Legal and policies

Terms for sale of Grundfos Building Connect Guiding Translation Danish language

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRUNDFOS BUILDINGCONNECT

Disse vilkår og betingelser for Grundfos BuildingConnect er en del af aftalen ("afta-len") mellem virksomheden i Grundfos' gruppe af virksomheder, der sælger Grundfos Building-Connect ("Grundfos") og kunden ("kunden") vedrørende Grundfos' salg og levering af Grundfos BuildingConnect ("GBC") til kunden.GBC er én af de digitale tjenester (“digital(e) tje-neste(r)”), som Grundfos tilbyder.

Disse vilkår og betingelser for Grundfos BuildingConnect består af følgende afsnit:

A. Særlige servicevilkår for Grundfos BuildingConnect

B. Generelle vilkår og betingelser for Grundfos' salg af digitale tjenester

C. Databehandlingsaftale

I tilfælde af uoverensstemmelser har afsnittene forrang i den rækkefølge, de er anført ovenfor.

A. Særlige servicevilkår for Grundfos BuildingConnect

1. Omfang af digital tjeneste

1.1 Formålet med GBC er at levere overvågning, kontrol og indsigtsfulde alarmer til HVAC-systemer og kommercielle vanddistributionssystemer. De features i GBC, som Kunden har adgang til, er beskrevet i Aftalen. 

1.2 Kunden har adgang til den pakkeløsning, som kunden i henhold til aftalen vælger at abon-nere på. Kunden kan ikke ændre nogen del af GBCs omfang uden Grundfos' godkendelse.

2. Udstyr

2.1 For at indsamle data fra kundens system til GBC skal kunden sørge for, at Grundfos kan le-vere og installere det nødvendige udstyr.

3. Brugerkonto – adgang til de digitale tjenester

3.1 Kunden, og hver bruger skal tilmelde sig en Grundfos-konto, for at kunden / brugeren kan få adgang til og bruge GBC. Når en bruger opretter og logger på Grundfos-kontoen, skal bruge-ren overholde de til enhver tid gældende vilkår for brug.

4. Personoplysninger

4.1 Grundfos' behandling af personoplysninger på vegne af kunden er underlagt dette punkt 4 og afsnit C nedenfor.

4.2 Når Grundfos behandler personoplysninger på vegne af kunden, omfatter behandlingen føl-gende data:

Personoplysninger på systemets brugere (disse data bruges til oprettelse af personlige bru-gerkonti):

• Navn

• E-mailadresse

• Land

• Interesseområde

• Jobfunktion

• Kunden, der gav brugeren adgang (f.eks. arbejdsgiver)

• Brugerlog, inkl. brugernes anvendelse af de digitale tjenester, alarmer til brugere, for-skellige andre tjenester

(Grundfos behandler ikke særlige kategorier af data / følsomme data)

4.3 Brugere overfører deres personoplysninger direkte til den platform, der hostes af Microsoft Azure på vegne af Grundfos Holding A/S, hvorved begge fungerer som underkontraherede enheder, jf. punkt 4.4 nedenfor. Kunden, Grundfos og Grundfos' underkontraherede enheder har adgang til personoplysningerne på platformen.

4.4 Følgende underkontraherede enheder anvendes på tidspunktet for indgåelse af aftalen og anses for at være omfattet af kundens tilladelse:

• Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark

• Grundfos' salgs- og servicevirksomhed/virksomheder, der har driftsaktiviteter i det land, hvor de digitale tjenester bruges af kunden

• Microsoft Ireland Operations Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

• Telenor Connexion AB, Katarinavägen 15, Stockholm County 11688, Sverige

B. Generelle vilkår og betingelser for Grundfos' salg af digitale tjenester

1. Aftale

1.1. Parterne har indgået aftalen om levering af digitale tjenester, der træder i kraft i for-bindelse med den af de følgende handlinger, der gennemføres tidligst; (i) kunden klikker, og derved markerer et afkrydsningsfelt, der angiver accept (ii) begge parters tiltrædelse; (iii) Grundfos har skriftligt bekræftet kundens bestilling af digitale tjene-ster; eller (iv) Grundfos er begyndt at levere den eller de digitale tjenester til kun-den.

1.2. Enhver person, der accepterer en aftale på vegne af kunden, repræsenterer og ga-ranterer for (i) at have fuld juridisk myndighed til at binde kunden til aftalen; (ii) at have læst og forstået alle dele af aftalen og (iii) at acceptere aftalen på kundens vegne, herunder disse generelle vilkår og betingelser og de særlige servicevilkår.

2. Levering

2.1. Grundfos skal levere den eller de digitale tjenester senest på den aftalte dato, hvis nogen er fastsat, eller inden for rimelig tid efter Grundfos' skriftlige bekræftelse af kundens ordre.

3. NOT APPLICABLE

4. Brug af digital(e) tjeneste(r)

4.1. Med forbehold for denne aftales vilkår giver Grundfos kunden den ikke-eksklusive, ikke-overførbare ret til adgang til og brug af den digitale tjeneste, i løbet af aftalens varighed.

4.2. Når den eller de digitale tjenester bruges på kundens faciliteter (som defineret ne-denfor), skal kunden overholde alle Grundfos' vejledninger, der er gældende fra tid til anden.

4.3. Udtrykket "slutbruger" eller "bruger", når det bruges i forbindelse med en eller flere digitale tjenester, betyder enhver fysisk person (dvs. medarbejder, repræsentant, tredjepart osv.) på et hvilket som helst niveau, herunder underlicenshavere (hvis no-gen er fastsat), der som følge af aftalen har adgang til den digitale service. Kunden er ansvarlig for brugen af den eller de digitale tjenester, som finder sted af de slut-brugere, som følge af aftalen har adgang til den digitale tjeneste.

4.4. Kunden skal sikre, at ingen slutbruger vil: (i) Bruge den eller de digitale tjenester (a) til indsamling, registrering, lagring, behandling eller manipulation af kundens data i strid med aftalen; (b) til at få uautoriseret adgang til systemer eller foretage uautori-seret brug af den eller de digitale tjenester eller indhold (c) til at lagre eller sende ondsindet kode, såsom filer, scripts, agenter og programmer, der har til hensigt at gøre skade, f.eks. tidsbomber, vira, orme og/eller trojanske heste og (d) i strid med gældende lovgivning, der er gældende fra tid til anden og alle regler og forskrifter, der er udstedt i medfør heraf (f.eks. ved at forstyrre eller krænke et netværks eller systems integritet eller sikkerhed; omgåelse af administrative eller sikkerhedsmæs-sige begrænsninger; sende uopfordrede, krænkende eller vildledende beskeder, vira eller skadelig kode; foretage handlinger som beskrevet i punkt 4.4(i)(a) i strid med gældende lovgivning eller i strid med tredjemands rettigheder) (ii) kopiere, ændre,

iværksætte framing af webstedets sider, oprette et afledt værk af, dekompilere (re-verse engineering), afkode, dekompilere, oversætte, adskille eller på anden måde forsøge at udtrække eventuelle eller alle kildekoder eller algoritme(r), hardware el-ler anden teknologi indeholdt i de digitale tjenester (bortset fra i det omfang det er tilladt i henhold til betingelserne for udførelse af den eller de specifikke digitale tje-nester eller i det omfang denne begrænsning udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lovgivning) og (iii) at oprette flere ansøgninger eller konti for at simulere eller fungere som en enkelt ansøgning eller konto (henholdsvis) eller på anden måde få adgang til den eller de digitale tjenester på en måde, der har til hensigt at undgå betaling af gebyrer.

4.5. Kunden skal straks underrette Grundfos i tilfælde af, at kunden får kendskab til et faktisk, truende eller mistænkt misbrug af den eller de digitale tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enhver brug i konflikt med punkterne 4.1-4.4 eller i tilfælde af at kunden ved en fejl eller på anden måde opnår adgang til tredjepartsdata (f.eks. digitale tjenester eller data fra Grundfos' andre kunder).

4.6. Kunden er ansvarlig for at indhente og vedligeholde alle nødvendige autorisationer, tilladelser, licenser og samtykker til at bruge, levere, lagre og behandle den eller de digitale tjenesters indhold: Kunden skal ligeledes give Grundfos ret til at gøre det samme på kundens vegne, hvis det er nødvendigt, for Grundfos' levering af den eller de digitale tjenester. For at undgå enhver tvivl skal det bemærkes, at Grundfos skal indhente og vedligeholde sådanne tilladelser, autorisationer, licenser, godkendelser og samtykker, som i henhold til gældende lovgivning er strengt nødvendige eller på-krævede for Grundfos' levering af den eller de digitale tjenester som sådan, og i for-bindelse med afhjælpning af fejl (hvis nogen opstår).

4.7. Kunden skal indehave (adgang til) og er ansvarlig for lokaler, udstyr, software, net-værk (kundens eller tredjeparts), tredjepartslicenser, dokumentation osv., som ikke er inkluderet i den eller de digitale tjenester, men er nødvendige for kundens brug og Grundfos' levering af den eller de digitale tjenester ("kundens faciliteter"). Kun-den skal sikre, at kundens faciliteter overholder gældende lovgivning, der er gæl-dende fra tid til anden og alle regler og forskrifter, der er udstedt i medfør heraf (så-som klimakrav og krav til elektrisk tilslutning).

4.8. På Grundfos' anmodning skal kunden uden beregning give Grundfos adgang til kun-dens faciliteter i det omfang, det er nødvendigt for Grundfos' levering af den eller de digitale tjenester, og skal desuden efter bedste evne også hjælpe Grundfos med at levere de digitale tjenester.

4.9. Såfremt Grundfos giver kunden besked om, at visse oplysninger eller et program, der ikke er udviklet af Grundfos skal fjernes, ændres eller deaktiveres for at undgå over-trædelse af gældende lovgivning, tredjeparts rettigheder og/eller for at overholde Grundfos' politikker, skal kunden straks udføre sådanne handlinger på en hensigts-mæssig måde. Såfremt kunden ikke træffer de nødvendige foranstaltninger, kan Grundfos sætte den eller de digitale tjenester i bero i henhold til punkt 7 eller deakti-vere det relevante berørte indhold eller programmet, der ikke er udviklet af Grundfos.

4.10. Kunden opretholder ejerskab af alle data, som kunden har stillet til rådighed for den eller de digitale tjenester. Kunden giver Grundfos: (i) En ikke-eksklusiv, overførbar, verdensomspændende, evig, uigenkaldelig, royaltyfri licens til at bruge kundens data til at levere tjeneste(r) til kunden og relevante slutbrugere i aftalens løbetid; og (ii) en ikke-eksklusiv, overførbar, verdensomspændende, evig, uigenkaldelig, ubegrænset, royaltyfri licens til brug af anonymiserede data.

4.11. Brug af den eller de digitale tjenester kan være underlagt vilkår for brug. Såfremt dette er tilfældet, vil sådanne vilkår for brug være tilgængelige for slutbrugeren på brugergrænsefladen. Slutbrugeren forpligter sig til at overholde sådanne vilkår for brug. Kunden accepterer, som følge af aftalen, at enhver overtrædelse af vilkårene for brug, begået af en slutbruger, der har adgang til den digitale tjeneste, betragtes som et brud på aftalen.

5. SIM-kort og dataforbindelse

5.1. Dette punkt 5 finder anvendelse, når kunden modtager et SIM-kort direkte eller in-direkte fra Grundfos, der indeholder en dataforbindelse.

5.2. Kunden må udelukkende bruge dataforbindelsen til at modtage den eller de digitale tjenester, der er beskrevet i aftalen. Kunden må på ingen måder anvende datafor-bindelsen i strid med sædvanlig brug eller på en måde, der forårsager skade eller an-dre gener for Grundfos eller andre. Eksempler på forbudt brug er: (i) Forsøg på at få uautoriseret adgang til forbundne netværk eller computerressourcer i netværket og it-infrastrukturen; (ii) at ødelægge, fordreje eller foretage uautoriseret brug af oplys-ningerne i ethvert netværk eller i dets systemer leveret af dataleverandøren (iii) brug af dataforbindelsen til at sende spam via e-mails (iv) at foretage netværksved-hæftninger eller angreb på computersystemer v) spredning af computervirus eller skadelig information om internetsikkerhed (vi) brug af tjenesterne på en sådan måde, at det forringer kvaliteten af tjenesterne eller forstyrrer leverandørens evne til at levere dataforbindelsen eller andre kunders brug af dataforbindelsen.

5.3. Kunden må på ingen måder fjerne SIM-kortet fra det udstyr, hvori det blev leveret af Grundfos. Dette forhindrer ikke kunden i at udskifte hele printkortet med et udskif-teligt printkort fra Grundfos. Det pålægges kunden at forestå ødelæggelsen af print-kortet eller returnere det udskiftede til Grundfos (inkl. SIM-kortet).

5.4. Kunden skal uden unødig forsinkelse underrette Grundfos, hvis kunden er af den op-fattelse eller har grund til at tro, at uautoriseret tredjepart har eller har brugt kun-dens dataforbindelse.

6. Sikkerhedsforanstaltninger

6.1. For at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af Grundfos' syste-mer, netværk og de data, der er gemt, behandlet og/eller sendt, har Grundfos ved-taget en lagdelt strategi. Den lagdelte strategi har flere lag af beskyttelse med hen-blik på at forhindre uautoriseret adgang til, manipulation og misbrug af kundens op-lysninger og for at beskytte mod voksende trusler. Teknologilagene omfatter blandt andet firewalls, beskyttelse mod indtrængen, adgangskontrol, trusselsforebyggelse, sårbarhed og beskyttelse mod malware, kontrollogfiler, kognitiv og deep learning-baseret sikkerhedsovervågning og håndtering af advarsler.

6.2. Grundfos anvender indbyggede sikkerhedsfunktioner fra Grundfos' underleverandø-rer, herunder standard Microsoft Azure-infrastruktur, Trusted Computing-koncept eller andre lignende koncepter.

6.3. Ydermere har de relevante tjenester fra Grundfos' underleverandører bestået Grundfos' interne proces for sikkerhedsgodkendelse, der overholder de seneste in-ternationale sikkerhedsstandarder.

6.4. Kunden skal træffe passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at forhin-dre uautoriseret fysisk eller analog adgang til den eller de digitale tjenester. Dette skal finde sted ved hjælp af trufne foranstaltninger, der ikke er mindre strenge end den bedste praksis i branchen.

7. Suspension

7.1. Grundfos kan til enhver tid uden at pådrage sig nogen former for forpligtelse eller ansvar midlertidigt suspendere kundens/slutbrugerens adgang til og brug af den el-ler de digitale tjenester (i) såfremt kundens/slutbrugerens anvendelse af den eller de digitale tjenester har en ekstrem, potentielt skadelig eller usædvanlig negativ ind-virkning (se punkt 7.2) på Grundfos eller Grundfos' underleverandørers systemer; (ii) på anden måde, hvis kunden overfører enhver form for materiale og/eller data, der er i stand til at skade it-miljøet hos Grundfos, Grundfos' underleverandører, Grund-fos' andre kunder eller brugere eller den eller de digitale tjenester ); (iii) med det formål at forhindre uautoriseret adgang til systemer, digitale tjenester eller data (iv) hvis der opstår en nødssituation (v) hvis kunden/slutbrugeren ikke opfylder kravene til adgang og brug af den eller de digitale tjenester i henhold til aftalen, vilkårene for brug eller gældende lovgivning; (vi) hvis det kræves i henhold til gældende lovgiv-ning eller i tilfælde af væsentlig brud på aftalen (vii) om nødvendigt for at forhindre (potentiel) krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller fortroligheds-forpligtelser (viii) hvis kunden overtræder sine forpligtelser i punkt 5; eller (iv) hvis andet er angivet i aftalen, er suspension tilladt.

7.2. For at fastslå i hvilket omfang den negative virkning, der er angivet i punkt 7.1(i), ikke kan tilskrives kunden/slutbrugeren, skal kunden på Grundfos' anmodning levere oplysninger om kundens/slutbrugerens brugsmønster. På grundlag af de angivne op-lysninger har Grundfos ret til at kræve, at brugen reduceres. Hvis kunden ikke efter-kommer en sådan anmodning, har Grundfos ret til at suspendere kundens/slutbru-gerens adgang til den eller de digitale tjenester. Dette finder sted uden at Grundfos påtager sig nogen former for forpligtelse.

7.3. Efter Grundfos' anmodning forpligter kunden sig til straks at afbryde de kundefacili-teter, der forårsager afbrydelser i Grundfos' netværk, Grundfos' systemer eller i den eller de digitale tjenester, eller giver anledning til påstået eller potentiel krænkelse i henhold til punkt 14, og derefter sørge for at sådanne kundefaciliteter forbliver af-brudte i henhold til Grundfos' vejledning.

7.4. Grundfos vil under omstændighederne gøre sig rimelige kommercielle anstrengelser for at give kunden en meddelelse og – hvis en suspension skyldes kundens overtræ-delse eller trussel herom – en mulighed for at afhjælpe en sådan overtrædelse eller trussel.

7.5. Omfanget og længden af enhver suspension eller anmodning om afbrydelse, vil være det mindst mulige. Efter kundens anmodning vil Grundfos orientere kunden om årsagen til suspensionen eller anmodningen, så hurtigt som det er rimeligt mu-ligt.

7.6. I de tilfælde, hvor dataforbindelsen leveres af Grundfos eller en af Grundfos' leve-randører, forbeholder Grundfos sig ret til at kræve, at kunden betaler et ekstra ge-byr i de tilfælde, hvor kundens dataforbrug overstiger den aftalte brug, eller når kunden misbruger de digitale tjenester eller dataforbindelsen.

8. Gebyr, betalingsbetingelser og fakturering

8.1. Kunden skal betale det aftalte abonnementsgebyr, der fastsættes i henhold til de af-talte gebyrer og faktureringshyppigheder, for at få adgang til og bruge den eller de digitale tjenester.

8.2. Abonnementsgebyret betales forud, medmindre andet er aftalt.

8.3. Kundens forpligtelse til at betale abonnementsgebyret begynder; (i) på det tidspunkt, som parterne har aftalt (ii) på den aftalte leveringsdato eller (iii) såfremt levering for-sinkes af årsager, der udelukkende kan tilskrives Grundfos, på den dato, hvor Grund-fos leverer den digitale tjeneste i overensstemmelse med aftalen.

8.4. Kunden betaler ved hjælp af det aftalte betalingsmiddel. Hvis parterne har indgået aftale om, at kunden betaler ved hjælp af elektronisk pengeoverførsel, f.eks. med kre-ditkort, skal kunden fremsende gyldige betalingsoplysninger til Grundfos og derefter holde sådanne oplysninger opdaterede.

8.5. Grundfos kan justere abonnementsgebyrer med 3 måneders varsel.

8.6. Ethvert beløb, som kunden skal betale, er eksklusive beløb hvad angår moms, salgs-afgifter eller andre afgifter, der skal betales.Kunden skal betale enhver af de før-nævnte samtidig med, at betaling forfalder for relaterede produkter eller tjenester.

8.7. Efter gældende lovgivning skal kunden (i) betale kildeskatter direkte til den rele-vante statslige enhed som krævet i gældende lovgivning; (ii) efter anmodning levere en skatteattest til Grundfos, der beviser, at kunden har betalt kildeskat; (iii) kun be-tale Grundfos nettoprovenuet, efter at kunden har betalt kildeskat og (iv) samar-bejde fuldt ud med Grundfos om at søge dispensation eller nedsættelse af kildeskat-ter, og straks udfylde og arkivere alle relevante dokumenter.

8.9. Hvis kunden ikke betaler et abonnementsgebyr på forfaldsdagen, kan Grundfos uden indvirkning på nogen anden rettighed eller beføjelse, Grundfos måtte have i henhold til gældende lovgivning, kræve betaling for rykkere, opkrævningsgebyrer og renter. Renten er fastsat til 2 % om måneden (eller rentesatsen i henhold til gæl-dende lovgivning, hvis denne er højere). Renter påløber dagligt fra forfaldsdatoen indtil den faktiske betaling af det forfaldne beløb. Grundfos kan også (i) suspendere alle leverancer, inkl. kundens adgang til de digitale tjenester, indtil kunden har betalt eller stillet en garanti for betalingen som krævet af Grundfos; og/eller (ii) suspen-dere levering af yderligere leverancer, indtil kunden har betalt de forfaldne beløb til fulde.

