Legal and policies

Vispārīgie tirdzniecības noteikumi

1. ATTIECINĀMĪBA

Šie vispārīgie tirdzniecības noteikumi (turpmāk – Tirdzniecības noteikumi) tiek piemēroti gadījumos, kad starp pusēm nav noslēgta nekāda cita rakstveida vienošanās, vai kad vienošanās puses ir īpaši atsaukušās uz šiem Tirdzniecības noteikumiem.

2. AR PĀRDOŠANU SAISTĪTI IETEIKUMI

Grundfos (Pārdevējs) sniedz pircējiem ar pārdošanu saistītus ieteikumus un konsultācijas tikai savas pieredzes robežās un saskaņā ar savām vislabākajām zināšanām ieteikumu izteikšanas brīdī, nosakot, ka vēlāk gūtas pieredzes rezultātā varētu tikt izvēlēts cits risinājums.

3. PREČU PASŪTĪŠANA

3.1. Pircējs pasūta preces, iesniedzot Grundfos (izmantojot epastu vai ārtīklu) rakstveida pasūtījumu, kurā norāda preču nosaukumu, daudzumu, piegādes noteikumus un citu informāciju, kas saistīta ar pasūtījuma izpildi. Grundfos rakstveidā (izmantojot epastu vai ārtīklu) informē Pircēju par pasūtījuma apstiprināšanu vai atteikšanu divu darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Pircēja iesniegtais pasūtījums uzskatāms par Grundfos akceptētu tikai pēc tam, kad Grundfos ir nosūtījis Pircējam rakstveida pasūtījuma apstiprinājumu. Ja Grundfos noteiktajā termiņā pasūtījumu neapstiprina vai atsaka, šis pasūtījums uzskatāms par Grundfos neapstiprinātu un tas netiks izpildīts.

3.2. Pasūtījuma apstiprinājumā Grundfos apstiprina vai izmaina pasūtīto preču specifikāciju, daudzumu, cenu un piegādes noteikumus.

3.3. Ja Grundfos ir mainījis pasūtījumu, Pircējs rakstveidā (izmantojot epastu vai ārtīklu) vai nu apstiprina vai atsaka mainīto pasūtījumu divu darba dienu laikā pēc izmainītā pasūtījuma saņemšanas. Ja saziņa nenotiek, vai vienošanās netiek panākta, Grundfos pasūtījumu neizpilda.

3.4. Ja pasūtījuma summa nesasniedz 400 EUR, Grundfos piemēro pasūtījuma maksu 30 EUR apmērā. Ja rezerves daļu pasūtījuma summa nesasniedz 150 EUR, Grundfos piemēro pasūtījuma maksu 15 EUR apmērā. Šī maksa tiek ietverta preču pirkuma rēķinā.

4. INFORMĀCIJA PAR PRECĒM

4.1. Jebkāda produkcijas bukletos, cenu lapās vai reklāmās sniegtā informācija un dati par preču svaru, izmēriem, jaudu, cenu, tehniskiem un citiem rādītājiem ir saistoša tikai tad, ja pasūtījuma apstiprinājumā uz tiem sniegta konkrēta atsauce.

4.2. Hydro MPC spiediena paaugstināšanas sistēma ir IoT (Internet of Things) iespējota sistēma, kas sniedz datus, piemēram, darba stundas, spiedienu, enerģijas patēriņu un brīdinājumus tiešsaistes vadības panelī. Ieslēdzot, spiediena paaugstināšanas sistēma automātiski pieslēdzas internetam un nosūta datus Grundfos, izmantojot šifrētu TLS līniju. Lai izmantotu pilnībā visas priekšrocības, Pircējam jāievēro vadības paneļa norādījumi. Ja šo iespēju izmantošana nav nepieciešama, tās iespējams atslēgt, sekojot norādījumiem uz vadības paneļa.

5. PRODUKTU IZMAIŅAS

Grundfos patur tiesības izmainīt savus produktus bez iepriekšēja paziņojuma. Ja izmaiņas tiek veiktas Pircēja pasūtītajās precēs, kuras Grundfos vēl nav piegādājis, Grundfos ir pienākums informēt Pircēju par šādām izmaiņām pirms preču nosūtīšanas Pircējam. Pircējs rakstveidā (izmantojot epastu vai ārtīklu) vai nu apstiprina vai noraida izmaiņas divu darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas. Ja saziņa nenotiek, vai vienošanās netiek panākta, Grundfos pasūtījumu neizpilda un nav atbildīgs par jebkādiem Pircējam radītiem zaudējumiem.

6. PREČU CENAS

6.1. Grundfos patur tiesības mainīt preču cenas valūtas kursu, bankas maskājumu, materiālu vai darbaspēka izmaksu izmaiņu gadījumā, kā arī valdības rīcības vai citu iemeslu dēļ, kuri ir ārpus Grundfos kontroles. Jebkādas cenu izmaiņas neietekmē to preču cenas, kuru pasūtījumu Grundfos ir jau apstiprinājis.

6.2. Preču cenās nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis un tas iekļaujams kopējā summā, ko Pircējs maksā par pasūtītajām precēm.

7. PIEGĀDES NOTEIKUMI

7.1. Preces var tikt piegādātas pēc Grundfos ieskatiem no jebkuras Grundfos rūpnīcas, saistītā uzņēmuma vai filiāles. Preces tiek piegādātas Pircējam Pircēja norādītā vietā (DAP “INCOTERMS 2010”). Visas preču piegādes pāri valsts robežām tiek veiktas saskaņā ar eksporta un importa valstu piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Pircējs sedz preču piegādes un citas izmaksas (apdrošināšana, utt.), ja piegādes vieta atrodas ārpus Latvijas.

7.3. Ja Pircējs pieprasa ātro piegādi, tas ir, preču piegādi ātrāk nekā Grundfos norādītajā standarta piegādes laikā, Pircējs sedz visus attiecīgos izdevumus.

7.4. Ja Pircējs nav sniedzis citus īpašus norādījumus, Grundfos ir tiesības izvēlēties visizdevīgāko preču piegādes veidu. Grundfos ir tiesības piegādāt preces dalītos sūtījumos.

7.5. Kad preces ir sagatavotas nosūtīšanai, Grundfos rakstveidā (izmantojot epastu) nosūta Pircējam preču saņemšanas aktu. Grundfos ir pienākums piegādāt preces 1 (vienas) nedēļas laikā pēc tam, kad preču saņemšanas akts ir piegādāts Pircējam.

7.6. Ja puses ir vienojušās par piegādes laika periodu, nevis konkrētu piegādes datumu, minētais periods sākas dienā, kad Grundfos nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu.

7.7. Pircēja pienākums ir nekavējoties pēc preču saņemšanas rūpīgi pārbaudīt saņemtās preces un pārliecināties, ka visas daļas ir neskartas un atbilstošas Pircēja pasūtījumam. Pircējam ir tiesības pieprasīt tiešo zaudējumu atlīdzību par neatbilstošu piegādi, ja pretenzija tiek iesniegta Grundfos rakstveidā (izmantojot epastu) 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

8. PIEGĀDES KAVĒJUMS

8.1. Tiklīdz Grundfos kļūst zināms par jebkādu preču piegādes kavējumu, tas nekavējoties informē Pircēju par kavējuma iemesliem un, ja iespējams, norāda paredzamo piegādes laiku.

8.2. Ja piegādes kavējums radies Grundfos vainas dēļ, Pircējam ir tiesības pieprasīt līgumsoda samaksu 0,1% apmērā no kavētās preču piegādes vērtības par katru kavējuma dienu pēc piegādes termiņa. Kopējais līgumsoda summas apmērs nepārsniedz 7,5% no kavēto preču piegādes pirkuma cenas.

8.3. Ja preču piegādes kavējums pārsniedz 90 dienas, Pircējam ir tiesības, paziņojot par to rakstveidā (izmantojot epastu) Grundfos, atcelt to pasūtījuma daļu, kuru nav iespējams izpildīt saskaņā ar vienošanos.

8.4. Ja piegādes kavējums radies jebkuru 14.punktā minēto apstākļu dēļ vai Pircēja darbības vai bezdarbības dēļ, preču piegādes periodu attiecīgi pagarina.

9. PIRCĒJA ATTEIKŠANĀS PIEŅEMT PRECES

9.1. Ja Pircējs atsakās pieņemt sūtījumu norunātajā laikā un puses nav vienojušās citādi, Pircējam tik un tā ir pienākums maksāt Grundfos par precēm un, ja piemērojams, par preču piegādi.

9.2. Ja Pircējs nepieņem piegādātās preces, Pircējs sedz piegādāto preču uzglabāšanas izmaksas.

9.3. Ja Pircējs nepieņem piegādātās preces piecu darba dienu laikā pēc piegādes, Grundfos ir tiesības pilnībā vai daļēji izbeigt attiecīgo pirkuma līgumu, paziņojot par to rakstveidā (izmantojot epastu), un pieprasīt no Pircēja kompensāciju par saistībā ar iepriekšminēto Grundfos radītajiem zaudējumiem. Izbeigšanas gadījumā Grundfos ir tiesības brīvi rīkoties ar piegādātajām precēm pēc saviem ieskatiem.

