Villkor för användning

Gäller från den 1 juli 2020.

Dessa villkor för användning (Terms of Use, TOU) är tillämpliga när du använder digitala lösningar (Digital Solutions) som tillhandahålls av ett företag i Grundfoskoncernen, det vill säga ett företag som helt eller delvis ägs av Grundfos Holding A/S (Grundfos eller vi/oss/vår).

Beskrivning av tjänster

När du använder Digital Solutions kan du få åtkomst till information och tjänster som tillhandahålls av Grundfos.

Digital Solutions består av Grundfos webbsida, Grundfos applikationer och andra digitala tjänster, samt användarkonton för sådana Grundfoslösningar.

Vissa Digital Solutions kanske bara finns tillgängliga i utvalda länder. Vissa Digital Solutions kan vara tillgängliga utan kostnad och andra endast mot betalning eller utan kostnad men med kompletterande tjänster mot betalning. Vi förbehåller oss rätt att när som helst ändra status för Digital Solutions, men du kommer under inga omständigheter att debiteras för några tjänster utan särskilt meddelande och information. Vissa Digital Solutions kan kräva särskilt köp av maskinvara eller enheter som gör att Digital Solution-lösningen fungerar.

Godkännande av villkor

De Digital Solutions Grundfos tillhandahåller dig, inbegripet eventuella uppdateringar, förbättringar med mera, är underkastade nedanstående TOU. Grundfos förbehåller sig rätt att utan meddelande till dig uppdatera TOU. Aktuell version av TOU kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Genom att gå till Digital Solutions eller på något sätt använda webbplatsen, accepterar du att vara bunden av dessa TOU.

Om din åtkomst Digital Solutions sker på grundval av ett särskilt avtal med Grundfos (ett Kontrakt), ska Kontraktsvillkoren, om villkoren eventuellt står i strid med varandra, gälla före dessa TOU.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter återfinns i vår Integritetspolicy. Delar du eller samlar in personuppgifter från tredje part, exempelvis en anställd, en kollega eller en kund, bekräftar du att du har tillåtelse att göra detta och vidare att du ansvarar för att där detta är relevant vidarebefordra vår Integritetspolicy till sådan tredje part.

Ansvarsfriskrivning

Grundfos tillhandahåller Digital Solutions i form av en tjänst och, om inte annat anges i Kontraktet, endast i upplysningssyfte, i många fall utan kostnad. Du bör inte utan att söka personligt stöd från Grundfos agera på grundval av teknisk information som lämnas genom Digital Solutions. Digital Solutions kanske endast är avsedda för målgrupper bestående av fackmän, som professionella installatörer. Trots att vi strävar efter att information, programvara och andra tjänster i Digital Solutions ska vara så korrekta som möjligt, kan Digital Solutions innehålla fel eller utelämnanden, för vilka vi frånsäger oss allt ansvar. Material och innehåll i Digital Solutions tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan varje form av utfästelse.

Varken Grundfos eller något av dess dotterbolag ansvarar för skada på eller förlust av maskinvara, programvara eller filer som orsakas av användning av Digital Solutions eller element som laddas ned eller används från/i Digital Solutions. Grundfos gör därför inga utfästelser om att Digital Solutions eller tjänster som tillhandahålls i Digital Solutions av Grundfos eller å Grundfos vägnar (däribland nedladdning av programvara utan kostnad) ska svara mot dina krav eller vara fria från avbrott, respektera vissa frister, vara säkra eller fria från fel, eller att Digital Solutions eller de servrar Grundfos använder är fria från virus eller programfel eller är fullt funktionsdugliga eller riktiga. Grundfos strävar efter att upprätthålla Digital Solutions och deras funktion, men Grundfos ansvarar inte för och kan inte hållas ansvarigt för eventuell brist som kan finnas i Digital Solutions eller Digital Solutions funktion.

Grundfos kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller göra tredje parts applikationer tillgängliga. Din användning av sådan tredje parts webbplats och/eller applikationer sker på egen risk.

Om inte annat uttryckligen anges i ett Kontrakt, säljmaterial eller annat officiellt dokument från Grundfos är Digital Solutions inte feltoleranta och är inte konstruerade, tillverkade eller avsedda för användning eller vidareförsäljning som styrutrustning i farlig miljö som kräver felfri funktion, till exempel i kärnanläggningar, flygplansnavigering, flygledning, livsuppehållande system och vapensystem, där fel på Digital Solutions kan medföra dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk skada eller miljöskada.

Varken Grundfos eller något av dess dotterbolag ska under några omständigheter ansvara för oförutsedd skada, följd- eller sanktionsskada.

