Warunki korzystania

Obowiązują od 1 lipca 2020 r.

Niniejsze Warunki Użytkowania („TOU”) obowiązują przy korzystaniu z rozwiązań cyfrowych („Rozwiązań Cyfrowych”) świadczonych przez spółkę z Grupy Grundfos, tzn. spółkę będącą bezpośrednią lub pośrednią własnością holdingu Grundfos Holding A/S („Grundfos” lub „my”/ „nas”/ „nasze”).

Opis Usług

Korzystając z Rozwiązań Cyfrowych, Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji i usług świadczonych przez firmę Grundfos.

W skład Rozwiązań Cyfrowych wchodzą: strona internetowa firmy Grundfos, aplikacje produktów firmy Grundfos i inne usługi cyfrowe, a także konta użytkowników tychże rozwiązań firmy Grundfos.

Niektóre Rozwiązania Cyfrowe mogą być dostępne tylko w wybranych państwach. Jedne Rozwiązania Cyfrowe mogą być dostępne nieodpłatnie, inne tylko odpłatnie lub nieodpłatnie, lecz w uzupełnieniu do usług odpłatnych; zastrzegamy sobie prawo do zmiany statusu Rozwiązania Cyfrowego w każdym czasie, lecz w żadnym wypadku Użytkownik nie będzie obciążany w związku z jakimikolwiek usługami bez odrębnego powiadomienia i informacji. Niektóre Rozwiązania Cyfrowe mogą wymagać odrębnego zakupu sprzętu komputerowego lub urządzeń umożliwiających funkcjonowanie Rozwiązań Cyfrowych.

Akceptacja warunków

Rozwiązania Cyfrowe świadczone na rzecz Użytkownika przez firmę Grundfos, w tym wszelkie aktualizacje, usprawnienia, nowe cechy itd. podlegają poniższym warunkom TOU. Firma Grundfos zastrzega sobie prawo do aktualizowania warunków TOU w każdym czasie bez powiadomienia Użytkownika. Aktualna wersja warunków TOU będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Uzyskując dostęp do Rozwiązań Cyfrowych lub korzystając z naszych stron internetowych w jakikolwiek sposób, Użytkownik zgadza się, aby wiązały go niniejsze warunki TOU.

Gdy Użytkownik uzyska dostęp do Rozwiązań Cyfrowych na podstawie oddzielnego kontraktu z firmą Grundfos („Kontraktu”), warunki Kontraktu będą nadrzędne w stosunku do niniejszych warunków TOU w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi warunkami.

Jeżeli chodzi o informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, patrz: nasza Polityka Prywatności. Gdy Użytkownik udostępnia lub zbiera dane osobowe strony trzeciej, np. pracownika, współpracownika lub klienta, Użytkownik potwierdza, iż ma prawo to robić, a ponadto odpowiada za przekazanie naszej Polityki prywatności takiej stronie trzeciej tam, gdzie ma to zastosowanie.

Wyłączenia odpowiedzialności

Firma Grundfos świadczy Rozwiązania Cyfrowe, jako usługę i – o ile nie zostało to inaczej określone w Kontrakcie – jedynie w celach informacyjnych, w wielu przypadkach nieodpłatnie. Użytkownik nie powinien działać w oparciu o informacje przekazywane w ramach Rozwiązań Cyfrowych bez uprzedniej osobistej konsultacji z firmą Grundfos. Rozwiązania Cyfrowe przeznaczone są tylko dla adresatów profesjonalnych, np. profesjonalnych firm monterskich. Chociaż dołożyliśmy starań, by informacje, programy i wszelkie inne usługi w ramach Rozwiązań Cyfrowych były możliwie jak najbardziej precyzyjne, w Rozwiązaniach Cyfrowych mogą wystąpić pomyłki lub pominięcia, za które wszelka odpowiedzialność zostaje wyłączona. Materiały i treści Rozwiązań Cyfrowych przekazywane są w takim stanie, w jakim się znajdują, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju.

Ani firma Grundfos, ani jej podmioty powiązane nie odpowiadają za uszkodzenia lub utratę sprzętu komputerowego, oprogramowania lub plików w wyniku użytkowania Rozwiązań Cyfrowych lub elementów pobranych z Rozwiązań Cyfrowych lub użytkowanych w ramach Rozwiązań Cyfrowych. W związku z tym firma Grundfos nie gwarantuje, iż Rozwiązania Cyfrowe lub usługi świadczone w ramach Rozwiązań Cyfrowych, czy to przez firmę Grundfos, czy też w imieniu firmy Grundfos (w tym pobrane programy darmowe), będą spełniać wymogi Użytkownika i będą działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bezbłędnie oraz że Rozwiązania Cyfrowe lub serwery wykorzystywane przez firmę Grundfos będą wolne od wirusów lub robaków, w pełni funkcjonalne i poprawne. Firma Grundfos stara się serwisować Rozwiązania Cyfrowe i ich funkcjonowanie, jednakże nie jest i nie może być odpowiedzialna za wady, jakie mogą zaistnieć w Rozwiązaniach Cyfrowych lub w ich funkcjonowaniu.

Firma Grundfos może dostarczać Użytkownikowi łącza do innych stron internetowych lub udostępniać mu aplikacje stron trzecich. Użytkownik będzie korzystał z takich stron internetowych i/lub aplikacji stron trzecich na swoje własne ryzyko.

O ile w Kontrakcie, materiałach sprzedażowych lub innych dokumentach oficjalnych firmy Grundfos nie wskazano wyraźnie inaczej, Rozwiązania Cyfrowe nie są odporne na usterki i nie zostały zaprojektowane, wyprodukowane lub przeznaczone do sterowania urządzeniami w środowiskach niebezpiecznych wymagających bezawaryjnego działania, np. do sterowania instalacjami jądrowymi, systemami nawigacji lotniczej lub systemami komunikacji, kontrolą ruchu lotniczego, urządzeniami bezpośrednio podtrzymującymi życie lub systemami uzbrojenia i sprzętem wojskowym, w których usterka Rozwiązania Cyfrowego mogłaby doprowadzić do zgonu, obrażeń cielesnych bądź poważnych zniszczeń fizycznych lub szkód dla środowiska.

W żadnym wypadku firma Grundfos i jej podmioty powiązane nie będą odpowiedzialne za szkody przypadkowe, pośrednie i odszkodowania retorsyjne.

Obowiązujące przepisy mogą nie zezwalać na wyłączenie pewnych gwarancji oraz ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich lub przypadkowych. Odpowiednio do powyższego, niektóre z powyższych ograniczeń lub wyłączeń mogą nie mieć zastosowania wobec Użytkownika. Niemniej jednak całkowita odpowiedzialność firmy Grundfos i jej podmiotów powiązanych będzie ograniczona lub wyłączona w zakresie, w jakim umożliwia to obowiązujące prawo, i w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność firmy Grundfos lub jej podmiotów powiązanych wobec Użytkownika nie przekroczy wysokości kwot, jeżeli takie będą, zapłaconych przez Użytkownika z tytułu korzystania z Rozwiązań Cyfrowych.

Konto Użytkownika oraz użytkowanie Rozwiązań Cyfrowych

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na jego koncie. Użytkownik zgadza się bezzwłocznie powiadomić firmę Grundfos o każdym nieuprawnionym użyciu konta Użytkownika oraz o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa. Firma Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku użycia jego hasła lub konta przez kogoś innego czy to za wiedzą, czy też bez wiedzy Użytkownika.

Firma Grundfos może ufać i będzie ufać, iż każda osoba, jaka posiada dostęp do konta Użytkownika, posiada również prawidłowe upoważnienie do działania w imieniu Użytkownika.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczanie i utrzymywanie wszelkich informacji lub danych, jakie mają być przekazywane przez Użytkownika do firmy Grundfos w celach związanych z Rozwiązaniami Cyfrowymi, np. danych kontaktowych, informacji umieszczanych na fakturach, zmian w pozwoleniach/ funkcjach itd., a także za zapewnienie poprawności takich informacji. Gdy Użytkownik będzie przekazywał informacje lub dane do firmy Grundfos w imieniu strony trzeciej lub w odniesieniu do niej lub będzie wykorzystywał Rozwiązania Cyfrowe do modyfikowania lub kalibrowania urządzeń bądź do wpływania na nie w inny sposób w imieniu strony trzeciej lub w odniesieniu do niej, będzie to robił tylko wówczas, gdy będzie posiadał odpowiednie upoważnienie do tego od rzeczonej strony trzeciej.

