Opći uvjeti poslovanja

GRUNDFOS OPĆI UVJETI POSLOVANJA VEZANO UZ PRODAJU I ISPORUKU PROIZVODA I USLUGA UVODNE ODREDBE

1. PRIMJENA

1.1 Ovi Opći uvjeti poslovanja vezano uz prodaju i isporuku proizvoda i usluga (“Opći uvjeti poslovanja”) primjenjuju se na isporuku proizvoda, usluga i proizvoda povezanih s uslugama kupcu, od strane Grundfos Sales Croatia d.o.o. (“Grundfos”).

1.2 Ugovorne strane su sklopile ugovor u trenutku kada jedna ugovorna strana prihvati ponudu druge ugovorne strane bez ograničenja ili izmjena. Prihvat proizvoda i usluga od strane Kupca smatra se prihvatom ponude. Ponuda, prihvat, Opći uvjeti poslovanja (neovisno o tome da li se na njih poziva ili ne), i bilo koji drugi dokument kojeg Grundfos izričito prihvati, čine ugovor o kupnji proizvoda i usluga (“Ugovor”).

1.3 Kupac mora osigurati da Grundfosov prihvat odgovara ponudi kupca. Ako kupac bez nepotrebnog odgađanja ne obavijesti Grundfos o bilo kojoj nepodudarnosti, Grundfosov prihvat će biti obvezujući za kupca.

1.4 Ukoliko su Grundfos i Kupac sklopili poseban ugovor, koji su obje strane prihvatile u pisanom obliku, primjenjuju se odredbe toga ugovora. Na pitanja koja nisu uređena spomenutim ugovorom primjenjuju se ovi Opći uvjeti poslovanja.

2. GRUNDFOS INFORMACIJE

2.1 Kupac je slobodan tražiti bilo koje potrebne tehničke savjete od treće strane. Osim za posebne podatke o proizvodu, Grundfos nije odgovoran za informacije koje su dane kupcu (ili bilo kojoj trećoj strani koja djeluje u ime kupca) prije, za vrijeme ili nakon što je Ugovor stupio na snagu, osim ako su ugovorne strane sklopile pisani ugovor koji obuhvaća Grundfosovo savjetovanje i odvojeno plaćanje za svako takvo savjetovanje.

2.2 Ako su ugovorne strane ugovorile Grundfosovo savjetovanje, Grundfos će davati savjete samo unutar svog područja poslovanja, prema najboljim saznanjima Grundfosa u vrijeme kada su savjeti dani i isključivo na temelju podataka koje je Kupac dostavio Grundfosu.

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROIZVODE

3. GRUNDFOS PREGLED

3.1 Svi proizvodi podliježu pregledu i standardnom testiranju prije otpreme iz tvornice. Grundfos može na zahtjev kupca i uz naknadu koju Grundfos zatraži, izdati potvrdu o provedenom testiranju. Potvrda je namijenjena kao dokaz da se proizvodi izrađuju u skladu s Grundfosovim specifikacijama, osim u slučaju kada proizvodi ne prođu testiranje.

4. ISPORUKA PROIZVODA, VRIJEME ISPORUKE I OTKAZIVANJE

4.1 Grundfos će isporučiti sve proizvode na mjesto i u vrijeme kako je ugovoreno pisanim putem, pod uvjetom da je Kupac osigurao da su Grundfosu dostupne sve tehničke pojedinosti i formalnosti u vezi sa izvršenjem Ugovora, i pod uvjetom da je Kupac u potpunosti uplatio predujam, u skladu s niže navedenom odredbom 9.2. Vremenski okvir naveden u Grundfosovoj ponudi i/ili u potvrdi narudžbe predstavlja samo neobvezujuću procjenu i ne predstavlja ugovor o vremenu isporuke. Ako se ugovorne strane nisu dogovorile o vremenu isporuke, Grundfos će tada izvršiti isporuku u razumnom roku od vremena izdavanja potvrde narudžbe.

4.2 Ako proizvodi nisu isporučeni u roku 90 dana nakon dogovorenog datuma isporuke (ako je rok dogovoren), kupac može raskinuti, pisanom obavijesti, dio Ugovora koji se odnosi na proizvode koji kasne.

4.3 Ako kupac ne preuzme isporuku (u cijelosti ili djelomično) na dogovoreni datum, kupac je dužan izvršiti plaćanje kao da je isporuka obavljena, a Grundfos ima pravo na naknaduštete od kupca za svaki gubitak pretrpljen zbog neisporuke, uključujući dodatne troškove prijevoza i skladištenja. Grundfos može, alternativno, raskinuti Ugovor (ili njegov dio) i zatražiti naknadu štete od kupca za bilo koji pretrpljeni gubitak nastao zbog neisporuke, uključujući bilo koje dodatne troškove prijevoza.

4.4 Grundfos može isporučiti proizvode u više navrata, po redoslijedu koji on odredi.

4.5 Kupac je ovlašten raskinuti Ugovor bez ikakvih financijskih posljedica u roku od 24 sata od slanja narudžbe Grundfosu, osim ako je Grundfos započeo sa izradom predmetne narudžbe. Za bilo koje otkazivanje nakon tog roka potrebno je Grundfosovo pisano odobrenje, a ako Grundfos pristane na raskid Ugovora, otkazivanje će se provesti prema sljedećim uvjetima: (a) U slučaju otkazivanja proizvoda koji se stalno čuvaju na zalihama, Grundfos će primjeniti naknadu za otkazivanje u iznosu od 20% od neto vrijednosti Ugovora (b) U slučaju proizvoda koji se ne čuvaju stalno na zalihama, Grundfos će primijeniti sljedeće naknade: i) Naknadu za otkazivanje u iznosu od 20% od neto vrijednosti Ugovora, ii) Naknadu za stvarne troškove uključujući troškove proizvodnje i iii) trošak povrata proizvoda proizvođaču. Na zahtjev Kupca, Grundfos će predočiti popis navedenih troškova (c) Ako su proizvodi (djelomično) dostavljeni, sljedeći, dodatni uvjeti će se primijeniti na otkazivanje: i) Proizvodi koji su stariji od jedne godine od dana proizvodnje ne mogu biti vraćeni Grundfosu ii) Vraćeni proizvodi moraju biti u njihovom originalnom, neoštećenom stanju i pakiranju iii) Kupac će obavijestiti Grundfosovu službu za korisnike unaprijed, pisanim putem, sa priloženom kopijom originalnog računa iv) Trošak povrata proizvoda u Grundfosovo skladište platit će kupac. Ako Grundfos izvrši povrat proizvoda u Grudnfosovo skladište, Grundfos je, povrh troškova navedenih prethodno navedenom odredbom 4.5(a) ili 4.5(b), ovlašten tražiti od kupca i naknadu troškova špedicije.

5. RIZIK

5.1 Grundfos dostavlja proizvode prema paritetu DDP (u skladu s Incoterms 2010) za proizvode isporučene u Hrvatsku i DAP (u skladu s Incoterms 2010) za proizvode isporučene u Bosnu i Hercegovinu na mjestu isporuke kako je predviđeno Ugovorom.

5.2 Za proizvode isporučene u vezi s pružanjem usluge, rizik gubitka ili oštećenja proizvoda prelazi na kupca nakon izvršene usluge. Međutim, ako se proizvodi isporučuju zajedno s uslugama, ali na način da se proizvodi privremeno postave na lokaciju kupca/krajnjeg korisnika do instalacije (bez da je Grundfos prisutan na lokaciji), rizik proizvoda prelazi na kupca kada Grundfos isporuči proizvode na lokaciji.

5.3 Vlasništvo nad proizvodima neće prijeći na kupca sve dok Grundfos ne primi plaćanje u cijelosti. Ako kupac ne plati, Grundfos ima pravo vratiti proizvode na isključivi trošak kupca. Takvo zadržavanje vlasništva ne utječe na prelazak rizika.

6. PREGLED

6.1 Odmah nakon isporuke proizvoda (koji nisu isporučeni i instalirani u vezi s pruženom uslugom) kupac će pregledati postoje li na proizvodima vidljivi nedostaci i osigurati da isporučeni proizvodi udovoljavaju potvrdi narudžbe. Bilo koje neusklađenosti trebaju se označiti na teretnom listu te ovjeriti (uključujući pečat I potpis), a uz to će se uzeti i fotografije. Ako kupac ne obavi takav pregled, ne naznači bilo koje neusklađenosti na teretnom listu i o tome bez odgađanja ne obavijesti Grundfos (ako je potrebno), kupac gubi pravo tražiti naknadu za bilo kakve nedostatke isporučenih proizvoda, a koje je kupac mogao otkriti tijekom takvog pregleda.  

