Νέα

Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ΕΛΟΤ ISO 14001

Με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 πιστοποιήθηκε η Grundfos Ελλάς ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις τις από τον εντεταλμένο φορέα πιστοποιήσεων TÜV HELLAS την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.

Το πρότυπο ISO 14001, καθορίζει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να καταφέρει να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση.

Η Grundfos Ελλάς στα πλαίσια του προτύπου ISO 14001, συμμορφώνεται και εναρμονίζει στις διαδικασίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική περιβαλλοντική Νομοθεσία. Επίσης, βάσει της εφαρμογής του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης η Grundfos Ελλάς θέτει και τηρεί περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους για την αποτροπή ρύπανσης του περιβάλλοντος και την ορθολογιστική και αποδοτική εκμετάλλευση των φυσικών και ενεργειακών πόρων.

Η υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες του Ομίλου Grundfos. Γνωρίζοντας ότι τα αντλητικά συστήματα απορροφούν μεγάλο μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, η Grundfos σχεδιάζει προϊόντα και λύσεις