Użycie bezprawne lub zabronione prawem

Jednym z warunków użytkowania Rozwiązań Cyfrowych przez Użytkownika jest to, że Użytkownik nie będzie wykorzystywał Rozwiązań Cyfrowych w żadnym celu, który jest bezprawny lub zabroniony w niniejszych warunkach TOU. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Rozwiązań Cyfrowych w żaden sposób, który mógłby doprowadzić do uszkodzenia, wyłączenia lub przeciążenia serwera firmy Grundfos lub sieci podłączonej do serwera firmy Grundfos, bądź do zakłóceń w użytkowaniu Rozwiązań Cyfrowych przez inne strony. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Rozwiązań Cyfrowych, innych kont lub do serwera firmy Grundfos w drodze hakowania lub innymi środkami. Użytkownikowi nie wolno uzyskać ani podejmować prób uzyskania materiałów lub informacji za pomocą środków, które nie zostały mu celowo udostępnione w ramach Rozwiązań Cyfrowych.

Użytkownikowi nie wolno świadomie wprowadzać wirusów, trojanów, robaków lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Rozwiązań Cyfrowych w sposób, który może być uważany za zawierający – lub który rzeczywiście zawiera – treści nielegalne, obsceniczne, groźby, oszczerstwa, treści naruszające prywatność lub prawa własności intelektualnej, stanowiące spam bądź w inny sposób wyrządzające szkodę stronom trzecim lub budzące ich sprzeciw. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Rozwiązań Cyfrowych do celów reklamowych lub marketingowych inaczej niż zgodnie z Kontraktem.

Własność intelektualna i dane

Rozwiązania Cyfrowe i wszystkie elementy wchodzące w ich skład, w tym w szczególności karta graficzna, dane, oprogramowanie, teksty, logotypy Rozwiązań Cyfrowych, objęte są ochroną na mocy praw własności intelektualnej.

Firma Grundfos udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji na użytkowanie Rozwiązań Cyfrowych, jak określono dla każdego z Rozwiązań Cyfrowych. Użytkownikowi nie wolno kopiować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, deasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować żadnego z Rozwiązań Cyfrowych ani tworzyć dzieł pochodnych od żadnego z nich.

Firma Grundfos nie uzyska prawa własności do żadnych danych przekazywanych przez Użytkownika w ramach Rozwiązania Cyfrowego. W oparciu o Kontrakt, (jeżeli jest) oraz w inny sposób w oparciu o niniejsze warunki TOU, firma Grundfos uzyskuje: (i) niewyłączną, przenoszalną, obowiązującą na całym świecie, bezterminową, nieodwołalną i nieodpłatną licencję na użytkowanie danych Użytkownika w celu udostępniania Rozwiązania Cyfrowego; jak również (ii) niewyłączną, przenoszalną, obowiązującą na całym świecie, bezterminową, nieodwołalną, nieograniczoną i nieodpłatną licencję na użytkowanie danych anonimowych w jakimkolwiek celu.

Takie dane (nieosobowe) mogą obejmować: dane urządzeń dotyczące pomp, kotłów, systemów grzewczych i innych typów urządzeń bezpośrednio lub pośrednio zintegrowanych z Rozwiązaniami Cyfrowymi; dane urządzeń obejmują np.: numery seryjne urządzeń, przepływ i ciśnienie wody, odprowadzanie wody i ścieków, zużycie energii, temperaturę, inne dane dotyczące wykorzystania mocy produkcyjnych urządzeń lub dane z czujników, raporty o usterkach, status serwisowania, planowe wizyty serwisowe, logowania użytkowników itd.

Firma Grundfos posiada wszelkie prawa do Rozwiązań Cyfrowych oraz prawa z nich wynikające (w tym prawa własności intelektualnej), natomiast w przypadku, gdy takie prawa posiada Użytkownik, wówczas Użytkownik automatycznie dokonuje ich cesji na rzecz firmy Grundfos.

Każde inne użycie Rozwiązań Cyfrowych lub jednego z ich elementów stanowi naruszenie prawa chyba, że zostało wcześniej konkretnie upoważnione na piśmie przez firmę Grundfos.