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA USLUGE 7. PRUŽANJE USLUGA I VRIJEME PRUŽANJA USLUGA

7.1 Grundfos će pružati usluge na profesionalan i stručan način.

7.2 Grundfos će pružati usluge na dogovorenom mjestu i u dogovoreno vrijeme, pod uvjetom da su Grundfosu dostupne sve tehničke pojedinosti i formalnosti vezane uz izvršenje Ugovora.

7.3 Grundfos će pružati usluge tijekom redovnog radnog vremena određenog prema Grundfosovim pravilima u vrijeme pružanja usluga (vikendi i nacionalni praznici izvan su redovnog radnog vremena). Ugovorne strane mogu se dogovoriti da će Grundfos izvršavati posao izvan redovnog radnog vremena; Grundfos će takve sate naplatiti sukladno mjerodavnim Grundfosovim naknadama.

7.4 Ako Grundfos nije izvršio i pružio usluge 90 dana nakon dogovorenog roka isporuke, kupac je ovlašten raskinuti, pisanom obavijesti, dio Ugovora koji se odnosi na kašnjenje.

7.5 Članak 4.3. primjenit će se ako kupac, prema dogovoru, ne primi usluge u cijelosti ili djelomično.

7.6 Grundfos će nastojati proučiti sva kupčeva pravila koja se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti, i bilo koje druge razumne sigurnosne zahtjeve koji se primjenjuju u kupčevim prostorijama, a koje je kupac priopćio Grundfosu. Grundfos neće biti odgovoran za bilo koju povredu svojih obveza prema Ugovoru, ako je takva povreda rezultat Grundfosovog neproučavanja kupčevih pravila koja se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti, osim ako Grundfos nije zaprimio pisani primjerak takvih pravila prije sklapanja Ugovora.

7.7 Osim ako nije drugačije dogovoreno, Grundfos će samostalno odlučiti hoće li usluge pružati jedna ili više osoba. Prije Grundfosovog pružanja usluga, kupac će pravovremeno obavijestiti Grundfos ako je za pružanje usluga potrebno više od jedne osobe. Ako kupac o tome ne obavijesti Grundfos, Grundfos može kupcu zaračunati sve pripadajuće troškove, i to bez da izvrši svoje usluge.

7.8 Grundfos ima pravo dati u podugovor izvršavanje bilo kojih svojih obaveza, bez suglasnosti kupca. Grundfos je odgovoran za bilo koje radnje ili propuste svojih podizvođača.

8. OBVEZE KUPCA 8.1 Kupac će (na vlastiti trošak) i prema potrebi, osigurati da njegovi kupci i krajnji korisnici: (a) međusobno surađuju s Grundfosom u svim pitanjima vezanima za pružanje usluga; (b) u mjeri u kojoj je to razumno opravdano za pružanje usluga, omogući Grundfosu i njegovim predstavnicima pristup kupčevim prostorijama i ostalim objektima; (c) prema Grundfosovim razumnim zahtjevima, pruže primjerenu rasvjetu, grijanje, struju, ventilaciju i odvodnju; (d) prilikom svakog posjeta, obavijeste Grundfosove inženjere ili predstavnike o bilo kojem nezadovoljavajućem ili nepravilnom radu proizvoda na kojima Grundfos pruža svoje usluge; (e) pruže Grundfosu dokumentaciju, informacije, alate i materijale koje Grundfos zahtijeva za odgovarajuće pružanje usluga (“Ulazni materijal”) i osiguraju da je Ulazni materijal točan u svim bitnim dijelovima; (f) osiguraju da je sav Ulazni material u ispravnom stanju te da je, vezano za pružanje usluga, prikladan za svrhe u koje se upotrebljava; (g) pripreme i održavaju mjerodavne prostore za pružanje usluga, uključujući identificiranje, nadgledanje, premještanje i uklanjanje bilo kojeg opasnog materijala, poštujući sve primjenjive propise, prije i tijekom pružanja usluga; (h) obavijeste Grundfos o svim zdravstvenim i sigurnosnim pravilima te o bilo kojim drugim razumnim sigurnosnim zahtjevima koji se primjenjuju u kupčevim prostorijama; (i) ishode i održavaju sve potrebne dozvole, autorizacije, licence, odobrenja i suglasnosti te da poštuju sve mjerodavne zakone koji omogućuju Grundfosu – (i) pružanje usluga u kupčevim prostorijama i – (ii) upotrebu Ulaznog materijala; (j) jamče da je kupac zakoniti vlasnik bilo koje opreme ili sustava koji će se servisirati; i (k) u mjeri u kojoj bi to moglo ometati pružanje usluga, ne pružiti ili ne omogućiti pristup radi pregleda ili rastavljanja bilo kojoj opremi ili sustavu koji će se servisirati, bilo kojoj trećoj strani.

OPĆE ODREDBE

9. CIJENA, UVJETI PLAĆANJA I IZDAVANJE RAČUNA

9.1 Cijenu za proizvode i usluge određuje Grundfos u Ugovoru.

9.2 Kupac će Grundfosu platiti 100% cijene za naručene proizvode i usluge odmah nakon zaključenja Ugovora, prema izdanom predračunu. Grundfos neće započinjati s proizvodnjom bilo kojih proizvoda ili s pružanjem bilo kojih usluga prije nego je zaprimio uplatu u cijelosti. Grundfos će kupcu izdati račun nakon isporuke.

9.3 Bilo koji iznos koji kupac plati ne sadržava porez na dodanu vrijednost, porez na promet ili bilo koji drugi naplativi posebni porez. Kupac će platiti bilo koji od prethodno navedenih poreza u vrijeme kada je naknada za proizvode i usluge dospjela. U slučaju bilo kakvog povećanja poreza na dodanu vrijednost, poreza, carina, tarifa ili slično zbog čega bi Grundfos prema Ugovoru morao platiti više od onoga što bi se zaračunalo u vrijeme dogovora o cijenama, kupac će Grundfosu nadoknaditi navedene troškove.

9.4 Kupac će poštovati sve zahtjeve propisane mjerodavnim pravom u vezi s porezima i/ili PDV-om te će, u mjeri u kojoj je to potrebno, surađivati s Grundfosom u svim poreznim/PDV pitanjima.

9.5 Ako kupac po dospijeću ne izvrši plaćanje, Grundfos ima pravo, bez utjecaja na bilo koje drugo pravo ili pravno sredstvo koje ima prema mjerodavnom propisu, zahtijevati plaćanje svih opomena, troškova i kamata. Kamatna stopa za neizvršeno plaćanje na dan dospijeća jednaka je stopi zakonske zatezne kamate određene prema primjenjivim hrvatskim propisima. Kamata će se obračunavati dnevno od dana dospijeća do stvarne isplate dospjelog iznosa. Grundfos također ima pravo (i) izvršiti daljnje isporuke pod uvjetom izdavanja jamstva za plaćanje te obustaviti ostale isporuke dok kupac ne pruži jamstvo koje Grundfos zahtijeva; ili (ii) obustaviti pružanje daljnjih isporuka sve dok kupac u potpunosti ne plati dospjele iznose.

9.6 Ako kupac ne plati dospjele račune (unatoč jednoj opomeni) ili u slučaju prestanka Ugovora, svi iznosi koje Grundfos potražuje smatrat će se odmah dospjelim.

9.7 Ako kupac plati račun na način da Grundfos zaprimi cjelokupni iznos prije njegova dospjeća, kupac ima pravo na popust sukladno Grundfosovim pravilima koji se tiču prijevremenog plaćanja. Grundfos će na zahtjev pružiti više informacija o pravilima koji se tiču prijevremenog plaćanja.

9.8 Ako Kupac preda narudžbu u vrijednosti manjoj od EUR 400, Grundfos će zaračunati dodatnu administrativnu naknadu u iznosu od EUR 30. Grundfos neće uvećati iznose narudžbi koje su predane preko Extraneta ili narudžbi za rezervne dijelove za iznos administrativne naknade.