Gällande rätt kanske inte medger friskrivning från vissa utfästelser eller begränsning av ansvar för indirekt skada eller följdskada. Följaktligen kanske vissa av ovanstående begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Grundfos och dess dotterbolags ansvar ska emellertid vara begränsat eller undantaget i den mån så medges enligt gällande rätt och under inga omständigheter ska Grundfos eller något av dess dotterbolags samlade ansvar gentemot dig vara högre än det belopp du eventuellt har betalat för att använda Digital Solutions.

Användarkonto och användning av Digital Solutions

Du ansvarar fullt ut för att hålla ditt lösenord och konto hemliga. Vidare ansvarar du fullt ut för all aktivitet som förekommer inom ramen för ditt konto. Du är införstådd med att omedelbart meddela Grundfos om eventuell obehörig användning av ditt konto eller annan säkerhetsöverträdelse. Grundfos ansvarar inte för eventuell förlust du kanske åsamkas på grund av att någon annan, med eller utan din kännedom, använder ditt lösenord eller konto.

Grundfos kan och kommer att lita på att vem som helst som har åtkomst till ditt konto har vederbörlig behörighet att agera å dina vägnar.

Du ansvarar fullt ut för att tillhandahålla och uppdatera eventuella uppgifter eller data som du ska tillhandahålla Grundfos med avseende på Digital Solutions, som kontaktuppgifter, debiteringsuppgifter, ändrad behörighet/funktion etc., samt för att säkerställa att sådana uppgifter är korrekta. Om du tillhandahåller Grundfos information eller data som rör tredje part eller om du använder Digital Solutions för att ändra, kalibrera eller på annat sätt påverka utrustning å tredje parts vägnar eller som rör tredje part, gör du det endast med vederbörlig behörighet från sådan tredje part.

Olaglig eller förbjuden användning

Som en förutsättning för din användning av Digital Solutions ska du inte använda Digital Solutions för något syfte som är olagligt eller förbjudet. Du får inte använda Digital Solutions på något sätt som skulle kunna skada, göra funktionsoduglig eller överbelasta någon Grundfosserver eller något nätverk som är anslutet till en Grundfosserver eller störa annan parts användning av några Digital Solutions. Du får inte, genom att hacka eller på annat sätt, försöka skaffa dig obehörig åtkomst till någon Digital Solution, till annat konto eller till någon Grundfosserver. Du får inte inhämta eller försöka inhämta något material eller någon information på något sätt som inte avsiktligen medges via Digital Solutions.

Du får inte medvetet tillföra virus, trojaner, maskar eller annat illasinnat eller tekniskt skadligt material.

Du får inte använda Digital Solutions på något sätt som kan anses utgöra eller som innefattar innehåll som är olagligt, obscent, hotande, nedsättande, integritetskränkande, utgör intrång i immateriella rättigheter, utgör skräppost eller på annat sätt är klandervärt eller skadligt för tredje part. Du får inte använd Digital Solutions i reklam- eller marknadsföringssyfte, annat än enligt ett Kontrakt.

Immateriella rättigheter och data

Digital Solutions och alla delar de består av, däribland särskilt den grafiska profilen, data, programvara, texter och logotyper för Digital Solutions, är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning.

Grundfos upplåter en begränsad, icke-exklusiv licens, som kan återkallas men inte överlåtas, till dig för att använda Digital Solutions enligt vad som anges för respektive Digital Solution. Du får inte kopiera, dekompilera, utföra så kallad reverse engineering, demontera, försöka härleda källkoden för, ändra eller skapa härlett verk av några Digital Solutions.

Grundfos blir inte ägare till några data som du tillhandahåller i en Digital Solution. På grundval av Kontraktet (i förekommande fall), och i övrigt på grundval av dessa TOU, förvärvar Grundfos (i) en icke-exklusiv, överlåtbar, över hela världen gällande, royaltyfri licens på evig tid, vilken kan återkallas, för att använda dina data för att tillhandahålla aktuell Digital Solution, jämte (ii) en icke-exklusiv, överlåtbar, över hela världen gällande obegränsad, royaltyfri licens på evig tid, vilken kan återkallas, för att använda anonymiserade data för vad ändamål det vara må.

Sådana (icke-personliga) data kan inbegripa utrustningsdata som rör pumpar, pannor, värmesystem och annan typ av utrustning som direkt eller indirekt är integrerad i Digital Solutions, varvid utrustningsdata inbegriper exempelvis produkters serienummer, vattenflöde och tryck, utflöde av vatten och avloppsvatten, effektförbrukning, temperatur, annan användning av givardata, felrapporter, underhållsstatus, väntande servicebesök, användningsloggar etc.

Grundfos äger alla rättigheter till och som uppstår med anledning av Digital Solutions (däribland, men utan att vara begränsat till, immateriella rättigheter) och om sådana rättigheter ägs av dig överlåter du dem automatiskt till Grundfos.

