиентът е платил авансовото плащане изцяло съгласно Клауза 9.2 по-долу. Графикът, посочен в офертата и/или потвърждението на поръчката от Грундфос, е необвързващ очакван срок и не представлява договореност за срока на доставка. Ако страните не са се договорили за срок за доставка, Грундфос извършва доставката в рамките на разумен срок след подаване на потвърждението за поръчката.

4.2 Ако продуктите не бъдат доставени 90 дни след договорената дата за доставка (ако има такава), клиентът може да прекрати с писмено уведомление частта от Договора относно закъснелите продукти.

4.3 Ако на уговорената дата клиентът не приеме доставката на продуктите (изцяло или частично), клиентът заплаща така, сякаш доставката е била извършена, като Грундфос има право на обезщетение от клиента за всяка претърпяна вследствие на неизпълнението загуба, включително допълнителни разходи за транспорт и съхранение. Алтернативно, Грундфос може да прекрати Договора (или част от него) и да предяви обезщетение от клиента за всяка претърпяна вследствие на неизпълнение загуба, включително допълнителни транспортни разходи

4.4 Грундфос може да доставя продуктите на партиди, във всякаква последователност.

4.5 Клиентът има право да се откаже от Договора без никакви финансови последствия в рамките на 24 часа след изпращане на поръчка за покупка до Грундфос, освен ако Грундфос не са започнали производството на тази поръчка. Всеки отказ след този срок подлежи на писмено одобрение от страна на Грундфос, като ако Грундфос приеме отказа от Договора, то става при следните условия:

(a) В случай на отмяна на продукти, които се поддържат в постоянна наличност, Грундфос начислява такса за отмяна в размер на 20% от нетната фактурна стойност на Договора.

(b) В случай на продукти, които не се поддържат в постоянна наличност, Грундфос начислява следните разходи: i) такса за отмяна в размер на 20% от нетната фактурна стойност на Договора, ii) действителните разходи, включително производствените разходи, и iii) разходите за връщане на артикулите до производителя. При поискване от страна на клиента, Грундфос представя списък на тези разходи.

(c) Ако продуктите са били (частично) доставени, при отмяната се прилагат следните допълнителни условия:

i) Продукти на повече от една година от датата на производство не могат да бъдат върнати на Грундфос.

ii) Върнатите продукти следва да бъдат в оригиналното им неповредено състояние и опаковка.

iii) Клиентът уведомява предварително в писмен вид Отдела за обслужване на клиенти на Грундфос с прикачено копие от оригиналната фактура.

iv) Разходите за връщането на стоките до склада на Грундфос се заплащат от клиента. Ако Грундфос извършва връщането на продуктите до склада на Грундфос, Грундфос има право да предяви тези транспортни разходи на клиента в допълнение към разходите, посочени в Клауза 4.5(a) или 4.5(b) по-горе.

 

5. РИСК И ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

5.1 Срокът на доставка на продуктите на Грундфос е DDP - доставено, мито платено (вж. Инкотермс 2010 г.) на мястото на доставка, както е посочено в Договора.

5.2 Относно продукти, доставяни заедно с обслужване, рискът от погиване или повреда преминава към клиента при завършване на услугите. Ако обаче продуктите се доставят заедно с услугите, но така че продуктите временно да се оставят на обекта на клиента/крайния потребител до монтажа им (без Грундфос да присъства на обекта), рискът преминава към клиента, когато Грундфос достави продуктите на обекта.

5.3 Собствеността върху продуктите преминава към клиента в момента на доставката. Ако клиентът не плати, Грундфос има право да си вземе продуктите обратно изцяло за сметка на клиента. Това запазване на собствеността не засяга преминаването на риска.

 

6. ПРЕГЛЕД

6.1 Веднага след доставката на продуктите (които не са доставени и монтирани във връзка с извършването на услуга), клиентът трябва да прегледа продуктите за видими дефекти или липси и да се увери, че доставените продукти отговарят на потвърждението на поръчката. При несъответствия, същите се отбелязват в товарителницата по надлежен начин (включително печат и подпис), като се правят съответни снимки. Ако клиентът не направи такъв преглед, не отбележи евентуални несъответствия в товарителницата и не уведоми надлежно Грундфос (ако е приложимо) незабавно и не по-късно от 5 дни, клиентът губи правото си да претендира за наличие на дефекти в доставените продукти, които клиентът е можел да установи при извършването на такъв преглед.

 

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛУГА

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И СРОК

7.1 Грундфос извършва услугите професионално и качествено.

7.2 Грундфос извършва услугите на уговореното място и време, при условие че всички технически подробности и формалности, свързани с изпълнението на Договора са на разположение на Грундфос.

7.3 Грундфос извършва услугите в рамките на нормалното работно време, в съответствие с политиката на Грундфос към момента на изпълнението и доставката (събота и неделя и национални празници са извън нормалното работно време). Страните могат да се споразумеят Грундфос да извършва работи извън нормалното работно време като Грундфос фактурира такива часове по приложимите ставки на Дружеството.

7.4 Ако Грундфос не извърши и достави услугите 90 дни след договорената дата за доставка, клиентът има прави да прекрати с писмено уведомление частта от Договора относно закъснелите услуги.

7.5 В случай, че клиентът не приеме извършването на услугите или част от тях, както е уговорено, се прилага Клауза 4.3.

7.6 Грундфос полага разумни усилия да спазва всички правила и разпоредби на клиента относно здравословни и безопасни условия на труд, както и всякакви други разумни изисквания за сигурност, които се прилагат в помещенията на клиента, и които клиентът е съобщил на Грундфос. Грундфос не носи отговорност за нарушения на задълженията си по Договора, доколкото такова нарушение касае спазването от страна на Грундфос на правилата за здравословни и безопасни условия на труд на клиента, освен в случай, че Грундфос е получил писмено копие от тези разпоредби преди да сключи Договора. При нужда страните подписват допълнително споразумение за уреждане на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

7.7. Освен ако не е уговорено друго, Грундфос по свое усмотрение решава дали услугите ще се извършват от едно или повече лица. Клиентът следва да информира Грундфос своевременно преди извършване на услугите от Грундфос, че изпълнението на услугите изисква повече от едно лице. Ако клиентът не направи това, Грундфос има право да фактурира на клиента всички направени разходи, дори и без завършване на услугите.

7.8 Грундфос има право да възлага на подизпълнител всяко свое задължение без съгласието на клиента. Грундфос носи отговорност за всякакви действия или бездействия на своите доставчици.

 

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

8.1 Клиентът (изцяло за своя сметка) и когато е уместно, гарантира, че неговите клиенти и крайни потребители:

(a) съдействат на Грундфос по всички въпроси, свързани с предоставянето на услугите;

(b) предоставят на Грундфос и неговите представители достъп до помещенията на клиента и други съоръжения, както такъв достъп е разумно необходим за предоставянето на услугите;

(c) осигуряват адекватно осветление, отопление, захранване, вентилация и отводняване според разумните изисквания на Грундфос;

(d) при всяко тяхно посещение, информират инженера или представителите на Грундфос за всяко незадоволително функциониране или неизправна работа на продукта, по който Грундфос извършва услуги;

(e) предоставят на Грундфос необходимите и изисквани от Грундфос документи, информация, инструменти и материали за коректното предоставяне на услугите („Влагани материали“) като гарантират, че Влаганите материали са точни във всички съществени отношения;

(f) гарантират, че всички Влагани материали са в изправност и подходящи за целите, за които се използват във връзка с услугите;

(g) подготвят и поддържат съответните помещения за предоставяне на услугите, включително идентифициране, наблюдение, премахване и изхвърляне на всякакви опасни материали в съответствие с всички приложими закони, преди и по време на изпълнението на услугите;

(h) информират писмено Грундфос относно всички правила и разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд и всички други разумни изисквания за сигурност, които се прилагат в помещенията на клиента;

(i) притежават и поддържат валидни всички необходими разрешителни, разрешения, лицензи, одобрения и съгласия, и спазват цялото приложимо законодателство, позволяващо на Грундфос да: (i) предоставя услугите в помещенията на клиента, и (ii) да използва вложените материали;

(j) гарантират, че клиентът е законният собственик на всяко оборудване или система, които трябва да се обслужат; и

(k) дотолкова, доколкото това може да попречи на изпълнението на услугите, да не дават на трета страна достъп за проверка или демонтаж до, или да не предоставят на трета страна, каквото и да е оборудване или система, които следва да бъдат обслужени.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9. ЦЕНА, УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

9.1 Цената на продуктите и услугите е посочената от Грундфос в Договора.