9.9 Ako kupac preda hitnu narudžbu (npr. transakcije izvan redovnog poslovanja ili brze narudžbe koje se trebaju isporučiti istog ili narednog dana), Grundfos će zaračunati kupcu sve dodatne troškove i naknade dostave kao i naknadu za hitne slučajeve po narudžbi u iznosu od EUR 50. Grundfos zadržava pravo ne prihvatiti hitnu narudžbu ili primijeniti viši iznos naknade za hitne slučajeve. 9.10 Ako kupac zaprimi proizvode u ambalažnom materijalu za višekratnu uporabu ili u spremnicima koji su vlasništvo Grundfosa, Kupac će vratiti ambalažni materijal za višekratnu uporabu ili spremnike Grundfosu na vlastiti trošak u roku od 15 dana od dana isporuke. Ako kupac navedeno ne izvrši, Grundfos može samostalno odlučiti hoće li zaračunati kupcu iznos  ambalažnog materijala ili spremnika ili naplatiti najamninu za njegovu upotrebu. 

10. JAMSTVO JAMSTVO

10.1 Grundfos jamči da će isporučiti proizvode i usluge sukladno Ugovoru. Proizvod ima nedostatak samo ako nije isporučen u skladu s Ugovorom zbog nedostataka u materijalu, dizajnu ili izradi od strane Grundfosa ili treće osobe koja djeluje u Grundfosovo ime.

10.2 Ne mijenjajući opću prirodu odredbe Članka

10.1, šteta nije obuhvaćena jamstvom ako je nastala zbog (uključujući); redovnog trošenja; korištenja proizvoda u svrhe za koje proizvodi nisu namijenjeni; instalacije proizvoda u okruženju neprikladnom za predmetne proizvode; modifikacije, izmjene ili popravci proizvoda ili usluga koje su učinili kupac ili treća osoba (ne djelujući u ime Grundfosa); nepoštovanja Grundfosovih uputa, npr. priručnika za instalaciju, rad ili održavanje; instalacija, puštanja u pogon, rada (npr. upotreba bilo kojeg Grundfosovog proizvoda izvan specifikacija) ili održavanja koje nisu u skladu s Grundfosovim priručnicima za instalaciju, rad ili održavanje ili s dobrom praksom; upotrebe neispravne ili neprimjerene dodatne opreme u kombinaciji s proizvodima ili uslugama; primjene rezervnih dijelova loše kvalitete (ne uključujući primjenu bilo kojih Grundfosovih originalnih rezervnih dijelova); slučajnu ili namjernu štetu ili pogrešnu primjenu proizvoda ili usluga od strane kupca ili treće osobe (ne djelujući u Grundfosovo ime); i neusklađenost kupčevog ili vlastitog proizvoda sa primjenjivim pravom i propisima. Dodatno, jamstvo ne znači da je proizvod prikladan za određenu svrhu ili da će proizvod ispunjavati svoje specifikacije u stvarnoj primjeni.

10.2a Za protupožarne proizvode i za proizvode za doziranje i dezinfekciju, jamstvo vrijedi samo ako ih pušta u pogon ovlašteno osoblje Grundfosa. Primjenjuju se naknade za puštanje u pogon. JAMSTVENI ROK

10.3 Za ostvarivanje prava iz jamstva, kupac mora obavijestiti Grundfos o nedostatku bez nepotrebnog odgađanja nakon što sazna ili je trebao saznati za nedostatak, i (i) za proizvode kupac mora u svakom pogledu obavijestiti Grundfos najkasnije 24 mjeseca od dana isporuke proizvoda, ali ne duže od 30 mjeseci od dana proizvodnje, i (ii) za usluge, kupac mora obavijestiti Grundfos najkasnije u roku od 24 mjeseca od pružanja usluga („Razdoblje obavijesti o jamstvu“). Ako Grundfos ugradi i/ili pusti u pogon proizvod, tada Razdoblje obavijesti o jamstvu za taj proizvod neće biti manje od 12 mjeseci od dana ugradnje i/ili puštanja u pogon temeljem odgovarajuće dokumentacije o primopredaji.

10.4 U slučaju otklanjanja nedostataka, Razdoblje obavijesti o jamstvu koje se odnosi na proizvod i usluge, ostaje isto nakon uklanjanja, ali ako je (dio) proizvoda popravljen ili zamijenjen, Razdoblje obavijesti o jamstvu koje se odnosi na takve popravljene/zamijenjene (dijelove) proizvode je 6 mjeseci od dana popravka ili zamjene, pod uvjetom da razdoblje od 6 mjeseci ne istekne prije isteka početnog Razdoblja obavijesti o jamstvu za proizvod.

10.5 Neovisno o prethodno navedenome, Razdoblje obavijesti o jamstvu za popravljeni ili zamijenjeni (dio) proizvod neće prijeći Razdoblje obavijesti o jamstvu za prvi isporučeni proizvod uvećano za 6 mjeseci. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

10.6 U skladu s odredbama Ugovora, Grundfos je dužan ukloniti neispravni (dio) proizvod ili uslugu obuhvaćenu jamstvom. Grundfos odlučuje hoće li ukloniti nedostatak popravkom ili zamjenom (u cijelosti ili dijela) neispravnog (dijela) proizvoda ili usluge. Grundfos će otkloniti nedostatke što je prije moguće u uobičajenom radnom vremenu.

10.7 Mjesto otklanjanja nedostataka je sljedeće: 

(a) Za proizvode s motorom električne snage niže od 5,5 kW (uključujući proizvode bez motora) i proizvode isporučene u vezi s uslugama, kupac mora vratiti neispravni proizvod u Grundfosovu radionicu na popravak ili zamjenu, osim ako Grundfos ne odluči da će se radovi otklanjanja nedostataka odvijati na mjestu isporuke ili kod krajnjeg korisnika.

(b) Za proizvode s motorom električne snage od 5,5 kW ili veće Grundfos pregledava i popravlja ili zamjenjuje neispravni proizvod na mjestu ugradnje, u skladu s odredbom članka 10.10.

(c) Za usluge, Grundfos pregledava i popravlja ili zamjenjuje neispravne usluge na mjestu ugradnje kod krajnjeg korisnika. 10.8 Grundfos će snositi troškove popravka ili zamjene neispravnih proizvoda i usluga. Međutim, (a) Za neispravan (dio) proizvod s motorom električne snage niže od 5,5 kW (uključujući proizvode bez motora) i one isporučene u vezi s uslugama, sve troškove vezane za prijevoz proizvoda od mjesta isporuke ili od mjesta kupca (ili krajnjeg korisnika) u Grundfosovu radionicu snosi kupac. Sve troškove vezane za prijevoz proizvoda iz Grundfosove radionice na (prema Grundfosovoj procjeni) i) mjesto isporuke, ii) mjesto kupca (ili krajnjeg korisnika) ili iii) najbližeg Grundfosovog servisnog partnera, snosi Grundfos. (b) Za neispravan (dio) proizvod s motorom električne snage 5,5 kW ili veće, koji je ugrađen na mjestu do kojeg je - po vlastitom nahođenju Grundfosa - teško doći ili na neko udaljeno mjesto, sve troškove koji se odnose na prijevoz, putovanje i vrijeme putovanja Grundfosovog osoblja i (dijelova) proizvoda snosi kupac. (c) Kupac snosi sve troškove demontaže i montaže.

(d) Kupac snosi Grundfosove troškove koji se odnose na vrijeme čekanja koje je izazvao kupac. (e) Ako se ispostavi da proizvod koji je predmet popravka ili zamjene nije pretrpio oštećenje, kupac će snositi sve povezane troškove, uključujući troškove prijevoza. Grundfos može naplatiti iznos izračunat na temelju Grundfosovog cjenika kako bi pokrio troškove vezane uz takvu uslugu. Ako Grundfos kupcu pošalje ponudu za popravak, a kupac ne reagira na Grundfosovu ponudu u roku od 30 dana, Grundfos može i) o trošku kupca vratiti proizvod kupcu rastavljen, otpremljen i neosiguran ili ii) odložiti ili prodati proizvod pod uvjetom da je Grundfos prije toga poslao najmanje 2 obavijesti s pojedinačnim rokom kupcu za odgovor od najmanje 30 dana i s obavijesti o Grundfosovoj namjeri da odloži ili proda proizvod. Grundfos može naplatiti troškove skladištenja. U skladu s primjenjivim zakonom, Grundfos zadržava sva prava na i u proizvodu sve dok kupac ne podmiri sve tražbine. 

