Σχετικά με την εταιρεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ

Η Grundfos ΕΛΛΑΣ αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενσωματώνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηματικές της διαδικασίες και αναπτύσσει στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

 Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της, παρακολουθεί και μετρά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, θέτει στόχους
βελτίωσης, εφαρμόζει και αξιολογεί δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως
προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και διαχείρισης απορριμμάτων-ανακύκλωσης.

 Η Grundfos ΕΛΛΑΣ AEBE (GPH)  εφαρμόζει διαδικασίες διαχείρισης του
περιβαλλοντικού κινδύνου που ενδέχεται να προκύψει από την  επιχειρηματικής της δραστηριότητα προωθώντας μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την αναγνώριση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτήν.

 Για την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής και θεωρώντας ότι η ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελούν τη βάση μιας βιώσιμης κοινωνίας, η Grundfos ΕΛΛΑΣ AEBE (GPH) δεσμεύεται και μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της, την αξιολόγηση των συνεργατών της  και για την ενημέρωση των πελατών της, των μετόχων της και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών της δράσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Πεδίο Εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΠΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:201, της GRUNDFOS
ΕΛΛΑΣ (GPH), είναι οι πωλήσεις και Συντήρηση Αντλητικών Συστημάτων, Ηλεκτροκινητήριων και Εξοπλισμού σχετικού με την Διακίνηση Υγρών.

 Δεσμεύσεις της Διοίκησης της GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ (GPH)

·        Απόλυτη τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων υποχρεώσεων  έναντι του περιβάλλοντος

·        Για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένη της πρόληψης της ρύπανσης, της βιώσιμης χρήσης πόρων, τον περιορισμό κα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή κ.α. 

·        Για την συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση
·        Πλήρης τήρηση των υποχρεώσεων βάσει του Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

·        Πλήρης ευθυγράμμιση με την Περιβαλλοντική Πολιτική του Grundfos Group

·        Διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της και ενημέρωση των πελατών της, των μετόχων της και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών της δράσεων   

Στόχοι της GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ (GPH)-Πλαίσιο καθορισμού στόχων

 Νόμιμες Υποχρεώσεις

·       Να τηρεί απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της και συγκεκριμένα το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ευθύνη περιβαλλοντικής διαχείρισης Υποχρεώσεις βάσει ISO 14001:2015  

·       Να φροντίζει για τη λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση),

·       Να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας
μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων περιβαλλοντικών
στόχων / δεικτών,

·       Να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της,

·       Να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΠΔ

Υποχρεώσεις βάσει της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Grundfos Group

·       Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος,

·       Να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας  για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,

·       Να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους .

·       Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της κατά το δυνατό μειωμένης χρήσης φυσικών πόρων και ανακύκλωσης αυτών,  

·       Ενίσχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης και
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πελατών και συνεργατών της,

·       Αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων της,

·       Συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών,

·       Συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς

·       Ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών.