Legal and policies

Общи условия за продажба и доставка на продукти и услуги на Грундфос

Версия август 2020 (EEWAA) (SEE) (GBU)

 

ВЪВЕДЕНИЕ

1. ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящите Общи условия за продажба и доставка на продукти и услуги („Общи условия“) се отнасят за доставката от „Грундфос България“ ЕООД („Грундфос“) на продукти, услуги, и продукти във връзка с услуги на клиента.

1.2 Счита се, че страните са сключили договор, когато офертата на едната страна е приета от другата страна, без възражения или промени. Получаването от страна на клиента на продукти или услуги представлява фактическо приемане. Офертата, приемането, Общите условия (независимо или не от позоваване на тях) и всякакви други документи, изрично приети от Грундфос, съставляват Договор за закупуване на продукти или услуги от страна на клиента („Договор“).

1.3 Клиентът следва да гарантира, че приемането от Грундфос съответства на офертата на клиента. Ако клиентът не уведоми Грундфос за несъответствия без ненужно забавяне, приемането от страна на Грундфос е обвързващо за клиента.

1.4 Ако Грундфос и Клиентът са сключили отделен договор, приет от двете страни в писмена форма, се прилагат условията на този договор. Настоящите Общи условия обаче се прилагат относно въпроси, които не са уредени в гореспоменатия договор.

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА ГРУНДФОС

2.1 На клиента се препоръчва да потърси всички необходими технически консултации от трета страна. С изключение на конкретна информация относно продукт, Грундфос не носи отговорност за информацията, предоставена на клиент (или на която и да е трета страна, действаща от името на клиент) преди, на или след датата на влизането в сила на Договора, освен ако страните не са сключили писмен договор, който включва консултация от страна на Грундфос и отделно заплащане за тази консултация.

2.2 Ако страните сключат договор въз основа на консултация от страна на Грундфос, то в случая тази консултация от Грундфос се дава само в рамките на обсега на работа на Грундфос, до колкото е известно на Грундфос към момента на предоставяне на консултацията, и единствено въз основа на информацията, предоставена от клиента на Грундфос.

 

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОДУКТ

3. ПРОВЕРКА ОТ СТРАНА НА ГРУНДФОС

3.1 Всички продукти преминават проверка и стандартно изпитване преди експедиция от завода. По желание на клиента и срещу посочена от Грундфос такса, Грундфос може да предостави сертификат за изпитване. Сертификатът за изпитване има за цел да установи факта, че продуктите са произведени съгласно спецификациите на Грундфос, освен ако продуктите не издържат изпитването.

 

4. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ, СРОК НА ДОСТАВКА И ОТМЯНА

4.1 Грундфос доставя всички продукти на уговорените в писмена форма място и час, при условие че клиентът е осигурил всички технически подробности и формалности, свързани с изпълнението на Договора да са на разположение на Грундфос и при условие, че клиентът е платил авансовото плащане изцяло съгласно Клауза 9.2 по-долу. Графикът, посочен в офертата и/или потвърждението на поръчката от Грундфос, е необвързващ очакван срок и не представлява договореност за срока на доставка. Ако страните не са се договорили за срок за доставка, Грундфос извършва доставката в рамките на разумен срок след подаване на потвърждението за поръчката.

4.2 Ако продуктите не бъдат доставени 90 дни след договорената дата за доставка (ако има такава), клиентът може да прекрати с писмено уведомление частта от Договора относно закъснелите продукти.

4.3 Ако на уговорената дата клиентът не приеме доставката на продуктите (изцяло или частично), клиентът заплаща така, сякаш доставката е била извършена, като Грундфос има право на обезщетение от клиента за всяка претърпяна вследствие на неизпълнението загуба, включително допълнителни разходи за транспорт и съхранение. Алтернативно, Грундфос може да прекрати Договора (или част от него) и да предяви обезщетение от клиента за всяка претърпяна вследствие на неизпълнение загуба, включително допълнителни транспортни разходи

4.4 Грундфос може да доставя продуктите на партиди, във всякаква последователност.

4.5 Клиентът има право да се откаже от Договора без никакви финансови последствия в рамките на 24 часа след изпращане на поръчка за покупка до Грундфос, освен ако Грундфос не са започнали производството на тази поръчка. Всеки отказ след този срок подлежи на писмено одобрение от страна на Грундфос, като ако Грундфос приеме отказа от Договора, то става при следните условия:

(a) В случай на отмяна на продукти, които се поддържат в постоянна наличност, Грундфос начислява такса за отмяна в размер на 20% от нетната фактурна стойност на Договора.

(b) В случай на продукти, които не се поддържат в постоянна наличност, Грундфос начислява следните разходи: i) такса за отмяна в размер на 20% от нетната фактурна стойност на Договора, ii) действителните разходи, включително производствените разходи, и iii) разходите за връщане на артикулите до производителя. При поискване от страна на клиента, Грундфос представя списък на тези разходи.

(c) Ако продуктите са били (частично) доставени, при отмяната се прилагат следните допълнителни условия:

i) Продукти на повече от една година от датата на производство не могат да бъдат върнати на Грундфос.

ii) Върнатите продукти следва да бъдат в оригиналното им неповредено състояние и опаковка.

iii) Клиентът уведомява предварително в писмен вид Отдела за обслужване на клиенти на Грундфос с прикачено копие от оригиналната фактура.

iv) Разходите за връщането на стоките до склада на Грундфос се заплащат от клиента. Ако Грундфос извършва връщането на продуктите до склада на Грундфос, Грундфос има право да предяви тези транспортни разходи на клиента в допълнение към разходите, посочени в Клауза 4.5(a) или 4.5(b) по-горе.

 

5. РИСК И ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

5.1 Срокът на доставка на продуктите на Грундфос е DDP - доставено, мито платено (вж. Инкотермс 2010 г.) на мястото на доставка, както е посочено в Договора.

5.2 Относно продукти, доставяни заедно с обслужване, рискът от погиване или повреда преминава към клиента при завършване на услугите. Ако обаче продуктите се доставят заедно с услугите, но така че продуктите временно да се оставят на обекта на клиента/крайния потребител до монтажа им (без Грундфос да присъства на обекта), рискът преминава към клиента, когато Грундфос достави продуктите на обекта.

5.3 Собствеността върху продуктите преминава към клиента в момента на доставката. Ако клиентът не плати, Грундфос има право да си вземе продуктите обратно изцяло за сметка на клиента. Това запазване на собствеността не засяга преминаването на риска.

 

6. ПРЕГЛЕД

6.1 Веднага след доставката на продуктите (които не са доставени и монтирани във връзка с извършването на услуга), клиентът трябва да прегледа продуктите за видими дефекти или липси и да се увери, че доставените продукти отговарят на потвърждението на поръчката. При несъответствия, същите се отбелязват в товарителницата по надлежен начин (включително печат и подпис), като се правят съответни снимки. Ако клиентът не направи такъв преглед, не отбележи евентуални несъответствия в товарителницата и не уведоми надлежно Грундфос (ако е приложимо) незабавно и не по-късно от 5 дни, клиентът губи правото си да претендира за наличие на дефекти в доставените продукти, които клиентът е можел да установи при извършването на такъв преглед.

 

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛУГА

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И СРОК

7.1 Грундфос извършва услугите професионално и качествено.

7.2 Грундфос извършва услугите на уговореното място и време, при условие че всички технически подробности и формалности, свързани с изпълнението на Договора са на разположение на Грундфос.

7.3 Грундфос извършва услугите в рамките на нормалното работно време, в съответствие с политиката на Грундфос към момента на изпълнението и доставката (събота и неделя и национални празници са извън нормалното работно време). Страните могат да се споразумеят Грундфос да извършва работи извън нормалното работно време като Грундфос фактурира такива часове по приложимите ставки на Дружеството.