Z zastrzeżeniem warunków każdego Kontraktu oraz warunków naszej Polityki Prywatności, firma Grundfos może, ale nie jest do tego zobowiązana, zatrzymać i użytkować dane Użytkownika przez rozsądny okres czasu, aby ułatwić wdrażanie i podnieść poziom użyteczności Rozwiązań Cyfrowych, jeżeli Użytkownik postanowi odnowić subskrypcję Rozwiązań Cyfrowych. Firma Grundfos może, w każdym czasie po zakończeniu/ wygaśnięciu Kontraktu lub po zakończeniu użytkowania Rozwiązań Cyfrowych przez Użytkownika, podjąć decyzję o usunięciu danych i zrobi to, jeżeli będzie do tego zobowiązana obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu Kontraktu Użytkownik może zwrócić się do firmy Grundfos o przekazanie mu kopii danych zgromadzonych w toku użytkowania Rozwiązań Cyfrowych przez Użytkownika. Firma Grundfos podejmie wówczas starania, aby przekazać mu taką kopię, ale nie będzie do tego zobowiązana chyba, że będzie do tego upoważniona obowiązującymi przepisami. Jeżeli firma Grundfos postanowi przekazać Użytkownikowi taką kopię, może uzależnić przekazanie jej od np. wypełnienia dalszych zobowiązań w zakresie poufności lub od zapłaty za roboczogodziny poświęcone na gromadzenie danych, o których tu mowa, itd.

SIM

Rozdział ten dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik otrzymuje lub wykorzystuje kartę SIM z łączem danych bezpośrednio lub pośrednio od firmy Grundfos.

Użytkownik może wykorzystywać łącze danych tylko do odbioru Rozwiązań Cyfrowych opisanych w Kontrakcie. Użytkownik nie będzie wykorzystywał łącza danych w sprzeczności ze zwyczajowymi sposobami ich użytkowania ani w sposób powodujący szkody lub inne niedogodności dla firmy Grundfos lub innych podmiotów. Przykłady zabronionego użycia są następujące: (i) próba uzyskania nieupoważnionego dostępu do podłączonych sieci lub zasobów komputerowych znajdujących się w sieci i infrastrukturze informatycznej; (ii) niszczenie, zniekształcanie lub nieupoważnione używanie informacji znajdujących się w sieciach lub systemach informatycznych dostarczonych przez dostawcę danych; (iii) wykorzystywanie łącza danych do wysyłania spamu pocztą elektroniczną; (iv) podejmowanie ataków na sieci lub systemy obliczeniowe; (v) rozprzestrzenianie wirusów komputerowych lub narażanie na szwank bezpieczeństwa informacji w Internecie; (vi) wykorzystywanie Rozwiązań Cyfrowych w sposób umożliwiający obniżenie jakości Rozwiązań Cyfrowych lub zakłócenie zdolności dostawcy do zapewnienia łącza danych lub wykorzystywanie łącza danych przez innych klientów i użytkowników.

Użytkownik nie będzie usuwał z urządzeń karty SIM, w których została ona zamontowana przez firmę Grundfos. Użytkownik będzie jednak mógł wymienić całą płytę PCB na zastępczą płytę PCB firmy Grundfos. Użytkownik zniszczy płytę PCB (w tym kartę SIM), która została wymieniona lub zwróci ją do firmy Grundfos.

Użytkownik poinformuje firmę Grundfos bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli stwierdzi lub będzie miał powody, by uważać, że jego łącze danych jest lub było używane przez nieupoważnioną do tego stronę trzecią.

Na mocy obowiązujących przepisów firma Grundfos może wykorzystywać łącze danych do sprawdzania, czy karta SIM jest aktywna, tzn. czy urządzenie pracuje w trybie online czy też offline, a także do przesyłania Użytkownikowi aktualizacji oprogramowania, jeżeli będzie do tego prawnie zobowiązana.

Kontrola eksportu

Użytkownik przyznaje, iż Rozwiązania Cyfrowe mogą być objęte przepisami o kontroli eksportu i sankcjach handlowych, w tym np. przepisami Unii Europejskiej, ONZ i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz że w związku z tym eksport, re-eksport, transfer, re-transfer i przesyłanie Rozwiązań Cyfrowych („eksport/ re-eksport”) może podlegać ograniczeniom. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów o kontroli eksportu i sankcjach handlowych podczas użytkowania Rozwiązań Cyfrowych i dysponowania nimi, w tym np. poprzez uzyskanie stosownej licencji eksportowej/ importowej, a także zgadza się nie udzielać dostępu do Rozwiązań Cyfrowych osobom i podmiotom objętym sankcjami. Rozwiązania Cyfrowe nie mogą być wykorzystywane do celów nuklearnych i militarnych/ zbrojeniowych ani w związku z nimi.