10.9 Ako Grundfos to ne zatraži, proizvod se ne može rastaviti prije uklanjanja nedostataka. Svako nepoštivanje ovih uvjeta uzrokovat će prestanak jamstva.

10.10 Grundfos može odbiti - i neće biti odgovoran za ugovornu, izvanugovornu štetu (uključujući nepažnju), kršenje zakonske dužnosti ili na drugi način - za uklanjanje nedostataka, ako Grundfos smatra da takav pravni lijek može biti štetan za okoliš ili ljude.

10.11 Popravak ili zamjena jedini je pravni lijek dostupan kupcu za neispravne proizvode ili usluge. U skladu s Grundfosovim obvezama u pogledu odgovornosti za proizvode, vidi klauzulu 11, Grundfos nema nikakvu drugu ili daljnju odgovornost prema kupcu zbog kršenja ugovora, nepažnje ili zbog bilo kojeg drugog razloga ili okolnosti koja se tiče nekog nedostata proizvoda ili usluge.  

11. ODGOVORNOST ZA PROIZVOD

11.1 Grundfos snosi odgovornost za tjelesne ozljede (uključujući smrt ili ozljede) i štetu na nepokretnoj i pokretnoj imovini koje prouzroče neispravni proizvodi, u mjeri u kojoj je to određeno primjenjivim, obvezujućim propisima koji reguliraju odgovornost za proizvod. Na odgovornost Grundfosa za štetu na pokretnoj i nepokretnoj imovini (koja nije osobno vlasništvo potrošača) koja je prouzročena neispravnim proizvodom, primjenjuju se ograničenja iz Članka 12, tako da je ukupna odgovornost Grundfosa, opisana u Članku 12.2 za štetu na nepokretnoj i pokretnoj imovini ograničena na maksimalan iznos, ovisno o tome koji je od sljedećih iznosa viši, i to na iznos od 3 milijuna EUR-a (po zahtjevu i u ukupnom godišnjem iznosu) ili na iznos naveden u Članku 12.2. Kupac preuzima svu odgovornost za proizvode za koju ne odgovara Grundfos sukladno ovom Članku 11.1.

11.2 Ako se jedna ugovorna strana proglasi odgovornom za štetu, za koju temeljem Članka 11.1. treba odgovarati druga ugovorna strana, tada će ta druga ugovorna strana nadoknaditi prvoj ugovornoj strani bilo koji iznos koji je plaćen protivno uvjetima navedenim u Članku 11.1.

12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

12.1 U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, niti jedna ugovorna strana nije odgovorna (ugovorno, izvanugovorno (uključujući nepažnju), za povredu zakonske obveze ili drugo) za gubitak proizvodnje, gubitak prometa, izmaklu dobit, gubitak posla, gubitak podataka, gubitak ušteda, gubitak ugleda, gubitak vezan za neautoriziran pristup podacima ili sustavima, gubitak koji je nastao kao posljedica prekida poslovanja ili bilo koji drugi neizravni ili posljedični gubitak bilo koje vrste koji proizlazi iz ili je vezan za Ugovor ili za povredu Ugovora. Grundfos nije odgovoran za bilo koju ugovornu kaznu, penale i slične ugovorne obveze koje prema Kupcu ima treća strana.

12.2 U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, Grundfosova ukupna odgovornost (uključujući i (ako postoji) onu vezanu za plaćanje ugovornih kazni i zahtjeva trećih strana) prema Kupcu, za sve gubitke koji proizlaze iz ili su u vezi s Ugovorom i međusobnom suradnjom, bilo da se radi o ugovornoj odgovornosti, izvanugovornoj odgovornosti (uključujući nepažnju), povredi zakonske obveze ili drugo, neće prijeći iznos koji je prema Ugovoru na kojem se temelji potraživanje Kupca, jednak 30% iznosa koji je Kupac platio ili je trebao platiti (ne uključujući PDV i poreze).

12.3 Ograničenja koja su navedena u Članku 12.1 i 12.2 ne primjenjuju se ako neka radnja ili propust jedne ugovorne strane prouzroči tjelesnu ozljedu; ili ako jedna ugovorna strana namjerno ili s grubom nepažnjom nanese gubitak drugoj ugovornoj strani.

12.4 Ugovorne strane su suglasne da cijena proizvoda i usluga odražava ravnotežu prava i obveza ugovornih strana navedenih u Ugovoru, uključujući i ograničenja iz Članka 12.

12.5 Ako Kupac temelji svoje potraživanje na gubicima koji proizlaze iz više od jednog ugovora ili kombinaciji jednog ili više od jednog ugovora o isporuci proizvoda ili drugih usluga s Grundfosovim društvom, tada će se Grundfosova ukupna odgovornost (ako postoji) raspodijeliti na različite isporuke, na temelju udjela tih isporuka u gubicima koji se potražuju. Svaki tako raspodijeljeni dio ukupne odgovornosti odredit će se u skladu s pravnom osnovom koja se primjenjuje između ugovornih strana u odnosu na navedeni dio ukupnih gubitaka, uključujući svako dogovoreno ograničenje odgovornosti.

13. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

13.1 Kupac će upotrebljavati proizvode na način da se pritom ne vrijeđaju prava trećih strana.

13.2 Ničim što je navedeno u Ugovoru ili na drugi način se ne prenose ili se ne ustupaju bilo koja prava intelektualnog vlasništva, koja proizlaze iz ili su u vezi s proizvodima ili uslugama ili bilo kojim uputama ili dokumentacijom koju je Grundfos isporučio Kupcu. 14. NAKNADA ŠTETE 14.1 S obzirom na bilo koji postupak koji je protiv Grundfosa pokrenuo netko drugi osim Kupca i koji proizlazi iz ili je u vezi s Ugovorom, trgovačkim društvom ili kupnjom ili upotrebom proizvoda i/ili kupnjom usluga od strane Kupca, Kupac će Grundfosu naknaditi štetu za sve gubitke koji proizlaze iz takvih postupaka, osim u onoj mjeri u kojoj je Grundfos prouzrokovao te gubitke nepažnjom ili namjerno. “Postupak” znači bilo koji sudski, upravni ili arbitražni postupak, tužbu, zahtjev, istragu ili drugi postupak. “Gubitak” znači bilo koji trošak postupka (uključujući i bilo koje razumne troškove koji su nastali tijekom postupka ili tijekom bilo koje vezane istrage ili pregovora) i bilo koji gubitak (uključujući bilo koji iznos koji je tijekom bilo kojeg Postupka dodijeljen ili je plaćen putem nagodbe). 

15. CRTEŽI I OPISI

15.1 Bilo koje informacije o težini, dimenzijama, kapacitetu, cijeni, tehničkim i drugim podacima navedenima u katalozima, brošurama, pismima, oglasima, slikama i cjenicima samo su približne i nisu obvezujuće za Grundfos, osim ako nisu potvrđene s Grundfosom prije sklapanja Ugovora.

15.2 Svi crteži i opisi isporučeni od Grundfosa ostaju vlasništvo Grundfosa i ne smiju se kopirati, umnožavati, prosljeđivati ili na bilo koji drugi način priopćiti trećoj strani bez dopuštenja Grundfosa. Kupac stječe vlasništvo nad crtežima i opisima potrebnima za pravilnu instalaciju, pokretanje, rad i održavanje proizvoda. Na zahtjev Grundfosa, Kupac će navedene podatke smatrati povjerljivima.

16. IZMJENE

16.1 Grundfos zadržava pravo izvršiti bilo koje izmjene u proizvodima i uslugama, koje su nužne za usklađivanje s primjenjivim zakonom ili sigurnosnim zahtjevima ili koje značajno negativno ne utječu na prirodu ili kvalitetu proizvoda i usluga. Ako Grundfos zatraži druge izmjene, Kupac neće nerazumno uskratiti ili odgoditi pristanak na takve zahtjeve.

