Prava i politika

Grundfos - Opšti uslovi prodaje i isporuke proizvoda i usluga

Verzija Septembar 2020 (EEWAA) (SEE)(GSE).

UVOD

1.           PRIMENA

1.1         Ovi Opšti uslovi prodaje i isporuke proizvoda i usluga („Opšti uslovi“) primenjuju se na isporuku proizvoda, usluga i proizvoda kompanije Grundfos Srbija doo Inđija („Grundfos“) u vezi sa uslugama korisniku.

1.2         Ugovorne strane su sklopile ugovor kada jedna strana prihvati ponudu druge ugovorne strane, bez rezervi ili izmena. Primanje proizvoda ili usluga od ugovorne strane korisnika predstavlja praktično prihvatanje. Ponuda, prihvatanje, Opšti uslovi i odredbe (bez obzira na referencu) i bilo koji drugi dokumenti koje je Grundfos izričito prihvatio, predstavljaju ugovor o kupovini proizvoda ili usluga od ugovorne strane korisnika („Ugovor“).

1.3         Korisnik se mora uveriti da prihvatanje od ugovorne strane Grundfosa odgovara ponudi korisniku. U slučaju da korisnik ne obavesti Grundfos o odstupanjima bez nepotrebnog odlaganja, pristanak Grundfosa će biti obavezujući za korisnika.

1.4         Ukoliko su Grundfos i korisnik zaključili zaseban ugovor koji su obe ugovorne strane prihvatile u pisanoj formi, primenjivaće se uslovi tog ugovora. Ovi Opšti uslovi će se, međutim, primenjivati na pitanja koja nisu navedena u gore pomenutom ugovoru.

2.           INFORMACIJE KOJE PRUŽA GRUNDFOS

2.1         Korisnik se podstiče da od treće strane zatraži bilo koji tehnički savet koji bi mu mogao biti potreban. Osim određenih informacija o proizvodu, Grundfos ne snosi odgovornost za podatke date korisniku (ili bilo kojoj trećoj strani koja nastupa u ime korisnika) pre, tokom, ili nakon što je Ugovor stupio na snagu, osim ukoliko ugovorne strane nisu zaključile pisani ugovor koji uključuje savet od ugovorne strane Grundfosa i posebno plaćanje za bilo koji takav savet.

2.2         U slučaju da ugovorne strane zaključe ugovor na osnovu saveta datog od strane Grundfosa, takav savet daje se samo u okviru oblasti delovanja Grundfosa, u skladu sa najboljim znanjima u trenutku davanja saveta i isključivo na osnovu informacija koje je korisnik dostavio Grundfosu.

POSEBNI PROPISI U VEZI SA PROIZVODOM

3.           PROVERA OD UGOVORNE STRANE GRUNDFOSA

3.1         Svi proizvodi su predmet kontrole i standardnog ispitivanja pre napuštanja fabrike. Grundfos može, na zahtev korisnika, dostaviti sertifikat o ispitivanju, uz obaveznu naknadu troškova. Sertifikat o ispitivanju ima za cilj da utvrdi činjenicu da su proizvodi proizvedeni u skladu sa Grundfosovim specifikacijama, osim u slučaju da se proizvod na testu pokaže kao nezadovoljavajući.

4.           ISPORUKA PROIZVODA, VREME DOSTAVE ​​I OTKAZIVANJE

4.1         Grundfos će sve proizvode isporučiti na dogovorenu lokaciju i u terminu prema pisanom dogovoru, pod uslovom da je korisnik obezbedio da svi tehnički detalji i formalnosti u vezi sa izvršenjem ugovora budu dostupni Grundfosu, i pod uslovom da je korisnik izvršio avansnu uplatu u celosti u skladu sa tačkom 9.2 ovih Opštih uslova. Rok naveden na ponudi i / ili Grundfosovoj potvrdi porudžbine predstavlja samo neobavezujuću procenu ali ne i dogovor o stvarnom roku isporuke. U slučaju da se ugovorne strane ne dogovore oko vremena isporuke, Grundfos će izvršiti dostavu u racionalnom roku od trenutka kada primi porudžbenicu.

4.2         U slučaju da proizvodi ne budu isporučeni 90 dana nakon dogovorenog datuma isporuke (u slučaju da je dogovoren), korisnik može, u formi pisanog obaveštenja, otkazati deo Ugovora koji se odnosi na proizvode čija je isporuka u zakašnjenju.

4.3         U slučaju da korisnik ne preuzme isporuku (u potpunosti ili delimično) u dogovorenom terminu, korisnik će izvršiti plaćanje kao da je isporuka realizovana, a Grundfos ima pravo na naknadu štete od strane korisnika za pretrpljen gubitak nastao usled neisporučivanja, uključujući dodatne troškove transporta i skladištenja. Grundfos može raskinuti ugovor (ili deo ugovora) i zahtevati odštetu od korisnika za bilo koji gubitak nastao usled neisporučivanja, uključujući i dodatne troškove prevoza.

4.4         Grundfos može isporučivati proizvode sukcesivno po bilo kom redosledu.

4.5         Korisnik ima pravo da otkaže ugovor bez ikakvih finansijskih implikacija u roku od 24 sata nakon što je Grundfosu poslao nalog za kupovinu, osim u slučaju kada je Grundfos već započeo proizvodnju po toj narudžbini. Svako otkazivanje nakon ovog vremenskog roka mora biti odobreno od strane Grundfosa u pisanoj formi, a u slučaju da Grundfos prihvati otkazivanje Ugovora, biće primenjeni dole navedeni uslovi u slučaju otkazivanja:

(a)        U slučaju otkazivanja proizvoda koji se redovno drže na zalihama, Grundfos će primeniti naknadu za otkazivanje u iznosu od 20% od neto fakturisane vrednosti Ugovora.

(b)       U slučaju proizvoda koji se ne isporučuju iz zaliha, Grundfos će naplatiti sledeće troškove: i) naknadu za otkazivanje u iznosu od 20% od neto fakturisane vrednosti Ugovora, ii) stvarne troškove, uključujući troškove proizvodnje, i iii) troškove ponovnog transporta proizvođaču. Na zahtev korisnika, Grundfos će predstaviti listu ovih troškova.

(c)        U slučaju da su proizvodi (delimično) isporučeni, primenjuju se dodatni uslovi navedeni u nastavku:

i)          Proizvodi kod kojih je isteklo više od godinu dana od datuma proizvodnje ne mogu biti vraćeni Grundfosu.

ii)         Vraćeni proizvodi moraju biti u originalnom i neoštećenom stanju i pakovanju.

iii)        Korisnik bi trebalo da unapred obavesti Korisnički servis Grundfosa pisanim putem uz priloženi original računa.

iv)        Troškove ponovnog transporta robe do Grundfosovog magacina snosi korisnik. U slučaju da Grundfos realizuje ponovni transport do svog skladišta, Grundfos ima pravo na naknadu ovih troškova prevoza od strane korisnika, uz gore navedene troškove obuhvaćene tačkom 4.5(a) ili 4.5(b).

5.           PARITETI ISPORUKE

5.1         Grundfos isporučuje proizvode u skladu sa DDP uslovima (Incoterms 2010) za proizvode koji se isporučuju u Srbiju i DAP uslovima za proizvode za koje je mesto isporuke u drugim zemljama kako je navedeno u Ugovoru.

5.2         Za proizvode isporučene u vezi sa uslugom, rizik od gubitka ili oštećenja proizvoda preći će na korisnika po izvršenju usluga. Međutim, u slučaju da se proizvodi isporučuju zajedno sa uslugama, ali tako da se proizvodi privremeno postavljaju na lokaciju korisnika / krajnjeg korisnika do instalacije (a da Grundfos nije prisutan na lokaciji), rizik koji se odnosi na proizvode prelazi na korisnika u trenutku kada Grundfos isporuči proizvode na lokaciju.

5.3         Vlasništvo proizvoda se ne prenosi na korisnika sve dok Grundfos ne primi uplatu u celosti. U slučaju da korisnik ne izvrši uplatu, Grundfos ima pravo da vrati isporučene proizvode u potpunosti o trošku korisnika. Ovakvo zadržavanje vlasništva ne utiče na prenošenje rizika.

