Case

Når både skybrud, grundvand og åen trænger ind

Det var i 11. time, at den historiske Svostrup Kro ved Gudenåen blev reddet fra en altødelæggende oversvømmelse i vinteren 2019-2020.
Efterfølgende har stamgæster og ildsjæle hos entreprenør, ingeniør og producenter kæmpet side om side med en kroejer, der ikke vil bukke under for klimaforandringer, bureaukrati og lette løsninger. Resultatet sikrer kroen mod 100 års hændelser, ser godt ud i landskabet og ser fremad.

Svostrup Kro ligger en halv snes kilometer fra Silkeborg. Indenfor er det ren 1800- tals kroidyl med et køkken, der har gjort mange stamgæster i alle aldre afhængige. Udenfor er der den smukkeste udsigt fra terrassen til Gudenåen, der løber fredfyldt for enden af haven.

I efteråret og vinteren 2019-2020 blev freden brudt. Gudenåen havde gennem måneder erobret hele haven i en højde af en meter, og kun store vandfyldte spærringer og bagved- liggende pumper holdt vandet væk fra kroens sokkel. I februar blev vandstanden ved Svostrup Bro registreret til kote 19,20 meter – en 100-års hændelse.

Ikke kun åen truede

Men i de lavtliggende værelser fjernest fra åen nåede vandstanden 20 cm over gulvet, og i den gamle vinkælder steg vandet op gennem gulvet – trods tre pumpers ihærdige indsats døgnet rundt. Det var vand fra de højtliggende bakker bag kroen, der fik grundvandsstanden under kroen til at stige faretruende.

Svostrup Kro – Kathrine Leths barndomshjem – var alvorlig truet og en mediebegivenhed i hele landet, og for hendes mand, Dragan Sljivic, begyndte tre års kamp for deres fælles levebrød og ejerskab af et klenodie.

Sagen i egen hånd

Dragan kom til Danmark i 1997 som 17-årig. Han flygtede fra borgerkrigen på Balkan,  hvor han allerede som 12-årig var frivillig i en hjælpeorganisation, der byggede dæmninger af sandsække, når floderne gik over sine breder. Derfor kendte den kokkeuddannede kroejer til vandets magt, så da regler om naturbeskyt- telse, sø- og åbeskyttelseslinjer og syv uenige kommuner langs Gudenåen forhalede hurtige beslutninger, tog Dragan sagen i egen hånd – hånd i hånd med ’Foreningen til bevarelse af Svostrup Kro’, der blev stiftet til lejligheden af ildsjæle blandt stamgæsterne.

For at få en fornemmelse af opgavens omfang blev Christian Brendstrup fra Christians Anlæg i Silkeborg kontaktet. Med ekspertiser som entreprenør, kloakmester og anlægsgartner samlet i én virksomhed, har Christian og hans 25 medarbejdere hjulpet mange husejere ved Silkeborg-søerne med sikring mod oversvøm- melser og stigende grundvand.

Christians lavede en skitseløsning, og med den i hånden fik Dragan en fornemmelse af de om- kostninger, der ventede. Omkring 2 mio. kroner!

Christian lavede en skitseløsning, og med den i hånden fik Dragan en fornemmelse af de omkostninger, der ventede. Omkring 2 mio. kroner!

Holder idéerne i virkeligheden?

Skitseløsningen blev også udgangspunkt for et komplekst myndighedsarbejde om dispen- sationer for nationale- og EU-direktiver for sø-, å- og naturbeskyttelse, men idéerne var ikke mindst udgangspunkt for et omfattende forarbejde, før den endelige løsning kunne designes og dimensioneres. Det var et arbejde, der blev lagt i hænderne på ingeniører fra Sweco i Silkeborg og Kolding med projektchef Bo Michael Frankø i spidsen. Han fortæller:

”Det var en god løsning, Christian havde skitseret, så på den baggrund gik vi i gang med 6 geotekniske boringer, der viste os sammensætningen af jorden på grunden med efterfølgende simple prøveboringer og sigteanalyser til vurdering af mulighederne for dræning. Vi monterede dataloggere, der gav  os et billede af variationer i grundvandsspejlet i en længere periode – set i sammenhæng med vandspejlet i Gudenåen, så vi kunne generere et potentialekort. Der blev også udtaget prøver af grundvandet og vandet i åen af hensyn til effekten af en bortledning, og 244 målinger af terrænkoter gav os et billede af, hvor meget grunden skulle hæves.”

Med alle data i hus kunne Sweco lave model- leringer, som viste, hvordan situationen ville have været i februar 2020, hvis den påtænkte klimasikring var etableret.