Varje annan användning av Digital Solutions eller av någon av dess delar utgör ett rättighetsintrång, om inte annat i förväg specifikt har skriftligen godkänts av Grundfos.

Med förbehåll för villkoren i ett eventuellt Kontrakt och villkoren i vår Integritetspolicy, kan Grundfos – men är inte skyldigt att – behålla och använda dina data under en rimlig tidsperiod för att främja Digital Solutions onboarding och kvalitet, om du skulle välja att på nytt abonnera på Digital Solutions. Grundfos kan när som helst efter att Kontraktet hävts/löpt ut eller du har avslutat din användning av Digital Solutions besluta att radera data och kommer att göra det om det är skyldigt att göra det enligt lag. Du kan vid avslutandet be Grundfos att tillhandahålla dig en kopia av data som samlats in genom din användning av Digital Solutions. Grundfos ska sträva efter att tillhandahålla sådan kopia men är inte skyldigt att göra det, med mindre det följer av gällande rätt. Om Grundfos tillhandahåller dig en sådan kopia kan Grundfos göra sådant tillhandahållande avhängigt av exempelvis ytterligare sekretesskyldighet, ersättning för arbetstid för att samla in data med mera.

SIM

Detta avsnitt är tillämpligt när du mottar eller använder ett SIM-kort med direkt eller indirekt dataförbindelse från Grundfos.

Du får endast använda dataförbindelsen för att ta emot de Digital Solutions som beskrivs i Kontraktet. Du får inte använda dataförbindelsen i strid med gängse bruk eller på sätt som medför skada eller annan olägenhet för Grundfos eller annan. Exempel på förbjuden användning: (i) försök att få obehörig åtkomst till anslutna nätverk eller dataresurser i nätverk och IT-infrastruktur, (ii) förstöra, förvränga eller obehörigen använda information i något nätverk eller något IT-system som tillhandahålls av dataleverantören, (iii) använda dataförbindelsen för att skicka skräppost, (iv) genomföra attacker på nätverk eller datasystem, (v) sprida datavirus eller skada informationssäkerheten på internet, (vi) använda Digital Solutions på sådant sätt att Digital Solutions kvalitet menligen påverkas eller leverantörens förmåga att tillhandahålla dataförbindelsen eller andra kunders användning av dataförbindelsen störs.

Du får inte ta ut SIM-kortet ur den av Grundfos levererade utrustning det sitter i. Det hindrar dig inte från att byta hela kretskortet mot ett annat kretskort från Grundfos. Du ska förstöra det kretskort (inklusive SIM-kort) som bytts ut, eller skicka tillbaka det till Grundfos.

Du ska utan onödigt dröjsmål informera Grundfos om du tror eller har anledning tro att obehörig tredje part använder eller har använt din dataförbindelse.

Med förbehåll för gällande rätt kan Grundfos använda dataförbindelsen för att kontrollera om SIM-kortet är aktivt, det vill säga om utrustningen är online eller offline, och tillhandahålla dig programvaruuppdateringar om det enligt lag är skyldigt att göra det.

Exportkontroll

Du accepterar att Digital Solutions kan vara underkastade bestämmelser om exportkontroll och handelsrestriktioner, däribland till exempel bestämmelser från Europeiska unionen, Förenta Nationerna och USA:s Förenta stater, och att export, vidareexport, överföring, vidareöverföring eller förmedling av Digital Solutions (”export/vidareexport”) därför kan vara föremål för begränsningar. Du är införstådd med att vid användning och bortskaffande av Digital Solutions efterleva alla tillämpliga exportkontroll- och handelssanktionsbestämmelser, exempelvis genom att inhämta relevanta export- och/eller importtillstånd samt att inte ge personer och entiteter som är föremål för sanktioner åtkomst till Digital Solutions. Digital Solutions får inte användas för, eller rörande, nukleära eller militära ändamål eller vapenändamål.

Gottgörelse

Du ska gottgöra, försvara och hålla Grundfos (inbegripet dess dotterbolag) skadeslöst för varje ansvar, krav, förlust och kostnad, inklusive rimliga advokatarvoden och -kostnader, som rör din eventuella överträdelse av dessa TOU eller din användning eller ditt missbruk av Digital Solutions.

Rättsliga tvister

Dessa TOU och eventuell tvist som uppstår med anledning av användningen av Digital Solutions eller tolkningen av TOU ska vara underkastad dansk rätt, med undantag för dess lagkonfliktbestämmelser. Enda behöriga forum för eventuell tvist som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa TOU ska vara Danmarks sjö- och handelsdomstol.

Om lagar som är tillämpliga på dessa villkor vid ett senare tillfälle skulle tolkas eller ändras så att en eller flera av klausulerna blir utan verkan eller ogiltig ska detta inte medföra att villkoren i sig i helhet blir ogiltiga.

