REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„KUP POMPĘ COMFORT BA LUB COMFORT BDT I ODBIERZ KOSZULKĘ TERMICZNĄ”


§ 1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich realizowana jest akcja promocyjna pod nazwą „KUP POMPĘ COMFORT BA LUB COMFORT BDT I ODBIERZ KOSZULKĘ TERMICZNĄ” (dalej jako: „Akcja Promocyjna”), a także prawa i obowiązki jej Organizatora oraz Uczestników Akcji.

1a.  Celem Akcji Promocyjnej jest promocja i reklama produktów marki Grundfos.

2.     Organizatorem Akcji Promocyjnej jest „Grundfos Pompy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie przy ul. Klonowej 23 (62-081 Przeźmierowo), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029384,
NIP: 7781016783, REGON: 630249980, kapitał zakładowy w wysokości 8.197.000,00 zł („Organizator”).

3.     Pod pojęciem „Partnera” należy rozumieć każdy podmiot prawa prywatnego wskazany
w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.     Uczestnikiem Akcji Promocyjnej („Uczestnikiem Akcji”) może być podmiot, który:

4.1.   prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i w ramach tej działalności wykorzystuje lub zamierza wykorzystać pompy marki Grundfos,

4.2.   nie jest pracownikiem Partnera, ani jego małżonkiem, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, ani osobą pozostającą z takim pracownikiem w stosunku przysposobienia,

4.3.   we własnym imieniu i bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nabywa pompy marki Grundfos, przy czym nabycie pomp marki Grundfos musi nastąpić od któregokolwiek z Partnerów,

4.4.   świadczy usługi instalacji pomp, o których mowa w punkcie 4.3,

4.5.   nie jest pracownikiem Organizatora Akcji Promocyjnej ani osobą pozostającą z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym,

4.6.   akceptuje niniejszy Regulamin.

5.     Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być również podmiot, który:

5.1. jest osobą fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który jest pracownikiem podmiotu, do którego odnosi się ust. 4,

5.2.  akceptuje niniejszy Regulamin.

6.     Akcją Promocyjną objęte są pompy zakupione w okresie od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji Promocyjnej w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku wyczerpania puli nagród, o których mowa w § 2 pkt 5. Organizator zastrzega sobie również prawo do przedłużenia okresu trwania Akcji Promocyjnej. Przedwczesne zakończenie Akcji Promocyjnej lub jej przedłużenie nie wymaga podania przez Organizatora jakiegokolwiek uzasadnienia.

7.     Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski, a udział w niej jest całkowicie dobrowolny.

8.     Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie).

 

§ 2 Warunki uczestnictwa i zasady Akcji Promocyjnej

 

1.     Uczestnik Akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik Akcji, wypełniając formularz rejestracji dotyczący udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz spełnia wymogi Regulaminu stawiane Uczestnikom Akcji.

2.     Na potrzeby udziału w Akcji Promocyjnej bierze się pod uwagę wyłącznie następujące pompy („Towary”):

2.1.   COMFORT 15-14 BDT PM nr katalogowy: 99812350,

2.2.   COMFORT 15-14 BXDT PM nr katalogowy: 99831281,

2.3.   COMFORT 15-14 BA PM nr katalogowy: 97916757,

2.4.   COMFORT 15-14 BXA PM nr katalogowy: 97916749.

3.     Zakup pomp, o których mowa w punkcie 2 nastąpić musi u Partnera, w sposób określony w §1 pkt 4.3 Regulaminu.

4.     Za udział w Akcji Promocyjnej Organizator ustanawia dla Uczestnika Akcji nagrodę w postaci koszulki termicznej – w miarę dostępności rozmiarów („Nagroda”). Warunkiem otrzymania Nagrody jest zarejestrowanie zakupu określonego Towaru na stronie internetowej Organizatora https://grundfos.pl/promocja-comfort. Każdy zarejestrowany zakup Towaru uprawnia do otrzymania jednej Nagrody. Podczas rejestracji zakupu należy wskazać jedną zakupioną pompę (Towar). Jednorazowy zakup większej liczby Towarów uprawnia do otrzymania odpowiednio większej liczby Nagród, z tym zastrzeżeniem, że każdy Towar musi zostać zarejestrowany osobno oraz że Uczestnik Akcji wymieniony w § 1 ust. 5 Regulaminu nie może otrzymać więcej niż dwóch Nagród. Jeżeli Uczestnik Akcji wskaże rozmiar Nagrody, który nie jest już dostępny w ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji ma prawo do wyboru innego rozmiaru lub do rezygnacji z Nagrody. W przypadku wyczerpania się Nagród w określonym rozmiarze Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji, celem ustalenia innego dostępnego rozmiaru. Rezygnacja z Nagrody nie rodzi po stronie Organizatora żadnych zobowiązań względem Uczestnika Akcji. 

5.     Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi:454 szt. Akcja Promocyjna trwa do wyczerpania zapasów. Po wyczerpaniu puli dostępnych Nagród, kolejne nie będą przyznawane. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów, zgodnie z kolejnością spełniania warunków uprawniających do przyznania Nagród.

6.     Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi Akcji przez Organizatora pod warunkiem:

6.1.   dostępności Nagrody w ramach limitu, o którym mowa w pkt 5 (decyduje kolejność zgłoszeń);

6.2.   dokonania zakupu Towaru u Partnera, w okresie od 1 września 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w sposób określony w §1 pkt 4.3 – przy czym jako datę zakupu należy rozumieć datę wskazaną na odnośnej fakturze;

6.3.   zgłoszenia się przez Uczestnika Akcji Organizatorowi do dnia 31 stycznia 2024 roku poprzez zarejestrowanie zakupu na stronie internetowej Organizatora https://promotion.grundfospremium.com/,

6.4.   przedstawienia Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w punkcie 6.3. powyżej:

6.4.1. dowodu zakupu Towaru u Partnera, zgodnie z warunkami Akcji Promocyjnej,

6.4.2. dowodu zapłaty za zakupiony Towar;

6.5.   spełnienia przez Uczestnika Akcji pozostałych warunków określonych niniejszym Regulaminem;

7.     Wysyłka Nagród nastąpi w terminie 14 dni od zarejestrowania zakupu na stronie internetowej Organizatora lub w terminie 14 dni od dnia ustalenia z Uczestnikiem Akcji innego rozmiaru Nagrody niż wskazany w formularzu.

8.     Towary nabyte przez Uczestnika Akcji w ramach Akcji Promocyjnej nie podlegają jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem uprawnień przewidzianych w ramach umowy sprzedaży, na mocy której Uczestnik Akcji nabył określoną pompę.

9.     Zwrot Towaru, na podstawie którego otrzymano Nagrodę, rodzi po stronie Uczestnika Akcji obowiązek zwrotu Nagrody.

 

§ 3 Dodatkowe postanowienia

 

1.     Nagroda zostanie wydana Uczestnikom Akcji wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Uczestnicy Akcji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

2.     W stosunku do Uczestników Akcji będących przedsiębiorcami Organizator informuje, że nagroda może stanowić przychód Uczestnika Akcji, który powinien zostać samodzielnie wykazany i opodatkowany na wybranych przez Uczestnika Akcji zasadach opodatkowania. W stosunku do Uczestników Akcji będących konsumentami – wartość otrzymanych Nagrody objęta jest zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

3.     W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik Akcji działał w celu uzyskania nagrody w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Akcji z udziału w Akcji Promocyjnej i żądania zwrotu przez niego wszelkich przekazanych mu Nagród lub zwrotu ich równowartości.

 

§ 4 Reklamacje

 

1.     Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją Promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres: aszyszka@grundfos.com, nie później niż w terminie 14 dni od daty wystąpienia niezgodności (do zachowania terminu wystarczy wysłanie reklamacji przed jego upływem).

2.     Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Akcji.

3.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Akcji oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny składania reklamacji.

4.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczające jest wysłanie przez Organizatora przed jego upływem odpowiedzi na reklamację na piśmie na adres Uczestnika Akcji lub drogą mailową na adres podany przez niego w Deklaracji. 

 

§ 5 Dane osobowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”), Organizator informuje, że:

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator, tj. „Grundfos Pompy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie przy ul. Klonowej 23 (62-081 Przeźmierowo), („Administrator”). W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem e-mail: [dataprivacy@grundfos.com] lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

2.     Dane osobowe Uczestników Akcji zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w celu przekazania nagrody oraz ewentualnego rozliczenia należnego z tytułu uzyskania nagrody podatku dochodowego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.     Podanie danych osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.     Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane na potrzeby prowadzonej Akcji Promocyjnej będą przetwarzane do czasu zakończenia Akcji Promocyjnej, a po tym okresie dla celów rozliczeń i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wobec Administratora.

5.     W celu realizacji Akcji Promocyjnej Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem przy Akcji Promocyjnej.

6.     Uczestnik Akcji ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7.     Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Udostępnione przez Uczestnika Akcji dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1.     Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (ul. Klonowa 23; Baranowo; 62-081 Przeźmierowo) oraz pod adresem https://www.grundfos.com/pl/campaign/promocja-comfort

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Akcji przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie zawiadamiał w sposób analogiczny do określonego w punkcie 1 powyżej, a w przypadku Uczestników Akcji, którzy dokonali już zgłoszeń – również mailowo, na adresy wskazane w treści zgłoszenia.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

4.     Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze polubownej.

5.     We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

6.     Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia wszelkich rozliczeń dotyczących Akcji Promocyjnej.

7.     Niniejsze brzmienie Regulaminu wchodzi w życie w dniu 15 września 2023 roku.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ

„KUP POMPĘ COMFORT BA LUB COMFORT BDT I ODBIERZ KOSZULKĘ TERMICZNĄ”

 

WYKAZ PARTNERÓW

 

Pełen wykaz Partnerów znajduje się na stronie Grundfos pod adresem: https://www.grundfos.com/pl/contact/where-to-buy?tab=dealer