7.4 Ако Грундфос не извърши и достави услугите 90 дни след договорената дата за доставка, клиентът има прави да прекрати с писмено уведомление частта от Договора относно закъснелите услуги.

7.5 В случай, че клиентът не приеме извършването на услугите или част от тях, както е уговорено, се прилага Клауза 4.3.

7.6 Грундфос полага разумни усилия да спазва всички правила и разпоредби на клиента относно здравословни и безопасни условия на труд, както и всякакви други разумни изисквания за сигурност, които се прилагат в помещенията на клиента, и които клиентът е съобщил на Грундфос. Грундфос не носи отговорност за нарушения на задълженията си по Договора, доколкото такова нарушение касае спазването от страна на Грундфос на правилата за здравословни и безопасни условия на труд на клиента, освен в случай, че Грундфос е получил писмено копие от тези разпоредби преди да сключи Договора. При нужда страните подписват допълнително споразумение за уреждане на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

7.7. Освен ако не е уговорено друго, Грундфос по свое усмотрение решава дали услугите ще се извършват от едно или повече лица. Клиентът следва да информира Грундфос своевременно преди извършване на услугите от Грундфос, че изпълнението на услугите изисква повече от едно лице. Ако клиентът не направи това, Грундфос има право да фактурира на клиента всички направени разходи, дори и без завършване на услугите.

7.8 Грундфос има право да възлага на подизпълнител всяко свое задължение без съгласието на клиента. Грундфос носи отговорност за всякакви действия или бездействия на своите доставчици.

 

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

8.1 Клиентът (изцяло за своя сметка) и когато е уместно, гарантира, че неговите клиенти и крайни потребители:

(a) съдействат на Грундфос по всички въпроси, свързани с предоставянето на услугите;

(b) предоставят на Грундфос и неговите представители достъп до помещенията на клиента и други съоръжения, както такъв достъп е разумно необходим за предоставянето на услугите;

(c) осигуряват адекватно осветление, отопление, захранване, вентилация и отводняване според разумните изисквания на Грундфос;

(d) при всяко тяхно посещение, информират инженера или представителите на Грундфос за всяко незадоволително функциониране или неизправна работа на продукта, по който Грундфос извършва услуги;

(e) предоставят на Грундфос необходимите и изисквани от Грундфос документи, информация, инструменти и материали за коректното предоставяне на услугите („Влагани материали“) като гарантират, че Влаганите материали са точни във всички съществени отношения;

(f) гарантират, че всички Влагани материали са в изправност и подходящи за целите, за които се използват във връзка с услугите;

(g) подготвят и поддържат съответните помещения за предоставяне на услугите, включително идентифициране, наблюдение, премахване и изхвърляне на всякакви опасни материали в съответствие с всички приложими закони, преди и по време на изпълнението на услугите;

(h) информират писмено Грундфос относно всички правила и разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд и всички други разумни изисквания за сигурност, които се прилагат в помещенията на клиента;

(i) притежават и поддържат валидни всички необходими разрешителни, разрешения, лицензи, одобрения и съгласия, и спазват цялото приложимо законодателство, позволяващо на Грундфос да: (i) предоставя услугите в помещенията на клиента, и (ii) да използва вложените материали;

(j) гарантират, че клиентът е законният собственик на всяко оборудване или система, които трябва да се обслужат; и

(k) дотолкова, доколкото това може да попречи на изпълнението на услугите, да не дават на трета страна достъп за проверка или демонтаж до, или да не предоставят на трета страна, каквото и да е оборудване или система, които следва да бъдат обслужени.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9. ЦЕНА, УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

9.1 Цената на продуктите и услугите е посочената от Грундфос в Договора.

9.2 Клиентът заплаща на Грундфос 100% от цената на поръчаните продукти и услуги веднага след сключване на Договора съгласно издадената проформа фактура. Грундфос не започва производство на каквито и да било продукти или извършването каквито и да било услуги, преди да е получил пълното предплащане. Грундфос издава фактура на клиента при доставка.

9.3 Дадените на клиента цени не включват суми по отношение на данък добавена стойност, данък продажби или други дължими акцизи. Клиентът следва да плати гореспоменатите суми едновременно с дължимото плащане за продуктите или услугите, за които се отнасят, като тези разходи се начисляват върху цената и се добавят във фактурата.

9.4 Клиентът спазва всички изисквания на приложимото законодателство по отношение на данъците и/или ДДС като си сътрудничи с Грундфос по всички въпроси, свързани с данъци/ДДС, доколкото е необходимо.

9.5 В случай, че клиентът не плати на падежа, клиентът плаща на Грундфос неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула пет процента) от стойността за всеки ден просрочие до действителното плащане на просрочената сума. Грундфос може също така да (i) изиска бъдещи доставки да подлежат на гарантирано плащане и да спре извършването на други доставки, докато клиентът не предостави изисканата от Грундфос гаранция; или (ii) да преустанови предоставянето на бъдещи доставки, докато клиентът не плати изцяло просрочените суми.

9.6 В случай, че клиент не плати просрочени фактури (въпреки едно напомняне) или в случай на прекратяване на Договора, тогава всички плащания, дължими към Грундфос стават незабавно изискуеми.

9.7 Ако клиент плати фактура, така че Грундфос получава цялата сума по-рано от падежа, клиентът може да има право на отстъпка, съгласно процедурата за предсрочно плащане на Грундфос. При поискване Грундфос предоставя допълнителна информация относно процедурата за предсрочно плащане.

9.8 Ако клиентът направи поръчка на стойност под 400 евро, Грундфос начислява допълнителна административна такса от 30 евро. Грундфос не начислява административна такса на поръчки, направени чрез Extranet или на поръчки за резервни части.

9.9 Ако клиентът направи спешна поръчка (например, доставки извън обичайното работно време или експресни поръчки, които да бъдат доставени същия ден или следващия ден), Грундфос начислява на клиента всички допълнителни такси и разходи за доставката, както и такса за спешна поръчка в размер на 50 евро. Грундфос си запазва правото да не приеме спешна поръчка или да начисли по-висока такса за спешна поръчка.

9.10 Ако клиентът получи продукти в опаковъчен материал или контейнери за многократна употреба, същите са собственост на Грундфос. Клиентът трябва да върне опаковъчните материали или контейнери за многократна употреба на Грундфос за своя собствена сметка в рамките на 15 дни от датата на доставката. Ако клиентът не го направи, Грундфос има право по свое усмотрение, или да фактурира на клиента насрещната стойност на опаковъчния материал или контейнера, или да начисли такса наем за използването им.

9.11 Всички цени са посочени в лева по официалния обменен курс лев/евро към момента, в който е дадена цената. В случай на промяна в официалния обменен курс, страните се съгласяват, че Грундфос има право съответно да коригира и промени цените във всички документи за поръчка и/или фактури, до момента, в който клиентът направи действителното плащане на фактурата.

 

10. ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ

10.1 Грундфос гарантира, че ще достави продуктите и услугите в съответствие с Договора. Даден продукт е дефектен, само в случай, че не е доставен в съответствие с Договора поради дефектни материали, дизайн или производство от страна на Грундфос или трета страна, действаща от името на Грундфос.