8.10. Ved aftalens ophør forfalder de samlede beløb, der skal betales til Grundfos straks, på trods af enhver anden bestemmelse. Denne bestemmelse 8 berører ikke eventu-elle rettigheder til at kræve renter i henhold til gældende lovgivning.

9. Garantier

9.1. Grundfos garanterer som aftalt, at virksomheden udvikler og leverer de digitale tje-nester på en professionel og kvalitativ måde.

9.2. En digital tjeneste er kun fejlbehæftet, såfremt den ikke leveres som aftalt på grund af fejlbehæftet design eller udførelse og er underlagt bestemmelserne 9.3 - 9.9.

9.3. Bortset fra overtrædelse af et eller flere aftalte serviceniveauer i betingelserne for resultatet af den eller de specifikke digitale tjenester (hvis nogen er fastsat), er alle garantier, betingelser og andre vilkår, der er underforstået ved lov, almindelig lov-givning eller på anden måde herunder, men ikke begrænset til, nøjagtighed, pålide-lighed, fuldstændighed eller aktualitet i adgangen, brugen eller indholdet eller om resultaterne, der skal opnås ved brug af den eller de digitale tjenester, og indholdet udelukket fra denne aftale i videst muligt omfang tilladt ved lov.

9.4. Grundfos garanterer ikke; at den eller de digitale tjenester eller servere er fri for computervirus eller andre skadelige funktioner eller at Grundfos vil afhjælpe alle mangler, som ikke har en direkte indvirkning på overholdelse af det eller de aftalte serviceniveauer, eller forhindre tredjepartsforstyrrelser eller autoriserede tredje-partshandlinger (ud over hvad der er angivet i disse generelle vilkår og betingelser). I det omfang det ikke har en direkte indvirkning på overholdelsen af det eller de af-talte serviceniveauer, garanterer Grundfos ikke, at der ikke forekommer sletning el-ler lagring af eventuelle kundedata og anden kommunikation, der vedligeholdes el-ler sendes ved brug af den eller de digitale tjenester. Grundfos er kun forpligtet til at foretage sikkerhedskopiering og andre gendannelsesfunktioner, hvis det udtrykke-ligt er aftalt som et serviceniveau for de specifikke digitale tjenester.

9.5. Oplysninger, der leveres til kunden via den eller de digitale tjenester, er kun bereg-net til at støtte kunden. Grundfos har således intet direkte eller indirekte ansvar for kundens brug, udførte eller manglende handlinger, der finder sted i afhængighed af de oplysninger, der leveres via de digitale tjenester.

9.6. Grundfos' garantier eller aftalte serviceniveau (hvis nogen er fastsat) gælder ikke i tilfælde af; kundens brud på punkt 4.3; brug af den eller de digitale tjenester, som de ikke er beregnet; ændringer og ombygninger foretaget af kunden eller en tredje-part (der ikke handler på vegne af Grundfos); manglende overholdelse af Grundfos' vejledning (mundtligt eller skriftligt) (se punkt 4.1) og/eller god brancheskik; utilsig-tet eller forsætlig skade eller misbrug af den eller de digitale tjenester foretaget af kunden eller tredjemand (der ikke handler på vegne af Grundfos); kundens mang-lende overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter; suspension ifølge punkt 7; eller hvis andet er angivet i betingelserne for udførelse af de specifikke digitale tje-nester.

9.7. Grundfos garanterer ikke salgbarhed, egnethed til særlige formål og ikke-krænkelse af ejendomsrettigheder eller tredjeparts rettigheder.

9.8. Hvis kunden anvender tredjepartssoftware eller open source-komponenter sammen med den eller de digitale tjenester, kan Grundfos ikke på nogen måder holdes an-svarlig for funktionaliteten af sådan software eller dens anvendelse i forbindelse med den eller de digitale tjenester. Hvis kunden anvender tredjepartssoftware eller open source-komponenter, er kunden eneansvarlig (i) for at sikre, at softwarens el-ler komponenternes brug, licens og kreditter er i overensstemmelse med vilkårene for brug af gældende tredjepartssoftware eller open source-komponenter, som er gældende fra tid til anden og (ii) for betalingsforpligtelser i forbindelse med sådanne (hvis nogen foreligger).

9.9. Kunden skal straks, og senest 30 (tredive) dage efter at kunden blev eller burde have været opmærksom på en sådan manglende overholdelse, meddele enhver fejlbe-hæftet tilstand eller anden manglende overholdelse af aftalen. Såfremt kunden ikke overholder disse krav, mister kunden sin ret til at gøre krav på manglende overhol-delse af aftalen.

10. Vedligeholdelse og ændringer

10.1. Grundfos vil løbende udvikle den eller de digitale tjenester, herunder det udstyr, der er nødvendigt for, at kunden kan få adgang til den eller de digitale tjenester. Dette kan fra tid til anden påvirke funktionaliteten af de digitale tjenester og / eller æn-dringer i aftalen, herunder de generelle vilkår og betingelser og de særlige servicevil-kår.

10.2. Grundfos er berettiget til at ændre eller modificere den eller de digitale tjenester, ethvert udstyr, der er nødvendigt for at kunden kan få adgang til den eller de digi-tale tjenester, og de aftalte vilkår, herunder flytning af data fra én databehandler til en anden eller fra ét sted til et andet, forudsat at den eller de digitale tjenesters re-sultater eller funktionalitet ikke forringes i mere end ubetydeligt omfang som følge af en sådan ændring. Grundfos skal foretage sådanne ændringer eller modifikationer på en måde, der begrænser eventuelle forstyrrelser. Væsentlige ændringer (f.eks. nedgradering fra én digital tjeneste til en anden med lavere værdi eller reduktion af det aftalte serviceniveau) kan Grundfos først implementere efter 2 (to) måneders skriftligt varsel til kunden. I tilfælde af Grundfos' væsentlige ændringer af den eller de digitale tjenester eller de aftalte vilkår, kan kunden – på trods af en eventuelt af-talt periode med uopsigelighed (hvis nogen er fastsat) – opsige aftalen, herunder ved at give meddelelse herom senest 30 (tredive) dage før sådanne væsentlige æn-dringer af den eller de digitale tjenester eller de aftalte vilkår ventes iværksat. Grundfos er under ingen omstændigheder forpligtet til at vedligeholde gamle syste-mer.

10.3. Ændringer eller modifikationer af den eller de digitale tjenester eller ethvert udstyr, der er nødvendigt for at kunden kan få adgang til den eller de digitale tjenester, kan medføre et behov for, at kundens eget udstyr tilpasses. Kunden bærer risikoen for eventuelle omkostninger ved tilpasning af sit eget udstyr.