9.2 Клиентът заплаща на Грундфос 100% от цената на поръчаните продукти и услуги веднага след сключване на Договора съгласно издадената проформа фактура. Грундфос не започва производство на каквито и да било продукти или извършването каквито и да било услуги, преди да е получил пълното предплащане. Грундфос издава фактура на клиента при доставка.

9.3 Дадените на клиента цени не включват суми по отношение на данък добавена стойност, данък продажби или други дължими акцизи. Клиентът следва да плати гореспоменатите суми едновременно с дължимото плащане за продуктите или услугите, за които се отнасят, като тези разходи се начисляват върху цената и се добавят във фактурата.

9.4 Клиентът спазва всички изисквания на приложимото законодателство по отношение на данъците и/или ДДС като си сътрудничи с Грундфос по всички въпроси, свързани с данъци/ДДС, доколкото е необходимо.

9.5 В случай, че клиентът не плати на падежа, клиентът плаща на Грундфос неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула пет процента) от стойността за всеки ден просрочие до действителното плащане на просрочената сума. Грундфос може също така да (i) изиска бъдещи доставки да подлежат на гарантирано плащане и да спре извършването на други доставки, докато клиентът не предостави изисканата от Грундфос гаранция; или (ii) да преустанови предоставянето на бъдещи доставки, докато клиентът не плати изцяло просрочените суми.

9.6 В случай, че клиент не плати просрочени фактури (въпреки едно напомняне) или в случай на прекратяване на Договора, тогава всички плащания, дължими към Грундфос стават незабавно изискуеми.

9.7 Ако клиент плати фактура, така че Грундфос получава цялата сума по-рано от падежа, клиентът може да има право на отстъпка, съгласно процедурата за предсрочно плащане на Грундфос. При поискване Грундфос предоставя допълнителна информация относно процедурата за предсрочно плащане.

9.8 Ако клиентът направи поръчка на стойност под 400 евро, Грундфос начислява допълнителна административна такса от 30 евро. Грундфос не начислява административна такса на поръчки, направени чрез Extranet или на поръчки за резервни части.

9.9 Ако клиентът направи спешна поръчка (например, доставки извън обичайното работно време или експресни поръчки, които да бъдат доставени същия ден или следващия ден), Грундфос начислява на клиента всички допълнителни такси и разходи за доставката, както и такса за спешна поръчка в размер на 50 евро. Грундфос си запазва правото да не приеме спешна поръчка или да начисли по-висока такса за спешна поръчка.

9.10 Ако клиентът получи продукти в опаковъчен материал или контейнери за многократна употреба, същите са собственост на Грундфос. Клиентът трябва да върне опаковъчните материали или контейнери за многократна употреба на Грундфос за своя собствена сметка в рамките на 15 дни от датата на доставката. Ако клиентът не го направи, Грундфос има право по свое усмотрение, или да фактурира на клиента насрещната стойност на опаковъчния материал или контейнера, или да начисли такса наем за използването им.

9.11 Всички цени са посочени в лева по официалния обменен курс лев/евро към момента, в който е дадена цената. В случай на промяна в официалния обменен курс, страните се съгласяват, че Грундфос има право съответно да коригира и промени цените във всички документи за поръчка и/или фактури, до момента, в който клиентът направи действителното плащане на фактурата.

 

10. ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ

10.1 Грундфос гарантира, че ще достави продуктите и услугите в съответствие с Договора. Даден продукт е дефектен, само в случай, че не е доставен в съответствие с Договора поради дефектни материали, дизайн или производство от страна на Грундфос или трета страна, действаща от името на Грундфос.