10.2 Без да се променя общият характер на Клаузата, гаранцията не покрива щети, ако същите се дължат на (включително): обикновено износване; използване на продуктите за приложения, за които не са предназначени; монтаж на продуктите в неподходяща за тях среда; модификации, промени или ремонт на продуктите или услугите, предприети от клиент или трета страна (която не действа от името на Грундфос); неспазване на инструкциите на Грундфос, например ръководствата за монтаж, експлоатация, поддръжка или сервиз; монтаж, пускане в експлоатация, експлоатация (например, използване на който и да е продукт на Грундфос извън неговите спецификации) или поддръжка, които не са в съответствие с ръководството на Грундфос за монтаж, експлоатация, поддръжка или сервиз, или с добрата индустриална практика; използване на дефектно или неподходящо помощно оборудване заедно с продуктите или услугите; влагането на резервни части с лошо качество (с изключение на влагането на оригинални резервни части на Грундфос); случайна или умишлена повреда или злоупотреба с продукти или услуги от страна на клиент или трета страна (която не действа от името на Грундфос); и неспазване на клиента или на собствения му продукт с приложимото законодателство и разпоредби. Освен това гаранцията не покрива обстоятелството дали даден продукт е годен за определена цел или че в действителното му приложение отговаря на спецификациите.

10.2a Относно противопожарни продукти и продукти за дозиране и дезинфекция гаранцията е валидна, само ако продуктите са въведени в експлоатация от упълномощен персонал на Грундфос. За въвеждане в експлоатация се начисляват такси.

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

10.3 За да бъде приложима гаранцията, клиентът следва да уведоми Грундфос за даден дефект без ненужно забавяне, след като клиентът е установил или е трябвало да установи дефекта, като (i) относно продуктите, клиентът следва при всяко положение да уведоми Грундфос не по-късно от 24 месеца от датата от доставката на продукта, но не повече от 30 месеца от датата на производство, а (ii) относно услугите, клиентът следва да уведоми Грундфос не по-късно от 24 месеца от извършването на услугите („Срок за уведомяване относно гаранцията“). Ако Грундфос монтира продукта и/или пуска продукта в експлоатация, тогава Срокът за уведомяване относно гаранцията по отношение на такъв продукт ще бъде не по-малък от 12 месеца от датата на монтаж и/или въвеждане в експлоатация въз основа на съответната документация за предаване.

10.4 В случай на отстраняване на дефекти, Срокът за уведомяване относно гаранцията по отношение на продукта и услугите като такива, остава същият след отстраняване, но ако (част от) даден продукт е поправена или заменена, Срокът за уведомяване относно гаранцията за такива поправени/заменени (части от) продукти е 6 месеца от датата на ремонта или подмяната, при условие че 6-месечният период не изтича преди изтичането на първоначалния Срок за уведомяване относно гаранцията за продукта.

10.5 Независимо от горното, Срокът за уведомяване относно гаранцията по отношение на ремонтиран или заменен продукт (или част от продукт) не може да надвишава Срока за уведомяване относно гаранцията за първия доставен продукт плюс 6 месеца.

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ

10.6 При спазване на условията на Договора, Грундфос отстранява дефектни (части от) продукти или услуги, обхванати от гаранцията. Грундфос решава дали Грундфос отстранява дефектния продукт или услугите (или части от тях) чрез ремонт или подмяна (изцяло или частично). Грундфос отстранява дефектите възможно най-скоро в рамките на нормалното работно време.

10.7 Мястото на работите по отстраняване на дефекти е както следва:

(a) Продукти с двигател с електрическа мощност под 5,5 kW (включително продукти без двигател) и продукти, доставени във връзка с услуги, клиентът следва да върне дефектния продукт в сервиза на Грундфос за ремонт или замяна, освен ако Грундфос не реши, че работите по отстраняването на дефектите ще се извършат на мястото на доставка или на обекта на крайния потребител.

(b) Относно продукти с двигател с електрическа мощност от 5,5 kW или повече - Грундфос проверява и ремонтира или заменя дефектния продукт на мястото на монтажа, при спазване на клауза 10.10.

(c) Относно услуги - Грундфос проверява и ремонтира или замества дефектните услуги на обекта на монтаж на крайния потребител.

10.8 Грундфос поема разходите си за ремонт или подмяна на дефектни продукти и услуги. Но:

(a) Относно дефектен продукт (част от продукт) с двигател с електрическа мощност под 5,5 kW (включително продукти без двигател) и продукти, доставени във връзка с услуги, всички разходи, свързани с транспортирането на продукта от мястото на доставка или от обекта на клиента (или на крайния потребител) до сервиза на Грундфос са за сметка на клиента. Всички разходи, свързани с транспортирането на продукта от сервиза на Грундфос обратно до (по преценка на Грундфос) i) мястото на доставка, ii) обекта на клиента (или крайния потребител) или iii) най-близкия сервизен партньор на Грундфос, са за сметка на Грундфос.

(b) Относно дефектен продукт (част от продукт) с двигател с електрическа мощност от 5,5 kW или повече, монтиран на място, което - по собствена преценка на Грундфос - е трудно достъпно или отдалечено, всички разходи, свързани с транспорта, пътуването и времето за пътуване на персонала на Грундфос и (частите от) продукта се покриват от клиента.

(c) Клиентът поема всички разходи за демонтаж и монтаж.

(d) Клиентът покрива разходите на Грундфос, свързани с времето за изчакване, причинено от клиента.

(e) Ако се окаже, че продукт, подлежащ на ремонт или подмяна, не е имал дефекти, клиентът поема всички свързани с това разходи, включително транспортните разходи. За покриване на всички разходи, свързани с такава услуга, Грундфос може да начисли сума, изчислена въз основа на ценовата листа на Дружеството. В случай, че Грундфос изпрати на клиента оферта за ремонт и клиентът не реагира на офертата на Грундфос в рамките на 30 дни, Грундфос може i) за сметка на клиента, да върне продукта на клиента демонтиран, с неплатен транспорт и незастрахован или ii) да се разпореди с или да продаде продукта, при условие че преди това Грундфос е изпратил не по-малко от 2 известия, всяко с отделен срок от минимум 30 дни, за да може клиентът да отговори, съдържащи информацията за намерението на Грундфос да се разпореди с или да продаде продукта. Грундфос има право да начисли разходи за съхранение. При спазване на приложимото законодателство, Грундфос си запазва всички права върху и относно продукта, докато клиентът не уреди всички претенции.

10.9 Освен ако не е поискано от Грундфос, продуктът не може да бъде разглобен преди отстраняване на дефект. Всяко неспазване на тази разпоредба обезсилва гаранцията.

10.10 Грундфос може да откаже - и не носи отговорност по договор за непозволено увреждане (включително небрежност), нарушаване на законово задължение или по друг начин - за отстраняване на дефекти, ако Грундфос счита, че такова отстраняване може да причини вреда на околната среда или нараняване на хора.

10.11 Отстраняването на дефекти чрез ремонт или замяна е единственото средство за клиента по отношение на дефектни продукти или услуги. При спазване на задълженията на Грундфос по отношение на продуктовата отговорност, вж. Клауза 11, Грундфос не носи друга или по-нататъшна отговорност към клиента, независимо дали е в нарушение на споразумение, небрежност или по друг начин по отношение на някакъв дефект на продукт или услуга.

 

11. ПРОДУКТОВА ОТГОВОРНОСТ

11.1 Грундфос носи отговорност за лично увреждане (включително смърт или нараняване) и щети върху недвижими и лични вещи, причинени от дефектни продукти, до степента, определена в приложимия задължителен закон за отговорност от продукти. Но, отговорността на Грундфос за щети върху недвижими и лични вещи (които не са собственост на потребителя), причинени от дефектен продукт, е предмет на ограниченията на Клауза 12, така че общата отговорност на Грундфос, както същата е посочена в Клауза 12.2 за щети върху недвижими и лични вещи, е ограничена до максималния размер на по-високата сума от 3 милиона евро (за един иск и общо за година) и сумата, посочена в клауза 12.2. Клиентът поема цялата отговорност за продукта, която не се пада на Грундфос по настоящата Клауза 11.1.

11.2 Ако дадена страна носи отговорност за вреди, разпределени на другата страна по Клауза 11.1, тогава другата страна обезщетява първата страна за всяка сума, платена несъвместимо според разпределението по Клауза 11.1.

 

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1 До степента, разрешена от приложимото законодателство, никоя от страните не носи отговорност (по договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин) за загуба на продукция, загуба на оборот, загуба на печалба, загуба на бизнес възможност, загуба на данни, загуба на спестявания, загуба на репутация, загуба, свързана с непозволен достъп до данни или системи, загуба в резултат на прекъсване на бизнеса или всякакви други косвени или последващи загуби от какъвто и да е вид, възникващи по, свързани с или касаещи Договора или нарушение на Договора. Грундфос не носи отговорност за обезщетения за загуби и пропуснати ползи, неустойки и други подобни задължения по договор, наложени на клиента от трета страна.

12.2 До степента, разрешена от приложимото законодателство, общата отговорност на Грундфос (включително по отношение на изплащане на обезщетения за загуби и пропуснати ползи (ако има такива) и искове на трети страни) спрямо клиента по отношение на всички загуби, възникващи по или във връзка с Договора и сътрудничеството, независимо дали по договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин, не може да надвишава сума, равна на 30% от общата сума, платена или дължима от клиента по Договора (без ДДС и данъци), на която се основава искът.

12.3 Посочените в клаузи 12.1 и 12.2 ограничения не се прилагат, ако действие или бездействие на дадена страна причини лично увреждане; или ако дадена страна умишлено или по груба небрежност причини понасяне на загуби на другата страна.

12.4 Страните се споразумяват, че цената на продуктите и услугите отразява равновесието между правата и задълженията на страните по Договора, включително и ограниченията в Клауза 12.

12.5 В случай, че клиент предяви иск, основан на загуби, произтичащи от повече от един договор или от един или повече договори в комбинация с фирмена доставка на продукти или други услуги от Грундфос, то тогава общата отговорност на Грундфос (ако има такава) се разпределя между различните доставки въз основа на приноса на всяка такава доставка към претендираните загуби. Всяка разпределена част от общата отговорност се определя в съответствие с приложимото между страните правно основание относно въпросната част от общите загуби, включително всяко договорено ограничаване на отговорността.

 

13. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

13.1 Клиентът използва продуктите по начин, който не нарушава правата на трети страни.

13.2 Нищо в настоящия Договор или по друг начин не прехвърля или предоставя права на интелектуална собственост относно, произтичащи от или във връзка с продуктите или услугите и относно всякакви ръководства или документация, предоставени от Грундфос на клиента.

 

14. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

14.1 With respect to any Proceeding brought by someone other than customer against Grundfos and that arises out of or in connection with the Agreement, the corporation or customer’s purchase or use of the products and/or purchase of services, customer shall indemnify Grundfos against all Losses arising out of that Proceeding, except to the extent that Grundfos negligently or intentionally caused those Losses. “Proceeding” means any judicial, administrative, or arbitration action, suit, claim, investigation, or another proceeding. “Losses” mean any litigation expenses (including any reasonable out-of-pocket expense incurred in defending a proceeding or in any related investigation or negotiation) and any loss (including any amount awarded in, or paid in settlement of, any Proceeding).

14.1 По отношение на всяко производство, предявено срещу Грундфос от друго лице, различно от клиент, което произтича от или е в във връзка с Договора, закупуването или използването от страна на дружеството или клиента на продуктите и/или закупуването на услуги, клиентът обезщетява Грундфос за всички загуби, произтичащи от това производство, освен доколкото Грундфос са причинили тези загуби по небрежност или умишлено. „Производство“ означава всякакъв съдебен, административен или арбитражен иск, дело, жалба, разследване или друго производство. „Загуби“ означава всички съдебни разноски (включително всички разумни разходи и плащания, направени за защита в процеса на производството или в свързано с него разследване или преговори) и всяка загуба (включително всяка сума, присъдена или платена при уреждане на дадено производство).

 

15. ЧЕРТЕЖИ И ОПИСАНИЯ

15.1 Всяка информация относно тегло, размери, вместимост, цена, технически и други данни, дадена в каталози, брошури, циркулярни писма, реклами, снимки и ценови листи, е приблизителна и не-обвързваща за Грундфос, освен ако не е проверена от Грундфос преди сключване на Договора.

15.2 Всички предоставени от Грундфос чертежи и описания остават собственост на Грундфос и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, предавани или предоставяни по какъвто и да е друг начин на трета страна без разрешение от Грундфос. Клиентът получава собствеността върху чертежите и описанията, необходими за правилния монтаж, въвеждането в експлоатация, експлоатацията и поддръжката на продуктите. По искане на Грундфос, клиентът третира тези данни като поверителни.

 

16. ИЗМЕНЕНИЯ

16.1 Грундфос има право да прави всякакви изменения в продуктите и услугите, които са необходими за спазване на приложимото законодателство или изискванията за безопасност, или които не оказват значително влияние върху естеството или качеството на продуктите и услугите. В случай, че Грундфос поиска да направи други промени, клиентът не отказва неоснователно или не забавя съгласието си относно такива искания.

 

17. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

17.1 Дадена страна (получаваща страна) пази в строга поверителност всякакво техническо или търговско ноу-хау, спецификации, цени, изобретения, процеси, инициативи и всякаква друга информация, свързана с бизнеса на разкриващата страна, нейните продукти и услуги, които са от поверителен характер (поверителна информация) и са били разкрити на получаващата страна от другата страна (разкриващата страна), нейните служители, представители или подизпълнители (представители). Получаващата страна няма право да използва поверителна информация на разкриващата страна за цели, различни от изпълнението на задълженията на получаващата страна по Договора, включително (с изключение на случаите, разрешени от приложимото законодателство), да извършва обратен инженеринг на продуктите и софтуера на продуктите. Получаващата страна може да разкрива поверителна информация единствено на онези нейни представители, които са запознати с и изпълнят задълженията и правата на получаващата страна по Договора, като гарантира, че тези представители спазват задълженията, посочени в настоящата клауза, сякаш са страна по тези условия.

17.2 Задълженията по тази клауза се прилагат от момента на подписване на Договора и - при спазване на приложимото законодателство - за срок от 5 години след неговото изтичане или прекратяване.

 

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1 За никоя от страните няма да се счита, че нарушава Договора, нито че носи отговорност за забавяне на изпълнението или неизпълнение на някое от задълженията си по него, ако такова забавяне или неизпълнение са резултат от пречка извън нейния разумен контрол („Форсмажорни обстоятелства“). В случай на форсмажорни обстоятелства, страните се договарят да преустановят задълженията на засегнатата страна, докато ситуацията на форсмажорни обстоятелства престане да съществува.

18.2 Всяка от страните може да прекрати Договора с незабавно действие след уведомление до другата страна, ако периодът на непреодолима сила продължава за период от 3 последователни месеца. В случай на прекратяване поради такива обстоятелства никоя от страните не носи отговорност пред другата за такова прекратяване. Такова прекратяване обаче няма да засегне каквито и да било вече съществуващи задължения или претенции или други разпоредби на Договора.

 

19. ПРЕКРАТЯВАНЕ

19.1 Ако дадена страна наруши съществено задълженията си по Договора, другата страна може, без това да засяга другите й права и средства за защита, да прекрати Договора с незабавно действие, при условие, че това съществено нарушение не може да бъде отстранено; при условие, че неизправната страна не е успяла да отстрани нарушението в рамките на 30 дни след получаване на известие за това; или - относно съществени нарушения, които поради естеството си не могат да бъдат отстранени в рамките на 30-дневния период - в случай, че такова отстраняване не е започнало в рамките на 30 дни след получаване на известие за това. Горното не засяга други права за прекратяване, предоставени по Договора.

19.2 Прекратяването на Договора (независимо от причината) не засяга онези разпоредби в него, които по своето естество или по необходимост предвиждат да останат в сила и след изтичане на срока на действие.

 

20. ЛИЧНИ ДАННИ

20.1 Грундфос обработва лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на данните. За повече информация, посетете уебсайта на Грундфос, където може да се запознаете с Декларацията за поверителност на Грундфос.

 

21. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

21.1 Договорът не може да се прехвърля или възлага, изцяло или частично, по закон или по друг начин от страна на клиента, без предварителното писмено съгласие на Грундфос. Без предварително известие Грундфос може да прехвърля права и задължения по Договора, включително Общите условия, на всяка компания от групата на Грундфос.

21.2 Продуктите следва да имат поставен надпис с името на Грундфос, включително търговските марки на Грундфос. Дадена страна няма право да използва търговските имена, търговски марки, лога или други знаци или идентификационни символи на другата страна, освен ако не е получено предварително писмено съгласие на другата страна.

21.3 Capitalised words and phrases not otherwise defined in these General Terms and Conditions have the same meaning in all parts of

21.3 Думите и фразите с главни букви, които не са определени по друг начин в настоящите Общи условия, имат същото значение във всички части на настоящия Договор, освен ако контекстът не налага друго.

21.4 Офертата на Грундфос е валидна за срок от 30 дни от датата на издаване, освен ако Грундфос не са посочили друго в нея. Грундфос си запазва правото да променя офертите преди изтичане на срока на валидност, ако клиентът не е направил поръчка за покупка.

21.5 Грундфос има право по всяко време и без да носи отговорност, да коригира печатни, служебни или други грешки или пропуски в материали за продажби, оферти, ценови листи, потвърждения на поръчки, фактури или други документи или информация, издадени от Грундфос.

 

22. КОНТРОЛ НА ИЗНОС И САНКЦИОНИРАНИ СТРАНИ

22.1 Всяка доставка в обхвата на Договора може да бъде предмет на правила за контрол на износа и търговски санкции, включително такива правила на Европейския съюз, Обединените нации, Съединените американски щати, и др.

22.2 Условие за доставка на продукти и услуги от страна на Грундфос до клиента е клиентът да спазва всички приложими правила за контрол на износа и търговски санкции, включително да има съответни процедури за спазване и контрол.

22.3 Ако поради правилата за контрол на износа и търговски санкции, Грундфос счете, че спазването на задълженията на дружеството по Договора е или ще бъде забранено, възпрепятствано, ограничено или ще понесе значително неблагоприятно въздействие, Грундфос може да отмени или отложи доставката на продуктите или услугите. В такива случаи Грундфос не носи отговорност за преки или косвени претенции или загуби.

22.4 С цел предоставяне на възможност на властите или на Грундфос да извършват проверки за спазване от страна на клиента на правилата за контрол на износа и търговски санкции или в подкрепа на заявленията на Грундфос до съответните органи във връзка с износ и/или продажба на продукти и/или услуги съгласно Договора, клиентът следва - при разумно искане от страна на Грундфос - незабавно да предостави на Грундфос цялата информация за конкретния краен потребител, страните, участващи в доставката, конкретната дестинация (дестинации) и конкретното предназначение на продуктите и/или услугите.

 

23. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

23.1 Договорът и спорове или претенции, произтичащи от или във връзка с него, или неговото формиране (включително извъндоговорни спорове или претенции) се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без позоваване на стълкновителни норми или такива принципи, които могат да породят прилагането на законите на друга държава. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG) не се прилага.

23.2 Страните се задължават да положат всички необходими усилия за разрешаване на всички спорове, произтичащи от настоящия Договор чрез преговори. Споровете, произтичащи от настоящия Договор или свързани с него, включително спорове, произтичащи от или свързани с неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за запълване на всякакви празноти в договорните условия или приспособяването му към нови обстоятелства, се уреждат от Арбитражния съд при БТПП. Материалното право, избрано от страните за приложимо при уреждането на такива спорове, е българското материално право.

 

 

GRUNDFOS’ GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES

 

INTRODUCTION

 

1. APPLICATION

1.1 These General Terms and Conditions of Sale and Delivery of products and services (“General Terms and Conditions“) apply to the delivery by GRUNDFOS Bulgaria EOOD (“Grundfos”) of products, services, and products in connection with services to customer.

 

1.2 The parties have entered into an agreement, when one party’s offer is accepted by the other party, without reservations or alterations. Customer’s receipt of products or services constitutes acceptance in fact. The offer, the acceptance, the General Terms and Conditions (irrespective of reference or not), and any other documents explicitly accepted by Grundfos, constitute the agreement for customer’s purchase of products or services (the “Agreement”).

 

1.3 Customer must ensure that Grundfos’ acceptance corresponds with customer’s offer. If customer fails to notify Grundfos of any non-correspondence without undue delay, Grundfos’ acceptance will be binding upon customer.

 

1.4 If Grundfos and Customer have entered into a separate agreement accepted by both parties in writing, the terms of that agreement shall apply. These General Terms and Conditions shall, however, apply to matters not addressed in the aforementioned agreement.

 

2. INFORMATION BY GRUNDFOS

2.1 Customer is encouraged to seek any necessary technical advice from third-party. Except for specific information about a product, Grundfos is not liable for information given to customer (or any third party acting on customer’s behalf) before, on or after the Agreement has entered into force, unless the parties have entered into a written agreement including Grundfos’ advice and separate payment for any such advice.

 

2.2 If the parties enter into an agreement based on advice from Grundfos, then Grundfos’ advice is given only within Grundfos’ field of operation, to Grundfos’ best knowledge at the time the advice was given and solely based on the information provided by customer to Grundfos.         

                                  

PRODUCT SPECIFIC REGULATION

 

3. GRUNDFOS’ INSPECTION

3.1 All products are subject to inspection and standard testing before dispatch from the factory. Grundfos may supply a test certificate on customer’s demand and at a charge requested by Grundfos. The test certificate is intended to establish the fact that products are manufactured following Grundfos’ specifications unless the products are disapproved by the test.

 

4. DELIVERY OF THE PRODUCTS, TIME OF DELIVERY AND CANCELLATION

4.1 Grundfos shall deliver all products at the place and time agreed in writing, provided that customer has ensured that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos, and provided that customer has paid the advance payment in full according to Clause 9.2 below.  The timeline stated on the quotation and/or the order confirmation by Grundfos is a non-binding estimate only and does not constitute an agreement on time of delivery. If the parties have not agreed on a time of delivery, then Grundfos will deliver within reasonable time from the time the order confirmation is issued.

 

4.2 If products are not delivered 90 days after the agreed delivery date (if any), customer may terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement concerning products in delay.

 

4.3 If customer does not take delivery (fully or partly) on the date agreed, customer shall pay as if delivery had been made, and Grundfos is entitled to damages from customer for any loss suffered due to non-delivery including additional transportation and storage costs. Grundfos may alternatively terminate the Agreement (or part thereof) and claim damages from customer for any loss suffered caused by non-delivery, including any additional transportation costs.    

 

4.4 Grundfos may deliver the products by instalments in any sequence.

 

4.5 Customer is entitled to cancel the Agreement without any financial implications within 24 hours after having sent a purchase order to Grundfos, unless Grundfos has started production of said order. Any cancellation after this timeframe shall be subject to Grundfos’ written approval thereof, and if Grundfos accepts to cancel the Agreement, cancellation shall happen according to the following terms:

 

(a) In case of cancellation of products continuously kept on inventory, Grundfos shall apply a cancellation fee of 20% of the net invoice value of the Agreement.

 

(b) In case of non-inventory products, Grundfos shall apply the following costs: i) A cancellation fee of 20% of the net invoice value of the Agreement, ii) the actual costs including manufacturing costs, and iii) the cost of reshipment to the manufacturer. Upon request from customer, Grundfos shall present a list of these costs.

 

(c) If the products have been (partially) delivered, the following additional conditions apply to the cancellation:

 

i) Products more than one year old from the production date cannot be returned to Grundfos.

 

ii) Returned products must be in their original, undamaged state and packaging.

 

iii) Customer shall notify Grundfos’ customer service in advance in writing with a copy of the original invoice attached.

 

iv) The cost of the reshipment of the goods to Grundfos’ warehouse shall be paid by customer. If Grundfos performs the reshipment of the products to Grundfos’ warehouse, Grundfos is entitled to claim these freight costs from customer in addition to the costs stated under Clause 4.5(a) or 4.5(b) above.

 

5. RISK AND TITLE

5.1 Grundfos’ term of delivery of products is DDP (cf. Incoterms 2010) at the place of delivery as specified in the Agreement.

 

5.2 For products delivered in connection with service, the risk of loss of or damage to the products will pass to customer on completion of the services. However, if the products are delivered together with the services, but so that the products are temporarily placed at customer’s/end-user’s site until installation (without Grundfos being present at the site), the risk of the products passes to customer when Grundfos delivers the products to the site.

 

5.3 Ownership of the products shall pass to customer at the moment of delivery. If customer does not pay, Grundfos is entitled to take back the products at the sole cost of customer. Such retention of ownership does not affect the passing of risk.

 

6. EXAMINATION

6.1 Immediately upon delivery of products (not delivered and installed in connection with service), customer shall examine the products for any visible defects, or shortage, and ensure that the delivered products comply with the order confirmation. Any discrepancies shall be noted on the way-bill in a certified manner (including stamp and signature) and relevant pictures shall be taken. If customer does not make such examination, note any discrepancies on the way-bill and notify Grundfos accordingly (if relevant) without delay and no later than 5 days, customer shall forfeit its right to claim any defects in the delivered products, which customer could have discovered during such examination.

 

SERVICE SPECIFIC REGULATION

 

7. DELIVERY OF SERVICES AND TIME OF DELIVERY

 

7.1 Grundfos shall perform the services professionally and skilfully.

 

7.2 Grundfos shall perform the services at the agreed place and time, provided that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos.

 

7.3 Grundfos shall perform the services during normal working hours according to Grundfos’ policy at the time of performance and delivery (weekends and national holidays are outside normal working hours). The parties may agree that Grundfos shall perform work outside normal working hours; Grundfos will invoice for such hours at Grundfos’ applicable rates.

 

7.4 If Grundfos has not performed and delivered the services 90 days after the agreed delivery date, customer is entitled to terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement in delay.

 

7.5 Clause 4.3 shall apply if customer does not take delivery of the services or part thereof as agreed.

 

7.6 Grundfos shall use reasonable endeavours to observe all customer’s health and safety rules and regulations, and any other reasonable security requirements that apply at customer's premises, which customer has communicated to Grundfos. Grundfos shall not be liable for any breach of its obligations under the Agreement, to the extent that such breach is due to Grundfos’ observation of customer’s health and safety regulations, unless Grundfos had received a written copy of such regulations before entering into the Agreement. In case of necessity the parties will sign an additional agreement for regulating the health and safety requirements.

 

7.7 Unless otherwise agreed, Grundfos will at its sole discretion decide whether the services will be performed by one or more person(s). In due time before Grundfos’ performance of the services, customer shall inform Grundfos, if the performance of services will require more than one person. If customer fails to do so, Grundfos may invoice all accrued costs to customer, also without completion of the services.

 

7.8 Grundfos shall be entitled to sub-contract any of its obligations without the consent of customer. Grundfos is liable for any acts or omissions of its sub-suppliers.

 

8. CUSTOMER’S OBLIGATIONS

8.1 Customer shall (at its sole cost) and where relevant ensure that its customers’ and end-users’:

 

(a) co-operate with Grundfos in all matters relating to the delivery of the services;

 

(b) provide to Grundfos and its representatives access to customer’s premises and other facilities as reasonably required for the delivery of the services;

 

(c) provide adequate lighting, heating, power, ventilation and draining as per Grundfos’ reasonable requirements;

 

(d) inform Grundfos’ engineer or representatives on each visit about any unsatisfactory running or irregular performance of the product on which Grundfos is performing services;

 

(e) provide to Grundfos with such documents, information, tools and materials required by Grundfos for the proper provision of the services (“In-Put Materials”) and ensure that the In-Put Material is accurate in all material respects;

 

(f) ensure that all In-Put Materials are in good working order and suitable for the purposes for which they are used in relation to the services;

 

(g) prepare and maintain the relevant premises for the supply of the services, including identifying, monitoring, removing and disposing of any hazardous materials following all applicable laws, before and during the performance of the services;

 

(h) inform in writing Grundfos of all health and safety rules and regulations and any other reasonable security requirements that apply at customer’s premises;

 

(i) obtain and maintain all necessary permits, authorisations, licences, approvals, and consents and comply with all relevant legislation enabling Grundfos to - (i) deliver the services at customer’s premises and - (ii) to use the In-Put Materials;

 

(j) warrant that customer is the rightful owner of any equipment or system to be serviced; and

 

(k) to the extent that it may interfere with the performance of the services, not provide or grant access to any equipment or system to be serviced to any third party for examination or disassembly.

 

GENERAL REGULATION  

9. PRICE, PAYMENT TERMS AND INVOICING

9.1 The price for the products and services is as stated by Grundfos in the Agreement.

 

9.2 Customer shall pay Grundfos 100% of the price for the products and services ordered immediately upon conclusion of the Agreement according to the issued proforma invoice. Grundfos will not initiate manufacturing of any products or perform any services, before Grundfos has received full prepayment. Grundfos will invoice customer upon delivery.

 

9.3 All prices given to customer are exclusive of amounts in respect of value added tax, sales tax or other excise duties chargeable. Customer shall pay any of the aforementioned at the same time as payment is due for related products or services and these costs shall be imposed on the price and added to the invoice.

 

9.4 Customer shall comply with all requirements in applicable law in relation to tax and/or VAT and cooperate with Grundfos in all tax/VAT matters to the extent needed.

 

9.5 If customer does not pay on the due date, the Customer shall pay to Grundfos a penalty amounting to 0.05% (zero point zero five percent) of the value for each day of delay until actual payment of the overdue amount. Grundfos may also (i) make further supply subject to guaranteed payment and suspend other deliveries until customer has provided the guarantee required by Grundfos; or (ii) suspend the provision of further deliveries until customer has paid the overdue amounts in full.

 

9.6 If customer does not pay overdue invoices (despite one reminder) or in the event of termination of the Agreement, then all payments payable to Grundfos, become due for immediate payment.

 

9.7 If customer pays an invoice so that Grundfos receives the full amount earlier than on the due date, customer could be eligible to a discount under Grundfos’ early payment procedure. Grundfos will provide further information about early payment procedure upon request.

 

9.8 If the customer places an order with a value below EUR 400, then Grundfos will charge an extra administration fee of EUR 30. Grundfos will not add an administration fee to orders placed via Extranet or orders for spare parts.

 

9.9 If customer places an urgent order (e.g. transactions outside the normal course of business or express orders to be delivered the same day or next day), then Grundfos will charge customer all additional delivery fees and costs as well as an urgency fee per order of EUR 50. Grundfos reserves its right not to accept an urgent order or to apply a higher urgency fee.

 

9.10 If customer receives products in reusable packaging material or containers that is Grundfos’ property. Customer shall return the reusable packaging material or container to Grundfos at customer’s own cost within 15 days from the delivery date. If customer fails to do so, Grundfos may, at its discretion, either invoice customer for the counter-value of the packaging material or container or charge a rental fee for its use.

 

9.11 All prices are given in BGN due to the official exchange rate from BGN to EUR at the point in time when the price is given. In case of change in the official exchange rate, the parties agree that Grundfos has the right to correct and change the prices accordingly in all order documents and/or invoices, up until the point in time where the customer actually pays the invoice.

 

10. WARRANTY

THE WARRANTY

10.1 Grundfos warrants to deliver the products and services in accordance with the Agreement. A product is defective only if it is not delivered in accordance with the Agreement due to faulty material, design or manufacturing on the part of Grundfos or a third party acting on Grundfos’ behalf.

 

10.2 Without altering the general nature of Clause, damage is not covered by the warranty if due to (including); ordinary wear and tear; use of the products for applications for which they are not intended; installation of the products in an environment not suitable for the products in question; modifications, alterations or repair of the products or services undertaken by customer or a third party (not acting on Grundfos’ behalf); failure to follow Grundfos’ instructions, e.g. in its installation-, operation-, maintenance- or service manual; installation, commissioning, operation (e.g. use of any Grundfos product outside its specifications) or maintenance not in accordance with Grundfos installation-, operation-, maintenance- or service manual or with good industry practice; use of faulty or inadequate ancillary equipment in combination with the products or services; the application of spare parts of poor quality (excluding the application of any Grundfos original spare parts); accidental or intentional damage or misuse of the products or services by customer or third party (not acting on Grundfos’ behalf); and customer’s or its own product’s non-compliance with applicable law and regulation. In addition, the warranty does not cover that a product is fit for a particular purpose or will be able to meet its specifications in the actual application.

 

10.2a For firefighting products and dosing and disinfection products, the warranty is only valid if the products are commissioned by Grundfos’ authorised personnel. Commissioning fees apply.

 

WARRANTY PERIOD

10.3 For the warranty to apply, customer must notify Grundfos of a defect without undue delay after customer becomes or should have become aware of the defect, and (i) for products, customer must in every respect notify Grundfos no later than 24 months from the date of delivery of the product, however not exceeding 30 months from the date of production, and (ii) for services, customer must notify Grundfos no later than 24 months from the performance of the services  (the “Warranty Notification Period”). If Grundfos installs and/or commissions the product, then the Warranty Notification Period for that product, will be not less than 12 months from the date of installation and/or commissioning based on the appropriate handover documentation.

 

10.4 In case of remedy of defects, the Warranty Notification Period related to the product and services as such remains the same after remedy, however if (part of) a product is repaired or replaced, the Warranty Notification Period concerning such repaired/replaced (parts of the) product is 6 months from the date of repair or replacement, provided that the 6 months’ period does not expire before the expiry of the initial Warranty Notification Period for the product.

 

10.5 Notwithstanding the above, the Warranty Notification Period for a repaired or replaced (part of a) product will not exceed the Warranty Notification Period for the first delivered product plus 6 months.

 

REMEDY OF DEFECTS

10.6 Subject to the terms of the Agreement, Grundfos shall remedy defective (parts of a) product or services covered by the warranty. Grundfos decides whether Grundfos remedies by repair or replacement (in whole or part) of the defective (part of the) product or services. Grundfos remedies defects as soon as possible within normal working hours.

 

10.7 Place of remedial works is as follows:

 

(a) For products with a motor with an electrical power of less than 5.5 kW (including products without a motor) and products delivered in connection with services, customer must return the defective product to Grundfos’ workshop for repair or replacement, unless Grundfos decides that the remedial works will take place at the place of delivery or the site of the end-user.

 

(b) For products with a motor with an electrical power of 5.5 kW or greater Grundfos inspects and repairs or replaces the defective product at the site of installation, subject to clause 10.10.

 

(c) For services, Grundfos inspects and repairs or replaces the defective services at the site of installation of the end-user.

 

10.8 Grundfos shall cover its costs for repair or replacement of defective products and services. However,

 

(a) For a defective (part of a) product with a motor with an electrical power less than 5.5 kW (including products without a motor) and those delivered in connection with services, all costs related to the transport of the product from the place of delivery or from customer’s (or end-user’s) site to Grundfos’ workshop shall be at the customer’s account. All costs related to the transport of the product from Grundfos’ workshop back to either (at Grundfos’ discretion) i) the place of delivery, ii) customer’s (or end-user’s) site or iii) the closest Grundfos service partner, shall be at Grundfos’ account.

 

(b) For a defective (part of a) product with a motor with an electrical power of 5.5 kW or greater, which is installed on a location that – at Grundfos’ sole discretion – is difficult to reach or at a remote site, all expenses related to transport, travelling and travelling time of Grundfos’ personnel and the (parts of the) product shall be covered by customer.

 

(c) Customer covers any expenses for dismounting and mounting.

 

(d) Customer covers Grundfos’ expenses related to waiting time caused by customer.

 

(e) If it shows that a product subject to repair or replacement did not suffer from a defect, customer shall cover all expenses related hereto, including transportation costs. Grundfos may charge an amount calculated based on Grundfos’ pricelist to cover any expenses related to such service. If Grundfos sends customer an offer for repair and customer does not react to Grundfos’ offer within 30 days, Grundfos may i) at customer’s expense return the product to customer dismantled, freight forward and uninsured or ii) dispose or sell the product, provided that Grundfos prior hereto has sent no less than 2 notices with an individual deadline of minimum 30 days for the customer to respond and with information on Grundfos’ intensions to dispose or sell the product. Grundfos may charge storage costs. Subject to applicable law, Grundfos reserves all rights to and in the product until the customer has settled all claims. 

 

10.9 Unless requested by Grundfos, the product may not be disassembled prior to remedy. Any failure to comply herewith will render the warranty void.

 

10.10 Grundfos may refuse – and will not be liable, in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise – to remedy defects, if Grundfos considers that such remedy may cause harm to the environment or injury to people.

 

10.11 The remedy of repair or replacement is the only remedy available to customer for defective products or services. Subject to Grundfos’ obligations as regards product liability, cf. Clause 11, Grundfos has no other or further liability to customer whether for breach of agreement, negligence or otherwise in respect of any defect in a product or service.

 

11. PRODUCT LIABILITY

11.1 Grundfos assumes liability for personal injury (including death or injury) and damage to real and personal property, caused by defective products to the extent set out in applicable mandatory law on product liability. Grundfos’ liability for damage to real and personal property (not being consumer property) caused by a defective product is subject to the limitations in Clause 12, however, so that Grundfos’ total liability as described Clause 12.2 for damage to real and personal property is limited to a maximum amount of the higher of EUR 3 million (per claim and in the annual aggregate) and the amount set out in Clause 12.2. Customer assumes all product liability, which is not allocated to Grundfos in this Clause 11.1.

 

11.2 If a party is held liable for damages allocated to the other party in Clause 11.1, then the other party shall indemnify the first party for any amount paid inconsistently with the allocation in Clause11.1.

 

12. LIMITATION OF LIABILITY

12.1 To the extent permitted by applicable law, neither party is liable (in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise) for loss of production, loss of turnover, loss of profit, loss of business opportunity, loss of data, loss of savings, loss of goodwill, loss relating to unauthorised access to data or systems, loss as a result of business interruption, or any other indirect or consequential losses of any kind whatsoever arising under, relating to or in connection with the Agreement or a breach hereof. Grundfos is not liable for any liquidated damages, penalties and similar contractual liabilities levied against the customer by a third party.

 

12.2 To the extent permitted by applicable law, Grundfos’ total liability (including in regard to payment of liquidated damages (if any) and third-party claims) towards customer in respect of all losses arising under or in connection with the Agreement and the cooperation, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise, will not exceed an amount equal to 30% of the total amount paid or payable by customer under the Agreement (excl. any VAT and taxes) on which the claim is based.

 

12.3 The limitations set out in Clause 12.1 and 12.2 do not apply if an act or failure to act of a party causes personal injury; or if a party intentionally or in gross negligence causes the other party to suffer a loss.