17. POVJERLJIVOST

17.1 Ugovorna strana (strana koja prima informacije) držat će kao strogo povjerljivo svo tehničko ili trgovačko znanje (knowhow), specifikacije, cijene, izume, procese, inicijative i bilo koje druge informacije koje se tiču poslovanja ugovorne strane koja ih otkriva, njene proizvode i usluge koje su povjerljive prirode (povjerljive informacije) i koje su otkrivene ugovornoj strani koja prima informacije, njenim zaposlenicima, agentima ili podizvođačima (zastupnicima). Ugovorna strana koja prima informacije neće upotrebljavati povjerljive informacije ugovorne strane koja ih otkriva osim za izvršavanje svojih obaveza prema Ugovoru, uključujući (osim ako je to dopušteno primjenjivim propisima) to da neće otkrivati tehnološke principe proizvoda (obrnuti inženjering) i bilo kojeg software-a u proizvodima. Ugovorna strana koja prima informacije jedino može otkriti povjerljive informacije svojim zastupnicima koji takve informacije moraju znati kako bi oslobodili ugovornu stranu koja prima informacije od prava i obaveza iz Ugovora te treba osigurati da takvi zastupnici poštuju obaveze navedene u ovom Članku 17 kao da su stranka ovih Općih uvjeta.

17.2 Obaveze navedene ovim Člankom 17 primjenjuju se od dana primjene Ugovora i, ovisno o mjerodavnom propisu, traju u razdoblju od 5 godina nakon što je Ugovor istekao ili je prestao.

18. VIŠA SILA

18.1 Nijedna ugovorna strana neće prekršiti Ugovor niti će biti odgovorna za kašnjenje u izvršavanju ili za izvršavanje bilo koje svoje obaveze iz Ugovora, ako takvo kašnjenje ili neuspjeh proizlazi iz prepreka koje su izvan njezine razumne kontrole (“Viša sila”). U slučaju nastanka Više sile, ugovorne strane su suglasne da će odgoditi obaveze ugovorne strane koja je pogođena Višom silom sve dok okolnosti Više sile ne prestanu postojati. 18.2 Bilo koja ugovorna strana, nakon što obavijesti drugu ugovornu stranu, može raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, ako se razdoblje Više sile nastavi 3 uzastopna mjeseca. U slučaju prestanka ugovora zbog takvih okolnosti, nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj ugovornoj strani za takav prestanak Ugovora. Međutim, takav prestanak neće utjecati na već postojeće obveze ili potraživanja ili bilo koje druge odredbe Ugovora.  

19. RASKID UGOVORA

19.1 Ako jedna ugovorna strana prekrši svoje materijalne obveze iz Ugovora, druga ugovorna strana može, bez ikakvog utjecaja na svoja druga prava i pravna sredstva, raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, ako je bilo kakvu takvu materijalnu povredu nemoguće otkloniti; ako ugovorna strana koja ne ispunjava ugovor nije uspjela ispraviti povredu u roku od 30 dana od primitka obavijesti kojom se to od nje zahtijeva; ili ako – za materijalne povrede koje se zbog svoje prirode nisu u mogućnosti otkloniti u roku od 30 dana – postupak otklanjanja povrede nije bio započet u roku od 30 dana od primitka obavijesti kojom se zahtijeva da se to učini. Navedeno ne utječe na bilo koja druga prava po osnovi ili u vezi sa raskidom Ugovora.

19.2 Raskid Ugovora (neovisno o uzroku) neće utjecati na one odredbe Ugovora koje su, po svojoj prirodi ili potrebi, predviđene da traju i nakon raskida.

20. OSOBNI PODACI

20.1 Grundfos obrađuje osobne podatke sukladno primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka. Kako biste saznali više, posjetite Grundfosove internetske stranice gdje su dostupna Pravila privatnosti Grundfosa.

21. RAZNO

21.1 Ugovor se ne može prenijeti ili ustupiti u cijelosti ili djelomično temeljem zakona ili na neki drugi način od strane Kupca, bez prethodne pisane suglasnosti Grundfosa. Bez prethodne obavijesti, Grundfos može ustupiti prava i obveze iz Ugovora, uključujući Opće uvjete, bilo kojem društvu unutar Grundfos grupe.

21.2 Proizvodi moraju biti označeni Grundfosovom oznakom, uključujući Grundfosove žigove. Ugovorna strana nema pravo koristiti trgovačke nazive, žigove, logotipe ili druge znakove ili identifikacijske simbole druge ugovorne strane, osim uz prethodnu pisanu suglasnost druge ugovorne strane.

21.3 Tiskana slova i izrazi koji nisu na drugačiji način definirani ovim Općim uvjetima imaju isto značenje u svim dijelovima Ugovora, osim ako iz konteksta proizlazi drugačije.

21.4 Grundfosova ponuda valjana je u razdoblju od 30 dana od datuma izdavanja, osim ako Grundfos nije naveo drugačije u ponudi. Grundfos zadržava pravo izmjene ponude prije isteka roka valjanosti ako kupac nije izdao narudžbenicu.

21.5 Grundfos može u bilo kojem trenutku bez da je za to odgovoran, ispraviti tipografske, administrativne ili druge pogreške ili propuste u prodajnom materijalu, ponudama, cjenicima, potvrdama narudžbe, računima ili drugim dokumentima ili informacijama koje je Grundfos izdao.

22. KONTROLA IZVOZA I SANKCIONIRANE UGOVORNE STRANE

22.1 Na bilo koju isporuku koja je obuhvaćena Ugovorom mogu se primjenjivati propisi o kontroli izvoza i trgovačkim sankcijama, uključujući, između ostaloga, propise Europske unije, Ujedinjenih naroda i Sjedinjenih Američkih Država.

22.2 Grundfosova isporuka proizvoda i usluga Kupcu uvjetovana je time da Kupac poštuje sve važeće propise o kontroli izvoza i trgovačkim sankcijama, uključujući posjedovanje odgovarajućih isprava vezanih uz sukladnost i kontrole.

22.3 Ako Grundfos, zbog propisa o kontroli izvoza ili trgovačkim sankcijama, smatra da mu je ili da će mu biti zabranjeno, ili da će biti spriječen, ograničen ili značajno ometen u ispunjavanju obveza iz Ugovora, Grundfos može otkazati ili odgoditi isporuku proizvoda ili usluga. U takvim slučajevima Grundfos neće snositi odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili gubitak.

22.4 Kako bi se nadležnim tijelima ili Grundfosu omogućila provjera Kupčevog poštivanja propisa o kontroli izvoza i trgovačkim sankcijama, ili podržali Grundfosovi zahtjevi nadležnim tijelima u vezi s izvozom i/ili prodajom proizvoda i/ili usluga iz Ugovora, Kupac mora – nakon opravdanog zahtjeva Grundfosa – Grundfosu odmah dostaviti sve podatke o određenom krajnjem korisniku, stranama uključenima u isporuku, određenom odredištu/odredištima i predviđenoj namjeni proizvoda i/ili usluga.  

23. PRAVO I NADLEŽNOST

23.1 Ugovor i bilo koji drugi spor ili potraživanje koje proizlazi iz ili je u vezi s Ugovorom ili je njegov dio (uključujući i izvanugovorne postupke ili potraživanja) primjenjuje se i sastavljen je u skladu s pravom Republike Hrvatske, bez upućivanja na propise i načela međunarodnog privatnog prava na temelju kojih je moguća primjena prava neke druge države. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) neće se primjenjivati.

23.2 Ugovorne strane suglasne su da mjerodavni sudovi u Gradu Zagrebu imaju isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojih sporova ili potraživanja (uključujući i izvanugovorne) koje proizlaze iz ili su u vezi s Ugovorom ili nekim njegovim dijelom.

Zagreb, 12.08.2020.

Grundfos Sales Croatia d.o.o. Buzinski prilaz 38

HR - 10010 Zagreb  

 

GRUNDFOS’ GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES 

INTRODUCTION

1. APPLICATION

1.1 These General Terms and Conditions of Sale and Delivery of products and services (“General Terms and Conditions“) apply to the delivery by Grundfos Sales Croatia d.o.o. (“Grundfos”) of products, services, and products in connection with services to customer.

1.2 The parties have entered into an agreement, when one party’s offer is accepted by the other party, without reservations or alterations. Customer’s receipt of products or services constitutes acceptance in fact. The offer, the acceptance, the General Terms and Conditions (irrespective of reference or not), and any other documents explicitly accepted by Grundfos, constitute the agreement for customer’s purchase of products or services (the “Agreement”).

1.3 Customer must ensure that Grundfos’ acceptance corresponds with customer’s offer. If customer fails to notify Grundfos of any non-correspondence without undue delay, Grundfos’ acceptance will be binding upon customer.

1.4 If Grundfos and Customer have entered into a separate agreement accepted by both parties in writing, the terms of that agreement shall apply. These General Terms and Conditions shall, however, apply to matters not addressed in the aforementioned agreement.