Odszkodowania

Użytkownik przejmie odpowiedzialność, zabezpieczy odszkodowanie oraz wniesie sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa przeciwko firmie Grundfos (w tym jej podmiotom powiązanym) z tytułu jakichkolwiek odpowiedzialności, roszczeń, strat i wydatków, w tym rozsądnych wynagrodzeń i kosztów adwokackich, w związku ze złamaniem niniejszych warunków TOU przez Użytkownika bądź wykorzystywaniem lub nadużywaniem Rozwiązań Cyfrowych przez Użytkownika.

Spory prawne

Niniejsze warunki TOU oraz wszelkie spory wynikające z użytkowania Rozwiązań Cyfrowych lub interpretacji warunków TOU podlegają prawu Danii, z wyłączeniem reguł rozstrzygania przepisów kolizyjnych. Wyłącznym miejscem rozsądzania wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków TOU lub związanych z nimi będzie Wysoki Trybunał Morski i Handlowy Danii [Maritime and Commercial High Court of Denmark].

Jeżeli prawa obowiązujące dla tych warunków będą w okresie późniejszym interpretowane lub zmieniane w taki sposób, że jedno lub kilka postanowień niniejszego Kontraktu utraci swoją skuteczność lub ważność, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

Postanowienia różne

Firma Grundfos zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub wypowiedzenia Rozwiązań Cyfrowych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez zawiadomienia. Firma Grundfos zastrzega sobie również prawo do zakończenia dostępu Użytkownika do Rozwiązań Cyfrowych i ich użytkowania przez Użytkownika, a także uprawnień dostępowych w roli administratora, należących do niego lub któregokolwiek z jego upoważnionych użytkowników, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez zawiadomienia. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, firma Grundfos może zawiesić lub wypowiedzieć dostęp Użytkownika do Rozwiązań Cyfrowych w każdym czasie w przypadku załamania któregokolwiek z warunków TOU przez Użytkownika.

Jeżeli firma Grundfos nie będzie egzekwować jakiegoś konkretnego zapisu, nie zrzeka się prawa do jego egzekwowania w terminie późniejszym. Jeżeli sąd stwierdzi, iż któryś z zapisów jest nieobowiązujący, nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, zapisy pozostałe pozostaną w mocy. Firma Grundfos może scedować niniejsze uzgodnienia, według własnego wyłącznego uznania, na każdą osobę prawną z Grupy Grundfos.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE – GO Replace and DBS Selection Tool

Jeżeli chodzi o konkretne Rozwiązania Cyfrowe „GO Replace” i „DBS Selection Tool”, Użytkownik zgadza się, że:

 • Celem tych Rozwiązań Cyfrowych jest proponowanie ewentualnej wymiany produktu na nowy produkt.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przedstawienie prawidłowych informacji w ramach Rozwiązań Cyfrowych przy składaniu propozycji. Użytkownikowi uświadamia się, że wszelkie nieprawidłowe informacje mogą mieć negatywny wpływ na rezultat propozycji.
 • Rozwiązanie Cyfrowe nie zmniejsza ani nie eliminuje zobowiązań Użytkownika do dokonywania jego własnych profesjonalnych ocen i wniosków, a jeżeli Użytkownik nie jest specjalistą, do uzyskania profesjonalnej ocena możliwości wymiany produktu istniejącego na produkt proponowany przez Rozwiązanie Cyfrowe, gdyż firma Grundfos nie ma wglądu do konkretnych systemów, np. kotłów, a w konsekwencji do podjęcia decyzji, czy wymiana proponowana w konkretnym systemie jest odpowiednia do przewidzianego celu. Proponowana wymiana urządzenia jest jedynie propozycją firmy Grundfos, opartą wyłącznie na danym urządzeniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę wymiany/ nowego urządzenia oraz za zapewnienie, że nowe urządzenie będzie dobrze pracować w istniejącym systemie, np. w kotle.
 • Użytkownik może być uważany za producenta systemu, jeżeli system uważany jest za nowy w wyniku wymiany urządzenia. W konsekwencji Użytkownik może podlegać obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności lub dokumentu podobnego z mocy obowiązujących przepisów.
 • Urządzenie może wymienić/ zainstalować tylko profesjonalna firma montażowa.


