1 bawełniana koszulka 2500 litrów

Źródło: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption, p. 21.
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf
Link: https://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt (2013)

1 para dżinsów 8000 litrów

Źródło: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption, p. 21
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf
Link: https://waterfootprint.org/en/water-footprint/personal-water-footprint/

1 awokado 227 litrów

Źródło: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products, p. 20
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf
Link: https://waterfootprint.org/en/about-us/news/news/grace-launches-new-water-footprint-calculator/

1 butelka wina 630 litrów

Źródło: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products, p. 16
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

Ślad wodny

Poprzez produkcję i konsumpcję żywności i towarów pozostawiamy największy ślad wodny
Źródło: Światowa Rada ds. Wody i Instytut Spożycia Wody UNESCO-IHE ONZ

Dostęp do bezpiecznej, zdatnej do spożycia wody

2,2 miliarda ludzi żyje bez dostępu do bezpiecznej wody, z czego większość żyje w krajach najsłabiej rozwiniętych.
Źródła: Unicef i WHO, 2019. Postęp w dziedzinie wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higieny. 2000-2017, p. 6
Bezpieczny dostęp do wody: Woda pitna z ulepszonego źródła wody, znajdującego się na miejscu, dostępna w razie potrzeby i wolna od fekaliów i zanieczyszczeń chemicznych (źródła "ulepszone" obejmują: rurociągi, odwierty lub rury, chronione studnie kopane, chronione źródła, woda deszczowa oraz woda pakowana lub dostarczana).

Dostęp do wody

785 milionów ludzi żyje bez podstawowego dostępu do wody.
Źródła: Unicef i WHO, 2019. Postęp w dziedzinie wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higieny. 2000-2017, p. 6
Podstawowy dostęp do wody: Picie wody z ulepszonego źródła, pod warunkiem, że czas odbioru nie przekracza 30 minut na podróż w obie strony, w tym w kolejce

1 000 dzieci poniżej 5 roku życia umiera każdego dnia z powodu niebezpiecznej wody pitnej, złych warunków sanitarnych i higieny

Źródło: Prüss-Ustün et al., 2014. Obciążenie chorobami wynikające z nieodpowiedniej wody, warunków sanitarnych i higieny w środowiskach o niskich i średnich dochodach: a analiza wsteczna danych ze 145 krajów, str. 1. 1
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10,1111/tmi.12329
Źródło: WWAP (Światowy Program Oceny Wody UNESCO) 2017. Światowy raport na temat rozwoju gospodarki wodnej 2017. Woda brudna i ścieki: Zasoby niewykorzystane. Paryż, Unesco.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153
Link: https://www.unicef.org/media/media_68359.html
Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

80% ścieków wraca do środowiska bez odpowiedniej obróbki

Źródło: WWAP (Światowy Program Oceny Wody UNESCO) 2017. Światowy raport na temat rozwoju gospodarki wodnej 2017. Woda brudna i ścieki: Zasoby niewykorzystane. Paryż, UNESCO, str. 2
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153
Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

Urbanizacja

Oczekuje się, że do roku 2050 w miastach będzie mieszkało 2,5 miliarda ludzi, co będzie stanowiło 68% ludności. Oczekuje się, że prawie 90% tego wzrostu nastąpi w Afryce i Azji.
Źródło: Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ
Link: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

Do 2030 r. Dotychczasowa sytuacja doprowadzi do 40% różnicy między podażą świeżej wody a zapotrzebowaniem

Źródło: Bank Światowy (2018).
Link: http://www.worldbank.org/en/topic/water/overview

Miasta tracą do 60% pompowanej wody

Źródło: Raport GWI Water Data 2019
Link: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Zużycie energii na chłodzenie pomieszczeń w budynkach wzrosło dwukrotnie od 2000 roku

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) Efektywność energetyczna 2018 - analizy i prognozy do 2040 r. IEA Market Report Series, wydanie szóste, str. 1. 92
Link: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018
Link: https://www.iea.org/fuels-and-technologies/cooling

Zmiany klimatu spowodują większe opady, prowadzące do powodzi i napływu wody morskiej

Źródło: WWAP (Światowy Program Oceny Wody ONZ) / UN-Water. 2018. Raport Narodów Zjednoczonych o Światowym Rozwoju Wody 2018: Naturalne rozwiązania dla wody. Paryż, Unesco.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424
Źródła: Światowy Program Oceny Wody ONZ, OECD 2016, Financial Management of Flood Risk, Zintegrowany program zarządzania suszą Światowej Organizacji Meteorologicznej)

W Londynie i Meksyku kończy się woda

Źródło: Circle of Blue:: Zeropolis - wielkie miasta, mała woda
Link: https://www.circleofblue.org/zeropolis/
Źródło: Kongres W12
Link: https://www.w12-congress.com/about-the-w12/

Obecnie przemysł stanowi prawie 20% całkowitego zużycia wody

Źródło: UNESCO (2012) Raport Narodów Zjednoczonych o rozwoju wód na świecie nr 4 (2012): zarządzanie wodą w warunkach niepewności i ryzyka
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644
Link: http://www.fao.org/aquastat/en/overview/methodology/water-use

Na całym świecie tracimy średnio 30% pompowanej świeżej wody

Źródło: Ocena ilościowa globalnego problemu wody niepochodowej, R. Liemberger i A. Wyatt, str. 834
Link: https://www.researchgate.net/profile/Alan_Wyatt/publication/326238463_Quantifying_the_global_non-revenue_water_problem/links/5e9df9e54585150839ef34b8/Quantifying-the-global-non-revenue-water-problem.pdf?origin=publication_detail

Niedobór wody w mieście Meksyk

Źródło: Circle of Blue: Powodzie i niedobory wody
Link: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortages-swamp-mexico-city/
Źródło: Kongres W12
Link: https://www.w12-congress.com/about-the-w12/

Przewiduje się, że do 2050 r. 40% światowej populacji będzie żyć w silnym stresie.

Źródło: UNWD 2020
Link: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2020/

Powodzie dotykają około 250 milionów ludzi na całym świecie i powodują straty w wysokości 40 miliardów USD rocznie

Źródło: OECD 2016 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, str. 9
Link: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

Przykłady wody niepochodowej (NRW) w poszczególnych krajach:

Wielka Brytania 21%, Meksyk 40%, stany Zjednoczone 20%, Szwecja 40%, Libia 49%, Armenia 83%, Chiny 21% i Wenezuela 62%.
Źródło: R. Liemberger; A. Wyatt: Ilościowe określenie globalnego problemu wody niepochodowej, załącznik
Link: https://www.researchgate.net/profile/Alan_Wyatt/publication/326238463_Quantifying_the_global_non-revenue_water_problem/links/5e9df9e54585150839ef34b8/Quantifying-the-global-non-revenue-water-problem.pdf?origin=publication_detail

Emisje i zmiany klimatu

Produkcja energii stanowi 73% CO 2 - odgrywa kluczową rolę w zmianach klimatu
Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wody
Źródło: Światowy Instytut Zasobów
Link https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector

Zachowania konsumentów

Oczekuje się, że zmiany w zachowaniach konsumentów i modelach konsumpcji spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę i energię odpowiednio o około 40% i 50% do roku 2030.
Źródło: Komisja Europejska: rosnący konsumpcjonizm
Link: https://ec.europa.eu/kno wledge4policy/foresight/topic/growing-consumerism_en