1 T-shirt i bomull, 2500 liter

Källa: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption.
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 par jeans, 8000 liter

Källa: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption.
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 avokado, 227 liter

Källa: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 flaska vin, 768 liter

Källa: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 bagett, 48 liter

Källa: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

2,1 miljarder människor måste gå cirka 30 minuter för att få vatten

Källa: Uppfyller de globala målen för rent vatten och sanitet: Decades Urban and Rural Challenge. Världshälsoorganisationen.
Länk: https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf

1 000 barn under 5 år dör varje dag till följd av förorenat dricksvatten

Källa: WWAP (United Nations World Water Assessment Program). 2017 FN: s världsutveckling för vattenutveckling 2017. Spillvatten: Den oanvända resursen. Paris, UNESCO.
Länk: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

80% av allt spillvatten återvänder till miljön utan korrekt behandling

Källa: WWAP (United Nations World Water Assessment Program). 2017 FN: s världsutveckling för vattenutveckling 2017. Spillvatten: Den oanvända resursen. Paris, UNESCO
Länk: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

År 2030 förväntas 60% av världens befolkning bo i städer

Källa: Förenta nationerna, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Urbanization Prospects: Revisionen 2014
Länk: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Städer förlorar upp till 60% av pumpat vatten

Källa: GWI Water Data Report 2019
Länk: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utility

Energiförbrukningen för kylning har nästan fördubblats sedan 2000

Källa: International Energy Agency (IEA) Energy Efficiency 2018 - Analyser och utsikter till 2040. IEA Market Report Series, sjätte upplagan
Länk: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

Klimatförändringarna kommer orsaka 30% kraftigare nederbörd som i sin tur leder till översvämningar och inflöde av havsvatten

Källa: WWAP (United Nations World Water Assessment Program) / UN-Water. 2018. The United Nations World Water Development Report 2018: Naturbaserade lösningar för vatten. Paris, UNESCO.
Länk: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

844 miljoner människor saknar tillgång till rent och säkert vatten

Källa: Framsteg när det gäller dricksvatten, sanitet och hygien: Uppdatering 2017 och SDG-baslinjer. Genève: Världshälsoorganisationen (WHO) och FN: s barnfond (UNICEF), 2017
Länk: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-sv.pdf;jsessionid=82C256C5EA630308D8CF3B79EC503432?sequence=1

Energiförbrukningen för kylning har nästan fördubblats sedan 2000

Källa: International Energy Agency (IEA) Energy Efficiency 2018 - Analyser och utsikter till 2040. IEA Market Report Series, sjätte upplagan
Länk: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

London och Mexico City håller på att få slut på vatten

Källa: Circle of Blue :: Zeropolis - stora städer, lite vatten
Länk: https://www.circleofblue.org/zeropolis/

Idag står industrier för 20% av all vattenförbrukning

Källa: UNESCO (2012) United Nations world water development report 4: hantering av vatten under stor osäkerhet och risk
Länk: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644

Globalt går i genomsnitt 30% av allt färskvatten som pumpas till spillo

Källa: Kvantifiering av det globala problemet med ej debiterbart vatten, R. Liemberger och A. Wyatt

Mexico City

Källa: Circle of Blue: Översvämningar och vattenbrist påverkar Mexico City
Länk: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortages-swamp-mexico-city/

Efterfrågan på vatten beräknas öka med 70% år 2050

Källa: Unesco World Water Assessment Program 2017
Länk: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Background%20Briefing%20Note_ENG.pdf

2 miljarder invånare kommer att drabbas hårt av vattenbrist år 2050.

Källor: FN: s globala mål 6 för hållbar utveckling, UNWD-rapport 2018
Länk: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/

Klimatförändringarna kommer orsaka 30% kraftigare nederbörd som i sin tur leder till översvämningar och inflöde av havsvatten

Källa: WWAP (United Nations World Water Assessment Program) / UN-Water. 2018. The United Nations World Water Development Report 2018: Naturbaserade lösningar för vatten. Paris, UNESCO.
Länk: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

Översvämningar drabbar cirka 250 miljoner människor världen över och orsakar 40 miljarder USD i årliga förluster

Källa: OECD 2016 - Financial Management of Flood Risk
Länk: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

Pumpar står för 10% av världens elförbrukning

Källa: Europeiska unionen - Arbetsdokument för kommissionens personal, dokument till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32 / EG med avseende på krav på ekodesign för elmotorer. FULLA KONSEKVENSANVISNINGAR (C (2009) 5675 ) (SEC (2009) 1014) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 641/2009, juli 2009, Europaparlamentets och rådets genomförandedirektiv 2005/32 / EG, med avseende på krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar och integrerade cirkulationspumpar