Updated: 03.05.2017

MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

Grundfos Eesti

 

1. KOHALDAMISALA

Allpool sätestatud müügi üldtingimusi (edaspidi – Müügitingimused) kohaldatakse juhul, kui poolte vahel puudub muu kirjalik kokkulepe või kui lepingu pooled on käesolevatele Müügitingimustele konkreetselt viidanud.

2. MÜÜGIGA SEOTUD NÕUSTAMINE

Grundfos (Müüja) nõustab ja konsulteerib ostjaid müügiga seotud küsimustes üksnes oma pädevusvaldkonna piires ja vastavalt oma parimatele teadmistele, mida ta nõustamise ajal omab. Reservatsioonina on sätestatud, et hiljem omandatud kogemuse alusel võib valitav lahendus osutuda teistsuguseks.

3. KAUBA TELLIMINE

3.1. Ostja tellib kauba, esitades Grundfosile kirjaliku tellimuse (e-posti või extraneti teel), milles on näidatud kauba nimetus, kogus, tarnetingimused ja muu tellimuse täitmisega seotud teave. Grundfos informeerib Ostjat kirjalikult (e-posti või extraneti teel) tellimuse kinnitamisest või tagasilükkamisest 2 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist. Ostja poolt esitatud tellimus loetakse Grundfosi poolt aktsepteerituks alles pärast seda, kui Grundfos on saatnud Ostjale kirjaliku tellimuskinnituse. Kui Grundfos pole tellimust ettenähtud aja jooksul kinnitanud või on selle tagasi lükanud, loevad pooled, et Grundfos ei ole tellimust kinnitanud ning see ei kuulu täitmisele.

3.2. Tellimuskinnituses kinnitab Grundfos tellimuses näidatud kauba, selle koguse, hinna ja tarnetingimused, või muudab neid.

3.3. Kui Grundfos on tellimust muutnud, kohustub Ostja muudetud tellimuse kirjalikult (e-posti või extraneti teel) 2 tööpäeva jooksul pärast muudetud tellimuse kättesaamist kinnitama või tagasi lükkama. Kui Ostja seda ei tee või ei nõustu muudatustega, siis Grundfos tellimust ei täida.

3.4. Kui tellimuse summa jääb alla 400 EUR, kohaldab Grundfos tellimusele käsitulustasu summas 30 EUR. Kui varuosade tellimuse summa jääb alla 150 EUR, kohaldab Grundfos tellimusele käsitulustasu summas 15 EUR. Tasu lisatakse ostetud kauba eest esitatavasse arvesse.

4. KAUPA PUUDUTAV TEAVE

4.1. Tootebrošüürides, hinnakirjades ja reklaamis sisalduvad mis tahes andmed ja teave toote massi, mõõtude, jõudluse, hindade, tehniliste ja muude parameetrite kohta, on siduvad üksnes sel juhul, kui neile on tellimuskinnituses konkreetselt viidatud.

4.2. Hydro MPC survetõstesüsteem on IoT-l (asjade internetil) rajanev süsteem, mis edastab andmeid nagu töötunnid, surve, energiakulu ja häired võrguühendusega ekraanile. Sisselülitamise järel ühendub survetõstesüsteem automaatselt internetiga ja edastab andmed krüpteeritud ülekandeliini kaudu Grundfosile. Seadme kõigi võimaluste kasutamiseks peab Ostja järgima juhtpaneelile kuvatavaid juhiseid. Kui vajadus juurdepääsuks nendele omadustele puudub, saab need juhtpaneelile kuvatavate juhiste järgi blokeerida.

5. KAUBA MODIFIKATSIOONID

Grundfos jätab endale õiguse muuta oma tooteid ilma sellest eelnevalt teatamata. Kui muudatused puudutavad Ostja poolt tellitud ja veel Grundfosi poolt tarnimata kaupa, kohustub Grundfos teavitama Ostjat muudatustest enne Kauba väljasaatmist Ostjale. Ostja teatab 2 tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist kirjalikult (e-posti või extraneti teel) muudatuste kinnitamisest või tagasilükkamisest. Kui Ostja ei edasta Grundfosile vastavat teadet või ei nõustu muudatustega, ei täida Grundfos tellimust ega vastuta Ostjale tekitatud kahju eest.

6. KAUBA HIND

6.1. Grundfos jätab endale õiguse muuta kaupade hinda valuutakursi, pangatasude, materjali- või tööjõukulu muutumise korral, aga ka valitsuse teatud tegevuste tõttu ning muudel põhjustel, mida Grundfosil pole võimalik kontrollida. Mis tahes hinnamuutus ei mõjuta nende kaupade hinda, mis sisalduvad Grundfosi poolt kinnitatud tellimuses.