Dodatkowo, w przypadku narzędzia „GO Replace” obowiązują następujące postanowienia:

 • W ramach procesu wymiany Użytkownik nie może przerabiać ani w inny sposób zmieniać konstrukcji zintegrowanego systemu (np. kotła, układu ogrzewania słonecznego itd., który zawiera zintegrowaną pompę przewidzianą do wymiany).
 • Użytkownik nie może inicjować wymiany i musi się z niej wycofać wówczas, gdy istniejący kabel zasilający pompy w zintegrowanym systemie jest za krótki lub gdy kabel zasilający ma być poprowadzony w sposób zagrażający bezpieczeństwu instalacji.
 • Przed wymianą Użytkownik musi sprawdzić, czy zainstalowany jest właściwy wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB).

W zakresie, w jakim Użytkownik decyduje się na uzyskanie dostępu do narzędzi „GO Replace” i „DBS Selection Tool” oraz korzystanie z nich, Użytkownik robi to ze swojej własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów, w tym, lecz bez ograniczeń, przepisów lokalnych.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE – GO Balance

Jeżeli chodzi o konkretne Rozwiązanie Cyfrowe „GO Balance”, Użytkownikowi uświadamia się, co następuje:

 • Jeżeli chodzi o pompy ALPHA 2 firmy Grundfos wyprodukowane przed 1 czerwca 2018 r., pompy UPM3 LIN wyprodukowane po 1 marca 2019 r. oraz Pompy ALPHA 3 firmy Grundfos wyprodukowane przed 1 sierpnia 2018 r., Rozwiązanie Cyfrowe jest w pełni funkcjonalne tylko wraz z oddzielnie zakupionym modułem komunikacyjnym MI401 ALPHA Reader. Informacje w sprawie sprzedaży modułu MI401 ALPHA Reader dostępne są pod adresem: www.grundfos.com. Instrukcja wejść / wyjść dotycząca konfiguracji Rozwiązania Cyfrowego i modułu MI401 ALPHA Reader zawarta jest w instrukcji modułu MI401 ALPHA Reader.
 • Jeżeli chodzi o pompy ALPHA 3 firmy Grundfos wyprodukowane po 1 sierpnia 2018 r., Rozwiązanie Cyfrowe można wykorzystywać z pompą ALPHA 3 firmy Grundfos z wbudowanym radiem Bluetooth.

Ponadto, Użytkownik zgadza się, że:

 • Celem Rozwiązania Cyfrowego jest przeprowadzenie równoważenia hydraulicznego z sugerowanym rezultatem równoważenia hydraulicznego.
 • Ponieważ firma Grundfos nie ma wglądu do konkretnych systemów grzewczych, Rozwiązanie Cyfrowe nie zmniejsza ani nie eliminuje zobowiązań Użytkownika do dokonywania swoich własnych profesjonalnych ocen i wniosków w związku z równoważeniem hydraulicznym.
 • Informacje (w tym również np. informacje odnoszące się do systemu, zapewniane w ramach Rozwiązania Cyfrowego na temat sposobu uruchamiania trybu równoważenia w systemie, dostarczane w Rozwiązaniu Cyfrowym przez producenta urządzeń kompatybilnych), dane, przypomnienia i ostrzeżenia itd. przekazywane w ramach Rozwiązania Cyfrowego, stanowią jedynie propozycję firmy Grundfos w formie wskazówek mających na celu przyjście Użytkownikowi z pomocą w wykonywaniu równoważenia hydraulicznego i nie należy ich uważać za wyczerpujące.
 • Za przeprowadzenie równoważenia hydraulicznego oraz zapewnienie prawidłowego doradztwa w związku z równoważeniem hydraulicznym odpowiada wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest również wyłącznie odpowiedzialny za uruchamianie i wyłączanie automatycznych zaworów przelewowych, jeżeli są, a także za ustawienie właściwych wartości zadanych na automatycznych zaworach przelewowych.
 • Rozwiązanie Cyfrowe może być użytkowane tylko przez profesjonalną firmę monterską.

W zakresie, w jakim Użytkownik decyduje się na uzyskanie dostępu do Rozwiązań Cyfrowych oraz na ich użytkowanie, Użytkownik robi to ze swojej własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujące przepisów, w tym, lecz bez ograniczeń, przepisów lokalnych.