OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSD)

I.    Zakres zastosowania

1.    Ogólne warunki sprzedaży i/lub dostawy, zwane dalej: „OWSD”, określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i/lub dostawy towarów oferowanych przez GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Klonowa 23, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029384, o kapitale zakładowym w wysokości 8.197.000 zł, o numerze NIP 7781016783, zwanej dalej: „Sprzedawcą”.
2.   OWSD są doręczane Kupującemu, w formie papierowej lub elektronicznej (e-mail) na wskazany adres mailowy. OWSD są również opublikowane na stronie internetowej Sprzedawcy www.grundfos.pl, gdzie Kupujący może się z nimi zapoznać. Kupujący może także bezpłatnie pobrać, ze strony Sprzedawcy aktualne OWSD w wersji elektronicznej (tj. pliku pdf).
3.   Odmienne warunki, a także dodatkowe porozumienia ważne są tylko wtedy, jeśli zostaną potwierdzone przez Sprzedawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.   Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z OWSD. Kupujący oświadcza, że akceptuje OWSD i nie wnosi w stosunku do ich treści żadnych zastrzeżeń.
 

II.   Zmiany OWSD

1.    Skuteczność zmiany OWSD zależy od:
a)   zawiadomienia Kupującego przez Sprzedawcę o zmianach w formie pisemnej bądź mailowej poprzez doręczenie Kupującemu zmienionych OWSD w formie pisemnej (papierowej) lub elektronicznej (e-mail) na wskazany adres mailowy
b)   umieszczenia zmienionych OWSD na stronie internetowej Sprzedawcy.
2.    W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w treści OWSD następujących po chwili zawarcia konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy, a w trakcie jej realizacji, zastosowanie będą miały postanowienia OWSD w brzmieniu dotychczasowym.
3.    Pkt I ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 

III.  Zamówienia towarów – postanowienia ogólne

1.   Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe stanowią zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy chyba, że z ich treści jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do określonego kontrahenta.
2.   Wszelka korespondencja pomiędzy stronami, poprzedzająca złożenie przez Kupującego zamówienia, w tym wszelkie modyfikacje czy zapytania Kupującego poprzedzające złożenie zamówienia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą skutkować powstaniem zobowiązania do sprzedaży towarów.
3.   Składane przez Sprzedawcę oferty handlowe i inne informacje na temat oferowanych przez niego produktów nie stanowią podstawy zawarcia umowy. Złożone na ich podstawie zamówienia każdorazowo wymagają potwierdzenia Sprzedawcy. Sprzedawca nie będzie związany złożonymi przez siebie oświadczeniami, w których pojawią się oczywiste pomyłki dotyczące np. błędnie określonej waluty lub innych kwestii, których dotyczą oferty, potwierdzenia zamówień lub rachunki.
4.   Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania przyjęcia lub realizacji zamówienia na podstawie konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy wymagalnych wierzytelności, związanych z realizacją konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy. Kupujący, w celu realizacji zamówienia, zobowiązany jest uiścić wymagalne wierzytelności oraz podjąć czynności zmierzające do wyjaśnienia przyczyn wstrzymania przyjęcia zamówienia.
5.   Kupujący ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o rezygnacji w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę terminu dostawy lub wpływu zamówienia, lecz nie później niż do godz. 14.00 następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
6.   W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia po upływie terminu określonego w ust. powyżej, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty 100 % wartości brutto zamówienia. Niezależnie od tego Sprzedawca może dochodzić od Kupującego odszkodowania przewyższającego wysokość w/w wartości zamówienia. W szczególności Sprzedawca może żądać pokrycia przez Kupującego kosztów związanych z uruchomieniem realizacji zamówienia (zakup materiału, uruchomienie produkcji, zamówienie towaru w firmie trzeciej itp.).
7.   Strony mogą w konkretnym przypadku indywidualnie uzgodnić w formie pisemnej inne niż przewidziane w ust. 5 i 6 powyżej warunki rezygnacji z zamówienia.


IV.  Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę – zawarcie umowy

1.    Towary będą dostarczane przez Sprzedawcę na podstawie zamówień Kupującego składanych w formie pisemnej, potwierdzanych każdorazowo przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zamówieniu. Towary mogą być także dostarczane na podstawie zamówień Kupującego składanych w formie elektronicznej, potwierdzanych każdorazowo przez Sprzedawcę w tej samej formie, pod warunkiem uprzedniego pisemnego porozumienia Stron w tym przedmiocie.
2.    Zamówienie będzie obowiązywało z chwilą porozumienia się stron co do wszelkich istotnych elementów sprzedaży i/lub dostawy, w tym w szczególności co do: asortymentu towarów, ceny sprzedaży lub dostawy, formy płatności oraz daty i miejsca sprzedaży lub dostawy.
3.    Zamówienia zawierać muszą w swej treści: numer własny, adres płatnika, adres dostawy, typ zamawianego produktu, numer katalogowy zamawianego produktu wg. nomenklatury Sprzedawcy, ilość zamawianych sztuk, a przede wszystkim numer oferty Sprzedawcy.
4.    Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli Sprzedawca prześle potwierdzenie zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z zastrzeżeniem, że gdy nie jest możliwe potwierdzenie terminu dostawy w ciągu 5 dni roboczych ze względu na typ zamawianego produktu, Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający wpływ zamówienia. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie określony przez Sprzedawcę odrębnie. Z chwilą powiadomienia Kupującego o terminie dostawy (realizacji zamówienia) następuje przyjęcie zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5.    Kupujący ma prawo nie zaakceptować wskazanego przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 4, terminu dostawy, poprzez niezwłoczne złożenie Sprzedawcy oświadczenia nie później niż do godz. 14.00 następnego dnia roboczego po powiadomieniu Kupującego przez Sprzedawcę o terminie realizacji zamówienia. Wówczas umowę sprzedaży i/lub dostaw uważa się za niezawartą. Jednakże po bezskutecznym upływie terminu do złożenia oświadczenia przez Kupującego, strony wiąże umowa o treści określonej w potwierdzeniu wpływu zamówienia przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem terminu dostawy wskazanego przez Sprzedawcę.  
6.    Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę musi zawierać numer zamówienia Kupującego, specyfikację zamówionych towarów, termin realizacji oraz miejsce dostawy.
7.    W przypadku braku potwierdzenia Kupujący powinien przesłać monit. W przypadku braku monitu w terminie 3 dni od daty upływu 5 - dniowego terminu na potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia, uznaje się, że potwierdzenie zostało dostarczone.


V.   Dostawa towaru

1.   Sprzedawca dostarczy Kupującemu towar na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu i terminie zgodny z zawartą umową sprzedaży i/lub dostawy (zgodnym z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę).
2.   Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć towar w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w danym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
3.   Odbiór Towarów przez Kupującego nastąpi w dniu dostawy.
4.   Towar zostanie dostarczony za pośrednictwem przewoźnika (spedytora, własnymi środkami transportu) na koszt i ryzyko Sprzedawcy albo Kupujący dokona odbioru towaru we własnym zakresie na swój koszt i ryzyko, o czym poinformuje Sprzedawcę w zamówieniu.
5.   Jeżeli wartość pojedynczego zamówienia dla jednego miejsca dostawy będzie mniejsza lub równa 400 EUR netto, Sprzedawca pobiera dodatkową opłatę w kwocie 30 EUR netto.
6.   Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych, chyba że Kupujący dokona zastrzeżenia, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, że dostawa zamówionego towaru ma obejmować jednorazowo całość asortymentu objętego zamówieniem.
7.   Sprzedawca ma prawo wstrzymania się z realizacją zamówienia oraz dostawą towarów, jeżeli Kupujący zalega z zapłatą w części przynajmniej jednej faktury z tytułu zawartej umowy sprzedaży i/lub dostawy. W przypadku uregulowania zaległości przez Kupującego, Sprzedawca dostarczy Kupującemu towary w możliwie najszybszym terminie.
8.   W przypadku zaistnienia opóźnienia w zapłacie danej faktury z tytułu zawartej umowy sprzedaży i/lub dostawy, Kupujący może zostać obciążony wszelkimi wynikającymi z tytułu opóźnienia kosztami, w szczególności kosztami magazynowania.
9.   Z chwilą odebrania towarów na Kupującego przejdzie niebezpieczeństwo przypadkowej utraty czy uszkodzenia towarów, a także wszystkie koszty i ciężary związane, w szczególności z przechowywaniem towarów.
 

VI.  Zgodność dostawy.

1.   Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar według ilości, jakości i w asortymencie zgodnym z zawartą umową sprzedaży i/lub dostawy (zgodnym z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w dostawie niewielkich korekt asortymentu w stosunku do treści złożonego zamówienia pod warunkiem, że zmiany te nie będą istotne. Przyjmuje się, że zmiany nie są istotne jeżeli są korzystne dla Kupującego. Kupującego obciąża dowód, że zmiany są dla niego niekorzystne.
2.   Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy.
3.   Jeżeli przed wydaniem towaru okaże się, że towar lub jego opakowanie doznały ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik i Kupujący ustalają niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
4.   Uszkodzenia, zniszczenia, braki ilościowe lub inne zewnętrznie widoczne nieprawidłowości w przesyłce powinny być wpisane do listu przewozowego w chwili otrzymania dostawy, w obecności przewoźnika i za jego potwierdzeniem.
5.   Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Kupującego, a jeżeli odmawia on udziału w ww. ustaleniach, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
6.   Kupujący zobowiązuje się zgłosić w formie pisemnej Sprzedawcy wszelkie niezgodności w dostawie towaru w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia dostawy. Jeśli przesyłkę odebrano bez dających się zauważy z zewnątrz usterek, wskazujących na jej uszkodzenie, a okoliczności te stwierdzono dopiero przy rozpakowaniu przesyłki, zauważone nieprawidłowości należy zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od daty odbioru towaru.
7.   Zgłoszenie przesłane Sprzedawcy powinno odpowiadać wymogom formalnym i w szczególności zawierać: datę reklamacji, nazwę klienta i jego numer, datę przyjęcia reklamowanej przesyłki, numer i datę faktury której dotyczy reklamacja, numer i datę zamówienia, którego dotyczy reklamacja, nazwę spedytora i numer listu przewozowego, numer katalogowy, jego nazwę oraz dane dotyczące rozbieżności pomiędzy fakturą/listem przewozowym i stanem faktycznym. Do zgłoszenia muszą zostać dołączone następujące dokumenty: kopia listu przewozowego wraz z protokołem potwierdzającym niezgodność dostawy oraz numer wz/faktury.
8.   Zgłoszenia spóźnione lub nadane bez wymaganej formy pozostawione będą bez rozpatrzenia i nie będą uwzględniane.
9.   Jeżeli w toku ustaleń, o których mowa powyżej, zostaną stwierdzone, powstałe na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca wady:
a)   nadające się do usunięcia – Kupujący dokona odbioru poszczególnych towarów, a Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie w terminie 14 dniroboczych,
b)   nienadające się do usunięcia – Kupujący może żądać od Sprzedawcy dostarczenia towarów wolnych od wad, wyznaczając mu w tymcelu 45-dniowy termin, a po jego bezskutecznym upływie może żądać stosownego obniżenia ceny.
10.    W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze lub nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towarów, Kupujący może zostać obciążony wszelkimi wynikającymi z opóźnienia kosztami, w szczególności Sprzedawcy przysługiwać będzie uprawnienie do oddania rzeczy na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego oraz naliczenia Kupującemu opłat za magazynowanie lub przechowanie towarów. Jeżeli Sprzedawca poniósł koszty transportu, w przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego, ma prawo żądać ich zwrotu od Kupującego.
11.    Jeżeli Sprzedawca dostarczy towary w większej ilości, niż zostało to określone w umowie, Kupujący może przyjąć dostawę i uiścić obok ceny za towary także cenę nadwyżki lub odmówić odebrania nadwyżki towarów.
12.    Towary zostaną dostarczone Kupującemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu i umożliwiającym swobodny załadunek i rozładunek.


VII. Ceny i zapłata.

1.   Ceny towarów ustala się w oparciu o ceny katalogowe netto Sprzedawcy lub przygotowaną przez Sprzedawcę ofertę handlową. Ceny zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących w dniu dokonania sprzedaży przepisów prawa.
2.   Sprzedawca w celu zawarcia konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy zastrzega sobie prawo żądania dokonania przedpłaty w wysokości oraz w terminie indywidulanie uzgodnionym z Kupującym.
3.   Wszelkie rabaty, upusty i bonifikaty udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń Stron dokonanych na piśmie.
4.   W przypadku, gdy Sprzedawca posługuje się cenami katalogowymi lub ofertami sprzedaży wyrażonymi w walucie obcej, zapłata za towar nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę w złotych polskich wg średniego kursu danej waluty w NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
5.   Faktury są wystawiane w dniu wysyłki towaru do Kupującego i płatne według indywidualnie uzgodnionych warunków.
6.   Strony dopuszczają możliwość sukcesywnego dokonywania zapłaty na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Sprzedawcę.
7.   Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Przy dokonywaniu płatności należy powoływać się na numer Kupującego (klienta) i numer faktury. W przypadku wątpliwości płatności będą księgowane na poczet najstarszej należności.
8.   W przypadku opóźnienia w zapłacie będą naliczane odsetki ustawowe.
9.   Opóźnienie powyżej 5 dni w płatności należności na rzecz Sprzedawcy, powstałych w związku z zawarciem konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy, a wynikających z danej faktury VAT, powoduje natychmiastową wymagalność pozostałych faktur VAT wystawionych uprzednio w związku z realizacją danej transakcji sprzedaży na rzecz Kupującego.
10.    Kupujący nie ma prawa dokonywania potrącenia jakichkolwiek wierzytelności względem Sprzedawcy z należnościami z tytułu zapłaty ceny, chyba że Sprzedawca wyraził pisemną zgodę na dokonanie potrącenia.
11.    Sprzedawca zastrzega sobie własność towarów do czasu uiszczenia przez Kupującego całej ceny.
12.    Kupujący będzie prowadził dalszą sprzedaż towarów stanowiących jego własność, a zakupionych od Sprzedawcy, we własnym imieniu i na własny rachunek.


VIII.    Odpowiedzialność

1.   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę z winy umyślnej, w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, czy w wyniku użycia przez Kupującego towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
2.   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje lub powierza wykonanie obowiązków wynikających z konkretnych umów sprzedaży i/lub dostawy, wyłącznie w granicach określonych w ust. 1 powyżej.
3.   Strony zgodnie postanawiają, iż wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4.   Zmiana towaru przez Kupującego i wszelkie znakowanie specjalne mające stanowić znak pochodzenia klienta lub osoby trzeciej, względnie mogące budzić wrażenie, że jest to wyrób specjalny, jest niedozwolone i skutkować będzie zapłatą przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 20 % wartości zamówienia, z zastrzeżeniem, iż Sprzedawca może domagać się odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej z tego tytułu kary umownej.


IX.  Formy zabezpieczenia

1.   Sprzedawca, w zależności od wysokości zamówienia w ramach konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy, ma prawo uzależnić zawarcie konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy od udzielenia przez Kupującego stosownego zabezpieczenia, co najmniej do wysokości złożonego zamówienia, w szczególności w formie:
a)   weksla in blanco, dla którego zostanie sporządzona deklaracja wekslowa,
b)   gwarancji bankowej.
2.   Weksel in blanco zostanie wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową.
3.   Sprzedawca, w zależności od wysokości zamówienia w ramach konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy, może żądać udzielania poręczenia weksla in blanco, o którym mowa w ust. 1 lit. a – powyżej.
4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia dotyczącego konkretnej transakcji na podstawie odrębnego pisemnego porozumienia zawartego z Kupującym pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy. Oświadczenie o odstąpieniu Sprzedawca złoży Kupującemu w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnego wezwania do zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Porozumienie może być zawarte zarówno przed zawarciem konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy, jak i w trakcie jej realizacji, w szczególności w przypadkach:
a)   naruszenia przez Kupującego postanowień konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy lub konkretnej umowy sprzedaży, w szczególności poprzez opóźnienie w płatnościach bądź w odbiorze zamówionych towarów,
b)   powzięcia uprawdopodobnionej informacji o nierzetelności handlowej Kupującego, w szczególności informacji o jego sytuacji finansowej, mogących z uwagi na fakt wzajemnej współpracy narazić na straty Sprzedawcę.