10.2 Без да се променя общият характер на Клаузата, гаранцията не покрива щети, ако същите се дължат на (включително): обикновено износване; използване на продуктите за приложения, за които не са предназначени; монтаж на продуктите в неподходяща за тях среда; модификации, промени или ремонт на продуктите или услугите, предприети от клиент или трета страна (която не действа от името на Грундфос); неспазване на инструкциите на Грундфос, например ръководствата за монтаж, експлоатация, поддръжка или сервиз; монтаж, пускане в експлоатация, експлоатация (например, използване на който и да е продукт на Грундфос извън неговите спецификации) или поддръжка, които не са в съответствие с ръководството на Грундфос за монтаж, експлоатация, поддръжка или сервиз, или с добрата индустриална практика; използване на дефектно или неподходящо помощно оборудване заедно с продуктите или услугите; влагането на резервни части с лошо качество (с изключение на влагането на оригинални резервни части на Грундфос); случайна или умишлена повреда или злоупотреба с продукти или услуги от страна на клиент или трета страна (която не действа от името на Грундфос); и неспазване на клиента или на собствения му продукт с приложимото законодателство и разпоредби. Освен това гаранцията не покрива обстоятелството дали даден продукт е годен за определена цел или че в действителното му приложение отговаря на спецификациите.

10.2a Относно противопожарни продукти и продукти за дозиране и дезинфекция гаранцията е валидна, само ако продуктите са въведени в експлоатация от упълномощен персонал на Грундфос. За въвеждане в експлоатация се начисляват такси.

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

10.3 За да бъде приложима гаранцията, клиентът следва да уведоми Грундфос за даден дефект без ненужно забавяне, след като клиентът е установил или е трябвало да установи дефекта, като (i) относно продуктите, клиентът следва при всяко положение да уведоми Грундфос не по-късно от 24 месеца от датата от доставката на продукта, но не повече от 30 месеца от датата на производство, а (ii) относно услугите, клиентът следва да уведоми Грундфос не по-късно от 24 месеца от извършването на услугите („Срок за уведомяване относно гаранцията“). Ако Грундфос монтира продукта и/или пуска продукта в експлоатация, тогава Срокът за уведомяване относно гаранцията по отношение на такъв продукт ще бъде не по-малък от 12 месеца от датата на монтаж и/или въвеждане в експлоатация въз основа на съответната документация за предаване.

10.4 В случай на отстраняване на дефекти, Срокът за уведомяване относно гаранцията по отношение на продукта и услугите като такива, остава същият след отстраняване, но ако (част от) даден продукт е поправена или заменена, Срокът за уведомяване относно гаранцията за такива поправени/заменени (части от) продукти е 6 месеца от датата на ремонта или подмяната, при условие че 6-месечният период не изтича преди изтичането на първоначалния Срок за уведомяване относно гаранцията за продукта.

10.5 Независимо от горното, Срокът за уведомяване относно гаранцията по отношение на ремонтиран или заменен продукт (или част от продукт) не може да надвишава Срока за уведомяване относно гаранцията за първия доставен продукт плюс 6 месеца.

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ

10.6 При спазване на условията на Договора, Грундфос отстранява дефектни (части от) продукти или услуги, обхванати от гаранцията. Грундфос решава дали Грундфос отстранява дефектния продукт или услугите (или части от тях) чрез ремонт или подмяна (изцяло или частично). Грундфос отстранява дефектите възможно най-скоро в рамките на нормалното работно време.

10.7 Мястото на работите по отстраняване на дефекти е както следва:

(a) Продукти с двигател с електрическа мощност под 5,5 kW (включително продукти без двигател) и продукти, доставени във връзка с услуги, клиентът следва да върне дефектния продукт в сервиза на Грундфос за ремонт или замяна, освен ако Грундфос не реши, че работите по отстраняването на дефектите ще се извършат на мястото на доставка или на обекта на крайния потребител.

(b) Относно продукти с двигател с електрическа мощност от 5,5 kW или повече - Грундфос проверява и ремонтира или заменя дефектния продукт на мястото на монтажа, при спазване на клауза 10.10.

(c) Относно услуги - Грундфос проверява и ремонтира или замества дефектните услуги на обекта на монтаж на крайния потребител.

10.8 Грундфос поема разходите си за ремонт или подмяна на дефектни продукти и услуги. Но:

(a) Относно дефектен продукт (част от продукт) с двигател с електрическа мощност под 5,5 kW (включително продукти без двигател) и продукти, доставени във връзка с услуги, всички разходи, свързани с транспортирането на продукта от мястото на доставка или от обекта на клиента (или на крайния потребител) до сервиза на Грундфос са за сметка на клиента. Всички разходи, свързани с транспортирането на продукта от сервиза на Грундфос обратно до (по преценка на Грундфос) i) мястото на доставка, ii) обекта на клиента (или крайния потребител) или iii) най-близкия сервизен партньор на Грундфос, са за сметка на Грундфос.

(b) Относно дефектен продукт (част от продукт) с двигател с електрическа мощност от 5,5 kW или повече, монтиран на място, което - по собствена преценка на Грундфос - е трудно достъпно или отдалечено, всички разходи, свързани с транспорта, пътуването и времето за пътуване на персонала на Грундфос и (частите от) продукта се покриват от клиента.

(c) Клиентът поема всички разходи за демонтаж и монтаж.

(d) Клиентът покрива разходите на Грундфос, свързани с времето за изчакване, причинено от клиента.

(e) Ако се окаже, че продукт, подлежащ на ремонт или подмяна, не е имал дефекти, клиентът поема всички свързани с това разходи, включително транспортните разходи. За покриване на всички разходи, свързани с такава услуга, Грундфос може да начисли сума, изчислена въз основа на ценовата листа на Дружеството. В случай, че Грундфос изпрати на клиента оферта за ремонт и клиентът не реагира на офертата на Грундфос в рамките на 30 дни, Грундфос може i) за сметка на клиента, да върне продукта на клиента демонтиран, с неплатен транспорт и незастрахован или ii) да се разпореди с или да продаде продукта, при условие че преди това Грундфос е изпратил не по-малко от 2 известия, всяко с отделен срок от минимум 30 дни, за да може клиентът да отговори, съдържащи информацията за намерението на Грундфос да се разпореди с или да продаде продукта. Грундфос има право да начисли разходи за съхранение. При спазване на приложимото законодателство, Грундфос си запазва всички права върху и относно продукта, докато клиентът не уреди всички претенции.

10.9 Освен ако не е поискано от Грундфос, продуктът не може да бъде разглобен преди отстраняване на дефект. Всяко неспазване на тази разпоредба обезсилва гаранцията.

10.10 Грундфос може да откаже - и не носи отговорност по договор за непозволено увреждане (включително небрежност), нарушаване на законово задължение или по друг начин - за отстраняване на дефекти, ако Грундфос счита, че такова отстраняване може да причини вреда на околната среда или нараняване на хора.

10.11 Отстраняването на дефекти чрез ремонт или замяна е единственото средство за клиента по отношение на дефектни продукти или услуги. При спазване на задълженията на Грундфос по отношение на продуктовата отговорност, вж. Клауза 11, Грундфос не носи друга или по-нататъшна отговорност към клиента, независимо дали е в нарушение на споразумение, небрежност или по друг начин по отношение на някакъв дефект на продукт или услуга.

 

11. ПРОДУКТОВА ОТГОВОРНОСТ

11.1 Грундфос носи отговорност за лично увреждане (включително смърт или нараняване) и щети върху недвижими и лични вещи, причинени от дефектни продукти, до степента, определена в приложимия задължителен закон за отговорност от продукти. Но, отговорността на Грундфос за щети върху недвижими и лични вещи (които не са собственост на потребителя), причинени от дефектен продукт, е предмет на ограниченията на Клауза 12, така че общата отговорност на Грундфос, както същата е посочена в Клауза 12.2 за щети върху недвижими и лични вещи, е ограничена до максималния размер на по-високата сума от 3 милиона евро (за един иск и общо за година) и сумата, посочена в клауза 12.2. Клиентът поема цялата отговорност за продукта, която не се пада на Грундфос по настоящата Клауза 11.1.

