Nyheder

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S 2024

Den ordinære generalforsamling i Grundfos Holding A/S, CVR-nummer 31 85 83 56, afholdes den 13. marts 2024 kl. 14:00 på:

Grundfos Centeret
Event Hall
Poul Due Jensens Vej 23
8850 Bjerringbro, Danmark,

samt elektronisk via
www.meetnow.global

Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne besluttet, at generalforsamlingen i Grundfos Holding A/S afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling. Dette indebærer, at aktionærerne udover at deltage fysisk i generalforsamlingen tillige kan deltage i samt udøve deres aktionærrettigheder til generalforsamlingen elektronisk.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger: 

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at Andreas Ilum vælges som dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Godkendelse af årsrapporten 
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for regnskabsåret 2023 for Grundfos Holding A/S godkendes.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for regnskabsåret 2023 for Grundfos Holding A/S, hvor årsresultatet for Grundfos Holding A/S, Grundfos-koncernen og dets datterselskaber fremgår. 

4. Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til medlemmerne af bestyrelsen og direktion i forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2023 for Grundfos Holding A/S.

5. Beslutning om resultatdisponering
Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen sker i henhold til årsrapporten for regnskabsåret 2023 for Grundfos Holding A/S.

6. Valg af bestyrelse, herunder valg af bestyrelsesformand og næstformand, samt fastsættelse af bestyrelseshonorar
I henhold til vedtægterne afgår bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, på hvert års ordinære generalforsamling med mulighed for genvalg. 

a) Bestyrelsen foreslår, at Jens Winther Moberg, Carsten J. Reinhardt, Henrik Ehlers Wulff, Jacoba Theresia Maria van der Meijs, Claus Aagaard og Annika Olme vælges som medlemmer af bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling.

b) I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen en formand og en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at Jens Winther Moberg genvælges som formand for bestyrelsen, og at Carsten J. Reinhardt genvælges som næstformand.

c)  Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje vederlaget for bestyrelsesarbejdet i overensstemmelse med den lønstigningspraksis, der gælder for danske medarbejdere.

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af komiteerne udpeget af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S vederlægges i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S har ret til at deltage i Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2024. 

7. Valg af revisor
I henhold til vedtægterne vælges revisor på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nummer 30700228, c/o Postboks 250, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, Danmark, vælges som revisor for regnskabsåret 2024.

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af selskabets egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i løbet af de næste 5 år, og i tillæg til og akkumulerende med tidligere meddelte bemyndigelser, at lade selskabet erhverve op til 700.000 stykker af egne aktier med pålydende værdi DKK 10 for hver aktie til den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs, som fastsat i overensstemmelse med bilag A i selskabets vedtægter. Bemyndigelsen benyttes i forbindelse med Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2024 og Long-Term Incentive Program (“LTI”). Bemyndigelsen er i tillæg til og akkumulerende med tidligere bemyndigelser meddelt, i det omfang at disse ikke er udløbet

9. Bestyrelsen, deres virke og god selskabsledelse

10. Forslag fra aktionærer
Aktionær Niels Henrik Boldvig har stillet følgende forslag:

1) ”Forslag om følgende tilføjelse til vedtægterne for Grundfos Holding A/S: Bestyrelsen skal sikre bestyrelsens og Grundfos’ balancerede kompetence og diversitet ved at fremsætte en liste af kandidater til valg og genvalg på generalforsamlingen med højst 65% af samme køn blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer pr. 1. juli 2024.”

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, stemmer for forslaget.

2) ”Forslag om henstilling til bestyrelsen i Grundfos Holding A/S om at sikre Grundfos’ balancerede kompetencer og diversitet, ved at pålægge Group Management i Grundfos Holding A/S et maksimum af 65% af et køn pr. 1. januar 2025.”

Forslaget kan besluttes ved simpelt stemmeflertal. 

*****

Aktionærer i Grundfos Holding A/S, der ønsker at deltage fysisk eller elektronisk i den ordinære generalforsamling, skal tilmelde sig.

Ved deltagelse (hvad end elektronisk eller fysisk) skal tilmeldingsblanket enten rekvireres ved at tilgå aktionærportalen for Grundfos Holding A/S her, hvor blanketten kan udfyldes under fanen ”My tasks” til venstre på skærmen, eller ved henvendelse til Legal Department på legal@grundfos.com.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker via hjemmesiden www.meetnow.global ved hjælp af computer, tablet eller smartphone. Efter log in er det muligt at følge en live webcast af generalforsamlingen samt stille spørgsmål eller afgive stemme i realtid. Link til guide til deltagelse findes her.

Af praktiske årsager skal tilmeldingen være Grundfos Holding A/S i hænde senest den 8. marts 2024.

Aktionærer skal selv betale egne omkostninger til transport og ophold i forbindelse med fysisk deltagelse i den ordinære generalforsamling. Ingen omkostninger vil blive betalt af Grundfos.

Ved deltagelse er det den enkelte aktionærs eget ansvar at sikre, at aktionæren har en computer, tablet eller smartphone med en web browser, samt at aktionæren har en tilstrækkelig og funktionel internetopkobling til rådighed på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Kopi af den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2023 for Grundfos Holding A/S samt dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelige til inspektion på Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, og på selskabets hjemmeside www.grundfos.com

På vegne af bestyrelsen for Grundfos Holding A/S
Jens Winther Moberg
Bestyrelsesformand