9.4. Pircējam ir tiesības trīs darba dienu laikā pēc piegādes rakstveidā (izmantojot epastu) pieprasīt nelietoto preču nosūtīšanu atpakaļ Grundfos jebkādu iemeslu, kas nav saistīti ar Grundfos atbildību (preču kvalitāti, daudzumu vai komplektāciju), dēļ. Ja Grundfos piekrīt pieņemt atpakaļsūtītās preces no Pircēja, Grundfos atmaksā Pircējam naudu, tomēr Grundfos ir tiesības ieturēt daļu no atpakaļsūtīto preču cenas saskaņā ar Grundfos Distribūcijas Centra specifikāciju. Preču atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz Pircējs. Grundfos akceptē vai atsaka preču atpakaļsūtīšanu 14 dienu laikā pēc piegādes.

10. SAMAKSAS KĀRTĪBA

10.1. Ja puses nav vienojušās citādi, samaksa par pasūtītajām precēm veicama kā priekšapmaksa.

10.2. Ātrās piegādes gadījumā izdevumi par preču piegādi tiek ietverti attiecīgajā rēķinā.

10.3. Maksājumu veic kā pārskaitījumu uz Grundfos bankas kontu. Visus izdevumus, kas saistīti ar bankas pakalpojumiem, sedz Pircējs. Maksājums uzskatāms par izpildītu, kad samaksa par precēm ir ieskaitīta Grundfos kontā.

11. SAMAKSAS KAVĒJUMS

11.1. Ja Pircējs nesamaksā par precēm noteiktajā termiņā, Grundfos ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Kopējais līgumsoda summas apmērs nepārsniedz 7,5% no kavētā maksājuma summas.

11.2. Ja Pircējs nesamaksā par precēm noteiktajā termiņā, Grundfos, paziņojot par to Pircējam rakstveidā (izmantojot epastu), ir tiesības apturēt pirkuma līguma izpildi no savas puses līdz kavētās maksājuma summas saņemšanai.

11.3. Ja Pircējs nemaksā par precēm ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Grundfos, rakstveidā paziņojot par to Pircējam, ir tiesības izbeigt pirkuma līgumu un pieprasīt Pircējam maksāt kompensāciju par radītajiem zaudējumiem.

11.4. Pircējam nav tiesību apturēt maksājumu veikšanu, veikt maksājumu ieskaitu pret jebkādām Grundfos saistībām vai jebkādā veidā vienpusēji samazināt cenu.

12. ĪPAŠUMTIESĪBAS

Īpašumtiesības uz precēm pāriet Pircējam tikai pēc pilnas preču cenas un jebkādu saistīto maksājumu samaksas Grundfos. Pirms īpašumtiesību pāriešanas Pircējam nav tiesību apsolīt vai ieķīlāt Grundfos preces un šādi apsolījumi vai ķīlas nav saistošas Grundfos.

13. GARANTIJA

13.1. Visiem Grundfos ražotajiem produktiem ir garantija pret produktu un materiālu defektiem, kuri nav radušies parastā nolietojuma vai Pircēja vainas dēļ, turpmāk minētajos garantijas periodos.

13.2. Garantija ir spēkā tikai tad, ja preces tiek kalibrētas, transportētas, uzstādītas un lietotas saskaņā ar Grundfos norādījumiem un Grundfos apstiprināto labo praksi. Vadības un aizsardzības iekārtas jānoregulē/jāuzstāda saskaņā ar Grundfos prasībām.

13.3. Grundfos var atteikt garantiju, ja no Grundfos iegādātās iekārtas tiek aprīkotas ar neatbilstošām cita ražotāja aizsardzības/vadības iekārtām.

13.4. Ja precēm pievienotie garantijas noteikumi atšķiras no šī punkta noteikumiem, noteicošie ir pievienotie garantijas noteikumi.

13.5. Preču garantiju apliecina Grundfos vai jebkura cita Grundfos pilnvarotā tirgotāja izsniegts iegādes dokuments (čeks/rēķins un/vai sūkņa pase).

13.6. Grundfos preču garantijas periods ir 24 mēneši (2 gadi) no piegādes datuma, bet ne vairāk kā 30 mēneši (2,5 gadi) no preces ražošanas datuma, ja nav noteikts citādi.

13.7. Garantijas periods Alpha2, Alpha3 un SCALA2 sūkņiem ir 60 mēneši (5 gadi) no piegādes datuma, bet ne vairāk kā 66 mēneši (5,5 gadi) no preces ražošanas datuma.

13.8. Garantijas periods Grundfos rezerves daļām, remonta komplektiem (izņemot vadības blokus), sūkņiem bez motora, ir 12 mēneši no piegādes datuma.

13.9. Garantijas periods Grundfos rezerves daļām un komponentiem, kas nomainīti pēc garantijas perioda beigām, ir 12 mēneši no datuma, kad iekārta tika atdota Pircējam. Garantijas periodu šādām rezerves daļām un komponentiem apliecina Pircējam izsniegtais Grundfos Servisa protokols.