Christians tanker og idéer bestod!

Grundvandet truer

”Med kroens lave beliggenhed var jeg klar over, at det ikke kun handlede om at holde Gudenåen fra døren, men også om at lede trykvandet fra bakkerne væk fra kroen,” fortæller Christian, og det blev bekræftet af Swecos undersøgelser. Christian havde skitseret en drænløsning ved kroen, som efter Swecos dataindsamling blev udvidet til at omfatte et dræn på 270 meter rundt om hele kroen.

Drænet skal fange vandet fra bakkerne, før det når ind under kroen, og på den anden side mod haven skal drænet holde grundvandsstanden på et acceptabelt niveau. Fjernes der for meget vand, kan der opstå tomme huller, så bygningen risikerer at falde sammen. Derfor må der ikke drænes dybere end en meter, men ved udregningen af de endelige drænkoter har Sweco taget højde for, at der også kan drænes ved højere vandstande.

Problemet med den ene meter er, at den 400 år gamle vinkælder ligger dybere, så her har tre pumper under oversvømmelserne kørt på højtryk i døgndrift med en svimlende elregning til følge. Målinger viser, at der vil stå 40-50 cm grundvand i kælderen, hvis ikke der pumpes. I dag klarer en enkelt pumpe dagen og vandet, mens de to øvrige er klar til at træde til ved skybrud.

Et dige i pagt med naturen

Selv om Trækstien, der løber langs åen, allerede var forhøjet 70 cm, foreslog Christian at bygge et 100 meter langt dige af ler mellem kroen og åen. Diget skulle kunne modstå en 20-års hændelse, men mens beregningerne stod på, blev der i 2020 målt vandstand svarende til en 100-års hændelse, så højden blev ændret til kote 19.70 meter.

For at diget ikke skal virke for bastant i omgivelserne, designede Sweco et dige  med lave hældninger og med græsbeklædte skråninger, der falder i med det naturlige terræn. Mellem diget og kroen er terrænet hævet med 0,3-0,8.meter, og området er i alt tilført omkring 2.000 tons jord og sand i en nøje afstemt sammensætning omkring drænløsningen.

Væk med vandet

En pumpebrønd spiller en hovedrolle i opsamlingen af vandet fra drænledningerne – potentielt op til 360 m3 i timen med baggrund i de hydrogeologiske beregninger. Vandet løber til en nyetableret betonbrønd, hvor 2 stk. Grundfos SL.1-pumper står klar.

”Der har været en rigtig god dialog mellem alle parter i hele forarbejdet, så alle elementer er dimensioneret til opgaverne,” konstaterer Ole Brauner Karlsen, der er Front Line Specialist hos Grundfos. ”Fra brønden løber vandet naturligt ud i havens lille sø – lige ved siden af brønden – og derfra videre ud til Gudenåen. 

Der har været en rigtig god dialog mellem alle parter i hele forarbejdet, så alle elementer er dimensioneret til opgaverne
Ole Brauner Karlsen, der er Front Line Specialist hos Grundfos

Her er der etableret en tilbageløbsventil, som lukker, hvis vandstanden i åen stiger over udløbskoten. Samtidig åbnes for de to drænstrækninger mellem kroen og diget, så vandstanden bag diget sænkes. Når tryktransmitteren registrerer, at vandet stiger i brønden, starter pumperne, som gennem en særskilt pumpeledning presser vandet direkte ud i Gudenåen – 7.200 liter i minuttet.”

At der er tryk på, når pumperne arbejder, kan man se gennem den glasrude, som udgør en del af ø2000-brøndens dæksel.

Fra grundvand til varmeløsning

Dragan Sljivic kan se tilbage på tre år og en gæld, han gerne havde været foruden. Trods ihærdig indsats fra støtteforeningen måtte foreningen opgive, fordi potentielle og nødvendige fonde gav afslag på ansøgningerne. Så indsamlingen indbragte kun 50.000 kroner, og Dragan har derfor måttet tage et banklån på 2 mio. kroner til klimasikringen.

Men han har fået en ny hobby, som han udtrykker det. Klimasikring er blevet nørderi for den sympatiske kroejer. Det har også været en lektion i politik og bureaukrati, men også et bevis på, hvad der kan lykkes og udvikles, når samarbejde mellem fagfolk fungerer.

”For eksempel kom Sweco med idéen til, at drænvandet fra vinkælderen kan bidrage til vores opvarmning. En varmepumpe kan hente omkring 3°C ud af det 5-7°C varme grundvand. Og oliefyret skulle alligevel udskiftes…”

Måske en dråbe i åen, men bedre end ingenting. Og bedre end skybrud.

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.