Právní předpisy a zásady

Všeobecné obchodní podmínky

V Olomouci dne 1. 1. 2022

Schváleno: Ing. Petrem Jelínkem a Ing. Jaroslavem Blahutem, jednateli společnosti

1. Všeobecné podmínky

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, tj. se společností Grundfos Sales Czechia and Slovakia s. r. o., ať už písemnou formou, na základě objednávky nebo dodatkem. S těmito VOP je kupující seznámen při podpisu první kupní smlouvy, přičemž VOP jsou zároveň uvedené na webové stránce prodávajícího. Uzavřením každé kupní smlouvy se tyto VOP stávají její součástí, kupující přijímá jejich znění (písemnou formou, objednávkou, dodatkem) a jejich obsah či platnost není dotčena existencí případných všeobecných nákupních podmínek kupujícího - aplikace těchto je, pokud je písemně firma Grundfos Sales Czechia and Slovakia neuzná, vyloučena.

1.2.    Kupující souhlasí, že pro vymezení smluvních stran, předmětu smlouvy   a   samotnou   platnost    postačují   údaje   uvedené v Objednávce nebo Dodacím listu a pro vymezení podmínek plnění smlouvy a ceny postačují tyto VOP, Ceníky Grundfos a ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud nebylo písemně dopředu dohodnuto jinak.

1.3.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinný zkoumat organizační schéma kupujícího a považuje ve smyslu § 430 a násl. občanského zákoníku každého zaměstnance kupujícího, který objednal nebo potvrdil převzetí zboží, za jeho zplnomocněného zástupce.

1.4.    Prodávající neodpovídá za žádné škody, či prodlení dodávek a nároků z nich plynoucích způsobené vyšší mocí či jinou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli prodávajícího ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tj. zejména neobvyklými povětrnostními podmínkami, neobvyklými dopravními problémy, stávkami apod., tzn. stavy, jejichž průběh nemohl prodávající svou činností účinně ovlivnit.

1.5.    Při překročení dodací lhůty prodávajícím je kupující oprávněn požádat prodávajícího do 2 týdnů o prohlášení, zda prodávající odstoupí od smlouvy, nebo ji bude plnit v dodatečné lhůtě. Pokud se prodávající k této žádosti nevyjádří, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

1.6.    Důsledky jakýchkoliv změn v dodávkách provedené na žádost kupujícího jdou k jeho tíži, zejména potom zvýšení ceny, prodloužení termínu dodávky apod.

1.7.    Kupující bere na vědomí, že nabídky připravené obchodně - technickými pracovníky prodávajícího jsou zásadně nezávazné. Technická prohlášení obchodně-technických pracovníků prodávajícího se pro prodávajícího stávají platným jen po jejich písemném potvrzení oprávněnou osobou.

2. Dodací podmínky

2.1.    Prodávající se zavazuje řádně splnit smlouvu ve sjednaném rozsahu předmětu plnění a ve sjednané dodací lhůtě (době plnění). Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího. Při nesplnění povinnosti součinnosti (opožděná žádost o dodání, odepření zboží, atd.) se dodací lhůta automaticky prodlužuje o dobu, po kterou kupující součinnost neposkytl. V této době je kupující povinen dodávku zboží přijmout. Pokud toto kupující nesplní, je prodávající oprávněn odstoupit od ještě nesplněné části smlouvy o dodávce nebo požadovat náhradu škody. Dodací lhůta se prodlužuje v případě, že bez zavinění prodávajícího nastanou okolnosti, které způsobí, že zboží nemůže být dodáno ve správné lhůtě a to o dobu, po kterou takovéto okolnosti trvají.

2.2.    Sjedná vá se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle této smlouvy jeho odevzdáním kupujícímu. Součástí odevzdání zboží kupujícímu je dodací list. Odevzdání zboží kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo prodávajícího nebo v případě odeslání zboží místo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Pokud kupující do 15. dnů od data vystavení faktury neodebere zboží z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího, je tímto dnem dodání splněno. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení vyrozumí kupujícího a sdělí mu skladovací náklady. Ve smlouvě může být ujednáno i plnění u kupujícího.

2.3.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění povinnosti prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

2.4.    Je-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží prvnímu dopravci ve sjednaném místě předání, případně bez určení místa předání k přepravě pro kupujícího do místa určení dle přepravních dispozic v kupní smlouvě a to podle obvyklých zvyklostí a na účet kupujícího. Okamžikem tohoto předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Prodávající avizuje odeslání zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu ve své objednávce dopravní dispozice. V případě, že kupující nedá žádné odesílací dispozice, zvolí prodávající způsob dopravy sám podle svého zvážení a s ohledem na ekonomičnost dopravy.

2.5.    Kupující je povinný v objednávce prodávajícímu uvést dopravní dispozice (kdo zabezpečuje dopravu, přesnou dodací adresu – firma, ulice, město, PSČ, kontaktní osoba, telefon). V případě, že kupující neposkytne žádané informace, zvolí prodávající způsob dopravy sám podle svého uvážení a s ohledem na finanční náročnost dopravy.

2.6.    V případě vyzvednutí zboží kupujícím ve skladě Olomouc je prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen zaplatit

„manipulační poplatek za osobní odběr ze skladu“ ve výši 4,- EUR za každou jednotlivou takto dodávanou objednávku.

2.7.    V případě objednávky zboží kupujícím v hodnotě nižší než 400,- EUR v netto cenách bez DPH bude prodávající oprávněný účtovat (fakturovat) a kupující povinný zaplatit

„manipulační poplatek za malou objednávku“ ve výši 30,- EUR.

2.8.    V případě objednávky náhradních dílů kupujícím v hodnotě nižší než 200,- EUR v netto cenách bez DPH bude prodávající oprávněný účtovat (fakturovat) a kupující povinný zaplatit

„manipulační poplatek za malou objednávku“ ve výši 9,- EUR.

2.9.    V případě zaslání zboží na místo určení na území České republiky v hodnotě nižší než 1 600,- EUR v netto cenách bez DPH hradí kupující přepravní náklady. Výše uvedené platí za podmínky zaslání zboží v hodnotě nižší než 1 600,- EUR v netto cenách bez DPH na jedno místo a v jednom termínu, přičemž každé místo a každý termín je samostatnou dodávkou na požádání zákazníka, jestli není dohodnuto jinak.

2.10.  Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží nebo s placením kupní ceny, uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem.

Věnuje mimořádnou pozornost vnějšku balení a kompletnosti dodávky.

1.  Balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení

2.  kompletnost dodávky - každý nákladový kus doprovází jeho dodací list a dodací list kompletní dodávky.

Pokud kupující narazí při kontrole na jakýkoliv zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození, či ztrátě během přepravy, zaznamená tuto skutečnost do přepravního listu nebo sepíše reklamační protokol,   eventuálně   sepíše záznam   o   stavu, v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním kupující zajistí snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

2.11.    Způsob přepravy, ložení a přepravní dispozice:

-  strany se dohodly, že povinnost označit zboží ve smyslu

§ 2091 občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží

-  zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží a to v středoevropských povětrnostních podmínkách. Balení nad tento rámec hradí kupující zvlášť' (speciální obaly, kontejnery atd.)

- prodávající prohlašuje, že plní veškeré zákonné povinnosti stanovené pro nakládání s odpady

2.12.    Zpětné vzetí materiálu z našich dodávek je vyloučeno, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.

2.13.    Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle občanského zákoníku a zároveň je povinen sdělit prodávajícímu jaké právo z vady si zvolil, včetně uplatnění nároků z vad s tím, že vady množství mohou být reklamovány do 2 dnů od obdržení zásilky a vady skryté do 6-ti měsíců od obdržení zboží.

2.14.    Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu. Prodávající dodá zboží v kvalitě obvyklé u firmy Grundfos.