6.2. Kauba hind ei sisalda käibemaksu, mis lisatakse hinnale ja see sisaldub Ostja poolt tasumisele kuuluvas tellitud kaupade lõpphinnas.

7. TARNETINGIMUSED

7.1. Grundfosi valikul võib kauba tarnida mis tahes Grundfosi tehasest, sidus- või tütarettevõttest. Kaup toimetatakse Ostjani Ostja poolt määratud asukohta (DAP „INCOTERMS 2010“). Kõik riigipiire ületavad tarned teostatakse vastavalt eksportivas ja importivas riigis kehtivatele kohalduvatele õigusaktidele.

7.2. Kui tarne sihtkoht asub väljaspool Eestit, kohustub Ostja tasuma tarne- ja muud kulud (kindlustus jne).

7.3. Kui Ostja soovib, et kaup tarnitaks kiirtellimusena, see tähendab kaupa soovitakse kätte saada kiiremini, kui Grundfosi poolt määratud standard tarneaega ette näeb, on Ostja kohustatud katma kõik kiirtellimusega seoses tekkivad kulud.

7.4. Muude Ostja konkreetsete juhiste puudumisel on Grundfosil õigus valida kauba tarnimiseks kõige sobivaim viis. Grundfos võib tarnida kauba osatarnetena.

7.5. Kui kaup on väljasaatmiseks valmis, edastab Grundfos (e-posti teel) Ostjale Kauba Vastuvõtmise Teatise. Grundfos on kohustatud tarnima kauba 1 (ühe) nädala jooksul pärast Ostjale Kauba Vastuvõtmise Teatise edastamist.

7.6. Kui pooled on leppinud kokku tarne perioodis, mitte konkreetses kuupäevas, algab nimetatud periood kuupäeval, mil Grundfos edastab Ostjale tellimuskinnituse.

7.7. Vahetult pärast kauba kättesaamist on Ostja kohustatud vastu võetud kauba tähelepanelikult üle vaatama ja veenduma, et kõik selle osad on terved ja vastavad tellimusele. Ostjal on õigus nõuda hüvitist üksnes ebakorrektsest tarnest põhjustatud otsese kahju eest, tingimusel, et nõue esitatakse Grundfosile kirjalikult (e-posti teel) 14 päeva jooksul pärast kauba vastuvõtmist.

 

8. TARNE HILINEMINE

8.1. Kui Grundfos saab teada kauba tarne hilinemisest, on ta kohustatud teavitama Ostjat kohe hilinemise põhjusest ja teatama võimaluse korral eeldatava tarneaja.

8.2. Kui tarne on hilinenud Grundfosi süül, on Ostjal õigus nõuda leppetrahvi, mille suurus on 0,1% hilinenud kauba väärtusest iga tarne tähtpäevale järgneva päeva eest. Leppetrahvi maksimaalne summa ei ületa 7,5% hilinenud kauba ostusummast.

8.3. Kui kauba tarne hilineb rohkem kui 90 päeva, on Ostjal õigus tühistada see osa tellimusest, mida pole võimalik kokkuleppe kohaselt täita, teavitades sellest Grundfosi kirjalikult (e-posti teel).

8.4. Kui tarne hilinemine on tingitud mõnest punktis 14 nimetatud asjaolust või Ostja tegevusest või tegevusetusest, pikeneb vastavalt kauba tarneaeg.

9. OSTJA KEELDUMINE KAUBA VASTUVÕTMISEST

9.1. Kui Ostja keeldub tarnitud kaupa kokkulepitud ajal vastu võtmast ja pooled pole leppinud kokku teisiti, on Ostja sellest hoolimata kohustatud tasuma kauba hinna ja Grundfosi poolt tarnimisega (kui kohaldatav) seoses kantud kulud.

9.2. Kui Ostja ei võta tarnitud kaupa vastu, kannab Ostja tarnitud kauba ladustamisega seotud kulud.

9.3. Kui Ostja ei võta tarnitud kaupa vastu 5 päeva jooksul tarne kuupäevast, on Grundfosil õigus lõpetada vastav müügilepingu osa tervikuna või osaliselt, teavitades sellest Ostjat kirjalikult (e-posti teel), ning nõuda, et Ostja hüvitaks kahju, mida Grundfos sellega seoses on kandnud. Lepingu lõpetamise korral on Grundfosil õigus toimida kaubaga oma äranägemise järgi.

9.4. Ostjal on õigus taotleda 3 tööpäeva jooksul tarne kuupäevast kirjalikult (e-posti teel) kasutamata kauba tagastamisest Grundfosile mis tahes põhjusel, mis ei ole seotud Grundfosi vastutusega (kauba kvaliteet, kogus või komplektsus). Kui Grundfos nõustub võtma tagastatava kauba Ostjalt tagasi, tagastab Grundfos Ostjale makstud summa, ent Grundfosil on õigus pidada kinni osa tagastatud kauba hinnast vastavalt Grundfos jaotuskeskuse tingimustele. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Ostja. Grundfos kohustub aktsepteerima kauba tagastamise või keelduma sellest 14 päeva jooksul tarne kuupäevast arvates.

