GARANTIJAS NOTEIKUMI

Grundfos Latvija

13. GARANTIJA

13.1. Visiem Grundfos ražotajiem produktiem ir garantija pret produktu un materiālu defektiem, kuri nav radušies parastā nolietojuma vai Pircēja vainas dēļ, turpmāk minētajos garantijas periodos.

13.2. Garantija ir spēkā tikai tad, ja preces tiek kalibrētas, transportētas, uzstādītas un lietotas saskaņā ar Grundfos norādījumiem un Grundfos apstiprināto labo praksi. Vadības un aizsardzības iekārtas jānoregulē/jāuzstāda saskaņā ar Grundfos prasībām.

13.3. Grundfos var atteikt garantiju, ja no Grundfos iegādātās iekārtas tiek aprīkotas ar neatbilstošām cita ražotāja aizsardzības/vadības iekārtām.

13.4. Ja precēm pievienotie garantijas noteikumi atšķiras no šī punkta noteikumiem, noteicošie ir pievienotie garantijas noteikumi.

13.5. Preču garantiju apliecina Grundfos vai jebkura cita Grundfos pilnvarotā tirgotāja izsniegts iegādes dokuments (čeks/rēķins un/vai sūkņa pase).

13.6. Grundfos preču garantijas periods ir 24 mēneši (2 gadi) no piegādes datuma, bet ne vairāk kā 30 mēneši (2,5 gadi) no preces ražošanas datuma, ja nav noteikts citādi.

13.7. Garantijas periods Alpha2 un Alpha3 sūkņiem ir 60 mēneši (5 gadi) no piegādes datuma, bet ne vairāk kā 66 mēneši (5,5 gadi) no preces ražošanas datuma.

13.8. Garantijas periods Grundfos rezerves daļām, remonta komplektiem (izņemot vadības blokus), sūkņiem bez motora, ir 12 mēneši no piegādes datuma.

13.9. Garantijas periods Grundfos rezerves daļām un komponentiem, kas nomainīti pēc garantijas perioda beigām, ir 12 mēneši no datuma, kad iekārta tika atdota Pircējam. Garantijas periodu šādām rezerves daļām un komponentiem apliecina Pircējam izsniegtais Grundfos Servisa protokols.

13.10. Pircēja pienākums ir informēt Grundfos vai tā pilnvaroto servisa partneri par konstatētajiem defektiem 10 dienu laikā pēc to konstatēšanas, pretējā gadījumā Grundfos ir tiesības atteikt garantijas piemērošanu.

13.11. Ja iepriekšminētajos periodos tiek konstatēti defekti, Pircējs atdod preces ar atpakaļatdošanas iemeslu aprakstu, iesniedzot tās Grundfos pilnvarotajam servisa partnerim. Šādā gadījumā Pircējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanu un/vai preču transportēšanu līdz Grundfos pilnvarotajam servisa partnerim. Atgrieztajām precēm nedrīkst būt pievienots nekāds cits aprīkojums. Grundfos pilnvarotais servisa partneris saglabā tiesības atteikties remontēt produktus, kas piesārņoti ar indīgiem vai citiem veselībai bīstamiem šķidrumiem. Grundfos vai Grundfos pilnvarotais servisa partneris var pieprasīt Pircējam iesniegt drošības deklarāciju, lai apliecinātu, ka iekārta nav bijusi kontaktā ar veselībai bīstamiem vai agresīviem šķidrumiem, vai ka tā ir tikusi profesionāli un pietiekami iztīrīta.

13.12. Saņemot no Pircēja garantijas pieteikumu, Grundfos vai Grundfos pilnvarotais servisa partneris izskata garantijas pieteikumu un lemj par konkrētās garantijas piemērošanu. Ja garantija ir piemērojama, Grundfos pēc saviem ieskatiem lemj par savu garantijas saistību izpildi, vai nu:

13.12.1 aizstājot defektīvās preces ar pienācīgas kvalitātes precēm; vai

13.12.2. novēršot defektus saprātīgā termiņā.

13.13. Visas defektīvās preces un/vai to sastāvdaļas pēc to nomaiņas kļūst par Grundfos īpašumu.

13.14. Saremontētās preces tiek nodotas atpakaļ Pircējam saskaņā ar garantijas dokumenta (čeka/rēķina un/vai sūkņa pases) noteikumiem.

13.15. Jebkurām daļām, kuras nav Grundfos ražojums, bet kuras tas piegādā, piemēram, projekta ietvaros, piemēram, elektroierīces, vadības iekārtas, u.c., piemēro attiecīgā ražotāja garantijas noteikumus.

13.16. Ja Grundfos konstatē, ka preces tikušas pienācīgi piegādātās (tostarp bez defektiem vai citām neatbilstībām), Grundfos saglabā tiesības pieprasīt no Pircēja savu izdevumu kompensāciju.

13.17. Grundfos ir tiesības mainīt preču garantijas noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja paziņojuma, izņemot garantijas noteikumus, kas attiecas uz Pircējam pārdotajām precēm.

13.18. Grundfos nav atbildīgs par Pircējam radītiem netiešiem vai secīgiem zaudējumiem, taču atbild par zaudējumiem, ko Pircējs cietis Grundfos ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ, par kaitējumu veselībai, nāvi vai morālo kaitējumu, kas radies Grundfos vainas dēļ