 

6.           PREGLED

6.1         Neposredno po isporuci proizvoda (koji nisu isporučeni i instalirani u vezi sa uslugom), korisnik će utvrditi da li proizvodi imaju vidljive nedostatke, da li su svi proizvodi na broju i proveriti da li su isporučeni proizvodi u skladu sa potvrđenom porudžbenicom. Sva odstupanja treba da budu zabeležena i overena na otpremnici (uključujući pečat i potpis), a nedostaci zabeleženi odgovarajućim fotografijama. U slučaju da korisnik ne izvrši takvo ispitivanje, ne zabeleži bilo kakva odstupanja na otpremnici i o tome ne obavesti Grundfos (ukoliko je relevantno) bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana, korisnik gubi sva prava u slučaju bilo kakvih nedostataka na isporučenim proizvodima, koja je mogao da otkrije prilikom takvog pregleda.

POSEBNI PROPISI U VEZI SA USLUGOM

7.           ISPORUKA USLUGA I VREME ISPORUKE

7.1         Grundfos će usluge izvršiti profesionalno i kvalifikovano.

7.2         Grundfos će usluge izvršiti na dogovorenom mestu i u dogovoreno vreme, pod uslovom da su mu na raspolaganju svi tehnički detalji i formalnosti koji se odnose na izvršenje Ugovora.

7.3         Grundfos će usluge izvršiti u toku uobičajenog radnog vremena u skladu sa svojom politikom u trenutku izvođenja i isporuke (vikendi i državni praznici ne smatraju se uobičajenim radnim vremenom). Ugovorne strane se mogu dogovoriti da će Grundfos izvršiti usluge van uobičajenog radnog vremena; Usluge van uobičajenog radnog vremena biće fakturisane prema posebnom cenovniku.

7.4         U slučaju da Grundfos nije izvršio i isporučio usluge 90 dana nakon dogovorenog datuma isporuke, korisnik ima pravo da, u formi pisanog obaveštenja, otkaže deo Ugovora koji se odnosi usluge u zakašnjenju.

7.5         U slučaju da korisnik ne preuzme usluge ili deo dogovorenih usluga biće primenjena klauzula iz tačke 4.3.

7.6         Grundfos će uložiti racionalne napore da poštuje sva pravila i propise koji se odnose na zdravlje i bezbednost korisnika i sve druge opravdane bezbednosne zahteve koji se primenjuju u prostorijama korisnika, a o kojima je prethodno obavešten od strane korisnika. Grundfos se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu povredu obaveza preuzetih Ugovorom, u meri u kojoj je takva povreda nastala usled Grundfosovog poštovanja zdravstvenih i bezbednosnih propisa korisnika, osim ukoliko Grundfos nije dobio pisanu kopiju takvih propisa pre zaključenja Ugovora.

7.7         Osim u slučaju da je drugačije dogovoreno, Grundfos zadržava diskreciono pravo da odluči da li će za izvršenje usluge angažovati jednu ili više osoba. Korisnik će blagovremeno, a pre izvršenja usluga, obavestiti Grundfos ukoliko će za izvršenje usluga biti neophodno više osoba. U slučaju da korisnik to ne učini Grundfos zadržava pravo da sve obračunate troškove fakturiše korisniku, kao i da ne izvrši usluge do kraja.

7.8         Grundfos ima pravo da angažuje podizvođače za bilo koju od svojih obaveza bez prethodnog pristanka korisnika. Grundfos je odgovoran za sve radnje ili propuste svojih podizvođača.

8.           OBAVEZE KORISNIKA

8.1         Korisnik će (u potpunosti o svom trošku) i po potrebi, osigurati da njegovi kupci i krajnji korisnici:

(a)        Sarađuju sa Grundfosom po svim pitanjima u vezi sa isporukom usluga;

(b)       Obezbede Grundfosu i njegovim predstavnicima pristup prostorijama korisnika i drugim objektima koji su opravdano potrebni za pružanje usluga;

(c)        Obezbede adekvatno osvetljenje, grejanje, električno napajanje, ventilaciju i odvođenje vode u skladu sa opravdanim zahtevima od ugovorne strane Grundfosa;

(d)       Obaveste Grundfosovog inženjera ili predstavnike prilikom svake posete o nezadovoljavajućem radu ili nepravilnim performansama proizvoda na kojem Grundfos pruža usluge;

(e)       Pruže Grundfosu dokumenta, informacije, alate i materijale koji su potrebni za pravilno pružanje usluga („Dokumentacija“) i osigurati da je dokumentacija tačna u svim aspektima;

(f)        Osiguraju da su sva dokumentacija, alati i materijali u dobrom i ispravnom stanju i da su odgovarajući za svrhu za koju se koriste u odnosu na usluge;

(g)        Pripreme i održavaju odgovarajuće prostorije za pružanje usluga, uključujući identifikovanje, nadgledanje, uklanjanje i odlaganje bilo kog opasnog materijala u skladu sa svim važećim zakonima, pre i tokom pružanja usluga;

(h)       Obaveste Grundfos o svim zdravstvenim i bezbednosnim pravilima i propisima i svim drugim opravdanim bezbednosnim zahtevima koji važe u prostorijama korisnika;

(i)         Pribave i održavaju sve potrebne dozvole, ovlašćenja, licence, odobrenja i saglasnosti i pridržavaju se svih relevantnih zakona koji Grundfosu omogućavaju da (i) pruža usluge u prostorijama korisnika i - (ii) da koristi dokumentaciju, alate i materijale;

(j)         Garantuju da je korisnik zakoniti vlasnik sve opreme ili sistema koji se servisiraju;

i

(k)        U meri u kojoj to može ometati obavljanje usluga, ne omoguće odnosno ne odobre pristup bilo kojoj trećoj strani opremi ili sistemu koji će biti servisiran, radi pregleda ili rastavljanja.

OPŠTA PRAVILA

9.           CENA, USLOVI PLAĆANJA I IZDAVANJE FAKTURA

9.1         Cena proizvoda i usluga je onakva kako ju je Grundfos naveo u Ugovoru.

9.2         Korisnik će Grundfosu platiti 100% cene za poručene proizvode i usluge neposredno po zaključenju Ugovora a u skladu sa isporučenom profakturom. Grundfos neće započeti proizvodnju bilo kojih proizvoda ili vršenje usluga pre nego što uplatu primi u celosti. Nakon isporuke Grundfos će korisniku izdati fakturu.

9.3         Prilikom prodaje proizvoda korisnicima iz Srbije u slučaju povećanja PDV-a, poreza, carina, tarifa i sličnih dažbina, podrazumeva se da će Grundfos prema Ugovoru morati da plati troškove veće od troškova obračunatih u trenutku dogovora o cenama, a korisnik će Grundfosu nadoknaditi ove dodatne troškove. Prilikom prodaje proizvoda na teritoriji druge nadležnosti (izvoz iz Srbije), iznos koji korisnik plaća isključuje iznose koji se odnose na porez, carinu i akcize, porez na kapitalnu dobit i ostale srodne poreze na transakcije, carinu, namete, dažbine, bilo da su direktni ili indirektni, zajedno sa kamatama, kaznama, doplatama ili novčanim kaznama, dospelim, plativim, nametnutim u bilo kojoj relevantnoj nadležnosti. Bilo šta od gore navedenog korisnik će platiti istovremeno sa dospećem plaćanja za povezane proizvode ili usluge.

9.4         Korisnik treba da se pridržava svih zahteva važećeg zakona u vezi sa porezom i / ili PDV-om i sarađivati sa Grundfosom u svim pitanjima poreza / PDV-a u meri u kojoj je to potrebno.

9.5         U slučaju da korisnik ne plati do datuma dospeća, Grundfos može, bez uticaja na bilo koje drugo pravo ili pravni lek koji Grundfos može imati prema važećem zakonu, zahtevati plaćanje troškova opomena, naknada za naplatu i kamata. Kamatna stopa primenjuje se u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama i drugim važećim propisima. Kamate će se obračunavati svakodnevno od datuma dospeća do stvarne isplate zaostalog iznosa. Grundfos takođe može (i) odrediti dalju isporuku pod zagarantovanim plaćanjem i obustaviti druge isporuke sve dok korisnik ne pruži garanciju koju zahteva Grundfos; ili (ii) obustaviti pružanje dodatnih isporuka sve dok korisnik ne plati u celosti zaostale iznose.

9.6         U slučaju da korisnik ne plati zaostale fakture (uprkos jednom podsetniku) ili u slučaju da dođe do raskida Ugovora, sva potraživanja Grundfosa dospevaju za trenutno plaćanje.

9.7         U slučaju da korisnik izvrši plaćanje po fakturi tako da Grundfos primi celokupan iznos pre datuma dospeća, korisnik može steći pravo na popust u skladu sa Grundfosovom procedurom za prevremena plaćanja. Grundfos pruža informacije o proceduri prevremenog plaćanja na zahtev korisnika.

9.8         U slučaju da korisnik izvrši porudžbinu u vrednosti manjoj od 400 evra Grundfos naplaćuje dodatni trošak administracije u iznosu od 30 evra. Ovaj trošak neće biti naplaćivan za porudžbine preko Ekstraneta i za porudžbine koje se odnose na rezervne delove.

9.9         U slučaju hitne porudžbine (npr. transakcije van uobičajenih tokova poslovanja, hitne porudžbine koje treba da budu isporučene istog ili narednog dana), Grundfos će naplatiti korisniku sve dodatne troškove isporuke kao i trošak za hitnost isporuke u iznosu od 50 evra po porudžbini. Grundfos zadržava pravo da ne prihvati hitnu porudžbinu ili da naplati veći iznos na ime troškova za hitnost isporuke.

9.10       U slučaju da su korisniku proizvodi isporučeni u pakovanju ili kontejneru za višekratnu upotrebu, ambalaža / kontejner ostaje u vlasništvu Grundfosa. Korisnik vraća pakovanje ili kontejner za višekratnu upotrebu Grundfosu o sopstvenom trošku u roku od 15 dana od datuma isporuke. U slučaju da korisnik to ne učini, Grundfos može, po sopstvenom nahođenju, ili fakturisati korisniku protivvrednost ambalažnog materijala ili kontejnera ili naplatiti naknadu za zakup i upotrebu.

9.11       Sve cene izražene su u evrima. Za isporuku u Srbiji, izdaju se fakture u dinarima na iznos obračunat po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture. U slučaju da dođe do promene srednjeg kursa Narodne banke Srbije za više od 5% u odnosu na srednji kurs koji je bio primenjen na dan izdavanja fakture, ugovorne strane su saglasne da Grundfos ima pravo da izvrši korekciju cena u skladu sa promenom kursa tako što će izmeniti konkretne fakture ili izdati nove sve do trenutka kada korisnik zapravo izvrši uplatu po fakturi.

10.         GARANCIJA

GARANCIJA

10.1       Grundfos garantuje da će isporučiti proizvode i usluge u skladu sa Ugovorom. Proizvod se može smatrati manjkavim samo u slučaju da nije isporučen u skladu sa Ugovorom usled neispravnosti materijala, dizajna ili proizvodnje na strani Grundfosa, ili treće strane koja nastupa u ime Grundfosa.

10.2a    Bez promene opšte prirode klauzule iz tačke 10.1, garancija ne pokriva štetu koja nastaje usled (uključujući): trošenje redovnom upotrebom; upotrebe proizvoda za aplikacije za koje nisu namenjeni; ugradnju proizvoda u sredinu koja nije pogodna za date proizvode; modifikacije, izmene ili popravke proizvoda ili usluga koje je preduzeo korisnik ili treća strana (koja ne nastupa u ime Grundfosa); nepoštovanje Grundfosovih uputstava, npr. uputstva za instalaciju, rad, održavanje ili servisiranje; instalacija, puštanje u rad, rad (npr. upotreba bilo kog Grundfosovog proizvoda izvan njegovih specifikacija) ili održavanje koje nije u skladu sa Grundfosovim uputstvom za instalaciju, rad, održavanje ili servisiranje ili sa dobrom industrijskom praksom; upotreba neispravne ili neadekvatne pomoćne opreme u kombinaciji sa proizvodima ili uslugama; korišćenje rezervnih delova lošeg kvaliteta (isključujući korišćenje bilo kojih Grundfosovih originalnih rezervnih delova); slučajno ili namerno oštećenje ili zloupotreba proizvoda ili usluga od strane korisnika ili treće strane (koji ne nastupa u ime Grundfosa); i nepridržavanje korisnika ili odstupanje korisnikovog proizvoda od važećih zakona i propisa. Pored toga, garancijom nije obuhvaćeno da je proizvod pogodan za određenu namenu ili da će moći da ispuni njegove specifikacije u stvarnoj primeni.

10.2a    Za proizvode za gašenje požara i proizvode za doziranje i dezinfekciju, garancija važi samo ukoliko proizvode pusti u rad ovlašćeno osoblje Grundfosa. Primenjuju se naknade za puštanje u rad.

PERIOD GARANCIJE

10.3       Da bi garancija bila važeća, korisnik mora da obavesti Grundfos o kvaru bez nepotrebnog odlaganja nakon što korisnik postane svestan ili je trebao postati svestan da postoji kvar, (i) za proizvode, korisnik mora u svakom pogledu da obavesti Grundfos najkasnije u roku od 24 meseca od datuma isporuke proizvoda, ali ne većem od 30 meseci od datuma proizvodnje, (ii) za usluge, korisnik mora da obavesti Grundfos najkasnije 24 meseca od izvršenja usluga („Period obaveštavanja o garanciji“). ukoliko Grundfos instalira i / ili pušta proizvod u rad, period obaveštavanja o garanciji za taj proizvod neće biti kraći od 12 meseci od datuma instalacije i / ili puštanja u rad na osnovu odgovarajuće dokumentacije o primopredaji.

10.4       U slučaju otklanjanja nedostataka, Period obaveštenja o garanciji koji se odnosi na proizvod i usluge kao takav ostaje isti nakon otklanjanja nedostatka, međutim ukoliko je (deo) proizvoda popravljen ili zamenjen, Period obaveštenja o garanciji koji se odnosi na popravljene / zamenjene proizvode ili delove proizvoda je 6 meseci od datuma popravke ili zamene, pod uslovom da period od 6 meseci ne ističe pre isteka početnog perioda obaveštavanja o garanciji za proizvod.

10.5       Uprkos gore navedenom, Period obaveštavanja o garanciji za popravljeni ili zamenjeni proizvod ili deo proizvoda neće premašiti Period obaveštenja o garanciji za prvi isporučeni proizvod plus 6 meseci.

UKLANJANJE NEDOSTATAKA

10.6       U skladu sa uslovima Ugovora , Grundfos će otkloniti neispravnosti proizvoda ili delova proizvoda ili usluga obuhvaćene garancijom. Grundfos odlučuje da li nedostatke otklanja popravkom ili zamenom (u celini ili delimično) neispravnog proizvoda ili dela proizvoda ili usluge. Grundfos otklanja nedostatke što je pre moguće u okviru uobičajenog radnog vremena.

10.7       Mesta izvođenja radova za otklanjanje kvarova opisana su u nastavku:

(a)        Za proizvode sa motorom električne snage manje od 5,5 kW (uključujući proizvode bez motora) i proizvode isporučene u vezi sa uslugama, korisnik mora vratiti oštećeni proizvod u Grundfosovu radionicu radi popravke ili zamene, osim ukoliko Grundfos ne odluči da će se radovi odvijati na mestu isporuke ili na mestu krajnjeg korisnika.

(b)       Za proizvode sa motorom električne snage 5,5 kW ili veće Grundfos proverava i popravlja ili vrši zamenu neispravnog proizvoda na mestu ugradnje, u skladu sa odredbom iz tačke 10.9. Kada je reč o uslugama, Grundfos kontroliše i popravlja ili vrši zamenu neispravnih usluga na mestu instalacije krajnjeg korisnika.

10.8       Grundfos će pokriti svoje troškove popravke ili zamene neispravnih proizvoda i usluga. Međutim,

(a)        [nije u upotrebi].

(b)       [nije u upotrebi].

(c)        Korisnik snosi sve troškove demontaže i montaže.

(d)       Korisnik snosi troškove Grundfosa nastale usled čekanja koje je prouzrokovao korisnik.

(e)       Ukoliko se pokaže da proizvod koji je predmet popravke ili zamene nije pretrpeo kvar, korisnik će pokriti sve s tim povezane troškove, uključujući troškove prevoza. Grundfos može da naplati iznos obračunat na osnovu Grundfosovog cenovnika da pokrije sve troškove povezane sa takvom uslugom. Ukoliko Grundfos pošalje korisniku ponudu za popravku, a korisnik ne reaguje na Grundfosovu ponudu u roku od 30 dana, Grundfos može i) o trošku korisnika vratiti korisniku demontiran proizvod, proslediti bez osiguranja ili ii) rashodovati ili prodati proizvod, pod uslovom da je Grundfos prethodno poslao najmanje 2 obaveštenja sa pojedinačnim rokom od najmanje 30 dana da korisnik odgovori i sa informacijama o Grundfosovim namerama da rashoduje ili proda proizvod. Grundfos može naplatiti troškove skladištenja. U skladu sa važećim zakonom, Grundfos zadržava sva prava na proizvod dok korisnik ne izmiri sve obaveze.

10.9       Osim u slučaju da to Grundfos zatraži, korisnik ne može jednostrano da rastavlja proizvod pre otklanjanja neispravnosti. Svako nepridržavanje uslova datih ovom garancijom poništava garanciju.

10.10    Grundfos može odbiti - i neće biti odgovoran, u skladu sa ugovorom, deliktom (uključujući nemar), kršenjem zakonske dužnosti ili na drugi način - da otkloni nedostatke, ukoliko Grundfos smatra da otklanjanje neispravnosti može naneti štetu okolini ili ljudima.

10.11    Otklanjanje neispravnosti popravkom i/ili zamenom je za korisnika uvek prvi izbor kada je reč o otklanjanju neispravnosti proizvoda ili usluga. Korisniku će biti omogućena druga rešenja za otklanjanje neispravnosti ukoliko Grundfos ne uspe da popravi ili zameni proizvod u razumnom vremenskom roku. U skladu sa obavezama Grundfosa u pogledu odgovornosti za proizvod, videti klauzulu u tački 11, Grundfos ne snosi nikakvu drugu ili dalju odgovornost prema korisniku bilo zbog kršenja ugovora, nemara ili na bilo koji drugi način u vezi sa bilo kojim nedostatkom proizvoda ili usluge.

11.         ODGOVORNOST ZA UPOTREBU PROIZVODA

11.1       Grundfos preuzima odgovornost za lične povrede (uključujući smrt ili povrede) i štetu na nekretninama i ličnoj imovini, nastalu usled neispravnosti proizvoda, u meri utvrđenoj važećim obavezujućim zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda. Grundfosova odgovornost za štetu na nekretninama i ličnoj imovini (ne i imovini koja se ne koristi u komercijalne svrhe) nastala usled neispravnosti proizvoda podleže ograničenjima iz tačke 12, tako da je ukupna Grundfosova odgovornost, kako je opisana u tački 12.2, za štetu na nepokretnoj i ličnoj imovini ograničena na maksimalan iznos od 3 miliona evra (po zahtevu i u godišnjem agregatu) i iznos naveden u tački 12.2. Korisnik preuzima svu odgovornost za proizvod, koja nije dodeljena Grundfosu u tački 11.1.

11.2       U slučaju da se jedna ugovorna strana smatra odgovornom za štetu koja je pripisana drugoj strani u članu 11.1, tada će druga strana obeštetiti prvu stranu za iznos koji je plaćen u suprotnosti sa raspodelom iz člana 11.1.

12.         OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

12.1       U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, nijedna ugovorna strana ne snosi odgovornost (u ugovoru, deliktu (uključujući nehat), kršenju zakonske obaveze ili na drugi način) za gubitak proizvodnje, gubitak prometa, gubitak dobiti, gubitak poslovne mogućnosti, gubitak podataka, gubitak uštede, gubitak dobre volje, gubitak u vezi sa neovlašćenim pristupom podacima ili sistemima, gubitak kao rezultat prekida poslovanja ili bilo koji drugi indirektni ili posledični gubitak bilo koje vrste koji može da nastane na osnovu, u vezi sa Ugovorom ili sa kršenjem Ugovora. Grundfos ne snosi odgovornost za bilo kakvu ugovornu kaznu i slične ugovorne obaveze koje od korisnika naplaćuje treća strana.

12.2       U meri u kojoj je dozvoljeno važećim zakonom, ukupna odgovornost Grundfosa (uključujući i u vezi sa plaćanjem ugovorne kazne (ukoliko postoji) i potraživanja trećih strana) prema korisniku u vezi sa svim gubicima koji proizilaze iz ili u vezi sa Ugovorom i saradnjom, bilo u ugovoru, deliktom (uključujući i nehat), kršenjem zakonskih obaveza ili na neki drugi način, neće premašiti iznos jednak 30% od ukupnog iznosa koji je korisnik platio ili plaća po Ugovoru (bez PDV-a i poreza) na kome se zasniva zahtev.

12.3       Ograničenja određena u tačkama 11.1, 12.1 i 12.2 se ne primenjuju ukoliko postupak, ili izostanak postupanja ugovorne strane prouzrokuje ličnu povredu; ili ukoliko jedna strana namerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje da druga strana pretrpi gubitak.

12.4       Ugovorne strane se slažu da cena proizvoda i usluga odražava ravnotežu prava i obaveza ugovornih strana po Ugovoru, uključujući i ograničenja iz tačke 12.

12.5       U slučaju da korisnik potražuje odštetu za gubitke koji proizilaze iz više ugovora ili jednog ili više ugovora u ​​kombinaciji sa isporukom proizvoda ili drugih usluga kompanije Grundfos, tada će ukupna odgovornost Grundfosa (ukoliko postoji) biti raspoređena na različite nabavke na osnovu učešća svake od tih nabavki u navedenim gubicima. Svaki dodeljeni deo ukupne odgovornosti utvrdiće se u skladu sa pravnim osnovom koji se primenjuje između ugovornih strana za navedeni deo ukupnih gubitaka, uključujući i svako dogovoreno ograničenje odgovornosti.

13.         PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

13.1       Korisnik će koristiti proizvode tako da ne krši prava trećih lica.

13.2       Nijednim delom Ugovora, niti na bilo koji drugi način, se korisniku ne prenose ili dodeljuju bilo koja prava intelektualne svojine, koja proizilaze iz proizvoda ili usluga ili su u vezi sa njima, niti u bilo kojim priručnicima ili dokumentaciji koje Grundfos daje korisniku.

 

 

14.         NAKNADA

14.1       U vezi sa bilo kojim postupkom koji je neko drugi osim korisnika pokrenuo protiv Grundfosa, a koji proizilazi iz ili je u vezi sa Ugovorom, korporacijom ili korisnikom ili upotrebom proizvoda i / ili kupovinom usluga ili korisnika, korisnik će Grundfosu nadoknaditi sve gubitke koji proizilaze iz tog postupka, osim u onoj meri u kojoj je Grundfos iz nehata ili namerno prouzrokovao te gubitke. „Postupak“ označava bilo koju sudsku, upravnu ili arbitražnu radnju, tužbu, zahtev, istragu ili drugi postupak. „Gubici“ označavaju sve parnične troškove (uključujući bilo koji racionalan lični trošak nastao prilikom odbrane postupka ili bilo koje povezane istrage ili pregovora) i bilo koji gubitak (uključujući bilo koji iznos koji se dodeli ili plati u bilo kom postupku).

 

15.         CRTEŽI I OPISI

15.1       Sve informacije o težini, dimenzijama, kapacitetu, ceni, tehničkim i drugim podacima datim u katalozima, flajerima, cirkularnim pismima, oglasima, slikama i cenovnicima su samo približne i nisu obavezujuće za Grundfos, osim ukoliko ih Grundfos ne verifikuje pre zaključenja Ugovora.

15.2       Svi crteži i opisi koje Grundfos isporučuje ostaju u vlasništvu Grundfosa i ne smeju se kopirati, reprodukovati, prosleđivati ili na bilo koji drugi način prenositi trećoj strani bez odobrenja od strane Grundfosa. Korisnik stiče vlasništvo nad crtežima i opisima neophodnim za pravilnu ugradnju, pokretanje, rad i održavanje proizvoda. Korisnik će, na zahtev Grundfosa, tretirati ove podatke kao poverljive.

16.         IZMENE

16.1       Grundfos ima pravo da izvrši bilo kakve promene na proizvodima i uslugama koje su neophodne kako bi se udovoljilo važećem zakonu ili bezbednosnim zahtevima ili promene koje ne utiču značajno na prirodu ili kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju da Grundfos zatraži druge promene, korisnik neće bezrazložno uskratiti ili odložiti saglasnost sa takvim zahtevima.

17.         POVERLJIVOST

17.1       Strana (strana primalac) mora čuvati svo tehničko ili komercijalno znanje, specifikacije, cene, pronalaske, procese, inicijative i bilo koje druge informacije koje se odnose na poslovanje strane poverioca, njenih proizvoda i usluga koje su poverljive prirode (poverljive informacije) u strogoj poverljivosti, a koje dobija od druge strane (strana poverioca), njenih zaposlenih, agenata ili kooperanata (predstavnika). Strana primalac neće koristiti poverljive informacije strane poverioca u druge svrhe, osim za izvršavanje svojih obaveza prema Ugovoru, uključujući (osim ukoliko važeći zakon to dozvoljava) da ne vrši inverzni inženjering proizvoda i bilo kog softvera u proizvodima. Strana primaoca može poverljive podatke otkriti samo onim svojim predstavnicima koji sa njima moraju biti upoznati kako bi izvršili obaveze i prava primaoca prema Ugovoru i osiguraće da takvi predstavnici poštuju obaveze utvrđene u ovoj tački kao strana obuhvaćena ovim uslovima.

17.2       Obaveze koje proizilaze iz tačke 17. primenjuju se od trenutka pravosnažnosti Ugovora i – u skladu sa važećim zakonom - tokom perioda od 5 godina po isteku ili raskidu Ugovora.

18.         VIŠA SILA

18.1       Neće se smatrati da bilo koja ugovorna strana krši Ugovor niti će biti odgovorna za kašnjenje u izvršenju ili neizvršenje bilo koje od svojih obaveza prema Ugovoru u slučaju da je kašnjenje ili nemogućnost izvršenja obaveza izazvano preprekom koja je van njene kontrole („Viša sila“). U slučaju Više sile, ugovorne strane su saglasne da suspenduju obaveze pogođene ugovorne strane dok situacija Više sile ne prestane da postoji.

18.2       Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor sa trenutnim dejstvom nakon obaveštavanja druge ugovorne strane u slučaju uslova Više sile u trajanju od 3 uzastopna meseca. U slučaju raskida zbog takvih okolnosti, nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj za takav raskid. Međutim, takav raskid neće uticati na bilo koje ranije postojeće obaveze ili potraživanja ili bilo koje druge odredbe Ugovora.

19.         PRESTANAK

19.1       U slučaju materijalne povrede Ugovora bio koje ugovorne strane, druga strana može, bez uticaja na njena druga prava i pravne lekove, izvršiti trenutni raskid Ugovora, u slučaju da bilo koja od materijalnih povreda ne može biti ispravljena; ukoliko ugovorna strana koja ne ispunjava obaveze nije uspela da ispravi materijalnu povredu Ugovora u roku od 30 dana od prijema obaveštenja koje zahteva od nje da to učini; ili ukoliko - za materijalne povrede koje zbog svoje prirode nije moguće ispraviti u roku od 30 dana - takav pravni lek nije pokrenut u roku od 30 dana nakon prijema obaveštenja koje zahteva da se to učini. Gore pomenuto ne utiče na bilo koja druga prava raskida data u skladu sa Ugovorom.

19.2       Raskid Ugovora (bez obzira na uzrok) neće uticati na one odredbe Ugovora čije je važenje predviđeno nakon bilo kog isteka Ugovora, po prirodi ili potrebi.

20.         PODACI O LIČNOSTI

20.1       Grundfos obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Da biste saznali više, posetite Grundfosovu veb stranicu na kojoj je dostupno Grundfosovo obaveštenje o privatnosti.

21.         OSTALE ODREDBE

21.1       Ugovor se ne može preneti ili dodeliti u celini ili delimično, po zakonu ili na drugi način, od strane korisnika, bez prethodnog pisanog odobrenja Grundfosa. Bez prethodne najave, Grundfos može dodeliti prava i obaveze prema Ugovoru, uključujući Opšte uslove i odredbe, bilo kojoj kompaniji iz Grundfos grupe.

21.2       Proizvodi moraju imati Grundfos identifikacionu pločicu, uključujući Grundfosove zaštitne znakove. Ugovorna strana nema pravo da koristi zaštitne nazive, zaštitne znakove, logotipe, druge znakove ili identifikacione simbole druge strane, osim ukoliko druga strana to ne dozvoli prethodnom pisanom saglasnošću.

21.3       Reči i fraze ispisane velikim slovom koje nisu drugačije definisane u ovim Opštim uslovima imaju isto značenje u svim delovima ovog Ugovora, osim ukoliko kontekst ne nalaže drugačije.

21.4       Grundfosova ponuda ima rok važenja od 30 dana od datuma izdavanja, osim ukoliko Grundfos nije drugačije naznačio u ponudi. Grundfos zadržava pravo da izmeni ponudu pre isteka perioda važenja ukoliko korisnik nije izvršio porudžbinu.

21.5       Grundfos može u bilo kom trenutku, bez odgovornosti, ispraviti tipografske, administrativne ili druge greške ili propuste u prodajnom materijalu, ponudama, cenovnicima, potvrdama porudžbina, računima ili drugim dokumentima ili informacijama koje je izdao.

22.         KONTROLA IZVOZA I SANKCIONISANE UGOVORNE STRANE

22.1       Svaka isporuka obuhvaćena Ugovorom može biti predmet kontrole izvoza i pravila trgovinskih sankcija, uključujući, između ostalog, pravila Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih Američkih Država.

22.2       Uslov za isporuku proizvoda i usluga korisniku od ugovorne strane Grundfosa je da se korisnik pridržava svih važećih pravila o kontroli izvoza i trgovinskih sankcija, uključujući odgovarajuće procedure i kontrole usaglašenosti.

22.3       U slučaju da zbog pravila o kontroli izvoza i trgovinskih sankcija Grundfos smatra da je, ili će biti zabranjen, ometan, ograničen ili značajno negativno pogođen u ispunjavanju svojih obaveza prema Ugovoru, Grundfos može otkazati ili odložiti isporuku proizvoda ili usluga. U takvim slučajevima Grundfos neće biti odgovoran za bilo kakva direktna ili indirektna potraživanja ili gubitke.

22.4       Kako bi omogućili vlastima ili Grundfosu da izvrše proveru usklađenosti korisnika sa pravilima o kontroli izvoza i trgovinskim sankcijama, ili kao podršku Grundfos-ovim zahtevima odgovarajućim vlastima u vezi sa izvozom i / ili prodajom proizvoda i / ili obuhvaćenih ovim Ugovorom, korisnik će - na zahtev Grundfosa - Grundfosu odmah dostaviti sve informacije o određenom krajnjem korisniku, stranama uključenim u isporuku, određenom odredištu (odredištima) i određenoj nameni proizvoda i / ili usluga.

23.         ZAKON I NADLEŽNOST

23.1       Ugovor, i bilo koji spor ili potraživanje koji proizilaze iz, ili u vezi sa njim ili njegovim formiranjem (uključujući van ugovorne sporove ili potraživanja), uređuje se i izrađuje u skladu sa zakonima Republike Srbije, i nije povezan sa sukobom zakona ili principa koji mogu prouzrokovati primenu zakona druge države. Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) neće biti primenjivana.

23.2       Ugovorne strane se slažu da će isključivu nadležnost da rešavaju sve sporove ili zahteve (uključujući van ugovorne) koji proizilaze iz, ili u vezi sa Ugovorom ili njegovim formiranjem, imati Privredni sudovi u Beogradu.

GRUNDFOS’ GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF PRODUCTS AND SERVICES

INTRODUCTION

1.           APPLICATION

1.1         These General Terms and Conditions of Sale and Delivery of products and services (“General Terms and Conditions“) apply to the delivery by Grundfos Srbija doo Indjija (“Grundfos”) of products, services, and products in connection with services to customer.                

1.2         The parties have entered into an agreement, when one party’s offer is accepted by the other party, without reservations or alterations. Customer’s receipt of products or services constitutes acceptance in fact. The offer, the acceptance, the General Terms and Conditions (irrespective of reference or not), and any other documents explicitly accepted by Grundfos, constitute the agreement for customer’s purchase of products or services (the “Agreement”).

1.3         Customer must ensure that Grundfos’ acceptance corresponds with customer’s offer. If customer fails to notify Grundfos of any non-correspondence without undue delay, Grundfos’ acceptance will be binding upon customer.

1.4         If Grundfos and Customer have entered into a separate agreement accepted by both parties in writing, the terms of that agreement shall apply. These General Terms and Conditions shall, however, apply to matters not addressed in the aforementioned agreement.

2.           INFORMATION BY GRUNDFOS

2.1         Customer is encouraged to seek any necessary technical advice from third-party. Except for specific information about a product, Grundfos is not liable for information given to customer (or any third party acting on customer’s behalf) before, on or after the Agreement has entered into force, unless the parties have entered into a written agreement including Grundfos’ advice and separate payment for any such advice.

2.2         If the parties enter into an agreement based on advice from Grundfos, then Grundfos’ advice is given only within Grundfos’ field of operation, to Grundfos’ best knowledge at the time the advice was given and solely based on the information provided by customer to Grundfos.                                          

PRODUCT SPECIFIC REGULATION                                       

3.           GRUNDFOS’ INSPECTION

3.1         All products are subject to inspection and standard testing before dispatch from the factory. Grundfos may supply a test certificate on customer’s demand and at a charge requested by Grundfos. The test certificate is intended to establish the fact that products are manufactured following Grundfos’ specifications unless the products are disapproved by the test.

4.           DELIVERY OF THE PRODUCTS, TIME OF DELIVERY AND CANCELLATION

4.1         Grundfos shall deliver all products at the place and time agreed in writing, provided that customer has ensured that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos, and provided that customer has paid the advance payment in full according to Clause 9.2 below.  The timeline stated on the quotation and/or the order confirmation by Grundfos is a non-binding estimate only and does not constitute an agreement on time of delivery. If the parties have not agreed on a time of delivery, then Grundfos will deliver within reasonable time from the time the order confirmation is issued.

4.2         If products are not delivered 90 days after the agreed delivery date (if any), customer may terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement concerning products in delay.

4.3         If customer does not take delivery (fully or partly) on the date agreed, customer shall pay as if delivery had been made, and Grundfos is entitled to damages from customer for any loss suffered due to non-delivery including additional transportation and storage costs. Grundfos may alternatively terminate the Agreement (or part thereof) and claim damages from customer for any loss suffered caused by non-delivery, including any additional transportation costs.    

4.4         Grundfos may deliver the products by instalments in any sequence.

4.5         Customer is entitled to cancel the Agreement without any financial implications within 24 hours after having sent a purchase order to Grundfos, unless Grundfos has started production of said order. Any cancellation after this timeframe shall be subject to Grundfos’ written approval thereof, and if Grundfos accepts to cancel the Agreement, cancellation shall happen according to the following terms:

(a)        In case of cancellation of products continuously kept on inventory, Grundfos shall apply a cancellation fee of 20% of the net invoice value of the Agreement.

(b)       In case of non-inventory products, Grundfos shall apply the following costs: i) A cancellation fee of 20% of the net invoice value of the Agreement, ii) the actual costs including manufacturing costs, and iii) the cost of reshipment to the manufacturer. Upon request from customer, Grundfos shall present a list of these costs.

(c)        If the products have been (partially) delivered, the following additional conditions apply to the cancellation:

i)          Products more than one year old from the production date cannot be returned to Grundfos.

ii)         Returned products must be in their original, undamaged state and packaging.

iii)        Customer shall notify Grundfos’ customer service in advance in writing with a copy of the original invoice attached.

iv)        The cost of the reshipment of the goods to Grundfos’ warehouse shall be paid by customer. If Grundfos performs the reshipment of the products to Grundfos’ warehouse, Grundfos is entitled to claim these freight costs from customer in addition to the costs stated under Clause 4.5(a) or 4.5(b) above.

5.           RISK AND TITLE

5.1         Grundfos’ term of delivery of products is DDP  (cf. Incoterms 2010) for products delivered to Serbia and DAP for products delivered to other countries at the place of delivery as specified in the Agreement.

5.2         For products delivered in connection with service, the risk of loss of or damage to the products will pass to customer on completion of the services. However, if the products are delivered together with the services, but so that the products are temporarily placed at customer’s/end-user’s site until installation (without Grundfos being present at the site), the risk of the products passes to customer when Grundfos delivers the products to the site.

5.3         Ownership of the products will not pass to customer until Grundfos has received payment in full. If customer does not pay, Grundfos is entitled to take back the products at the sole cost of customer. Such retention of ownership does not affect the passing of risk.

 

6.           EXAMINATION

6.1         Immediately upon delivery of products (not delivered and installed in connection with service), customer shall examine the products for any visible defects, or shortage, and ensure that the delivered products comply with the order confirmation. Any discrepancies shall be noted on the way-bill in a certified manner (including stamp and signature) and relevant pictures shall be taken. If customer does not make such examination, note any discrepancies on the way-bill and notify Grundfos accordingly (if relevant) without delay and no later than 5 days, customer shall forfeit its right to claim any defects in the delivered products, which customer could have discovered during such examination.

SERVICE SPECIFIC REGULATION

7.           DELIVERY OF SERVICES AND TIME OF DELIVERY

7.1         Grundfos shall perform the services professionally and skilfully.

7.2         Grundfos shall perform the services at the agreed place and time, provided that all technical details and formalities concerning the execution of the Agreement are available to Grundfos.

7.3         Grundfos shall perform the services during normal working hours according to Grundfos’ policy at the time of performance and delivery (weekends and national holidays are outside normal working hours). The parties may agree that Grundfos shall perform work outside normal working hours; Grundfos will invoice for such hours at Grundfos’ applicable rates.

7.4         If Grundfos has not performed and delivered the services 90 days after the agreed delivery date, customer is entitled to terminate for cause, by written notification, the part of the Agreement in delay.

7.5         Clause 4.3 shall apply if customer does not take delivery of the services or part thereof as agreed.

7.6         Grundfos shall use reasonable endeavours to observe all customer’s health and safety rules and regulations, and any other reasonable security requirements that apply at customer's premises, which customer has communicated to Grundfos. Grundfos shall not be liable for any breach of its obligations under the Agreement, to the extent that such breach is due to Grundfos’ observation of customer’s health and safety regulations, unless Grundfos had received a written copy of such regulations before entering into the Agreement.

7.7         Unless otherwise agreed, Grundfos will at its sole discretion decide whether the services will be performed by one or more person(s). In due time before Grundfos’ performance of the services, customer shall inform Grundfos, if the performance of services will require more than one person. If customer fails to do so, Grundfos may invoice all accrued costs to customer, also without completion of the services. 

7.8         Grundfos shall be entitled to sub-contract any of its obligations without the consent of customer. Grundfos is liable for any acts or omissions of its sub-suppliers.

8.           CUSTOMER’S OBLIGATIONS

8.1         Customer shall (at its sole cost) and where relevant ensure that its customers’ and end-users’:

(a)        co-operate with Grundfos in all matters relating to the delivery of the services;

(b)       provide to Grundfos and its representatives access to customer’s premises and other facilities as reasonably required for the delivery of the services;

(c)        provide adequate lighting, heating, power, ventilation and draining as per Grundfos’ reasonable requirements;

(d)       inform Grundfos’ engineer or representatives on each visit about any unsatisfactory running or irregular performance of the product on which Grundfos is performing services;

(e)       provide to Grundfos with such documents, information, tools and materials required by Grundfos for the proper provision of the services (“In-Put Materials”) and ensure that the In-Put Material is accurate in all material respects;

(f)        ensure that all In-Put Materials are in good working order and suitable for the purposes for which they are used in relation to the services;

(g)        prepare and maintain the relevant premises for the supply of the services, including identifying, monitoring, removing and disposing of any hazardous materials following all applicable laws, before and during the performance of the services;

(h)       inform Grundfos of all health and safety rules and regulations and any other reasonable security requirements that apply at customer’s premises;

(i)         obtain and maintain all necessary permits, authorisations, licences, approvals, and consents and comply with all relevant legislation enabling Grundfos to - (i) deliver the services at customer’s premises and - (ii) to use the In-Put Materials;

(j)         warrant that customer is the rightful owner of any equipment or system to be serviced; and

(k)        to the extent that it may interfere with the performance of the services, not provide or grant access to any equipment or system to be serviced to any third party for examination or disassembly.

GENERAL REGULATION  

9.           PRICE, PAYMENT TERMS AND INVOICING

9.1         The price for the products and services is as stated by Grundfos in the Agreement.

9.2         Customer shall pay Grundfos 100% of the price for the products and services ordered immediately upon conclusion of the Agreement according to the issued proforma invoice. Grundfos will not initiate manufacturing of any products or perform any services, before Grundfos has received full prepayment. Grundfos will invoice customer upon delivery.

9.3         For sale of products to Serbian customers, in case of any increase in VAT, taxes, duties, tariffs or such like that implies that Grundfos according to the Agreement has to pay in excess of what can be calculated at the time of agreeing upon prices, customer shall reimburse Grundfos these costs. For sale of products to other jurisdictions (export from Serbia), any amount payable by customer is exclusive of amounts in respect of any tax, customs and excise duties, capital gain tax and other related transaction taxes, duties, levies, imposts, whether direct or indirect, together with any interest, penalties, surcharges or fines relating thereto, due, payable, levied, imposed upon in any relevant jurisdiction. Customer shall pay any of the aforementioned at the same time as payment is due for related products or services.

9.4         Customer shall comply with all requirements in applicable law in relation to tax and/or VAT and cooperate with Grundfos in all tax/VAT matters to the extent needed.

9.5         If customer does not pay on the due date, Grundfos may, with no effect on any other right or remedy that Grundfos may have under applicable law, claim payment for reminders, collection charges and interest. Interest rate shall be applied in accordance with the Law on Default Interest and other applicable regulations. Interest will accrue daily from the due date until actual payment of the overdue amount. Grundfos may also (i) make further supply subject to guaranteed payment and suspend other deliveries until customer has provided the guarantee required by Grundfos; or (ii) suspend the provision of further deliveries until customer has paid the overdue amounts in full.

9.6         If customer does not pay overdue invoices (despite one reminder) or in the event of termination of the Agreement, then all payments payable to Grundfos, become due for immediate payment.

9.7         If customer pays an invoice so that Grundfos receives the full amount earlier than on the due date, customer could be eligible to a discount under Grundfos’ early payment procedure. Grundfos will provide further information about early payment procedure upon request.

9.8         If the customer places an order with a value below EUR 400, then Grundfos will charge an extra administration fee of EUR 30. Grundfos will not add an administration fee to orders placed via Extranet or orders for spare parts.

9.9         If customer places an urgent order (e.g. transactions outside the normal course of business or express orders to be delivered the same day or next day), then Grundfos will charge customer all additional delivery fees and costs as well as an urgency fee per order of EUR 50. Grundfos reserves its right not to accept an urgent order or to apply a higher urgency fee.

9.10       If customer receives products in reusable packaging material or containers that is Grundfos’ property. Customer shall return the reusable packaging material or container to Grundfos at customer’s own cost within 15 days from the delivery date. If customer fails to do so, Grundfos may, at its discretion, either invoice customer for the counter-value of the packaging material or container or charge a rental fee for its use.

9.11       All prices are given in EUR. However, for deliveries to Serbia all invoices will be issued in RSD and will be converted from EUR to RSD by applying a middle exchange rate of the National Bank of Serbia on the day of issuance of such invoices. In case of change in the EUR/RSD middle exchange rate of the National Bank of Serbia for more than 5% in comparison with the middle exchange rate applicable on the date of issuance of an invoice, the parties agree that Grundfos has the right to correct and change the prices accordingly in all such invoices by virtue of amending the particular invoices and/or issuing new invoices, up until the point in time where customer actually pays the invoice.

10.         WARRANTY

THE WARRANTY

10.1       Grundfos warrants to deliver the products and services in accordance with the Agreement. A product is defective only if it is not delivered in accordance with the Agreement due to faulty material, design or manufacturing on the part of Grundfos or a third party acting on Grundfos’ behalf.

10.2       Without altering the general nature of Clause 10.1, damage is not covered by the warranty if due to (including); ordinary wear and tear; use of the products for applications for which they are not intended; installation of the products in an environment not suitable for the products in question; modifications, alterations or repair of the products or services undertaken by customer or a third party (not acting on Grundfos’ behalf); failure to follow Grundfos’ instructions, e.g. in its installation-, operation-, maintenance- or service manual; installation, commissioning, operation (e.g. use of any Grundfos product outside its specifications) or maintenance not in accordance with Grundfos installation-, operation-, maintenance- or service manual or with good industry practice; use of faulty or inadequate ancillary equipment in combination with the products or services; the application of spare parts of poor quality (excluding the application of any Grundfos original spare parts); accidental or intentional damage or misuse of the products or services by customer or third party (not acting on Grundfos’ behalf); and customer’s or its own product’s non-compliance with applicable law and regulation. In addition, the warranty does not cover that a product is fit for a particular purpose or will be able to meet its specifications in the actual application.

10.2a     For firefighting products and dosing and disinfection products, the warranty is only valid if the products are commissioned by Grundfos’ authorised personnel. Commissioning fees apply.

WARRANTY PERIOD

10.3       For the warranty to apply, customer must notify Grundfos of a defect without undue delay after customer becomes or should have become aware of the defect, and (i) for products, customer must in every respect notify Grundfos no later than 24 months from the date of delivery of the product, however not exceeding 30 months from the date of production, and (ii) for services, customer must notify Grundfos no later than 24 months from the performance of the services  (the “Warranty Notification Period”). If Grundfos installs and/or commissions the product, then the Warranty Notification Period for that product, will be not less than 12 months from the date of installation and/or commissioning based on the appropriate handover documentation.

10.4       In case of remedy of defects, the Warranty Notification Period related to the product and services as such remains the same after remedy, however if (part of) a product is repaired or replaced, the Warranty Notification Period concerning such repaired/replaced (parts of the) product is 6 months from the date of repair or replacement, provided that the 6 months’ period does not expire before the expiry of the initial Warranty Notification Period for the product.

10.5       Notwithstanding the above, the Warranty Notification Period for a repaired or replaced (part of a) product will not exceed the Warranty Notification Period for the first delivered product plus 6 months.

REMEDY OF DEFECTS

10.6       Subject to the terms of the Agreement, Grundfos shall remedy defective (parts of a) product or services covered by the warranty. Grundfos decides whether Grundfos remedies by repair or replacement (in whole or part) of the defective (part of the) product or services. Grundfos remedies defects as soon as possible within normal working hours.

10.7       Place of remedial works is as follows:

(a)        For products with a motor with an electrical power of less than 5.5 kW (including products without a motor) and products delivered in connection with services, customer must return the defective product to Grundfos’ workshop for repair or replacement, unless Grundfos decides that the remedial works will take place at the place of delivery or the site of the end-user.

(b)       For products with a motor with an electrical power of 5.5 kW or greater Grundfos inspects and repairs or replaces the defective product at the site of installation, subject to clause 10.9.For services, Grundfos inspects and repairs or replaces the defective services at the site of installation of the end-user.

10.8       Grundfos shall cover its costs for repair or replacement of defective products and services. However,

(a)        [Not in use].

(b)       [Not in use].

(c)        Customer covers any expenses for dismounting and mounting.

(d)       Customer covers Grundfos’ expenses related to waiting time caused by customer.

(e)       If it shows that a product subject to repair or replacement did not suffer from a defect, customer shall cover all expenses related hereto, including transportation costs. Grundfos may charge an amount calculated based on Grundfos’ pricelist to cover any expenses related to such service. If Grundfos sends customer an offer for repair and customer does not react to Grundfos’ offer within 30 days, Grundfos may i) at customer’s expense return the product to customer dismantled, freight forward and uninsured or ii) dispose or sell the product, provided that Grundfos prior hereto has sent no less than 2 notices with an individual deadline of minimum 30 days for the customer to respond and with information on Grundfos’ intensions to dispose or sell the product. Grundfos may charge storage costs. Subject to applicable law, Grundfos reserves all rights to and in the product until the customer has settled all claims. 

10.9       Unless requested by Grundfos, the product may not be disassembled unilaterally by the customer prior to remedy. Any failure to comply herewith will render the warranty void.

10.10    Grundfos may refuse – and will not be liable, in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise – to remedy defects, if Grundfos considers that such remedy may cause harm to the environment or injury to people.

10.11    The remedy of repair and/or replacement is always customer’s first remedy for defective products or services. The customer will only have access to other remedies, if Grundfos fails to repair or replace a product within reasonable time. Subject to Grundfos’ obligations as regards product liability, cf. clause 11, Grundfos has no other or further liability to customer whether for breach of agreement, negligence or otherwise in respect of any defect in a product or service.

11.         PRODUCT LIABILITY

11.1       Grundfos assumes liability for personal injury (including death or injury) and damage to real and personal property, caused by defective products to the extent set out in applicable mandatory law on product liability. Grundfos’ liability for damage to real and personal property (not being consumer property) caused by a defective product is subject to the limitations in Clause 12, however, so that Grundfos’ total liability as described Clause 12.2 for damage to real and personal property is limited to a maximum amount of the higher of EUR 3 million (per claim and in the annual aggregate) and the amount set out in Clause 12.2. Customer assumes all product liability, which is not allocated to Grundfos in this Clause 11.1.

11.2       If a party is held liable for damages allocated to the other party in Clause 11.1, then the other party shall indemnify the first party for any amount paid inconsistently with the allocation in Clause 11.1.

12.         LIMITATION OF LIABILITY

12.1       To the extent permitted by applicable law, neither party is liable (in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise) for loss of production, loss of turnover, loss of profit, loss of business opportunity, loss of data, loss of savings, loss of goodwill, loss relating to unauthorised access to data or systems, loss as a result of business interruption, or any other indirect or consequential losses of any kind whatsoever arising under, relating to or in connection with the Agreement or a breach hereof. Grundfos is not liable for any liquidated damages, penalties and similar contractual liabilities levied against the customer by a third party.

12.2       To the extent permitted by applicable law, Grundfos’ total liability (including in regard to payment of liquidated damages(if any) and third-party claims) towards customer in respect of all losses arising under or in connection with the Agreement and the cooperation, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise, will not exceed an amount equal to 30 % of the total amount paid or payable by customer under the Agreement (excl. any VAT and taxes) on which the claim is based.

12.3       The limitations set out in Clause 11.1, 12.1 and 12.2 do not apply if an act or failure to act of a party causes personal injury; or if a party intentionally or in gross negligence causes the other party to suffer a loss.

12.4       The parties agree that the price for the products and services reflects the balance of the parties’ rights and obligations under the Agreement, including also the limitations in Clause 12.

12.5       If customer bases a claim on losses deriving from more than one agreement or from one or more agreements in combination with a Grundfos company’s delivery of products or other services, then Grundfos’ total liability (if any) will be allocated to the different supplies based on each such supplies’ contribution to the claimed losses. Each allocated part of the total liability will be determined in accordance with the legal basis applicable between the parties for the said part of the total losses, including any agreed limitation of liability.

13.         INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

13.1       Customer shall use the products in a manner that does not infringe third party rights.

13.2       Nothing in the Agreement or otherwise transfers or assigns any intellectual property rights, in or arising out of or in connection with the products or services and in any manuals or documentation given by Grundfos to customer. 

14.         INDEMNIFICATION

14.1       With respect to any Proceeding brought by someone other than customer against Grundfos and that arises out of or in connection with the Agreement, the corporation or customer’s purchase or use of the products and/or purchase of services, customer shall indemnify Grundfos against all Losses arising out of that Proceeding, except to the extent that Grundfos negligently or intentionally caused those Losses. “Proceeding” means any judicial, administrative, or arbitration action, suit, claim, investigation, or another proceeding. “Losses” mean any litigation expenses (including any reasonable out-of-pocket expense incurred in defending a proceeding or in any related investigation or negotiation) and any loss (including any amount awarded in, or paid in settlement of, any Proceeding).

 

15.         DRAWINGS AND DESCRIPTIONS

15.1       Any information of weight, dimensions, capacity, price, technical and other data given in catalogues, leaflets, circular letters, advertisements, pictures and pricelists is approximate only and is not binding on Grundfos, unless verified with Grundfos before entering into the Agreement.

15.2       All drawings and descriptions supplied by Grundfos remain the property of Grundfos and may not be copied, reproduced, passed on to or in any other way communicated to a third party without permission from Grundfos. Customer receives the ownership of drawings and descriptions necessary for the proper installation, starting, operation and maintenance of the products. Upon Grundfos’ demand, customer shall treat these data confidentially.

16.         CHANGES

16.1       Grundfos shall have the right to make any changes to the products and services, which are necessary to comply with applicable law or safety requirement, or which do not significantly affect the nature or quality of the products and services negatively. If Grundfos requests other changes, customer shall not unreasonably withhold or delay consent to such requests.

17.         CONFIDENTIALITY

17.1       A party (receiving party) shall keep in strict confidence all technical or commercial know-how, specifications, prices, inventions, processes, initiatives and any other information concerning the disclosing party's business, its products and services which are of a confidential nature (confidential information) and have been disclosed to the receiving party by the other party (disclosing party), its employees, agents or subcontractors (representatives). The receiving party shall not use confidential information of the disclosing party for purposes other than the performance of its obligations under the Agreement, including (except as permitted by applicable law) not to reverse engineer the products and any software in the products. The receiving party may only disclose confidential information to those of its representatives who need to know to discharge the receiving party's obligations and rights under the Agreement and shall ensure that such representatives comply with the obligations set out in this Clause 17 as though they were a party to these terms.

17.2       The obligations under this Clause 17 apply from the execution of the Agreement and – subject to applicable law – for a period of 5 years after the Agreement expires or is terminated.

18.         FORCE MAJEURE

18.1       Neither party will be in breach of the Agreement nor liable for delay in performing, or failure to perform, any of its obligations under the Agreement if such delay or failure results from a hindrance beyond its reasonable control (“Force Majeure”). In the event of a Force Majeure, the parties agree to suspend the affected party's obligations until the Force Majeure situation ceases to exist.

18.2       Either party may terminate the Agreement with immediate effect upon notice to the other party if the period of Force Majeure continues for a period of 3 consecutive months. In case of termination due to such circumstances, neither party shall be liable to the other for such termination. However, such termination will not affect any pre-existing liabilities or claims or any other provisions of the Agreement.

19.         TERMINATION

19.1       If a party materially breaches its obligations under the Agreement, the other party may, with no effect on its other rights and remedies, terminate the Agreement for cause with immediate effect, if either such material breach is incapable of remedy; if the defaulting party to the Agreement has failed to remedy within 30 days after receiving notice requiring it to do so; or if – for material breaches that due to their nature are incapable of remedying within the 30 days period – such remedy has not been initiated within 30 days after receiving notice requiring it to do so. The above-mentioned does not affect any other termination rights given under the Agreement.  

19.2       Termination of the Agreement (regardless of the cause) will not affect those provisions of the Agreement which, by nature or necessity, provide that they operate after any expiration.

20.         PERSONAL DATA

20.1       Grundfos processes personal data following applicable data protection laws. To learn more visit Grundfos’ website where the Grundfos privacy notice is available.

21.         MISCELLANEOUS

21.1       The Agreement may not be transferred or assigned in whole or in part by operation of law or otherwise by customer, without the prior written consent from Grundfos. Without prior notice, Grundfos may assign rights and obligations under the Agreement, including the General Terms and Conditions, to any company within the Grundfos group.

21.2       The products must bear a Grundfos nameplate, including Grundfos’ trademarks. A party does not have the right to use the other party’s trade names, trademarks, logos or other signs or identification symbols unless the prior written consent of the other party.

21.3       Capitalised words and phrases not otherwise defined in these General Terms and Conditions have the same meaning in all parts of this Agreement unless the context dictates otherwise.

21.4       A quotation by Grundfos is valid for a period of 30 days from the date of issuance unless Grundfos has specified otherwise in the quotation. Grundfos reserves the right to alter quotations before the expiry of the validity period if customer has not placed a purchase order.

21.5       Grundfos may at any time without being liable correct typographical, clerical or other errors or omissions in sales material, quotations, price lists, order confirmations, invoices or other documents or information issued by Grundfos.

22.         EXPORT CONTROL AND SANCTIONED PARTIES

22.1       Any delivery covered by the Agreement may be subject to export control and trade sanction rules, including such rules of among others the European Union, United Nations and the United States of America.

22.2       It is a condition for Grundfos’ delivery of products and services to customer that customer complies with all applicable export control and trade sanction rules, including having relevant compliance procedures and controls.

22.3       If due to export control and trade sanction rules, Grundfos considers that it is or will be prohibited, hindered, restricted or significantly adversely affected in complying with its obligations under the Agreement, Grundfos may cancel or postpone the delivery of the products or services. In such cases, Grundfos will not be liable for any direct or indirect claim or loss.

22.4       To enable authorities or Grundfos to conduct checks on customer’s compliance with the export control and trade sanction rules, or in support of Grundfos' applications to the appropriate authorities in connection with the export and/or sale of the products and/or services under the Agreement, customer shall - upon reasonable request from Grundfos - promptly provide to Grundfos all information on the particular end-user, the parties involved in the delivery, the particular destination(-s)  and the particular intended use of the products and/or services.

23.         LAW AND VENUE

23.1       The Agreement, and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its formation (including non-contractual disputes or claims) is governed by and constructed in accordance with the Republic of Serbia, without reference to the conflict of laws or principles thereof which may cause the application of the laws of another country. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply

23.2       The parties agree that the Commercial courts of Belgrade shall have the exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual) that arises out of, or in connection with, the Agreement or its formation.       

Version September 2020 (EEWAA) (SEE)(GSE)