2.15.    Prodávající přejímá záruku za jakost prodávaného zboží v délce sjednané záruční doby. Záruční doba je stanovena v záručním listě nebo faktuře. Záruka zaniká vedle důvodu uvedených v občanském zákoníku zejména dále:

-  je-li dodané zboží skladováno, instalováno, nebo používáno v rozporu s technickými podmínkami, příp. doporučeními prodávajícího, účelem použití zboží a dále při neodborné instalaci, či manipulaci

-  v případě zásahů, oprav, úprav, demontáží, resp. obdobnou činností, prováděnou neodbornou osobou, jsou-li některé díly zboží vyměněny za cizí bez vědomí prodávajícího.

V případě výskytu vad má kupující právo pouze na opravu, nebo výměnu dílů uznaných Autorizovaným servisním partnerem nebo pověřeným zástupcem prodávajícího. Bezplatně mohou být vyměněny pouze díly, u nichž je vada zaviněná konstrukčními nebo výrobními závadami výrobce. Na výměnu celého zboží má kupující právo pouze v případě, že Autorizovaný servisní partner, nebo pověřený zástupce prodávajícího uzná zařízení neopravitelné. Prodávající neodpovídá za jiné škody vzniklé v souvislosti s vadami výrobku (např. ušlý zisk apod.)

O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.

Prodávající si vyhrazuje právo modifikovat část, nebo celou dodávku tak, aby vyhověl garančním podmínkám, případně si vyhrazuje právo na výměnu dodaného zboží, považuje-li tento způsob za vhodnější.

Výměna nebo oprava dílů prodlužuje záruční dobu. Jestliže kupující nemůže zboží pro jeho vadu užívat, dochází k ke stavení záruční doby. Záruční doba se přeruší a pokračuje až poté, co prodávající vady zboží odstraní. O dobu, která byla potřebná pro odstranění vad a po kterou nemohl kupující zboží používat se záruční doba prodlužuje.

2.16.    V případě, že kupující zboží odmítne, či bud' částečně nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit kupní smlouvu, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z ceny každého neodebraného kusu. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nesplní některou z povinností stanovenou v Rámcových obchodních smlouvách (dále jen ROS), ostatních kupních smlouvách nebo těchto Všeobecných obchodních podmínkách. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší s výjimkou ujednání o smluvních pokutách, která zůstávají v platnosti.

2.17.    Prodávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy do uplynutí 30 dnů od jeho odeslání (odevzdání kupujícímu). Pokud v této lhůtě prodávající neobdrží písemný souhlas kupujícího s návrhem, projeveným platným potvrzením této smlouvy, smlouva nevznikne. Toto se netýká velkoobchodních partnerů, kteří mají s prodávajícím podepsány ROS a ostatní smlouvy s taxativně stanovenou dobou platnosti.

2.18.    Prodávající si vyhrazuje právo dílčích dodávek, nepříčí-li se to účelu smlouvy.

2.19.    Prodávající si vyhrazuje dodat zboží v pozměněném konstrukčním, případně dílenském provedení proti objednanému, pokud takovéto změny nemají funkční vliv na účel použití zboží.

2.20.    Kupující nesmí provádět jakékoliv změny ani úpravy na dodaném zboží, ani je označovat jinak než je provedeno ve výrobním závodě. Nesmí je ani označovat značkami, které mohou vyvolat zdání, že se jedná o jiný výrobek než dodaný.

3. Ceny a platební podmínky

3.1.    Veškeré ceny se tvoří dohodou smluvních stran v procesu formování kupní smlouvy, vycházející z platných Ceníkových cen prodávajícího.

3.2.    Veškeré cenové nabídky prodávajícího se uvádí v EUR cenách. EUR měna je měnou řídící pro všechny nabídky a CZK měna na nabídkách má pouze informativní charakter. Veškeré přepočty měny na jinou než EUR se provádí oficiálním denním kurzem ČNB platným ke dni nabídky.

3.3.    Veškerá fakturace je prováděna v měně EUR, pokud nebyla s prodávajícím předem dohodnuta   fakturace   v jiné   měně. V případě fakturace v jiné měně než je EUR, je tato přepočítána oficiálním denním kurzem ČNB platným v den přijetí objednávky.

3.4.    Ceny jsou stanoveny bez daní, poplatků, pojištění a dopravy, které budou účtovány zvláště, zpravidla v dodavatelské faktuře, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.5.    Ceny dodaného zboží jsou splatné způsobem a v době uvedené v kupní smlouvě. Nemá-li smlouva takovéto ujednání, jsou ceny splatné na základě dodavatelské faktury prodávajícího dle data splatnosti faktury, které je na ní uvedeno, a to na účet prodávajícího, který je určen ve faktuře. Zboží se považuje za zaplacené teprve dnem, v kterém může prodávající s částkou disponovat.

3.6.    Veškeré dodávky budou účtovány dodavatelskými fakturami, jejichž obsah určí prodávající.

3.7.    Při nezaplacení předchozí dodávky má prodávající právo pozastavit plnění dalších dodávek, aniž by se na něj vztahovaly jakékoliv sankce a následky stanovené zákonem nebo smlouvou pro opožděné plnění dodávek. Dále je prodávající oprávněn dodat pozastavené či následující dodávky pouze proti platbě v hotovosti předem, odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené dodatečné lhůty nebo požadovat náhradu škody vzniklé prodávajícímu nesplněním závazků kupujícím.

3.8.    Platba směnkou, šekem, nebo jiným způsobem než převodem na účet prodávajícího je možná jen po výslovném souhlasu prodávajícího. Příslušný závazek se považuje za splněný teprve okamžikem, kdy je odpovídající částka připsána na účet prodávajícího. Náklady eskontu a jiné náklady nese kupující a jsou splatné okamžitě.

3.9.     Uplatnění reklamace nezakládá právo kupujícího pozastavit platbu dodávek.

3.10.   Platby, které obdrží prodávající se započítávají nejprve na nejblíže splatný dluh kupujícího a teprve poté na účel uvedený v platebních dokumentech.

3.11.   K přijímání inkasa plateb je oprávněn pouze statutární zástupce prodávajícího nebo osoba jím písemně zmocněná.

3.12.   Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty pro případ prodlení se splněním peněžitých závazků kupujícího ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý den prodlení. Vedle všech smluvních pokut tj. i těch sjednaných v konkrétních kupních či rámcových smlouvách lze navíc uplatnit i náhradu škody a to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokuty, přičemž na škodu se smluvní pokuty (vzniklé, vyúčtované i zaplacené) nezapočítávají.

3.13.   Neurčí-li smlouva jinak je zápočet plateb na splnění závazku zaplatit kupní cenu možný, pokud ke dni splatnosti daňového dokladu existují vzájemné pohledávky a závazky prodávajícího a kupujícího. Kupující je oprávněn započíst jen své splatné pohledávky, které byly předem uznané prodávajícím, nebo pravomocným rozhodnutím soudu; jinak zápočet kupujícím není dovolený a není účinný.

4. Další ujednání

4.1.    okamžiku zaplacení celé kupní ceny (výhrada vlastnictví).

4.2.    Kupující je oprávněn nakládat se zbožím podléhajícím výhradně vlastnictví jen pro svou potřebu. Nesmí je dále prodat, převést nebo dát do zástavy třetímu subjektu, pokud nebude přenesená tato stejná, nijak nezměněná, výhrada převodu vlastnického práva až po úplné zaplacení zboží také na jeho zákazníky (třetí osoby). Vlastnictví prodávajícího nezaniká ani při úpravě, či zpracování zboží dodaného s výhradou vlastnictví. V případě úpravy, či zpracování a spojení zboží s jiným zbožím, které nepatří prodávajícímu, náleží mu takto vzniklý podíl na nově vytvořené věci v poměru hodnoty dodaného zboží k ostatnímu zboží v době zpracování a vzájemného spojení těchto zboží. Pokud kupující získá výhradní vlastnické právo k takto vytvořené nové věci, bude pro prodávajícího bezúplatně spravovat jeho zboží (díl) až do přechodu vlastnického práva. Stanovení výše podílu přísluší prodávajícímu.

4.3.    Podpisem každé dílčí kupní smlouvy postupuje kupující bezplatně prodávajícímu veškeré pohledávky plynoucí z případného dalšího prodeje, či převodu zboží podléhajícího výhradě vlastnictví, a to se vším příslušenstvím pohledávek. Kupující je povinen informovat své dlužníky neprodleně o postoupení pohledávek a současně neprodleně zaslat prodávajícímu veškeré doklady o těchto skutečnostech a poskytnout mu úplné informace tak, aby mohl své pohledávky řádně uplatnit a vymáhat. Současně je kupující povinen vydat na vyžádání prodávajícímu neprodleně veškeré zboží s výhradou vlastnictví, které se u něj nachází. Závazky kupujícího z kupní smlouvy, včetně úhrady ceny, tímto nejsou dotknuté.

4.4.     Veškeré údaje o váze, rozměrech, technických charakteristikách, cenách, parametrech a dalších vlastnostech výrobků uvedených v katalozích, prospektech, zápisech, reklamačních článcích, cenících apod., mají informativní charakter. Tato data jsou závazná pouze tehdy, jsou-li obsažena v kupní smlouvě.

4.5.     Prodávající je a zůstává výhradním vlastníkem všech výkresů, modelů a veškeré dokumentace, se kterou se mohl kupující seznámit v průběhu realizace smlouvy, případně, kterou obdržel. Tyto údaje může použít pouze kupující a to výhradně v souvislosti s realizací kupních smluv. Tato dokumentace je důvěrné povahy a nesmí být publikována, kopírována ani předávána třetí straně bez předchozího výslovného souhlasu prodávajícího. Současně je kupující povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v průběhu spolupráce s prodávajícím s výjimkou těch, které prodávající ke zveřejnění určí. Na výše uvedené se vztahuje ustanovení § 504 občanského zákoníku

4.6.     Bankovní poplatky dlužníka nese dlužník, bankovní poplatky věřitele ponese věřitel.

4.7.     Smluvní strany postupují při vypořádání svých daňových povinností podle právních předpisů platných v České republice s vyloučením možnosti převzetí daňové povinnosti za obchodního partnera.

4.8.     Smluvní strany se dohodly, že kupující nesmí převést svá práva vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. V opačném případě je takový převod práv neplatný.

4.9.     Strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva se musí podat bez zbytečného odkladu po tom, co se povinna strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Nesplnění oznamovací povinnosti zavazuje povinnou stranu nahradit škody, které se mohlo včasným oznámením předejít.

4.10.   Neplnění ujednání kupních smluv nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek zakládá právo prodávajícímu okamžitě odstoupit od smlouvy. Dnem okamžitého odstoupení se stávají splatné veškeré závazky kupujícího, zejména i závazky finanční. Účinky okamžitého odstoupení nastávají dnem jeho doručení poštou, faxem, emailem (@), nebo osobním předáním kupujícímu oproti podpisu.

4.11.   Osoby podepisující každou dílčí kupní či jinou smlouvu svým podpisem potvrzují, že mají jednatelské oprávnění (zmocnění) k takovémuto úkonu a berou na vědomí, že ponesou veškeré následky zejména škody, ukáže-li se toto prohlášení nepravdivé. Zodpovědnost kupujícího z uzavřené kupní smlouvy tímto není dotknutá.

4.12.   Ostatní otázky touto smlouvou neřešené se řídí českým právním řádem, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

4.13.   Ustanovení ROS, ostatních kupních smluv, dílčích a rámcových kupních smluv mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, pokud příslušné skutečnosti upravují jinak.

4.14.   Případné nepoužití některých ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nemá za následek, že jiná ustanovení by neměla být či nejsou použita.

4.15.  Strany sjednávají místní příslušnost soudu podle sídla prodávajícího tedy Okresní soud v Olomouci či Krajský soud v Ostravě, pobočka Olomouc. Rozhodným právem je právo České republiky s výjimkou ustanovení o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

Ustanovení všech smluv i těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními zákonnými s výjimkou těch, které mají kogentní povahu.