X.   Warunki gwarancji

1.    Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń stron w ramach konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy okres gwarancji na zakupione towary wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy pod warunkiem ich montażu przez Autoryzowany Serwis Sprzedawcy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy gwarancyjnej. Ewentualna przedłużona gwarancja nie obejmuje elementów normalnie zużywających się.
2.    Warunkiem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego dokumentu zakupu lub potwierdzonej karty gwarancyjnej. Ponadto w przypadku pomp typu NK-E, NKG, NKF, HS i HSEF warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego protokołu uruchomienia pomp sporządzonego przez Autoryzowany Serwis Sprzedawcy. W przypadku przedłużenia gwarancji warunkiem realizacji roszczeń jest okazanie dokumentu zakupu lub umowy ze Sprzedawcą przedłużającej gwarancję.
3.    Ochrona gwarancyjna obejmuje produkty Sprzedawcy eksploatowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    W okresie gwarancyjnym Sprzedawca usunie usterki, których przyczyny wynikają bezpośrednio z wad materiałowych lub produkcyjnych sprzedanego towaru.
5.    Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić Autoryzowanemu Serwisowi Sprzedawcy, wskazując ich rodzaj i dane teleadresowe Kupującego. Wykaz Autoryzowanych Serwisów Sprzedawcy umieszczony jest na stronie internetowej Sprzedawcy www.grundfos.pl.
6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego pisemnego zgłoszenia wraz z urządzeniem. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych termin do ustosunkowania się do żądań Kupującego wskazany w zdaniu poprzednim rozpocznie swój bieg od dnia następującego po dniu, w którym Sprzedawca na skutek zawiadomienia Kupującego, faktycznie przystąpi do badania usterki. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany będzie do umożliwienia Sprzedawcy wykonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich usunięcia.
7.    Usterki uznane przez Sprzedawcę (Autoryzowany Serwis Sprzedawcy) za objęte obowiązkiem naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez wymianę wadliwych części lub wymianę kompletnego towaru na wolny od wad, w terminie do 14 dni od daty zgodnej z ust. 6 – powyżej, poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę (Autoryzowany Serwis Sprzedawcy) o uznaniu i sposobie usunięcia usterki. W szczególnych przypadkach, termin usunięcia usterki może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub wady ewentualnie typ towaru.
8.    Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy dokona wyborumiejsca realizacji usług gwarancyjnych, mając na uwadze względy technologiczne, ekonomiczne i logistyczne.
9.    Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy realizują świadczenia gwarancyjne wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przypadających w danym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. W wypadku konieczności wykonania świadczeń gwarancyjnych w dni ustawowo wolne od pracy, koszty dojazdu i robocizny ponosi Kupujący.
10.   Obowiązek świadczeń gwarancyjnych powstanie pod warunkiem, że zakupiony towar został dobrany, zamontowany i eksploatowany zgodnie z wytycznymi określonymi w katalogach i instrukcjach Sprzedawcy, oraz zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektromechanicznych.
11.   Gwarancja na towar wygasa, jeżeli naprawy lub inne ingerencje w dane urządzenie nie były przeprowadzone bezpośrednio przez pracowników serwisu Sprzedawcy lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy czynności eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.
12.   Wszelkie porozumienia i oświadczenia Stron związane z realizacją uprawnień wynikających z roszczeń gwarancyjnych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13.   Warunki gwarancji wraz z kartą gwarancyjną są opublikowane na stronie internetowej Sprzedawcy: www.grundfos.pl, gdzie Kupujący może się z nimi zapoznać.


XI.  Zwrot towaru

1.    Zwrot towaru, spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego odnośnie rodzaju lub ilości zamówionych towarów będzie przyjmowany i rozpatrywany jedynie w przypadku pisemnego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i jedynie po wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie zwrotu, z zastrzeżeniem, że nie jest możliwy zwrot towarów po upływie 18 miesięcy liczonych od daty ich produkcji.
2.   Zwrot towarów przyjmowany jest w cenie sprzedaży, z tym że Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do żądania zapłaty (w tym do dokonania potrącenia z otrzymanej ceny) w wysokości 40% wartości netto zwracanych towarów, o ile strony nie ustalą inaczej.
3.  Dostawa zwracanego towaru do magazynu Sprzedawcy następuje na koszt Kupującego. Zwrot jest możliwy, jeżeli towar jest nieużywany, nieuszkodzony oraz w oryginalnym opakowaniu.

XII. Skuteczność, forma oświadczeń, określenie prawa właściwego.
1.   W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych OWSD z jakichkolwiek przyczyn nie znalazły zastosowania lub byłyby nieskuteczne, nie narusza to skuteczności postanowień pozostałych.
2.   Strony zgodnie oświadczają, iż w razie sprzeczności postanowień OWSD z postanowieniami konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy, znaczenie rozstrzygające mają postanowienia ww. umów. W zakresie nieuregulowanym bezpośrednio w Umowie, stosuje się odpowiednio zapisy zawarte w OWSD.
3.   Wszelkie porozumienia, oferty handlowe, zamówienia, potwierdzenia, zmiany i inne ustalenia dokonywane przez Strony wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Strony dokonały odmiennych postanowień w formie pisemnego porozumienia.
4.   Prawem właściwym dla stosowania i interpretacji postanowień niniejszych OWSD jest prawo polskie.
5.   Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć ze stosunków prawnych, do których zastosowanie mają niniejsze OWSD, jest Sąd Powszechny w Poznaniu.