10. MAKSETINGIMUSED

10.1. Tasumine tellitud kauba eest toimub ettemaksena, kui pooled pole leppinud kokku teisiti.

10.2. Kiirtellimuse korral sisaldab vastav arve ka Grundfosi poolt kauba tarnimisega seotud kulusid.

10.3. Maksmine toimub pangaülekandena Grundfosi pangakontole. Kõik pangateenustega seotud kulud kannab Ostja. Makse loetakse teostatuks, kui kauba eest tasutud summa on laekunud Grundfosi kontole.

11. MAKSE HILINEMINE

11.1. Kui Ostja ei tasu kauba eest ettenähtud tähtaja jooksul, on Grundfosil õigus nõuda leppetrahvi, mille suurus on 0,1% hilinenud summast iga viivitatud päeva eest. Leppetrahvi kogu summa ei ületa summat, mis vastab 7.5% viivituses olevast summast.

11.2. Kui Ostja ei tasu kauba eest ettenähtud tähtaja jooksul, on Grundfosil õigus, olles teavitanud Ostjat sellest kirjalikult (e-posti teel), peatada omapoolne müügilepingu täitmine senikauaks, kuni hilinenud summa pole laekunud.

11.3. Kui Ostja on hilinenud kauba eest tasumisega üle 30 (kolmekümne) päeva, on Grundfosil õigus, olles teavitanud Ostjat sellest kirjalikult, müügileping lõpetada ja nõuda Ostjalt kantud kahju hüvitamist.

11.4. Ostjal ei ole õigust makseid peatada, tasaarveldada tasumisele kuuluvaid summasid Grundfosi mis tahes kohustustega ega hinda mis tahes viisil ühepoolselt vähendada.

12. OMANDIÕIGUS

Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle alles pärast seda, kui ta on tasunud Grundfosile kauba maksumuse ja kõik seotud kulud. Enne omandõiguse üleminekut ei ole Ostjal õigus anda Grundfosi kaupa puudutavaid lubadusi või seda pantida, ning Grundfosil ei teki vastava lubaduse või pandiga seotud kohustusi.

 

13. GARANTII

13.1. Kõigile Grundfosi poolt valmistatud toodetele kehtib allpool märgitud ajavahemiku vältel tootmis-ja materjalidefektide garantii tingimusel, et need pole tekkinud tavapärase kulumise käigus ning Ostja süül.

13.2. Garantii kehtib üksnes juhul, kui kaup on mõõtmestatud, tarnitud, paigaldatud ja seda kasutatakse vastavalt Grundfosi juhistele ja Grundfosi poolt aktsepteeritud heale tavale. Juht- ja kaitseseadmed peavad olema seadistatud ja paigaldatud vastavalt Grundfosi nõuetele.

13.3. Grundfosil on õigus keelduda garantiist, kui Grundfosilt soetatud seadmele paigaldatakse muu tootja ebapiisavad kaitse- ja juhtseadmed.

13.4. Kui kaubaga koos tarnitud garantiitingimused erinevad käesolevas punktis sätestatud tingimustest, kehtivad kaubaga kaasas olevad garantiitingimused.

13.5. Kauba garantiid tõendab Grundfosi või Grundfosi volitatud edasimüüja poolt väljastatud ostudokument (kviitung/ arve ja/või pumba tehniline pass).

13.6. Grundfosi toodetele kehtiv garantiiaeg on 24 kuud (2 aastat) tarne kuupäevast ning mitte kauem kui 30 kuud (2,5 kuud) kauba tootmise kuupäevast, kui pole sätestatud teisiti.

13.7. Pumpadele Alpha2, Alpha3, SCALA2 kehtiv garantiiaeg on 60 kuud (5 aastat) tarne kuupäevast ning mitte kauem kui 66 kuud (5,5 kuud) kauba tootmise kuupäevast.

13.8. Grundfosi varuosadele, remondikomplektidele (va juhtkapid), mootorita pumpadele kehtiv garantii on 12 kuud nende Ostjale tarnimise kuupäevast.

13.9. Grundfosi varuosadele ja komponentidele, mida on kasutatud asendusosa või -komponendina väljaspool garantiiperioodi, on 12 kuud seadme Ostjale tagastamise kuupäevast. Selliste varuosade ja komponentide garantiiperioodi kinnitab Grundfosi poolt Ostjale väljastatud Hooldusprotokoll.

13.10. Ostja on kohustatud teavitama Grundfosi või selle volitatud teeninduspartnerit tuvastatud defektidest 10 päeva jooksul pärast defekti avastamist, vastasel juhul on Grundfosil õigus garantii kohaldamisest keelduda.

13.11. Kui eespool nimetatud perioodil ilmneb mis tahes defekt, on Ostja kohustatud tagastama kauba koos tagastamise põhjuse kirjeldusega, toimetades need Grundfosi volitatud teeninduspartnerile. Sellisel juhul on Ostja kohustatud tasuma kõik kulud, mis on seotud kauba kindlustamise ja/või tarnimisega Grundfosi volitatud teeninduspartneri juurde. Tagastatud kaup peab olema vaba sellsesse mittepuutuvatest seadmetest. Grundfosi volitatud teeninduspartneril on õigus keelduda toodete remontimisest, kui need on saastunud mürgiste või muul viisil tervisele ohtlike vedelikega. Grundfos või Grundfosi volitatud teeninduspartner võib nõuda, et Ostja esitaks ohutusdeklaratsiooni, mis kinnitab, et seade pole puutunud kokku tervist kahjustavate või agressiivsete vedelikega või et see on neist professionaalselt ja piisavalt puhastatud.

13.12. Pärast Ostjalt garantiinõude kättesaamist vaatab Grundfos või Grundfosi volitatud teeninduspartner garantiinõude üle ja võtab vastu otsuse garantii kohaldatavuse kohta. Kui garantii on kohaldatav, otsustab Grundfos oma äranägemisel garantiikohustuse täitmise ühel järgmistest viisidest:

13.12.1. asendab defektse kauba kvaliteedinõuetele vastava kaubaga;

13.12.2. kõrvaldab defekti mõistliku aja jooksul.

13.13. Pärast vahetamist läheb omandiõigus defektsele kaubale ja/või selle komponentidele üle Grundfosile.

13.14. Remonditud kaup tagastatakse Ostjale vastavalt garantiidokumendi (kviitungi/ arve ja/või pumba tehnilise passi) sätetele.

13.15. Mis tahes osadele, mille tootjaks ei ole Grundfos, ent mille Grundfos on tarninud näiteks osana projektist, sh elektriseadmetele, juhtseadmetele jne, kehtivad nende valmistaja garantiitingimused.

13.16. Kui Grundfos tuvastab, et kaup oli nõuetekohaselt tarnitud (sh ilma mis tahes defektide või muude mittevastavusteta), jätab Grundfos endale õiguse nõuda oma kulude hüvitamist Ostja poolt.

13.17. Grundfosil on õigus muuta kauba garantiitingimusi sellest eelnevalt teavitamata, välja arvatud garantiitingimused, mida kohaldatakse Ostjale müüdud kaubale.

13.18. Grundfos välistab igasuguse vastutuse Ostjale tekitatud kaudse ja kaasneva kahju eest, välja arvatud Ostjale tekkinud kahjust, mille põhjustas Grundfos tahtlikult või raskest hooletusest, terviserikkest, elu võtmisest või mittevaraline kahju, mis on põhjustatud Grundfosi süül.

14. FORCE-MAJEURE

14.1. Grundfosil on õigus tühistada tellimus ning Grundfos on vabastatud vastutusest oma lepinguliste kohustuste täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui see on tingitud vääramatu jõu asjaoludest nagu tulekahju, üleujutus, maavärin, sõda, streik, seadusmuudatused, kauba tootja või veoettevõtja tegevus või tegevusetus või mis tahes muud asjaolud, mis ei allu Grundfosi kontrollile ning mida Grundfosil polnud võimalik käesoleva lepingu sõlmimise ajal ette näha, tingimusel, et Grundfosil polnud võimalik neid asjaolusid või nende tagajärgi vältida ning need asjaolud avaldavad käesoleva lepingu täitmisele otsest mõju. Sellisel juhul pikeneb lepinguliste kohustuste täitmise tähtaeg vastavate asjaolude kestuse võrra.

14.2. Vääramatu jõu asjaolude asetleidmise korral on Grundfos kohustatud viivituseta, ent hiljemalt 10 (kümne) päeva jooksul teavitama Ostjat nendest asjaoludest ning nende eeldatavast kestusest.

15. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

15.1. Ostja ja Grundfosi vahelist suhet reguleerib Eesti Vabariigi kohaldatav õigus.

15.2. Pooled kohustuvad lahendama käesolevast lepingust või sellega seoses tõusetuva mis tahes vaidluse läbirääkimiste teel. Kui Pooled ei jõua 30 (kolmekümne) päeva jooksul kokkuleppele, lahendatakse käesolevast lepingust, lepingu rikkumisest, lõpetamisest või kehtivusest tõusetuv või lepingu rikkumist, lõpetamist või kehtivust puudutav vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.

 

Updated: 03.05.2017