Právní předpisy a zásady

Záruční podmínky a reklamace

Obecně se záruční podmínky řídí Občanským zákoníkem. Prodejce odpovídá za jakost, kompletnost, funkci a provedení prodaného výrobku.

Záruční doba za výrobek je u čerpadel a řídicích regulačních prvků (systémů) Grundfos po dobu 24 měsíců od data prodeje čerpadla, nejdéle však do 30 měsíců od data výroby.

Prodloužená záruka

Mokroběžná oběhová a cirkulační čerpadla mají záruku prodlouženou na 36 měsíců od data prodeje, ne však déle než 42 měsíců od data výroby. 

U čerpadel ALPHA3, ALPHA2, ALPHA1L, COMFORT BA/BXA PM a domácí vodárny SCALA1 a SCALA2 poskytuje společnost Grundfos záruku 60 měsíců od data prodeje, ne však déle než 66 měsíců od data výroby.

U tlakových nádob výrobce GWS LTD., které se používají u vodáren Hydrojet a Vodárenských setů, poskytuje společnosti Grundfos záruku 60 měsíců od data výroby tlakové nádoby.

Datum výroby je uvedeno na typovém štítku každého výrobku a musí být rovněž zaznamenáno v záručním listu nebo v dokladu tento list nahrazujícím. U většiny výrobků se datum výroby uvádí ve tvaru PCRRTT, kde PC je identifikátor data výroby (nemění se), RR je poslední dvojčíslí roku výroby a TT určuje přesný týden výroby v rámci daného roku.

V případě nejasností s určením data výroby či jakýchkoliv dotazů ohledně záručních podmínek kontaktujte centrální servis Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o..

Záruku v této délce poskytuje společnost Grundfos Sales Czechia and Slovakia s. r. o. Nároky z odpovědnosti za vady nad rámec poskytované záruky blíže specifikované výše je nutno uplatňovat a požadovat od prodejce.

Uvedená doba záruky se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Podmínky pro uplatnění reklamace

V případě uplatnění reklamace ve stanovené záruční lhůtě bude tato uznána a provedena bezúplatná oprava výrobku jen za předpokladu, že:

  • bude předložen doklad o nákupu obsahující přesnou identifikaci výrobku, datum prodeje, razítko prodejce a podpis prodávajícího spolu s potvrzením elektromontážní firmy o odborném připojení čerpadla nebo zařízení na elektrorozvodnou síť a dále potvrzení montážní firmy o odborné instalaci čerpadla nebo zařízení (toto neplatí pro výrobky s kabelem ukončeným zástrčkou) nebo řádně vyplněný záruční list,
  • výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen, nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněné manipulace
  • výrobek byl odborně instalován, připojen a provozován dle platných provozně montážních předpisů výrobce, včetně dodržení platných norem a bezpečnostních předpisů
  • výrobek byl použit pro účel daný provozně montážními předpisy výrobce
  • výrobek byl zajištěn proti přetížení a přepětí

Záruční list standardně nedodáváme v balení s čerpadlem. Je možné si ho stáhnout z našeho webu nebo nahradit výše uvedenými doklady.

Zboží reklamujte nejlépe u prodejce (tam kde bylo zakoupeno) případně u našich servisních partnerů. Je třeba zdůraznit, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího, s nímž uzavřel smlouvu.

Výrobce neodpovídá za škody a vícenáklady související s uplatněním záruky.