13.10. Pircēja pienākums ir informēt Grundfos vai tā pilnvaroto servisa partneri par konstatētajiem defektiem 10 dienu laikā pēc to konstatēšanas, pretējā gadījumā Grundfos ir tiesības atteikt garantijas piemērošanu.

13.11. Ja iepriekšminētajos periodos tiek konstatēti defekti, Pircējs atdod preces ar atpakaļatdošanas iemeslu aprakstu, iesniedzot tās Grundfos pilnvarotajam servisa partnerim. Šādā gadījumā Pircējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanu un/vai preču transportēšanu līdz Grundfos pilnvarotajam servisa partnerim. Atgrieztajām precēm nedrīkst būt pievienots nekāds cits aprīkojums. Grundfos pilnvarotais servisa partneris saglabā tiesības atteikties remontēt produktus, kas piesārņoti ar indīgiem vai citiem veselībai bīstamiem šķidrumiem. Grundfos vai Grundfos pilnvarotais servisa partneris var pieprasīt Pircējam iesniegt drošības deklarāciju, lai apliecinātu, ka iekārta nav bijusi kontaktā ar veselībai bīstamiem vai agresīviem šķidrumiem, vai ka tā ir tikusi profesionāli un pietiekami iztīrīta.

13.12. Saņemot no Pircēja garantijas pieteikumu, Grundfos vai Grundfos pilnvarotais servisa partneris izskata garantijas pieteikumu un lemj par konkrētās garantijas piemērošanu. Ja garantija ir piemērojama, Grundfos pēc saviem ieskatiem lemj par savu garantijas saistību izpildi, vai nu:

13.12.1 aizstājot defektīvās preces ar pienācīgas kvalitātes precēm; vai

13.12.2. novēršot defektus saprātīgā termiņā.

13.13. Visas defektīvās preces un/vai to sastāvdaļas pēc to nomaiņas kļūst par Grundfos īpašumu.

13.14. Saremontētās preces tiek nodotas atpakaļ Pircējam saskaņā ar garantijas dokumenta (čeka/rēķina un/vai sūkņa pases) noteikumiem.

13.15. Jebkurām daļām, kuras nav Grundfos ražojums, bet kuras tas piegādā, piemēram, projekta ietvaros, piemēram, elektroierīces, vadības iekārtas, u.c., piemēro attiecīgā ražotāja garantijas noteikumus.

13.16. Ja Grundfos konstatē, ka preces tikušas pienācīgi piegādātās (tostarp bez defektiem vai citām neatbilstībām), Grundfos saglabā tiesības pieprasīt no Pircēja savu izdevumu kompensāciju.

13.17. Grundfos ir tiesības mainīt preču garantijas noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja paziņojuma, izņemot garantijas noteikumus, kas attiecas uz Pircējam pārdotajām precēm.

13.18. Grundfos nav atbildīgs par Pircējam radītiem netiešiem vai secīgiem zaudējumiem, taču atbild par zaudējumiem, ko Pircējs cietis Grundfos ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ, par kaitējumu veselībai, nāvi vai morālo kaitējumu, kas radies Grundfos vainas dēļ.

14. NEPĀRVARAMA VARA

14.1 Grundfos ir tiesības atcelt pasūtījumu un tikt atbrīvotam no atbildības par savu līgumsaistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas apstākļu, tas ir, ugunsgrēka, plūdu, zemestrīces, karadarbības, streiku, normatīvo aktu grozījumu, preču ražotāju vai pārvadātāju darbības vai bezdarbības, kā arī citu apstākļu, kas ir ārpus Grundfos kontroles un kurus Grundfos nevarēja paredzēt šī līguma noslēgšanas brīdī, rezultātā, ar nosacījumu, ka Grundfos nebija iespējams novērst šādus apstākļus vai to sekas, un šiem apstākļiem ir tieša ietekme uz šī līguma izpildi. Šādā gadījumā Grundfos līgumsaistību izpildes termiņš tiek pagarināts par minēto apstākļu spēkā esamības laiku.

14.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Grundfos nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā informē Pircēju par šādiem apstākļiem un to paredzamo spēkā esamības ilgumu.

15. PIEMĒROJAMIE LIKUMI UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

15.1. Attiecības starp Pircēju un Grundfos regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

15.2. Jebkādi strīdi vai prasības starp pusēm, kas izriet vai rodas saistībā ar šo līgumu tiek risināti pārrunu ceļā. Ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj panākt vienošanos pārrunu ceļā, jebkādi strīdi, pretrunas vai prasības, kas izriet no vai ir saistībā ar šo līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā.