Lietošanas noteikumi

Spēkā no 2020. gada 1. jūlija.

Šie Lietošanas noteikumi tiek piemēroti gadījumos, kad jūs izmantojat digitālos risinājumus (turpmāk tekstā — Digitālie risinājumi), ko sniedz kāds no Grundfos grupas uzņēmumiem, proti, uzņēmums, kurš tieši vai netieši pieder sabiedrībai Grundfos Holding A/S (turpmāk tekstā — Grundfos vai mēs).

Pakalpojumu aprakstsIzmantojot

Digitālos pakalpojumus, jūs varat piekļūt Grundfos sniegtajai informācijai un pakalpojumiem.


Digitālie pakalpojumi ietver Grundfos mājaslapu, Grundfos lietotnes un citus digitālos pakalpojumus, kā arī šādiem Grundfos risinājumiem izveidotos lietotāja kontus.


Daži Digitālie pakalpojumi var būt pieejami tikai noteiktās valstīs. Daži Digitālie pakalpojumi var būt pieejami bez maksas, bet citi — tikai par maksu vai bez maksas, bet ar papildu maksas pakalpojumiem; mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt Digitālo pakalpojumu statusu, bet nekādā gadījumā nekāda maksa par jebkādiem pakalpojumiem no jums netiks iekasēta bez atsevišķa paziņojuma un informācijas. Lai saņemtu atsevišķus Digitālos pakalpojumus, var būt nepieciešams iegādāties aparatūru vai ierīces, kas nodrošina Digitālo pakalpojumu darbību.

Piekrišana noteikumiem

Uz Grundfos piedāvātajiem Digitālajiem risinājumiem, tostarp visiem atjauninājumiem, uzlabojumiem, jaunām iespējām u. c., attiecas turpmāk minētie Lietošanas noteikumi. Grundfos patur tiesības atjaunināt šos Lietošanas noteikumus jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietošanas noteikumu aktuālā versija vienmēr būs pieejama mūsu mājaslapā. Jebkādā veidā piekļūstot Digitālajiem risinājumiem vai izmantojot mājaslapu, jūs piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem.


Ja jūs piekļūstat Digitālajiem risinājumiem, pamatojoties uz atsevišķu ar Grundfos noslēgtu līgumu (turpmāk tekstā — Līgums), un ja abu dokumentu noteikumi ir pretrunā, Līguma nosacījumi prevalē pār šiem Lietošanas noteikumiem.


Lai uzzinātu, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, iepazīstieties ar mūsu Konfidencialitātes politiku. Ja jūs nododat vai vācat trešas personas, piemēram, darbinieka, kolēģa vai klienta, personas datus, jūs apliecināt, ka jums ir atbilstošas tiesības to darīt, un esat atbildīgs par mūsu Konfidencialitātes politikas pārsūtīšanu šādām trešām personām, ja tas ir nepieciešams.

Atruna

Grundfos savus Digitālos risinājumus piedāvā kā pakalpojumu un, ja vien Līgumā nav noteikts citādi, tikai informatīvos nolūkos, kā arī daudzos gadījumos — bez maksas. Uz informāciju, kas sniegta, izmantojot Digitālos risinājumus, bez Grundfos atsevišķa individuāla norādījuma jums nav jāreaģē. Digitālie risinājumi var būt paredzēti tikai profesionāļiem, piemēram, profesionāliem montieriem. Lai arī mēs cenšamies informāciju, programmatūru un jebkurus citus Digitālo risinājumu pakalpojumus uzturēt pēc iespējas precīzāku, Digitālie risinājumi var ietvert kļūdas vai trūkumus, un atbildību par tiem mēs noraidām. Digitālo risinājumu materiāls un saturs tiek piedāvāts tāds, kāds tas ir, un bez jebkāda veida garantijas.

Ne Grundfos, ne tā filiāles nav atbildīgas par jebkādu kaitējumu aparatūrai, programmatūrai vai datnēm vai to zudumu, ja tas radies, izmantojot Digitālos risinājumus vai no Digitālajiem risinājumiem lejupielādētus vai tajos lietotus elementus. Tāpēc Grundfos nesniedz nekādu garantiju, ka Digitālie risinājumi vai pakalpojumi, ko Digitālajos risinājumos piedāvā Grundfos vai kas tiek piedāvāti Grundfos vārdā (ieskaitot programmatūras bezmaksas lejupielādes), atbildīs jūsu prasībām un darbosies netraucēti, savlaicīgi, droši un bez kļūdām, un ka Digitālie pakalpojumi vai Grundfos izmantotie serveri nav inficēti ar vīrusiem un nesatur kļūdas, un ir pilnībā funkcionējoši un precīzi. Grundfos cenšas nodrošināt Digitālos risinājumus un to darbību, bet Grundfos nav un nevar būt atbildīgs par jebkādiem defektiem, kas var skart Digitālos risinājumus vai Digitālo risinājumu darbību.

Grundfos var norādīt saites uz citām mājaslapām vai padarīt pieejamas trešu personu lietotnes. Ar šādu trešu personu mājaslapu un / vai lietotņu izmantošanu saistītais risks gulstas uz jums.

Ja vien Līgumā, Grundfos pārdošanas materiālos un citos oficiālos dokumentos nav skaidri noteikts, Digitālie risinājumi nav droši pret kļūdām un nav izstrādāti, ražoti vai paredzēti, lai kontrolētu bīstamā vidē esošu aprīkojumu, kam jānodrošina bezatteices darbība, piemēram, kodoliekārtu darbība, gaisa kuģu navigācijas vai komunikācijas sistēmu darbība, gaisa satiksmes kontrole, dzīvību uzturošas iekārtas, ieroču sistēmas vai jebkāda veida militārs pielietojums, kurā Digitālo risinājumu kļūda varētu izraisīt nāvi, traumu vai smagu fizisku kaitējumu, vai kaitējumu videi.

Grundfos un tā filiāles nekādā gadījumā nav atbildīgas par jebkādiem nejaušiem, izrietošiem zaudējumiem vai zaudējumu kompensāciju.

Piemērojamie tiesību akti var nepieļaut atsevišķu garantiju izslēgšanu vai atbildības ierobežošanu vai izslēgšanu attiecībā uz nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. Tāpēc daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem vai izņēmumiem uz jums var neattiekties. Tomēr Grundfos un tā filiāļu atbildība tiek ierobežota un nodrošināta tikai piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā apmērā, un ne Grundfos, ne tā filiāļu kopējā atbildība pret jums nekādā gadījumā nevar pārsniegt summu, ko jūs esat samaksājis, ja esat maksājis, par Digitālo risinājumu izmantošanu.

Lietotāja konts un Digitālo risinājumu izmantošana

Jūs esat pilnībā atbildīgs par savas paroles un konta konfidencialitātes nodrošināšanu. Turklāt jūs esat arī pilnībā atbildīgs par visu jebkāda veida aktivitāti, kas notiek jūsu kontā. Jūs piekrītat nekavējoties informēt Grundfos par jebkādu nesankcionētu piekļuvi savam kontam vai jebkāda veida drošības pārkāpumu. Grundfos nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties, ja kāds cits ar jūsu zināšanu vai bez tās ir izmantojis jūsu paroli vai kontu.

Grundfos var paļauties un paļausies, ka visiem, kas piekļūst jūsu kontam, ir pienācīgas pilnvaras rīkoties jūsu vārdā.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkāda veida informācijas vai datu, kas jums Digitālo risinājumu ietvaros ir jāsniedz Grundfos, sniegšanu un uzturēšanu, un šādas informācijas pareizības nodrošināšanu; šāda informācija var būt, piemēram, kontaktinformācija, rēķina informācija, atļauju / lomas maiņa u. c. Ja jūs Grundfos sniedzat informāciju vai datus trešas personas vārdā vai par trešu personu vai ja jūs izmantojat Digitālos risinājumus, lai mainītu, kalibrētu vai citādi ietekmētu aprīkojumu trešas personas vārdā vai tādu aprīkojumu, kas ir saistīts ar trešu personu, jūs to drīkstat darīt tikai tad, ja attiecīgā trešā persona jūs ir pienācīgi pilnvarojusi.

Nelikumīga un aizliegta izmantošana

Izmantojot Digitālos risinājumus, jūs tos nedrīkstat izmantot jebkādiem tādiem nolūkiem, kas ir nelikumīgi vai aizliegti šajos Lietošanas noteikumos. Jūs nedrīkstat izmantot Digitālos risinājumus jebkādā tādā veidā, kas var atspējot vai pārslogot jebkuru Grundfos serveri vai jebkuram Grundfos serverim pieslēgtos tīklus vai kaitēt jebkuram Grundfos serverim vai tam pieslēgtajiem tīkliem, vai traucēt jebkurai citai personai izmantot jebkādus Digitālos risinājumus. Jūs nedrīkstat ar uzlaušanas vai citiem paņēmieniem mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkādiem Digitālajiem risinājumiem, citiem kontiem vai jebkuram Grundfos serverim. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt jebkādus materiālus vai informāciju tādā veidā, kas nav tieši pieejams Digitālajos risinājumos.

Jūs nedrīkstat apzināti ieviest vīrusus, Trojas zirgus, tārpus vai citas ļaunprogrammatūras, vai tehnoloģijām kaitīgus elementus.

Jūs nedrīkstat izmantot Digitālos risinājumus jebkādā tādā veidā, kas ir nelikumīgs, neķītrs, apdraudošs, apmelojošs, privātumu pārkāpjošs, intelektuālā īpašuma tiesības pārkāpjošs, veido surogātpastu, citādi kaitē trešām personām vai ir nepieņemams, vai ko par tādu var uzskatīt. Jūs nedrīkstat izmantot Digitālos risinājumus reklāmas vai mārketinga nolūkos, ja vien tas neatbilst Līgumam.

Intelektuālais īpašums un dati

Digitālos risinājumus un visus tos veidojošos elementus, it īpaši ieskaitot Digitālo risinājumu grafisko noformējumu, datus, programmatūru, tekstus, logo, aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības.

Grundfos jums piešķir ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu un atsaucamu atļauju izmantot Digitālos risinājumus tā, kā noteikts katram atsevišķajam Digitālajam risinājumam. Jūs nedrīkstat kopēt, dekompilēt, mainīt jebkurus Digitālos risinājumus, veikt to reverso inženieriju, vai radīt to atvasinātus darbus, vai mēģināt atvasināt to pirmkodu.
Grundfos neiegūs īpašumā jebkādus datus, ko jūs sniedzat Digitālo risinājumu ietvaros. Pamatojoties uz Līgumu (ja tāds ir) un citādi, kā arī pamatojoties uz šiem Lietošanas noteikumiem, Grundfos iegūst: (i) neekskluzīvu, nododamu, vispasaules, pastāvīgu, neatsaucamu, bezatlīdzības atļauju izmantot jūsu datus, lai nodrošinātu Digitālos risinājumus; (ii) neekskluzīvu, nododamu, vispasaules, pastāvīgu, neatsaucamu, neierobežotu, bezatlīdzības atļauju anonimizētus datus izmantot jebkādos nolūkos.
Šādi (ar personu nesaistīti) dati var ietvert datus, kas ir saistīti ar sūkņiem, apkures katliem, apkures sistēmām un cita veida aprīkojumu, kurš ir tieši vai netieši integrēts ar Digitālajiem risinājumiem; aprīkojuma dati ietver, piemēram, izstrādājuma sērijas numuru, ūdens plūsmu un spiedienu, ūdens un notekūdens novadīšanas informāciju, elektropatēriņu, temperatūru, citus izmantošanas vai sensoru datus, kļūdu ziņojumus, tehnisko apkopi, gaidāmās servisa apkopes, izmantošanas žurnālus u. c.
Grundfos pieder visas tiesības uz Digitālajiem risinājumiem un tiesības, kas izriet no tiem (tostarp intelektuālā īpašuma tiesības), un, ja kādas no šādām tiesībām pieder jums, jūs tās automātiski piešķirsiet Grundfos.

Digitālo risinājumu vai kādu to elementu izmantošana jebkādā citā veidā ir tiesību pārkāpums, ja vien iepriekš nav saņemta attiecīga Grundfos rakstveida atļauja.
Ievērojot jebkāda Līguma noteikumus un mūsu Konfidencialitātes politikas noteikumus, Grundfos drīkst, bet tam nav pienākums uz saprātīgu termiņu saglabāt un izmantot jūsu datus, lai uzlabotu klientu piesaistīšanu un Digitālo risinājumu izmantojamības kvalitāti, ja jūs izvēlētos atkārtoti abonēt Digitālos risinājumus. Jebkurā brīdī pēc Līguma izbeigšanas / termiņa beigām vai pēc tam, kad esat pārtraucis izmantot Digitālos risinājumus, Grundfos var izlemt dzēst datus, un tas to darīs, ja to noteiks piemērojamie tiesību akti. Līguma un pakalpojumu izmantošanas izbeigšanas gadījumā jūs varat lūgt Grundfos sniegt jums to datu kopiju, kas ir savākti, jums izmantojot Digitālos risinājumus. Grundfos cenšas nodrošināt šādu kopiju, taču tas nav tā pienākums, ja vien to nenosaka piemērojamie tiesību akti. Ja Grundfos jums nodrošina šādu kopiju, Grundfos to var darīt ar nosacījumu, piemēram, turpmākām konfidencialitātes prasībām, attiecīgo datu vākšanā pavadīto cilvēkstundu apmaksu u. c.

SIM

Šī sadaļa tiek piemērota, ja jūs tieši vai netieši saņemat vai izmantojat Grundfos SIM karti ar datu savienojumu.

Datu savienojumu jūs drīkstat izmantot tikai, lai saņemtu Līgumā norādītos Digitālos risinājumus. Jūs nedrīkstat izmantot datu savienojumu pretēji ierastajai lietošanai vai tādā veidā, kas kaitē vai rada citas neērtības Grundfos vai citiem. Piemēri neatļautai izmantošanai: (i) mēģinājums iegūt nesankcionētu piekļuvi pieslēgtajiem tīkliem vai tīkla resursiem un IT infrastruktūrai; (ii) informācijas iznīcināšana, kropļošana vai nesankcionēta izmantošana jebkuros datu piegādātāja nodrošinātos tīklos vai jebkurās tā sistēmās; (iii) datu savienojuma izmantošana, lai nosūtītu surogātpastu; (iv) uzbrukumi tīklam vai datorsistēmai; (v) datorvīrusu izplatīšana vai interneta informācijas drošības apdraudēšana; (vi) Digitālo risinājumu izmantošana tādā veidā, kas pasliktina Digitālo risinājumu kvalitāti vai traucē piegādātāja iespējām nodrošināt datu savienojumu, vai traucē citu klientu un lietotāju iespējām izmantot datu savienojumu.

Jūs nedrīkstat izņemt SIM karti no aprīkojuma, kurā Grundfos to ir piegādājis. Tas neliedz jums nomainīt visu drukātās shēmas plati ar citu Grundfos drukātās shēmas plati. Jums ir jāiznīcina nomainītā drukātās shēmas plate (ieskaitot SIM karti) vai jānodod tā atpakaļ Grundfos.

Jums nekavējoties ir jāinformē Grundfos, ja jūs uzskatāt vai ja jums ir iemesls uzskatīt, ka nesankcionēta treša persona izmanto vai ir izmantojusi jūsu datu savienojumu.
Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, Grundfos var izmantot datu savienojumu, lai pārbaudītu, vai SIM karte ir aktīva, tas ir, vai aprīkojums ir tiešsaistē vai bezsaistē, un lai nodrošinātu jums programmatūras atjauninājumus, ja tādas prasības noteiktas tiesību aktos.

Eksporta kontrole

Jūs apstiprināt, ka uz Digitālajiem risinājumiem var attiekties eksporta kontroles un tirdzniecības sankciju noteikumi, tostarp Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizāciju un Amerikas Savienoto Valstu noteikumi, un ka tāpēc Digitālo risinājumu eksports, reeksports, sūtīšana, pārsūtīšana vai pārraide var būt ierobežota. Izmantojot un lietojot Digitālos risinājumus, jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos eksporta kontroles un tirdzniecības sankciju noteikumus, tostarp, piemēram, iegūstot nepieciešamās eksporta / importa atļaujas un nepieļaujot sankciju sarakstā iekļauto personu un iestāžu piekļuvi Digitālajiem risinājumiem. Digitālos risinājumus nedrīkst izmantot militāros nolūkos vai ar ieročiem / kodolieročiem saistītos nolūkos.

Aizsardzība

Jums ir jānodrošina un jāaizsargā Grundfos (un tā filiāles) no jebkāda tāda veida saistībām, prasībām, zaudējumiem un izdevumiem, ieskaitot saprātīgu jurista atlīdzību un izmaksas, ja šādas saistības, prasības, zaudējumi un izdevumi ir saistīti ar jūsu izdarītu šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu vai Digitālo risinājumu izmantošanu vai nepareizu lietošanu.

Juridiski strīdi

Uz šiem Lietošanas noteikumiem un jebkādiem no Digitālo risinājumu izmantošanas izrietošiem strīdiem, un Lietošanas noteikumu interpretāciju attiecas Dānijas tiesību akti, ieskaitot tās kolīziju normas. Visi jebkāda veida strīdi, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, tiek risināti Dānijas Jūras un komerclietu tiesā.

Ja piemērojamo tiesību aktu rezultātā šie nosacījumi vēlāk var tikt interpretēti vai grozīti tā, ka viens vai vairāki punkti zaudē spēku vai kļūst nederīgi, tas neietekmē nosacījumu vispārējo spēkā esamību.

Dažādi jautājumi

Grundfos patur tiesības mainīt, pārtraukt vai izbeigt Digitālos risinājumos jebkurā brīdī bez iemesla vai paziņojuma. Grundfos patur arī tiesības izbeigt jūsu, jūsu piekļuves administratora vai jebkura jūsu pilnvarota lietotāja piekļuvi Digitālajiem risinājumiem un to izmantošanu jebkurā brīdī bez iemesla vai paziņojuma. Neierobežojot iepriekš minētā vispārību, Grundfos jebkurā brīdī var pārtraukt vai izbeigt jūsu piekļuvi Digitālajiem risinājumiem, ja jūs pārkāpjat kādus no Lietošanas noteikumiem.

Ja Grundfos neizmanto kādu atsevišķu noteikumu, Grundfos neatsakās no savām tiesībām to izmantot vēlāk. Ja tiesa secina, ka jebkurš no noteikumiem nav piemērojams, ir nederīgs vai nav spēkā, pārējie noteikumi paliek spēkā. Grundfos pēc saviem ieskatiem drīkst nodot šo līgumu jebkuram Grundfos grupas uzņēmumam.

SPECIFISKI TERMINI — GO Replace un DBS Selection Tool

Attiecībā uz Digitālajiem risinājumiem “GO Replace” un “DBS Selection Tool” jūs atsevišķi piekrītat turpmāk norādītajam.

 • Šo Digitālo risinājumu nolūks ir informēt par produkta iespējamu nomaiņu / jaunu produktu.
 • Lai Digitālais risinājums varētu sniegt ieteikumus, jūsu pienākums ir nodrošināt tam pareizu informāciju, un jums ir jāsaprot, ka jebkura nepareiza informācija var ietekmēt risinājuma darbības rezultātu.
 • Digitālais risinājums nemazina un neatceļ jūsu pienākumu veikt savu profesionālu novērtējumu un izdarīt secinājumus, vai, ja jūs neesat profesionālis, saņemt profesionālu izvērtējumu par to, vai esošo produktu var nomainīt ar Digitālā risinājuma ieteikto produktu, jo Grundfos nav priekšstata par specifiskajām sistēmām, piemēram, apkures katliem, un līdz ar to par to, vai ieteiktā nomaiņa ir piemērota konkrētajai sistēmai. Ieteiktais produkts / nomaiņa ir tikai Grundfos ierosinājums, kā pamatā ir tikai pats produkts. Jūsu pienākums ir izvērtēt nomaiņu / jauno produktu un nodrošināt, ka (nomainītais) produkts esošajā sistēmā, piemēram, apkures katlā, strādās.
 • Ja sistēma produkta nomaiņas rezultātā tiek uzskatīta par jaunu, jūs varat tikt uzskatīts par šīs sistēmas izgatavotāju, tāpēc saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jums var būt jāizsniedz atbilstības deklarācija vai tamlīdzīgs dokuments.
  Produktu drīkst nomainīt / uzstādīt tikai profesionāls montieris.

“GO Replace” papildus tiek piemēroti šie noteikumi.

 • Nomaiņas procesā jūs nedrīkstat pārveidot vai citādi mainīt konstrukciju integrētai sistēmai (piemēram, apkures katlam, apsildes sistēmai, kas darbojas ar saules enerģiju, vai citai sistēmai, kurā sūknis ir iebūvēts).
 • Jūs nedrīkstat sākt nomaiņu un jums tā ir jāpārtrauc, ja integrētas sistēmas esošā sūkņa barošanas kabelis nav pietiekami garš vai ja barošanas kabelis ir jāpārvieto, tādējādi padarot sistēmu nedrošu.
 • Pirms nomaiņas jums ir jāpārliecinās, ka ir uzstādīts pareizais paliekošās strāvas ķēdes pārtraucējs (RCCB).
 • Apmēru, kādā piekļūt “GO Replace” un “DBS Selection Tool” un izmantot tos, jūs nosakāt pēc savas iniciatīvas, un jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo tiesību aktu, ieskaitot, bet ne tikai vietējo noteikumu, ievērošanu.

SPECIFISKI TERMINI — GO Balance

Īpaši attiecībā uz Digitālo risinājumu “GO Balance” jūs tiekat informēts par turpmāko.


Grundfos ALPHA2 sūkņiem, kas ražoti pirms 2018. gada 1. jūnija, UPM3 LIN sūkņiem, kas ražoti pēc 2019. gada 1. marta, un Grundfos ALPHA3 sūkņiem, kas ražoti pirms 2018. gada 1. augusta, Digitālais risinājums darbojas tikai tad, ja to izmanto kopā ar atsevišķi nopērkamu MI401 ALPHA lasītāju. Informācija par MI401 ALPHA lasītāja iegādes iespējām ir pieejama vietnē www.grundfos.com. I/O rokasgrāmata, kā uzstādīt Digitālo risinājumu un MI401 ALPHA lasītāju, ir iekļauta MI401 ALPHA lasītāja komplektā.

 • Grundfos ALPHA3 sūkņiem, kas ražoti pēc 2018. gada 1. augusta, Digitālo risinājumu var izmantot kopā ar Grundfos ALPHA3 iebūvēto Bluetooth radio.

Jūs arī piekrītat turpmāk minētajam.

 • Digitālā risinājuma nolūks ir veikt balansēšanu un ieteikt hidrauliskās balansēšanas rezultātu.
 • Tā kā Grundfos nav zināšanu par konkrētām apkures sistēmām, Digitālais risinājums nemazina un neatceļ jūsu pienākumu veikt savu profesionālu novērtējumu un izdarīt secinājumus par hidraulisko balansēšanu.
 • Informācija (piemēram, arī tāda specifiska informācija par sistēmu, kas tiek sniegta Digitālajā risinājumā par balansēšanas režīma aktivizēšanu sistēmā un ko Digitālajā risinājumā nodrošina savietojamā aprīkojuma ražotājs), dati, atgādinājumi, brīdinājumi un cita informācija, kas ir pieejama Digitālajā risinājumā, tiek sniegta tikai kā Grundfos ieteikums, lai palīdzētu jums veikt hidraulisko balansēšanu, un tā nav jāuzskata par izsmeļošu.
 • Tikai jūs esat atbildīgs par hidrauliskās balansēšanas veikšanu un pareizā lēmuma pieņemšanu attiecībā uz hidraulisko balansēšanu. Tas nozīmē, ka tikai jūs esat atbildīgs par automātisko apvadventiļu (ja tādi ir) aktivizēšanu un deaktivizēšanu un automātisko apvadventiļu iestatīšanu pareizajā pozīcijā.
 • Digitālo risinājumu drīkst izmantot tikai profesionāls montieris.
 • Apmēru, kādā piekļūt Digitālajam risinājumam un izmantot to, jūs nosakāt pēc savas iniciatīvas, un jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo tiesību aktu, ieskaitot, bet ne tikai vietējo noteikumu, ievērošanu.