2. INFORMATION BY GRUNDFOS

2.1 Customer is encouraged to seek any necessary technical advice from third-party. Except for specific information about a product, Grundfos is not liable for information given to customer (or any third party acting on customer’s behalf) before, on or after the Agreement has entered into force, unless the parties have entered into a written agreement including Grundfos’ advice and separate payment for any such advice.

2.2 If the parties enter into an agreement based on advice from Grundfos, then Grundfos’ advice is given only within Grundfos’ field of operation, to Grundfos’ best knowledge at the time the advice was given and solely based on the information provided by customer to Grundfos.  

PRODUCT SPECIFIC REGULATION

3. GRUNDFOS’ INSPECTION 3.1 All products are subject to inspection and standard testing before dispatch from the factory. Grundfos may supply a test certificate on customer’s demand and at a charge requested by Grundfos. The test certificate is intended to establish the fact that products are manufactured following Grundfos’ specifications unless the products are disapproved by the test.

4. DELIVERY OF THE PRODUCTS, TIME OF DELIVERY AND CANCELLATION

4.1 Grundfos shall deliver all products at the place and time agreed in writing, provided that customer has ensured that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos, and provided that customer has paid the advance payment in full according to Clause 9.2 below. The timeline stated on the quotation and/or the order confirmation by Grundfos is a non-binding estimate only and does not constitute an agreement on time of delivery. If the parties have not agreed on a time of delivery, then Grundfos will deliver within reasonable time from the time the order confirmation is issued.

4.2 If products are not delivered 90 days after the agreed delivery date (if any), customer may terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement concerning products in delay.

4.3 If customer does not take delivery (fully or partly) on the date agreed, customer shall pay as if delivery had been made, and Grundfos is entitled to damages from customer for any loss suffered due to non-delivery including additional transportation and storage costs. Grundfos may alternatively terminate the Agreement (or part thereof) and claim damages from customer for any loss suffered caused by non-delivery, including any additional transportation costs.

4.4 Grundfos may deliver the products by instalments in any sequence.

4.5 Customer is entitled to cancel the Agreement without any financial implications within 24 hours after having sent a purchase order to Grundfos, unless Grundfos has started production of said order. Any cancellation after this timeframe shall be subject to Grundfos’ written approval thereof, and if Grundfos accepts to cancel the Agreement, cancellation shall happen according to the following terms: (a) In case of cancellation of products continuously kept on inventory, Grundfos shall apply a cancellation fee of 20% of the net invoice value of the Agreement. (b) In case of non-inventory products, Grundfos shall apply the following costs: i) A cancellation fee of 20% of the net invoice value of the Agreement, ii) the actual costs including manufacturing costs, and iii) the cost of reshipment to the manufacturer. Upon request from customer, Grundfos shall present a list of these costs. (c) If the products have been (partially) delivered, the following additional conditions apply to the cancellation: i) Products more than one year old from the production date cannot be returned to Grundfos. ii) Returned products must be in their original, undamaged state and packaging. iii) Customer shall notify Grundfos’ customer service in advance in writing with a copy of the original invoice attached. iv) The cost of the reshipment of the goods to Grundfos’ warehouse shall be paid by customer. If Grundfos performs the reshipment of the products to Grundfos’ warehouse, Grundfos is entitled to claim these freight costs from customer in addition to the costs stated under Clause 4.5(a) or 4.5(b) above. 

5. RISK AND TITLE

5.1 Grundfos’ term of delivery of products is DDP (cf. Incoterms 2010) for products delivered to Croatia and DAP (cf. Incoterms for 2010) for products delivered to Bosnia and Herzegovina at the place of delivery as specified in the Agreement.

5.2 For products delivered in connection with service, the risk of loss of or damage to the products will pass to customer on completion of the services. However, if the products are delivered together with the services, but so that the products are temporarily placed at customer’s/end-user’s site until installation (without Grundfos being present at the site), the risk of the products passes to customer when Grundfos delivers the products to the site.

5.3 Ownership of the products will not pass to customer until Grundfos has received payment in full. If customer does not pay, Grundfos is entitled to take back the products at the sole cost of customer. Such retention of ownership does not affect the passing of risk.

6. EXAMINATION

6.1 Immediately upon delivery of products (not delivered and installed in connection with service), customer shall examine the products for any visible defects, or shortage, and ensure that the delivered products comply with the order confirmation. Any discrepancies shall be noted on the way-bill in a certified manner (including stamp and signature) and relevant pictures shall be taken. If customer does not make such examination, note any discrepancies on the way-bill and notify Grundfos accordingly (if relevant) without delay, customer shall forfeit its right to claim any defects in the delivered products, which customer could have discovered during such examination. 

SERVICE SPECIFIC REGULATION

7. DELIVERY OF SERVICES AND TIME OF DELIVERY

7.1 Grundfos shall perform the services professionally and skilfully.

7.2 Grundfos shall perform the services at the agreed place and time, provided that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos.

7.3 Grundfos shall perform the services during normal working hours according to Grundfos’ policy at the time of performance and delivery (weekends and national holidays are outside normal working hours). The parties may agree that Grundfos shall perform work outside normal working hours; Grundfos will invoice for such hours at Grundfos’ applicable rates.

7.4 If Grundfos has not performed and delivered the services 90 days after the agreed delivery date, customer is entitled to terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement in delay.

7.5 Clause 4.3 shall apply if customer does not take delivery of the services or part thereof as agreed.

7.6 Grundfos shall use reasonable endeavours to observe all customer’s health and safety rules and regulations, and any other reasonable security requirements that apply at customer's premises, which customer has communicated to Grundfos. Grundfos shall not be liable for any breach of its obligations under the Agreement, to the extent that such breach is due to Grundfos’ observation of customer’s health and safety regulations, unless Grundfos had received a written copy of such regulations before entering into the Agreement.

7.7 Unless otherwise agreed, Grundfos will at its sole discretion decide whether the services will be performed by one or more person(s). In due time before Grundfos’ performance of the services, customer shall inform Grundfos, if the performance of services will require more than one person. If customer fails to do so, Grundfos may invoice all accrued costs to customer, also without completion of the services.

7.8 Grundfos shall be entitled to sub-contract any of its obligations without the consent of customer. Grundfos is liable for any acts or omissions of its sub-suppliers. 

8. CUSTOMER’S OBLIGATIONS

8.1 Customer shall (at its sole cost) and where relevant ensure that its customers’ and end-users’: (a) co-operate with Grundfos in all matters relating to the delivery of the services; (b) provide to Grundfos and its representatives access to customer’s premises and other facilities as reasonably required for the delivery of the services; (c) provide adequate lighting, heating, power, ventilation and draining as per Grundfos’ reasonable requirements; (d) inform Grundfos’ engineer or representatives on each visit about any unsatisfactory running or irregular performance of the product on which Grundfos is performing services; (e) provide to Grundfos with such documents, information, tools and materials required by Grundfos for the proper provision of the services (“In-Put Materials”) and ensure that the In-Put Material is accurate in all material respects; (f) ensure that all In-Put Materials are in good working order and suitable for the purposes for which they are used in relation to the services; (g) prepare and maintain the relevant premises for the supply of the services, including identifying, monitoring, removing and disposing of any hazardous materials following all applicable laws, before and during the performance of the services; (h) inform Grundfos of all health and safety rules and regulations and any other reasonable security requirements that apply at customer’s premises; (i) obtain and maintain all necessary permits, authorisations, licences, approvals, and consents and comply with all relevant legislation enabling Grundfos to - (i) deliver the services at customer’s premises and - (ii) to use the In-Put Materials; (j) warrant that customer is the rightful owner of any equipment or system to be serviced; and (k) to the extent that it may interfere with the performance of the services, not provide or grant access to any equipment or system to be serviced to any third party for examination or disassembly. 

GENERAL REGULATION

9. PRICE, PAYMENT TERMS AND INVOICING

9.1 The price for the products and services is as stated by Grundfos in the Agreement.

9.2 Customer shall pay Grundfos 100% of the price for the products and services ordered immediately upon conclusion of the Agreement according to the issued proforma invoice. Grundfos will not initiate manufacturing of any products or perform any services, before Grundfos has received full prepayment. Grundfos will invoice customer upon delivery.

9.3 Any amount payable by customer is exclusive of amounts in respect of value added tax, sales tax or other excise duties chargeable. Customer shall pay any of the aforementioned at the same time as payment is due for related products or services. In case of any increase in value added tax, taxes, duties, tariffs or such like that implies that Grundfos according to the Agreement has to pay in excess of what can be calculated at the time of agreeing upon prices, customer shall reimburse Grundfos these costs.

9.4 Customer shall comply with all requirements in applicable law in relation to tax and/or VAT and cooperate with Grundfos in all tax/VAT matters to the extent needed.

9.5 If customer does not pay on the due date, Grundfos may, with no effect on any other right or remedy that Grundfos may have under applicable law, claim payment for reminders, collection charges and interest. Interest rate for default in payment on the due date equals the statutory penalty interest rate as envisaged by the applicable Croatian national laws(s). Interest will accrue daily from the due date until actual payment of the overdue amount. Grundfos may also (i) make further supply subject to guaranteed payment and suspend other deliveries until customer has provided the guarantee required by Grundfos; or (ii) suspend the provision of further deliveries until customer has paid the overdue amounts in full.

9.6 If customer does not pay overdue invoices (despite one reminder) or in the event of termination of the Agreement, then all payments payable to Grundfos, become due for immediate payment.

9.7 If customer pays an invoice so that Grundfos receives the full amount earlier than on the due date, customer could be eligible to a discount under Grundfos’ early payment procedure. Grundfos will provide further information about early payment procedure upon request.

9.8 If the customer places an order with a value below EUR 400, then Grundfos will charge an extra administration fee of EUR 30. Grundfos will not add an administration fee to orders placed via Extranet or orders for spare parts.

9.9 If customer places an urgent order (e.g. transactions outside the normal course of business or express orders to be delivered the same day or next day), then Grundfos will charge customer all additional delivery fees and costs as well as an urgency fee per order of EUR 50. Grundfos reserves its right not to accept an urgent order or to apply a higher urgency fee.

9.10 If customer receives products in reusable packaging material or containers that is Grundfos’ property, Customer shall return the reusable packaging material or container to Grundfos at customer’s own cost within 15 days from the delivery date. If customer fails to do so, Grundfos may, at its discretion, either invoice customer for the counter-value of the packaging material or container or charge a rental fee for its use. 

10. WARRANTY THE WARRANTY

10.1 Grundfos warrants to deliver the products and services in accordance with the Agreement. A product is defective only if it is not delivered in accordance with the Agreement due to faulty material, design or manufacturing on the part of Grundfos or a third party acting on Grundfos’ behalf.

10.2 Without altering the general nature of Clause 10.1, damage is not covered by the warranty if due to (including); ordinary wear and tear; use of the products for applications for which they are not intended; installation of the products in an environment not suitable for the products in question; modifications, alterations or repair of the products or services undertaken by customer or a third party (not acting on Grundfos’ behalf); failure to follow Grundfos’ instructions, e.g. in its installation-, operation-, maintenance- or service manual; installation, commissioning, operation (e.g. use of any Grundfos product outside its specifications) or maintenance not in accordance with Grundfos installation-, operation-, maintenanceor service manual or with good industry practice; use of faulty or inadequate ancillary equipment in combination with the products or services; the application of spare parts of poor quality (excluding the application of any Grundfos original spare parts); accidental or intentional damage or misuse of the products or services by customer or third party (not acting on Grundfos’ behalf); and customer’s or its own product’s non-compliance with applicable law and regulation. In addition, the warranty does not cover that a product is fit for a particular purpose or will be able to meet its specifications in the actual application. 10.2a For firefighting products and dosing and disinfection products, the warranty is only valid if the products are commissioned by Grundfos’ authorised personnel. Commissioning fees apply.

WARRANTY PERIOD

10.3 For the warranty to apply, customer must notify Grundfos of a defect without undue delay after customer becomes or should have become aware of the defect, and (i) for products, customer must in every respect notify Grundfos no later than 24 months from the date of delivery of the product, however not exceeding 30 months from the date of production, and (ii) for services, customer must notify Grundfos no later than 24 months from the performance of the services (the “Warranty Notification Period”). If Grundfos installs and/or commissions the product, then the Warranty Notification Period for that product, will be not less than 12 months from the date of installation and/or commissioning based on the appropriate handover documentation.

10.4 In case of remedy of defects, the Warranty Notification Period related to the product and services as such remains the same after remedy, however if (part of) a product is repaired or replaced, the Warranty Notification Period concerning such repaired/replaced (parts of the) product is 6 months from the date of repair or replacement, provided that the 6 months’ period does not expire before the expiry of the initial Warranty Notification Period for the product.

10.5 Notwithstanding the above, the Warranty Notification Period for a repaired or replaced (part of a) product will not exceed the Warranty Notification Period for the first delivered product plus 6 months.  

REMEDY OF DEFECTS

10.6 Subject to the terms of the Agreement, Grundfos shall remedy defective (parts of a) product or services covered by the warranty. Grundfos decides whether Grundfos remedies by repair or replacement (in whole or part) of the defective (part of the) product or services. Grundfos remedies defects as soon as possible within normal working hours.

10.7 Place of remedial works is as follows: 

(a) For products with a motor with an electrical power of less than 5.5 kW (including products without a motor) and products delivered in connection with services, customer must return the defective product to Grundfos’ workshop for repair or replacement, unless Grundfos decides that the remedial works will take place at the place of delivery or the site of the end-user. (b) For products with a motor with an electrical power of 5.5 kW or greater Grundfos inspects and repairs or replaces the defective product at the site of installation, subject to clause 10.10. (c) For services, Grundfos inspects and repairs or replaces the defective services at the site of installation of the end-user.

10.8 Grundfos shall cover its costs for repair or replacement of defective products and services. However, (a) For a defective (part of a) product with a motor with an electrical power less than 5.5 kW (including products without a motor) and those delivered in connection with services, all costs related to the transport of the product from the place of delivery or from customer’s (or end-user’s) site to Grundfos’ workshop shall be at the customer’s account. All costs related to the transport of the product from Grundfos’ workshop back to either (at Grundfos’ discretion) i) the place of delivery, ii) customer’s (or end-user’s) site or iii) the closest Grundfos service partner, shall be at Grundfos’ account. (b) For a defective (part of a) product with a motor with an electrical power of 5.5 kW or greater, which is installed on a location that – at Grundfos’ sole discretion – is difficult to reach or at a remote site, all expenses related to transport, travelling and travelling time of Grundfos’ personnel and the (parts of the) product shall be covered by customer. (c) Customer covers any expenses for dismounting and mounting. (d) Customer covers Grundfos’ expenses related to waiting time caused by customer. (e) If it shows that a product subject to repair or replacement did not suffer from a defect, customer shall cover all expenses related hereto, including transportation costs. Grundfos may charge an amount calculated based on Grundfos’ pricelist to cover any expenses related to such service. If Grundfos sends customer an offer for repair and customer does not react to Grundfos’ offer within 30 days, Grundfos may i) at customer’s expense return the product to customer dismantled, freight forward and uninsured or ii) dispose or sell the product, provided that Grundfos prior hereto has sent no less than 2 notices with an individual deadline of minimum 30 days for the customer to respond and with information on Grundfos’ intensions to dispose or sell the product. Grundfos may charge storage costs. Subject to applicable law, Grundfos reserves all rights to and in the product until the customer has settled all claims.

10.9 Unless requested by Grundfos, the product may not be disassembled prior to remedy. Any failure to comply herewith will render the warranty void.

10.10 Grundfos may refuse – and will not be liable, in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise – to remedy defects, if Grundfos considers that such remedy may cause harm to the environment or injury to people.

10.11 The remedy of repair or replacement is the only remedy available to customer for defective products or services. Subject to Grundfos’ obligations as regards product liability, cf. clause 11, Grundfos has no other or further liability to customer whether for breach of agreement, negligence or otherwise in respect of any defect in a product or service.  

11. PRODUCT LIABILITY

11.1 Grundfos assumes liability for personal injury (including death or injury) and damage to real and personal property, caused by defective products to the extent set out in applicable mandatory law on product liability. Grundfos’ liability for damage to real and personal property (not being consumer property) caused by a defective product is subject to the limitations in Clause 12, however, so that Grundfos’ total liability as described Clause 12.2 for damage to real and personal property is limited to a maximum amount of the higher of EUR 3 million (per claim and in the annual aggregate) and the amount set out in Clause 12.2. Customer assumes all product liability, which is not allocated to Grundfos in this Clause 11.1.

11.2 If a party is held liable for damages allocated to the other party in Clause 11.1, then the other party shall indemnify the first party for any amount paid inconsistently with the allocation in Clause 11.1.  

12. LIMITATION OF LIABILITY

12.1 To the extent permitted by applicable law, neither party is liable (in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise) for loss of production, loss of turnover, loss of profit, loss of business opportunity, loss of data, loss of savings, loss of goodwill, loss relating to unauthorised access to data or systems, loss as a result of business interruption, or any other indirect or consequential losses of any kind whatsoever arising under, relating to or in connection with the Agreement or a breach hereof. Grundfos is not liable for any liquidated damages, penalties and similar contractual liabilities levied against the customer by a third party.

12.2 To the extent permitted by applicable law, Grundfos’ total liability (including in regard to payment of liquidated damages(if any) and third-party claims) towards customer in respect of all losses arising under or in connection with the Agreement and the cooperation, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise, will not exceed an amount equal to 30 % of the total amount paid or payable by customer under the Agreement (excl. any VAT and taxes) on which the claim is based.

12.3 The limitations set out in Clause 12.1 and 12.2 do not apply if an act or failure to act of a party causes personal injury; or if a party intentionally or in gross negligence causes the other party to suffer a loss.

12.4 The parties agree that the price for the products and services reflects the balance of the parties’ rights and obligations under the Agreement, including also the limitations in Clause 12. 12.5 If customer bases a claim on losses deriving from more than one agreement or from one or more agreements in combination with a Grundfos company’s delivery of products or other services, then Grundfos’ total liability (if any) will be allocated to the different supplies based on each such supplies’ contribution to the claimed losses. Each allocated part of the total liability will be determined in accordance with the legal basis applicable between the parties for the said part of the total losses, including any agreed limitation of liability.  

13. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 13.1 Customer shall use the products in a manner that does not infringe third party rights.

13.2 Nothing in the Agreement or otherwise transfers or assigns any intellectual property rights, in or arising out of or in connection with the products or services and in any manuals or documentation given by Grundfos to customer.

14. INDEMNIFICATION

14.1 With respect to any Proceeding brought by someone other than customer against Grundfos and that arises out of or in connection with the Agreement, the corporation or customer’s purchase or use of the products and/or purchase of services, customer shall indemnify Grundfos against all Losses arising out of that Proceeding, except to the extent that Grundfos negligently or intentionally caused those Losses. “Proceeding” means any judicial, administrative, or arbitration action, suit, claim, investigation, or another proceeding. “Losses” mean any litigation expenses (including any reasonable out-of-pocket expense incurred in defending a proceeding or in any related investigation or negotiation) and any loss (including any amount awarded in, or paid in settlement of, any Proceeding).

15. DRAWINGS AND DESCRIPTIONS

15.1 Any information of weight, dimensions, capacity, price, technical and other data given in catalogues, leaflets, circular letters, advertisements, pictures and pricelists is approximate only and is not binding on Grundfos, unless verified with Grundfos before entering into the Agreement.

15.2 All drawings and descriptions supplied by Grundfos remain the property of Grundfos and may not be copied, reproduced, passed on to or in any other way communicated to a third party without permission from Grundfos. Customer receives the ownership of drawings and descriptions necessary for the proper installation, starting, operation and maintenance of the products. Upon Grundfos’ demand, customer shall treat these data confidentially.

16. CHANGES

16.1 Grundfos shall have the right to make any changes to the products and services, which are necessary to comply with applicable law or safety requirement, or which do not significantly affect the nature or quality of the products and services negatively. If Grundfos requests other changes, customer shall not unreasonably withhold or delay consent to such requests.

17. CONFIDENTIALITY

17.1 A party (receiving party) shall keep in strict confidence all technical or commercial know-how, specifications, prices, inventions, processes, initiatives and any other information concerning the disclosing party's business, its products and services which are of a confidential nature (confidential information) and have been disclosed to the receiving party by the other party (disclosing party), its employees, agents or subcontractors (representatives). The receiving party shall not use confidential information of the disclosing party for purposes other than the performance of its obligations under the Agreement, including (except as permitted by applicable law) not to reverse engineer the products and any software in the products. The receiving party may only disclose confidential information to those of its representatives who need to know to discharge the receiving party's obligations and rights under the Agreement and shall ensure that such representatives comply with the obligations set out in this Clause 17 as though they were a party to these terms.

17.2 The obligations under this Clause 17 apply from the execution of the Agreement and – subject to applicable law – for a period of 5 years after the Agreement expires or is terminated.

18. FORCE MAJEURE

18.1 Neither party will be in breach of the Agreement nor liable for delay in performing, or failure to perform, any of its obligations under the Agreement if such delay or failure results from a hindrance beyond its reasonable control (“Force Majeure”). In the event of a Force Majeure, the parties agree to suspend the affected party's obligations until the Force Majeure situation ceases to exist.

18.2 Either party may terminate the Agreement with immediate effect upon notice to the other party if the period of Force Majeure continues for a period of 3 consecutive months. In case of termination due to such circumstances, neither party shall be liable to the other for such termination. However, such termination will not affect any pre-existing liabilities or claims or any other provisions of the Agreement.

19. TERMINATION

19.1 If a party materially breaches its obligations under the Agreement, the other party may, with no effect on its other rights and remedies, terminate the Agreement for cause with immediate effect, if either such material breach is incapable of remedy; if the defaulting party to the Agreement has failed to remedy within 30 days after receiving notice requiring it to do so; or if – for material breaches that due to their nature are incapable of remedying within the 30 days period – such remedy has not been initiated within 30 days after receiving notice requiring it to do so. The above-mentioned does not affect any other termination rights given under the Agreement.

19.2 Termination of the Agreement (regardless of the cause) will not affect those provisions of the Agreement which, by nature or necessity, provide that they operate after any expiration.

20. PERSONAL DATA

20.1 Grundfos processes personal data following applicable data protection laws. To learn more visit Grundfos’ website where the Grundfos privacy notice is available.

21. MISCELLANEOUS

21.1 The Agreement may not be transferred or assigned in whole or in part by operation of law or otherwise by customer, without the prior written consent from Grundfos. Without prior notice, Grundfos may assign rights and obligations under the Agreement, including the General Terms and Conditions, to any company within the Grundfos group.

21.2 The products must bear a Grundfos nameplate, including Grundfos’ trademarks. A party does not have the right to use the other party’s trade names, trademarks, logos or other signs or identification symbols unless the prior written consent of the other party.

21.3 Capitalised words and phrases not otherwise defined in these General Terms and Conditions have the same meaning in all parts of this Agreement unless the context dictates otherwise.

21.4 A quotation by Grundfos is valid for a period of 30 days from the date of issuance unless Grundfos has specified otherwise in the quotation. Grundfos reserves the right to alter quotations before the expiry of the validity period if customer has not placed a purchase order.

21.5 Grundfos may at any time without being liable correct typographical, clerical or other errors or omissions in sales material, quotations, price lists, order confirmations, invoices or other documents or information issued by Grundfos.

22. EXPORT CONTROL AND SANCTIONED PARTIES

22.1 Any delivery covered by the Agreement may be subject to export control and trade sanction rules, including such rules of among others the European Union, United Nations and the United States of America.

22.2 It is a condition for Grundfos’ delivery of products and services to customer that customer complies with all applicable export control and trade sanction rules, including having relevant compliance procedures and controls.

22.3 If due to export control and trade sanction rules, Grundfos considers that it is or will be prohibited, hindered, restricted or significantly adversely affected in complying with its obligations under the Agreement, Grundfos may cancel or postpone the delivery of the products or services. In such cases, Grundfos will not be liable for any direct or indirect claim or loss.

22.4 To enable authorities or Grundfos to conduct checks on customer’s compliance with the export control and trade sanction rules, or in support of Grundfos' applications to the appropriate authorities in connection with the export and/or sale of the products and/or services under the Agreement, customer shall - upon reasonable request from Grundfos - promptly provide to Grundfos all information on the particular end-user, the parties involved in the delivery, the particular destination(-s) and the particular intended use of the products and/or services

23. LAW AND VENUE 23.1 The Agreement, and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its formation (including noncontractual disputes or claims) is governed by and constructed in accordance with the laws of Croatia, without reference to the conflict of laws or principles thereof which may cause the application of the laws of another country. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.

23.2 The parties agree that the respective courts of City of Zagreb shall have the exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual) that arises out of, or in connection with, the Agreement or its formation.