10.4. Uanset ovenstående bestemmelser om det modsatte, kan Grundfos foretage æn-dringer af den eller de digitale tjenester og alt udstyr, der er nødvendigt for, at kun-den kan få adgang til den eller de digitale tjenester, hvis brug af den eller de digitale tjenester kan medføre skader eller risiko for skade (f.eks. i tilfælde af sikkerhedsop-dateringer; kundens brug er i strid med punkt 4.1 eller 4.3; eller hvis det er påkrævet af Grundfos at overholde gældende lovgivning eller vedtægter eller domstols- eller regeringsbeslutninger). I sådan et tilfælde informeres kunden så hurtigt som muligt.

11. Grundfos' produktansvar

11.1. Grundfos er ansvarlig for personskade (herunder død eller legemsbeskadigelse), skade på løsøre og fast ejendom, forårsaget af fejlbehæftede digitale tjenester i det omfang, der er fastsat i gældende lovgivning om produktansvar. Grundfos' ansvar for skade på løsøre og fast ejendom (ikke forbrugsgoder) forårsaget af fejlbehæf-tede digitale tjenester er imidlertid underlagt begrænsningerne i punkt 12, dog så Grundfos' samlede ansvar for skade på løsøre og fast ejendom, som det fremgår af punkt 12.2, er begrænset til et maksimumbeløb, der er det største beløb af enten 3 mio. euro (pr. krav og i det årlige aggregat) eller det beløb, der er angivet i punkt 12.2. Kunden påtager sig alt andet produktansvar, der ikke tildeles Grundfos i dette punkt 11.1.

11.2. Hvis en part ansvarliggøres for skader, der er tildelt den anden part i punkt 11.1, skal den anden part holde den første part skadesløs for ethvert beløb, der er udbetalt og som er inkonsekvent i forhold til tildelingen i punkt 11.1.

12. Ansvar og ansvarsbegrænsning

12.1. I det omfang gældende lovgivning tillader det, er ingen af parterne ansvarlige (uan-set om det er forbundet med erstatning i kontrakt og erstatning udenfor kontrakt (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovfæstede pligter eller andet) for tab af produktion, tab af omsætning, tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder, tab af data, tab af opsparede midler, tab af goodwill, tab i forbindelse med uautoriseret adgang til data eller systemer, tab som følge af afbrydelse af forretningsaktiviteter eller andre indirekte eller følgeskader af nogen art, der opstår under eller i forbin-delse med denne aftale eller et brud på denne.

12.2. Med forbehold for punkt 3.4, og i det omfang gældende lovgivning tillader det, må Grundfos' samlede ansvar (herunder i forbindelse med betaling af finansielle kredit-ter (hvis nogen forefindes) og tredjepartskrav) over for kunden i forbindelse med alle tab, der opstår under eller i forbindelse med denne aftale og samarbejdet her-under, uanset om det er forbundet med erstatning i kontrakt og erstatning udenfor kontrakt (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovfæstede pligter eller eller på anden måde, under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til 30 % af det årlige gebyr (ekskl. moms), der er betalt og / eller skal betales for den specifikke digitale tjeneste, som kravet er baseret på.

12.3. Det årlige gebyr, som nævnt i punkt 12.2, bliver beregnet med udgangspunkt i de faktiske gebyrer, der er betalt og/eller skal betales i de 12 måneder forud for datoen for skadens opståen, eller såfremt den eller de digitale tjenester på skadesdatoen er blevet leveret i en periode på mindre end 12 måneder, med udgangspunkt i 12 gange det gennemsnitlige månedlige gebyr for den periode, hvori den digitale ser-vice blev leveret.

12.4. Hvis parterne er blevet enige om, at manglende overholdelse af et aftalt serviceni-veau er underlagt Grundfos' betaling af finansiel kredit, er sådan finansiel kredit det eneste og eksklusive middel i forbindelse med enhver misligholdelse af det aftalte serviceniveau, dog med forbehold for ret til opsigelse i henhold til punkt 18.1. En-hver finansiel kredit må under ingen omstændigheder overstige det beløb, der er af-talt i betingelserne for udførelse af den specifikke digitale tjeneste eller det beløb, kunden har betalt for den pågældende digitale tjeneste i den måned, hvor Grundfos pådrager sig en finansiel kredit som følge af manglende overholdelse af det aftalte serviceniveau.

12.5. Begrænsningerne, der er fastsat i dette punkt 12 gælder ikke i det omfang en hand-ling eller manglende handling forårsager personskade; en part forsætligt får den an-den part eller ikke-part til at lide skade; eller en part som følge af sin hensynsløse til-sidesættelse af konsekvenserne af en handling eller manglende handling får den an-den part eller ikke-part til at lide skade.

12.6. Hvis et krav er baseret på tab, som stammer fra mere end én digital tjeneste og/eller én eller flere digitale tjenester i kombination med en af Grundfos' virksomheders le-vering af produkter og/eller andre tjenester, skal Grundfos' samlede ansvar (hvis no-get påvises) allokeres til de forskellige leverancer baseret på hver sådan leverings bi-drag til de påståede tab. Hver allokeret del af det samlede ansvar fastsættes i hen-hold til det retsgrundlag, der gælder mellem parterne for den nævnte del af de sam-lede tab, herunder den aftalte ansvarsbegrænsning (hvis nogen er aftalt).

13. Erstatning

13.1. Kunden accepterer at forsvare, yde erstatning til og holde Grundfos og dennes le-dende medarbejde, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter skadesløse fra og imod ethvert krav, handlinger eller foranstaltninger, herunder uden begræns-ning rimelige advokatsalærer og regnskabsrelaterede honorarer, der hævdes at stamme fra eller skyldes kundens overtrædelse af aftalen, herunder men ikke be-grænset til overtrædelse af punkt 5 og ulovlige eller krænkende aktiviteter, herun-der krænkelse af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, forårsaget af kun-dens handlinger, manglende handling, indhold, materiale, design eller specifikatio-ner.

14. Intellektuelle ejendomsrettigheder

14.1. Med forbehold for punkt 4.10 ejer Grundfos alle rettigheder til eller opstået som følge af de digitale tjenester (inklusive intellektuelle ejendomsrettigheder), og hvis sådanne rettigheder ejes af kunden, tildeler kunden dem automatisk til Grundfos.

14.2. Kunden overfører ikke udstyr eller software, der er erhvervet fra tredjepart til Grundfos. Grundfos er på ingen måder ansvarlig for brugen af sådant udstyr og soft-ware, uanset om softwaren måske lagres på servere fra Grundfos.

14.3. En part har ikke ret til at bruge den anden parts handelsnavne, varemærker, logoer eller andre tegn eller identifikationssymboler, medmindre forudgående skriftligt samtykke fra den anden part er indhentet.

15. Tredjemandsrettigheder

15.1. Hvis (i) den eller de digitale tjenester krænker tredjeparts rettigheder, herunder in-tellektuelle ejendomsrettigheder, eller hvis (ii) Grundfos med rimelighed mener (ba-seret på rimelig dokumentation), at den eller de digitale tjenester eller dele deraf kan krænke tredjeparts rettigheder, så kan Grundfos for egen regning og efter eget skøn (a) erstatte en påstået krænkende digital tjeneste med en eller flere ikke-kræn-kende digitale tjenester, der som minimum indeholder tilsvarende funktionalitet (b) ændre den eller de angiveligt krænkende digitale tjenester, så den eller de ikke læn-gere krænker tredjeparts rettigheder, men stadig som minimum indeholder tilsva-rende funktionalitet (c) få licens fra tredjepart, der tillader kunden og andre tredje-parter (i det omfang det er relevant for at overholde aftalen) at fortsætte med at bruge og/eller underlicensere (hvis det er relevant) sådanne angiveligt krænkende digitale tjenester eller dele deraf af; eller (d) opsige aftalen om levering af den eller de pågældende digitale tjenester med øjeblikkelig varsel og tilbagebetale alle beta-linger til kunden, som allerede er modtaget. I sådan et tilfælde informeres kunden så hurtigt som muligt.

16. Licenser

16.1. Licenser, som Grundfos har stillet til rådighed for kunden til den eller de digitale tje-nester, er defineret i de særlige servicevilkår.

16.2. Enhver licens, som Grundfos erhverver fra en tredjepart som led i leveringen af den eller de digitale tjenester, forbliver Grundfos' eller underleverandørens ejendom. Så-fremt den eller de digitale tjenester er installeret på kundens computere eller andre elektroniske enheder, skal kunden afinstallere den eller de digitale tjenester efter udløbet af aftalen, de tjenestespecifikke vilkår eller Grundfos' licenser, afhængig af hvad der først finder sted.

16.3. Hvis Grundfos som en del af de digitale tjenester og på kundens anmodning installe-rer tredjepartssoftware til kundens brug, garanterer kunden, at denne har de nød-vendige rettigheder til denne software.

17. Tavshedspligt

17.1. En part (den modtagende part) skal holde al teknisk eller kommerciel knowhow, specifikationer, priser, opfindelser, processer, initiativer og andre oplysninger om den afslørende parts virksomhed strengt fortrolige. Det samme gør sig gældende vedrørende den afslørende parts produkter, tjenester og digitale tjenester, som er af fortrolig karakter (fortrolige oplysninger) og som er blevet videregivet til den modtagende part af den anden part (den afslørende part), dens medarbejdere, agenter eller underleverandører (repræsentanter). Den modtagende part må ikke bruge fortrolige oplysninger fra den afslørende part til andre formål end opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder (medmindre det er tilladt ifølge gældende lovgivning) til ikke at dekompilere (reverse engineer) den eller de digitale tjenester eller produkter leveret i forbindelse med den eller de digitale tjenester. Den modtagende part må kun videregive fortrolige oplysninger til en enkelt eller en gruppe af den modtagende parts repræsentanter, som har brug for at være bevidste om de fortrolige oplysninger med henblik på at opfylde den modtagende parts for-pligtelser og rettigheder i henhold til aftalen. Den modtagende part skal endvidere sikre, at sådanne repræsentanter overholder forpligtelserne i dette punkt 17, som om de var en del af disse vilkår.

17.2.

Uanset ovenstående bestemmelser om det modsatte, er Grundfos' ret til at bruge og videregive data, der indsamles osv. i overensstemmelse med punkt 4.10 og 4.11 ikke begrænset af dette punkt 17.

17.3. Forpligtelserne i henhold til dette punkt 17 gælder fra udførelsen af aftalen og – er underlagt gældende lovgivning – i en periode på 5 år efter, at aftalen udløber eller opsiges af en af parterne.

18. Force majeure

18.1. Ingen af parterne vil være i strid med aftalen eller være ansvarlig for forsinkelse i ud-førelsen eller manglende udførelse af nogen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis en sådan forsinkelse eller fejl skyldes en hindring uden for parternes rimelige kontrol ("Force majeure"). I tilfælde af force majeure har parterne opnået enighed om at suspendere den berørte parts forpligtelser, indtil situationen omkring denne force majeure ophører med at eksistere.

18.2. Hver part kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved meddelelse til den anden part, hvis perioden med force majeure antager en længde på 3 på hinanden føl-gende måneder. Finder opsigelse sted på grund af sådanne omstændigheder er in-gen af parterne på nogen måde ansvarlige over for den anden hvad angår en sådan opsigelse. En sådan opsigelse vil imidlertid ikke påvirke eksisterende gældsforpligtel-ser eller fordringer eller andre bestemmelser i aftalen.

19. Vilkår og opsigelse

19.1. Hver part kan, med forbehold for sine andre rettigheder og retsmidler, ved angivelse af årsag opsige aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning ved skriftlig varsel til den anden part i tilfælde af (i) væsentlig misligholdelse af aftalen eller væsentlig misligholdelse af én eller flere betingelser for udførelse af den eller de specifikke di-gitale tjenester, forudsat at en sådan misligholdelse enten ikke kan afhjælpes, eller at den misligholdende part i aftalen og/eller betingelserne for udførelse af de speci-fikke digitale tjenester har undladt at afhjælpe misligholdelsen inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse af varslet fra den anden part, der kræver, at denne afhjælper misligholdelsen. Væsentlig overtrædelse omfatter blandt andet brug af den eller de digitale tjenester i strid med punkt4; forsinket betaling; kundens brug af intellektu-elle ejendomsrettigheder i strid med punkt 14.

19.2. Fra den sidste dag i opsigelsesperioden kan Grundfos – men er ikke forpligtet til det – lagre og bruge kundens og slutbrugerens data i en rimelig periode for at facilitere onboarding og kvaliteten af anvendeligheden af den eller de digitale tjenester, så-fremt kunden vælger at abonnere på den eller de digitale tjenester igen. Grundfos kan til enhver tid efter aftalens opsigelse/udløb beslutte at slette kundens og slut-brugerens data og vil foretage denne handling, hvis virksomheden er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning. I forbindelse med opsigelse kan kunden bede Grundfos om at give kunden en kopi af dataene, der er indsamlet i løbet af kundens brug af den eller de digitale tjenester. Grundfos bestræber sig på at levere en sådan kopi, men er ikke forpligtet til det. Hvis Grundfos giver kunden en sådan kopi, kan

Grundfos gøre sådan en beslutning betinget af f.eks. yderligere fortrolighedsforplig-telser, betaling af arbejdstimer brugt på indsamling af de pågældende data osv.

19.3. Opsigelse af aftalen (uanset årsag) påvirker ikke de bestemmelser i aftalen, som via deres karakter eller nødvendighed har virkning efter udløbet.

20. Brug af underleverandører

20.1. Grundfos kan i henhold til aftalen bruge underkontrakter til udførelse af den eller de digitale tjenester. Grundfos skal sikre, at alle personer, der er involveret i de digitale tjenester, informeres om samt overholder aftalen.