11.2 Ако дадена страна носи отговорност за вреди, разпределени на другата страна по Клауза 11.1, тогава другата страна обезщетява първата страна за всяка сума, платена несъвместимо според разпределението по Клауза 11.1.

 

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1 До степента, разрешена от приложимото законодателство, никоя от страните не носи отговорност (по договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин) за загуба на продукция, загуба на оборот, загуба на печалба, загуба на бизнес възможност, загуба на данни, загуба на спестявания, загуба на репутация, загуба, свързана с непозволен достъп до данни или системи, загуба в резултат на прекъсване на бизнеса или всякакви други косвени или последващи загуби от какъвто и да е вид, възникващи по, свързани с или касаещи Договора или нарушение на Договора. Грундфос не носи отговорност за обезщетения за загуби и пропуснати ползи, неустойки и други подобни задължения по договор, наложени на клиента от трета страна.

12.2 До степента, разрешена от приложимото законодателство, общата отговорност на Грундфос (включително по отношение на изплащане на обезщетения за загуби и пропуснати ползи (ако има такива) и искове на трети страни) спрямо клиента по отношение на всички загуби, възникващи по или във връзка с Договора и сътрудничеството, независимо дали по договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин, не може да надвишава сума, равна на 30% от общата сума, платена или дължима от клиента по Договора (без ДДС и данъци), на която се основава искът.

12.3 Посочените в клаузи 12.1 и 12.2 ограничения не се прилагат, ако действие или бездействие на дадена страна причини лично увреждане; или ако дадена страна умишлено или по груба небрежност причини понасяне на загуби на другата страна.

12.4 Страните се споразумяват, че цената на продуктите и услугите отразява равновесието между правата и задълженията на страните по Договора, включително и ограниченията в Клауза 12.

12.5 В случай, че клиент предяви иск, основан на загуби, произтичащи от повече от един договор или от един или повече договори в комбинация с фирмена доставка на продукти или други услуги от Грундфос, то тогава общата отговорност на Грундфос (ако има такава) се разпределя между различните доставки въз основа на приноса на всяка такава доставка към претендираните загуби. Всяка разпределена част от общата отговорност се определя в съответствие с приложимото между страните правно основание относно въпросната част от общите загуби, включително всяко договорено ограничаване на отговорността.

 

13. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

13.1 Клиентът използва продуктите по начин, който не нарушава правата на трети страни.

13.2 Нищо в настоящия Договор или по друг начин не прехвърля или предоставя права на интелектуална собственост относно, произтичащи от или във връзка с продуктите или услугите и относно всякакви ръководства или документация, предоставени от Грундфос на клиента.

 

14. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

14.1 With respect to any Proceeding brought by someone other than customer against Grundfos and that arises out of or in connection with the Agreement, the corporation or customer’s purchase or use of the products and/or purchase of services, customer shall indemnify Grundfos against all Losses arising out of that Proceeding, except to the extent that Grundfos negligently or intentionally caused those Losses. “Proceeding” means any judicial, administrative, or arbitration action, suit, claim, investigation, or another proceeding. “Losses” mean any litigation expenses (including any reasonable out-of-pocket expense incurred in defending a proceeding or in any related investigation or negotiation) and any loss (including any amount awarded in, or paid in settlement of, any Proceeding).

14.1 По отношение на всяко производство, предявено срещу Грундфос от друго лице, различно от клиент, което произтича от или е в във връзка с Договора, закупуването или използването от страна на дружеството или клиента на продуктите и/или закупуването на услуги, клиентът обезщетява Грундфос за всички загуби, произтичащи от това производство, освен доколкото Грундфос са причинили тези загуби по небрежност или умишлено. „Производство“ означава всякакъв съдебен, административен или арбитражен иск, дело, жалба, разследване или друго производство. „Загуби“ означава всички съдебни разноски (включително всички разумни разходи и плащания, направени за защита в процеса на производството или в свързано с него разследване или преговори) и всяка загуба (включително всяка сума, присъдена или платена при уреждане на дадено производство).

 

15. ЧЕРТЕЖИ И ОПИСАНИЯ

15.1 Всяка информация относно тегло, размери, вместимост, цена, технически и други данни, дадена в каталози, брошури, циркулярни писма, реклами, снимки и ценови листи, е приблизителна и не-обвързваща за Грундфос, освен ако не е проверена от Грундфос преди сключване на Договора.

15.2 Всички предоставени от Грундфос чертежи и описания остават собственост на Грундфос и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, предавани или предоставяни по какъвто и да е друг начин на трета страна без разрешение от Грундфос. Клиентът получава собствеността върху чертежите и описанията, необходими за правилния монтаж, въвеждането в експлоатация, експлоатацията и поддръжката на продуктите. По искане на Грундфос, клиентът третира тези данни като поверителни.

 

16. ИЗМЕНЕНИЯ

16.1 Грундфос има право да прави всякакви изменения в продуктите и услугите, които са необходими за спазване на приложимото законодателство или изискванията за безопасност, или които не оказват значително влияние върху естеството или качеството на продуктите и услугите. В случай, че Грундфос поиска да направи други промени, клиентът не отказва неоснователно или не забавя съгласието си относно такива искания.

 

17. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

17.1 Дадена страна (получаваща страна) пази в строга поверителност всякакво техническо или търговско ноу-хау, спецификации, цени, изобретения, процеси, инициативи и всякаква друга информация, свързана с бизнеса на разкриващата страна, нейните продукти и услуги, които са от поверителен характер (поверителна информация) и са били разкрити на получаващата страна от другата страна (разкриващата страна), нейните служители, представители или подизпълнители (представители). Получаващата страна няма право да използва поверителна информация на разкриващата страна за цели, различни от изпълнението на задълженията на получаващата страна по Договора, включително (с изключение на случаите, разрешени от приложимото законодателство), да извършва обратен инженеринг на продуктите и софтуера на продуктите. Получаващата страна може да разкрива поверителна информация единствено на онези нейни представители, които са запознати с и изпълнят задълженията и правата на получаващата страна по Договора, като гарантира, че тези представители спазват задълженията, посочени в настоящата клауза, сякаш са страна по тези условия.

17.2 Задълженията по тази клауза се прилагат от момента на подписване на Договора и - при спазване на приложимото законодателство - за срок от 5 години след неговото изтичане или прекратяване.

 

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1 За никоя от страните няма да се счита, че нарушава Договора, нито че носи отговорност за забавяне на изпълнението или неизпълнение на някое от задълженията си по него, ако такова забавяне или неизпълнение са резултат от пречка извън нейния разумен контрол („Форсмажорни обстоятелства“). В случай на форсмажорни обстоятелства, страните се договарят да преустановят задълженията на засегнатата страна, докато ситуацията на форсмажорни обстоятелства престане да съществува.

18.2 Всяка от страните може да прекрати Договора с незабавно действие след уведомление до другата страна, ако периодът на непреодолима сила продължава за период от 3 последователни месеца. В случай на прекратяване поради такива обстоятелства никоя от страните не носи отговорност пред другата за такова прекратяване. Такова прекратяване обаче няма да засегне каквито и да било вече съществуващи задължения или претенции или други разпоредби на Договора.

 

19. ПРЕКРАТЯВАНЕ

19.1 Ако дадена страна наруши съществено задълженията си по Договора, другата страна може, без това да засяга другите й права и средства за защита, да прекрати Договора с незабавно действие, при условие, че това съществено нарушение не може да бъде отстранено; при условие, че неизправната страна не е успяла да отстрани нарушението в рамките на 30 дни след получаване на известие за това; или - относно съществени нарушения, които поради естеството си не могат да бъдат отстранени в рамките на 30-дневния период - в случай, че такова отстраняване не е започнало в рамките на 30 дни след получаване на известие за това. Горното не засяга други права за прекратяване, предоставени по Договора.

19.2 Прекратяването на Договора (независимо от причината) не засяга онези разпоредби в него, които по своето естество или по необходимост предвиждат да останат в сила и след изтичане на срока на действие.

 

20. ЛИЧНИ ДАННИ

20.1 Грундфос обработва лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на данните. За повече информация, посетете уебсайта на Грундфос, където може да се запознаете с Декларацията за поверителност на Грундфос.

 

21. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

21.1 Договорът не може да се прехвърля или възлага, изцяло или частично, по закон или по друг начин от страна на клиента, без предварителното писмено съгласие на Грундфос. Без предварително известие Грундфос може да прехвърля права и задължения по Договора, включително Общите условия, на всяка компания от групата на Грундфос.

21.2 Продуктите следва да имат поставен надпис с името на Грундфос, включително търговските марки на Грундфос. Дадена страна няма право да използва търговските имена, търговски марки, лога или други знаци или идентификационни символи на другата страна, освен ако не е получено предварително писмено съгласие на другата страна.

21.3 Capitalised words and phrases not otherwise defined in these General Terms and Conditions have the same meaning in all parts of

21.3 Думите и фразите с главни букви, които не са определени по друг начин в настоящите Общи условия, имат същото значение във всички части на настоящия Договор, освен ако контекстът не налага друго.

21.4 Офертата на Грундфос е валидна за срок от 30 дни от датата на издаване, освен ако Грундфос не са посочили друго в нея. Грундфос си запазва правото да променя офертите преди изтичане на срока на валидност, ако клиентът не е направил поръчка за покупка.

21.5 Грундфос има право по всяко време и без да носи отговорност, да коригира печатни, служебни или други грешки или пропуски в материали за продажби, оферти, ценови листи, потвърждения на поръчки, фактури или други документи или информация, издадени от Грундфос.

 

22. КОНТРОЛ НА ИЗНОС И САНКЦИОНИРАНИ СТРАНИ

22.1 Всяка доставка в обхвата на Договора може да бъде предмет на правила за контрол на износа и търговски санкции, включително такива правила на Европейския съюз, Обединените нации, Съединените американски щати, и др.

22.2 Условие за доставка на продукти и услуги от страна на Грундфос до клиента е клиентът да спазва всички приложими правила за контрол на износа и търговски санкции, включително да има съответни процедури за спазване и контрол.

22.3 Ако поради правилата за контрол на износа и търговски санкции, Грундфос счете, че спазването на задълженията на дружеството по Договора е или ще бъде забранено, възпрепятствано, ограничено или ще понесе значително неблагоприятно въздействие, Грундфос може да отмени или отложи доставката на продуктите или услугите. В такива случаи Грундфос не носи отговорност за преки или косвени претенции или загуби.

22.4 С цел предоставяне на възможност на властите или на Грундфос да извършват проверки за спазване от страна на клиента на правилата за контрол на износа и търговски санкции или в подкрепа на заявленията на Грундфос до съответните органи във връзка с износ и/или продажба на продукти и/или услуги съгласно Договора, клиентът следва - при разумно искане от страна на Грундфос - незабавно да предостави на Грундфос цялата информация за конкретния краен потребител, страните, участващи в доставката, конкретната дестинация (дестинации) и конкретното предназначение на продуктите и/или услугите.

 

23. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

23.1 Договорът и спорове или претенции, произтичащи от или във връзка с него, или неговото формиране (включително извъндоговорни спорове или претенции) се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без позоваване на стълкновителни норми или такива принципи, които могат да породят прилагането на законите на друга държава. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG) не се прилага.

23.2 Страните се задължават да положат всички необходими усилия за разрешаване на всички спорове, произтичащи от настоящия Договор чрез преговори. Споровете, произтичащи от настоящия Договор или свързани с него, включително спорове, произтичащи от или свързани с неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за запълване на всякакви празноти в договорните условия или приспособяването му към нови обстоятелства, се уреждат от Арбитражния съд при БТПП. Материалното право, избрано от страните за приложимо при уреждането на такива спорове, е българското материално право.