Nyheder

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S

The Poul Due Jensen Academy
Conference Hall
Poul Due Jensens Vej 21
8850 Bjerringbro, Danmark

samt elektronisk via
dette link til Grundfos.com
 

Grundfos tager vores fælles sikkerhed alvorligt i lyset af  COVID-19 og de danske myndigheders iværksættelse af tiltag for at begrænse smitterisikoen for COVID-19. Derfor har bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen i Grundfos Holding A/S i år afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling. Dette indebærer, at aktionærerne udover at deltage fysisk i generalforsamlingen tillige kan deltage i samt udøve deres aktionærrettigheder til generalforsamlingen elektronisk.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:

1.       Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at Andreas F. Brandt vælges som dirigent.


2.      Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år


3.       Godkendelse af årsrapporten
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for regnskabsåret 2019 for Grundfos Holding A/S godkendes.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for regnskabsåret 2019 for Grundfos Holding A/S, hvor årsresultatet for Grundfos Holding A/S, Grundfos koncernen og dets datterselskaber fremgår.


4.       Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til medlemmerne af bestyrelsen og direktion i forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2019 for Grundfos Holding A/S.


5.       Beslutning om resultatdisponering

Fremført overskud fra 2018 DKK  9.419.000.000
Årets resultat 2019 DKK  2.204.000.000
Reserve for udviklingsprojekter DKK       -5.000.000
Reserve for indre værdis metode DKK  3.658.000.000
Egenkapital reguleringer DKK       22.000.000
Disponibel indtjening DKK 15.298.000.000
     
Bestyrelsen foreslår:    
Udbytte til aktionærerne DKK   1.100.000.000
Overførelse til frie reserver DKK 14.198.000.000
Total DKK 15.298.000.000

 

6.       Valg af bestyrelse, herunder valg af bestyrelsesformand og næstformand samt fastsættelse af bestyrelseshonorar
a)       I henhold til vedtægterne er Jens Winther Moberg, Natalie Knight, Jens Maaløe, Carsten J. Reinhardt og Anders J. Vedel valgt på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen med mulighed for genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at Jens Winther Moberg, Natalie Knight, Jens Maaløe, Carsten J. Reinhardt og Anders J. Vedel genvælges som medlemmer af bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling.

b)       I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen en formand og en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at Jens Winther Moberg genvælges som formand for bestyrelsen, og at Carsten J. Reinhardt genvælges som næstformand.

c)      Som konsekvens af COVID-19 situationen, foreslår bestyrelsen, at vederlaget for bestyrelsesarbejdet for regnskabsåret 2020 forhøjes med op til 2,5 % i forhold til vederlaget i 2019, hvis COVID-19 situationen stabiliserer sig før udgangen af regnskabsåret 2020.

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af komiteerne udpeget af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S vederlægges i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Derudover foreslår bestyrelsen, at medlemmerne af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S har ret til at deltage i Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2020.


7.       Valg af revisor
I henhold til vedtægterne vælges revisor på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor for regnskabsåret 2020.


8.       Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i løbet af de næste 5 år at lade selskabet erhverve op til 700.000 stykker af egne aktier med pålydende værdi DKK 10 for hver aktie og til en kurs, som på erhvervelsestidspunktet senest fastsættes i overensstemmelse med bilag A i selskabets vedtægter. Bemyndigelsen benyttes i forbindelse med Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2020 og Long Term Incentive Program (“LTI”). Bemyndigelsen er i forlængelse af tidligere bemyndigelser meddelt fra 2015 til 2019.

*****

Aktionærer i Grundfos Holding A/S, der ønsker at deltage fysisk eller elektronisk i den ordinære generalforsamling, skal tilmelde sig.

Ved fysisk og elektronisk deltagelse skal tilmeldingsblanket enten rekvireres ved henvendelse til Legal Department på legal@grundfos.com eller ved at tilgå aktionærportalen for Grundfos Holding A/S her, hvor blanketten kan udfyldes under fanen ”My tasks” til venstre på skærmen.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker via Lumi AGM, som kan tilgås via en smartphone app (IOS eller android enheder) eller via en web browser på en computer. Lumi AGM giver mulighed for at følge generalforsamlingens webcast, stille spørgsmål og afgive stemme. Aktionærer, der deltager elektronisk via smartphone, skal forud for generalforsamlingen downloade Lumi AGM app på deres smartphone.

På selskabets aktionærportal findes nærmere information om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Links til hvor apps kan downloades og minimumskrav til systemer vil blive sendt til tilmeldte deltagere.

Af praktiske årsager skal tilmeldingen være modtaget senest den 16. april 2020.

Aktionærer skal selv betale egne omkostninger til transport og ophold i forbindelse med fysisk deltagelse i den ordinære generalforsamling. Ingen omkostninger vil blive betalt af Grundfos.

Grundet COVID-19 situationen, bliver enhver aktionær med tegn på smitte henvist til at deltage elektronisk. Endvidere kan de danske myndigheders tiltag medføre at aktionærer henvises til at deltage elektronisk. 

Ved elektronisk deltagelse er det den enkelte aktionærs eget ansvar at sikre, at aktionæren har en mobiltelefon med den downloadede app eller en computer med en web browser samt at aktionæren har en tilstrækkelig og funktionel internetopkobling til rådighed på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Kopi af den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2019 for Grundfos Holding A/S samt dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelige til inspektion på Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, og på selskabets hjemmeside www.grundfos.com.

 

På vegne af bestyrelsen for Grundfos Holding A/S
Jens Winther Moberg
Bestyrelsesformand

 

Du kan læse Årsrapporten her