 

12.4 The parties agree that the price for the products and services reflects the balance of the parties’ rights and obligations under the Agreement, including also the limitations in Clause 12.

 

12.5 If customer bases a claim on losses deriving from more than one agreement or from one or more agreements in combination with a Grundfos company’s delivery of products or other services, then Grundfos’ total liability (if any) will be allocated to the different supplies based on each such supplies’ contribution to the claimed losses. Each allocated part of the total liability will be determined in accordance with the legal basis applicable between the parties for the said part of the total losses, including any agreed limitation of liability.

 

13. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

13.1 Customer shall use the products in a manner that does not infringe third party rights.

 

13.2 Nothing in the Agreement or otherwise transfers or assigns any intellectual property rights, in or arising out of or in connection with the products or services and in any manuals or documentation given by Grundfos to customer. 

 

14. INDEMNIFICATION

14.1 With respect to any Proceeding brought by someone other than customer against Grundfos and that arises out of or in connection with the Agreement, the corporation or customer’s purchase or use of the products and/or purchase of services, customer shall indemnify Grundfos against all Losses arising out of that Proceeding, except to the extent that Grundfos negligently or intentionally caused those Losses. “Proceeding” means any judicial, administrative, or arbitration action, suit, claim, investigation, or another proceeding. “Losses” mean any litigation expenses (including any reasonable out-of-pocket expense incurred in defending a proceeding or in any related investigation or negotiation) and any loss (including any amount awarded in, or paid in settlement of, any Proceeding).

 

15. DRAWINGS AND DESCRIPTIONS

15.1 Any information of weight, dimensions, capacity, price, technical and other data given in catalogues, leaflets, circular letters, advertisements, pictures and pricelists is approximate only and is not binding on Grundfos, unless verified with Grundfos before entering into the Agreement.

 

15.2 All drawings and descriptions supplied by Grundfos remain the property of Grundfos and may not be copied, reproduced, passed on to or in any other way communicated to a third party without permission from Grundfos. Customer receives the ownership of drawings and descriptions necessary for the proper installation, starting, operation and maintenance of the products. Upon Grundfos’ demand, customer shall treat these data confidentially.

 

16. CHANGES

16.1 Grundfos shall have the right to make any changes to the products and services, which are necessary to comply with applicable law or safety requirement, or which do not significantly affect the nature or quality of the products and services negatively. If Grundfos requests other changes, customer shall not unreasonably withhold or delay consent to such requests.

 

17. CONFIDENTIALITY

17.1 A party (receiving party) shall keep in strict confidence all technical or commercial know-how, specifications, prices, inventions, processes, initiatives and any other information concerning the disclosing party's business, its products and services which are of a confidential nature (confidential information) and have been disclosed to the receiving party by the other party (disclosing party), its employees, agents or subcontractors (representatives). The receiving party shall not use confidential information of the disclosing party for purposes other than the performance of its obligations under the Agreement, including (except as permitted by applicable law) not to reverse engineer the products and any software in the products. The receiving party may only disclose confidential information to those of its representatives who need to know to discharge the receiving party's obligations and rights under the Agreement and shall ensure that such representatives comply with the obligations set out in this Clause  as though they were a party to these terms.

 

17.2 The obligations under this Clause  apply from the execution of the Agreement and – subject to applicable law – for a period of 5 years after the Agreement expires or is terminated.

 

18. FORCE MAJEURE

18.1 Neither party will be in breach of the Agreement nor liable for delay in performing, or failure to perform, any of its obligations under the Agreement if such delay or failure results from a hindrance beyond its reasonable control (“Force Majeure”). In the event of a Force Majeure, the parties agree to suspend the affected party's obligations until the Force Majeure situation ceases to exist.

 

18.2 Either party may terminate the Agreement with immediate effect upon notice to the other party if the period of Force Majeure continues for a period of 3 consecutive months. In case of termination due to such circumstances, neither party shall be liable to the other for such termination. However, such termination will not affect any pre-existing liabilities or claims or any other provisions of the Agreement.

 

19. TERMINATION

19.1 If a party materially breaches its obligations under the Agreement, the other party may, with no effect on its other rights and remedies, terminate the Agreement for cause with immediate effect, if either such material breach is incapable of remedy; if the defaulting party to the Agreement has failed to remedy within 30 days after receiving notice requiring it to do so; or if – for material breaches that due to their nature are incapable of remedying within the 30 days period – such remedy has not been initiated within 30 days after receiving notice requiring it to do so. The above-mentioned does not affect any other termination rights given under the Agreement.

 

19.2 Termination of the Agreement (regardless of the cause) will not affect those provisions of the Agreement which, by nature or necessity, provide that they operate after any expiration.

 

20. PERSONAL DATA

20.1 Grundfos processes personal data following applicable data protection laws. To learn more visit Grundfos’ website where the Grundfos privacy notice is available.

 

21. MISCELLANEOUS

21.1 The Agreement may not be transferred or assigned in whole or in part by operation of law or otherwise by customer, without the prior written consent from Grundfos. Without prior notice, Grundfos may assign rights and obligations under the Agreement, including the General Terms and Conditions, to any company within the Grundfos group.

 

21.2 The products must bear a Grundfos nameplate, including Grundfos’ trademarks. A party does not have the right to use the other party’s trade names, trademarks, logos or other signs or identification symbols unless the prior written consent of the other party.

 

21.3 Capitalised words and phrases not otherwise defined in these General Terms and Conditions have the same meaning in all parts of this Agreement unless the context dictates otherwise.

 

21.4 A quotation by Grundfos is valid for a period of 30 days from the date of issuance unless Grundfos has specified otherwise in the quotation. Grundfos reserves the right to alter quotations before the expiry of the validity period if customer has not placed a purchase order.

 

21.5 Grundfos may at any time without being liable correct typographical, clerical or other errors or omissions in sales material, quotations, price lists, order confirmations, invoices or other documents or information issued by Grundfos.

 

22. EXPORT CONTROL AND SANCTIONED PARTIES

22.1 Any delivery covered by the Agreement may be subject to export control and trade sanction rules, including such rules of among others the European Union, United Nations and the United States of America.

 

22.2 It is a condition for Grundfos’ delivery of products and services to customer that customer complies with all applicable export control and trade sanction rules, including having relevant compliance procedures and controls.

 

22.3 If due to export control and trade sanction rules, Grundfos considers that it is or will be prohibited, hindered, restricted or significantly adversely affected in complying with its obligations under the Agreement, Grundfos may cancel or postpone the delivery of the products or services. In such cases, Grundfos will not be liable for any direct or indirect claim or loss.

 

22.4 To enable authorities or Grundfos to conduct checks on customer’s compliance with the export control and trade sanction rules, or in support of Grundfos' applications to the appropriate authorities in connection with the export and/or sale of the products and/or services under the Agreement, customer shall - upon reasonable request from Grundfos - promptly provide to Grundfos all information on the particular end-user, the parties involved in the delivery, the particular destination(-s) and the particular intended use of the products and/or services.

 

23. LAW AND VENUE

23.1 The Agreement, and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its formation (including non-contractual disputes or claims) is governed by and construed in accordance with the laws of Bulgaria, without reference to the conflict of laws or principles thereof which may cause the application of the laws of another country. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.

 

23.2 The Parties commit to exert all due efforts to settle all disputes arising from this Agreement in an amicable manner. Disputes originating from this Agreement or related to it, including disputes originating from or related to its interpretation, invalidity, execution or termination, as well as disputes for the filling of any gaps in the contractual terms or its adjustment to new circumstances, shall be settled by the Arbitration court with the BCCI. The material law chosen by the parties to be applicable in the settlement of such disputes shall be the Bulgarian material law.