21. Diverse

21.1. Uden forudgående skriftligt samtykke fra Grundfos kan kunden ikke overføre eller overdrage aftalen, helt eller delvist med henvisning til/eller ved brug af lovgivningen eller på anden vis. Uden forudgående varsel kan Grundfos overdrage rettigheder og forpligtelser i aftalen, herunder de generelle vilkår og betingelser og de særlige be-tingelser, der gælder for den eller de specifikke digitale tjenester, til ethvert selskab i Grundfos-koncernen.

21.2. Ord og sætninger med stort forbogstav, der ikke er defineret på anden måde i disse generelle vilkår og betingelser, har samme betydning i alle dele af aftalen, medmin-dre konteksten tilsiger andet.

22. Eksportkontrol og sanktionerede parter

22.1. Enhver levering, der er omfattet af aftalen, kan være underlagt regler for eksport-kontrol og handelssanktioner, herunder sådanne regler fra bl.a. Den Europæiske Union, FN og Amerikas Forenede Stater.

22.2. Det er en betingelse for Grundfos' levering af digitale tjenester til kunden, at kunden overholder alle gældende regler for eksportkontrol og handelssanktioner samt har relevante procedurer og kontroller for overholdelse af disse. Kunden skal sikre, at den eller de digitale tjenester kun bruges i overensstemmelse med reglerne for ek-sportkontrol og handelssanktioner, og at hverken kunden eller nogen slutbruger, der får adgang til den eller de digitale tjenester, er underlagt sanktioner.

22.3. Hvis Grundfos på grund af regler for eksportkontrol og handelssanktioner mener, at virksomheden er eller vil blive forbudt, forhindret, begrænset eller påvirket væsent-ligt negativt i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan Grundfos an-nullere eller udskyde levering af den eller de digitale tjenester. I sådanne tilfælde er Grundfos på ingen måder ansvarlig for direkte eller indirekte krav eller tab.

22.4. Med henblik på at give myndigheder eller Grundfos mulighed for at foretage kontrol af om kunden overholder reglerne for eksportkontrol og handelssanktioner eller for at støtte Grundfos' ansøgninger til de relevante myndigheder i forbindelse med ek-sport og/eller salg af leverancer i henhold til aftalen, skal kunden – efter rimelig an-modning – straks give Grundfos alle oplysninger om slutbrugere, parterne, der er in-volveret i leveringen, destination(erne) og den påtænkte brug af de digitale tjene-ster.

23. Lov og værneting

23.1. Aftalen, og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens udarbejdelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) er underlagt og konstrueret i overensstemmelse med de love, der gælder på det sted, hvor Grundfos har sit registrerede forretningssted på det tidspunkt, hvor parterne indgik aftalen. Dette finder sted uden at henvise til lovkonflikter eller principper deraf, som kan forårsage anvendelse af et andet lands love. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer (CISG) finder ikke anven-delse.

23.2. De almindelige domstole i Grundfos' hjemlige jurisdiktion har enekompetence til at bilægge enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen eller dens formål eller udar-bejdelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav).

C. Databehandlingsaftale

1. Formål

1.1. I henhold til aftalen behandler Grundfos personoplysninger (som databehandler) på vegne af kunden (fungerende som dataansvarlig) som nærmere beskrevet i dette afsnit C. Betingel-serne i dette afsnit C gælder ikke for data, der ikke er personoplysninger.

1.2. Med dette afsnit C agter parterne at sikre deres overholdelse af den generelle forordning om databeskyttelse, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ("GDPR"), herun-der artikel 28, stk. 3, som fastsætter de specifikke krav til indholdet af databehandlingsafta-ler. Alle terminologier, der anvendes i dette afsnit C, og som er defineret eller brugt under GDPR, skal fortolkes i overensstemmelse med GDPR.

1.3. Personoplysningerne, der er afgivet af de registrerede i paragraf 2.1, kan bruges af Grundfos og dennes underkontraherede enheder med det formål at forbedre og udvikle Grundfos' til-bud samt med henblik på teknisk vedligeholdelse og forbedringer, f.eks. fejlretning. Grund-fos eller dennes underkontraherede enheder (hvis det er relevant) fungerer som dataansvar-lige i forbindelse med disse formål, hvorfor sådanne behandlingsaktiviteter ligger uden for omfanget af dette afsnit C. I det omfang det er muligt, anonymiseres eller aggregeres alle anvendte personoplysninger.

2. De behandlede personoplysninger

2.1. Når Grundfos behandler personoplysninger på vegne af kunden, omfatter behandlingen de data, der er beskrevet i afsnit A ovenfor.

3. Databehandlingsaktiviteter

3.1. Behandlingen af data, der udføres, når Grundfos og dennes underkontraherede enheder be-handler personoplysninger på vegne af kunden, er beskrevet i afsnit A ovenfor.

4. Grundfos' og kundens generelle forpligtelser

4.1. Grundfos behandler personoplysninger på vegne af kunden i overensstemmelse med gæl-dende databeskyttelseslovgivning. Behandlingen finder kun sted efter direkte dokumente-rede instruktioner fra kunden med henblik på at levere de aftalte tjenester, herunder i for-bindelse med overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organi-sation, jf. også punkt 6. Parterne har til hensigt at indholdet i dette afsnit C skal udgøre de dokumenterede instruktioner fra kunden. Hvis en instruktion efter Grundfos' opfattelse er i strid med GDPR eller andre bestemmelser om databeskyttelse i EU eller EU / EØS-medlemsstaterne, skal Grundfos straks underrette kunden herom. Uden at det påvirker Grundfos' lovfæstede forpligtelser i henhold til GDPR, må den bistand, som Grundfos yder over for kunden med henblik på at følge sådanne instruktioner, ikke overstige hvad der er kommercielt rimeligt.

4.2. Udover det, der er fastsat i punkt 1.3, må Grundfos ikke behandle kundens personoplysnin-ger til andre formål eller uden instruktioner fra kunden, medmindre Grundfos er forpligtet til

at udføre en sådan behandling i henhold til EU-lovgivningen eller EU / EØS-medlemsstaterne, som Grundfos er underlagt. I et sådant tilfælde skal Grundfos informere kunden om dette retlige krav, inden virksomheden behandler personoplysningerne, medmindre loven af vig-tige samfundsinteresser forbyder sådanne oplysninger. For at undgå enhver tvivl skal det be-mærkes, at Grundfos og dennes underkontraherede enheder kan få adgang til personoplys-ningerne efter behov for at levere de aftalte tjenester, herunder for at udføre supporttjene-ster for kunden.

4.3. Grundfos skal træffe alle Grundfos' nødvendige foranstaltninger i henhold til artikel 32 i GDPR, og uden unødig forsinkelse underrette kunden om et brud på persondatasikkerheden. Grundfos skal desuden hjælpe kunden med at sikre overholdelse af forpligtelserne i henhold til artikel 32 til 36 i GDPR under hensyntagen til typen af behandling og de oplysninger, der er tilgængelige for Grundfos. Uden at det påvirker Grundfos' lovfæstede forpligtelser i hen-hold til GDPR, må den bistand, Grundfos yder over for kunden, ikke overstige hvad der er kommercielt rimeligt.

4.4. Grundfos skal så vidt det er muligt, under hensyntagen til typen af behandling bistå kunden med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med henblik på opfyldelse af kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af den registreredes rettighe-der, som det fremgår af kapitel III i GDPR. Uden at det påvirker Grundfos' lovfæstede forplig-telser i henhold til GDPR, må den bistand, Grundfos yder over for kunden, ikke overstige hvad der er kommercielt rimeligt.

4.5. Grundfos skal over for kunden stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for at påvise overholdelse af forpligtelserne i dette afsnit C og i artikel 28 i GDPR. Grundfos skal ligeledes tillade og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, foretaget af kunden eller en anden revisor kontraheret af kunden.

4.6. For at opfylde kravet til revision i punkt 4.5 kan Grundfos efter egen skønsbeføjelse vælge at udlevere revisionsrapporter eller attester til kunden, der er udarbejdet af en uafhængig revi-sor. Sådanne revisionsrapporter eller attester kan have karakter af at være generelle eller specifikke i henhold til kunden og må ved udlevering til kunden ikke være ældre end 12 må-neder.

4.7. Såfremt Grundfos ikke udleverer den i punkt 4.6 fastsatte dokumentation til kunden eller hvis Grundfos eller dennes underkontraherede enheder har været udsat for et brud på data-sikkerheden, kan kunden tage skridt til at få foretaget en revision. Sådanne revisioner (i) må ikke gennemføres mere end én (1) gang pr. kalenderår; (ii) skal inden for rimelighedens grænser have det omfang, som parterne har forhåndsaftalt, herunder revisoren, hvis denne revisor ikke er kunden; (iii) skal udføres inden for almindelig åbningstid på en dato og et klokkeslæt, der er forhåndsaftalt, og uden unødig afbrydelse af Grundfos' og dennes under-kontraherede enheders daglige virksomhed og (iv) skal afholdes for kundens egen regning (bortset fra at Grundfos' interne omkostninger ikke afholdes af kunden). Såfremt revisoren ikke er kunden, er en sådan tredjepartsrevisor bundet af fortrolighedsbestemmelser, der kan accepteres af Grundfos (inden for rimelighedens grænser).

4.8.

Kunden garanterer, at personoplysningerne er lovligt indhentet, og at de registrerede er ble-vet tilstrækkeligt informeret om, hvordan deres personoplysninger behandles.

5. Underkontraherede registerførere

5.1. Kunden giver Grundfos en generel skriftlig tilladelse til at engagere andre kontraherede en-heder (underkontraherede enheder) til at forestå alle sine databehandlinger, der udføres på vegne af kunden i henhold til afsnit C. Inden en ny underkontraheret enhed bliver engageret til at udføre databehandling, skal Grundfos skriftligt underrette kunden om den påtænkte ændring. Inden for 10 dage efter modtagelsen af varslet kan kunden inden for rimelighedens grænser gøre indsigelse mod brug af den underkontraherede enhed. Gør kunden indsigelse skal parterne i god tro drøfte mulige løsninger. Hvis parterne ikke kan blive enige om en løs-ning, og kunden fastholder sin indsigelse, kan Grundfos skriftligt opsige aftalen med et varsel på 30 dage. Hvis kunden ikke gør indsigelse inden for den fastsatte tidsfrist, anses den un-derkontraherede enhed for at være godkendt.

5.2. De underkontraherede enheder, der er i brug på tidspunktet for aftalens indgåelse, er anført i afsnit A ovenfor.

5.3. Enhver engageret underkontraheret enhed skal altid opfylde kravene og forpligtelserne i ar-tikel 28, stk. 2, og i artikel 28, stk. 4, i GDPR.

6. Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation

6.1. Personoplysningerne kan føres ud af EU-området / EØS-medlemsstaterne og til lande, som af Europa-Kommissionen har været genstand for en tilstrækkelig afgørelse eller lignende rammevilkår for tilstrækkelighed. Personoplysningerne kan desuden overføres af Grundfos og dennes underkontraherede enheder til ethvert andet område uden for EU-området / EØS-medlemsstaterne, forudsat at Grundfos og dennes underkontraherede enheder har sik-ret, at der foreligger et retsgrundlag for overførsel af disse data. Såfremt Grundfos og den-nes underkontraherede enheder overfører data til et hvilket som helst andet område uden for EU-området / EØS-medlemsstaterne, vil dette være beskrevet yderligere i afsnit A oven-for.

7. Sletning og tilbagelevering af personoplysninger

7.1. Ved aftalens opsigelse eller udløb skal Grundfos med udgangspunkt i kundens valg slette el-ler tilbagelevere alle personoplysninger til kunden og slette eksisterende kopier, medmindre lovgivningen i EU eller EU-området / EØS-medlemsstaterne kræver lagring af personoplys-ningerne. Eventuelle sikkerhedskopier slettes i overensstemmelse med Grundfos' og dennes underkontraherede enheders almindelige procedurer.

7.2. Efter aftalens opsigelse eller udløb kan Grundfos opbevare personoplysninger relateret til brugerindstillinger, præferencer og andre personliggjorte funktioner i en periode på tre år (medmindre en kortere eller længere periode er beskrevet i afsnit A). Formålet med denne lagring er at gøre det let for kunden og dennes medarbejdere at komme i gang, hvor de slap, såfremt kunden ønsker at genoptage tjenesterne på et senere tidspunkt. Derved kan kunden spare tid og ressourcer. Kunden og de relevante registrerede kan til enhver tid anmode Grundfos om at slette sådanne personoplysninger.

8. Fortrolig behandling af oplysninger

8.1. Grundfos skal holde personoplysninger fortrolige og sørge for, at de er i sikkerhed. De perso-ner, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til at foretage en fortrolig behandling af oplysningerne eller er underlagt en passende lovfæstet pligt om at foretage en fortrolig behandling af oplysningerne .

8.2. Kunden skal holde alle revisionsrapporter, attester, inspektionsnotater eller andre dokumen-ter, der er omfattet af punkt 4.6 og 4.7, fortrolige (uanset om de er udarbejdet eller leveret af kunden selv, en ekstern revisor eller leveret af Grundfos og dennes underkontraherede enheder). Sådanne dokumenter må udelukkende bruges af kunden selv og kun i forbindelse med revisionspligten i henhold til GDPR.

9. Betingelse og overlevelsesklausul

9.1. Databehandlingsaftalen i dette afsnit C indeholdt heri udløber eller kan (kun) opsiges sam-men med resten af aftalen. Punkt 7 og 8 vil være gældende efter udløbet eller opsigelsen af aftalen.