Övriga frågor

Grundfos förbehåller sig rätt att när som helst, utan motivering eller föregående meddelande, ändra, avbryta eller stänga av Digital Solutions. Grundfos förbehåller sig också rätt att när som helst, utan motivering eller föregående meddelande, stänga av åtkomst till och användning av Digital Solutions för dig, din åtkomstadministratör eller vilken som helst av dina behöriga användare. Utan begränsning av de generella villkoren ovan kan Grundfos när som helst avbryta eller stänga av åtkomst till Digital Solutions om du bryter mot någon del av villkoren.

Om Grundfos inte hävdar en viss bestämmelse, innebär inte det att Grundfos avsäger sig rätten att göra det senare. Om en domstol finner något av dessa villkor inte vara tillämpligt, vara ogiltigt eller inte kunna verkställas, fortsätter övriga villkor att gälla. Grundfos kan efter eget skön överlåta detta avtal till vilken juridisk entitet som helst inom Grundfoskoncernen.

Särskilda villkor – GO Replace och DBS Selection Tool

Särskilt avseende Digital Solutions GO Replace och DBS Selection Tool, är du införstådd med följande:

 • Syftet med dessa Digital Solutions är att föreslå en potentiell utbytesprodukt/ny produkt.
 • Du ansvarar för att tillhandahålla korrekta uppgifter för att Digital Solutions ska kunna lämna ett förslag och du informeras om att eventuella felaktiga uppgifter kan påverka resultatet.
 • Digital Solution-lösningen begränsar inte eller eliminerar din skyldighet att göra en egen professionell bedömning med slutsatser eller, om du inte själv har erforderlig kompetens, att inhämta en professionell bedömning av om en befintlig produkt kan ersättas av den produkt som föreslås av Digital Solution-lösningen, eftersom Grundfos inte har några kunskaper om de enskilda systemen, exempelvis pannor, och följaktligen om huruvida den utbytesprodukt som föreslås för ett visst system är lämplig för ändamålet. Den produkt/utbytesprodukt som föreslås utgör endast ett förslag från Grundfos, vilket grundas uteslutande på produkten. Du ansvarar för att bedöma utbytesprodukten/den nya produkten och för att säkerställa att (utbytes)produkten kommer att fungera i det befintliga systemet, exempelvis pannan.
 • Du kan vara att anse som tillverkare av systemet om detta anses vara nytt till följd av att produkten bytts ut, och följaktligen kan du enligt gällande rätt vara skyldig att utfärda en försäkran om överensstämmelse eller motsvarande. 
 • Produkten får endast bytas/installeras av en professionell installatör. 

Dessutom gäller följande för GO Replace:

 • Du får inte som del av utbytesprocessen modifiera eller på annat sätt ändra ett integrerat system (exempelvis en panna, ett solvärmesystem etc., som innehåller en integrerad pump som ska bytas).
 • Du får inte påbörja respektive måste avbryta bytet om befintlig strömförsörjningskabel för pump i ett integrerat system inte är tillräckligt lång eller om strömförsörjningskabeln måste dras om på sätt som gör installationen osäker.
 • Du måste före bytet verifiera att korrekt jordfelsbrytare finns installerad.

I den mån du väljer att få åtkomst till och använda GO Replace och DBS Selection Tool, gör du det på eget initiativ och ansvarar för att efterleva all gällande rätt, inbegripet, men inte begränsat till, lokal lagstiftning.

Särskilda villkor – GO Balance

Särskilt för Digital Solution-lösningen GO Balance upplyses du om följande:

 • För Grundfos ALPHA2-pumpar tillverkade före den 1 juni 2018, UPM3 LIN-pumpar tillverkade efter den 1 mars 2019 och Grundfos ALPHA3-pumpar tillverkade före den 1 augusti 2018, är Digital Solution-lösningen fullt funktionell endast om den används tillsammans med MI401 ALPHA Reader, vilken köps separat. Information om försäljning av MI401 ALPHA Reader finns på www.grundfos.com. I/O-manualen för hur Digital Solution-lösningen och MI401 ALPHA Reader installeras medföljer MI401 ALPHA Reader.
 • För Grundfos ALPHA3-pumpar tillverkade efter den 1 augusti 2018 kan Digital Solution-lösningen användas med Grundfos ALPHA 3 inbyggd Bluetooth-radio.

Vidare är du införstådd med att:

 • Digital Solution-lösningen är avsedd för utförande av injustering och för att föreslå ett hydrauliskt injusteringsresultat.
 • Eftersom Grundfos inte har någon kännedom om enskilda värmesystem, begränsar Digital Solution-lösningen inte eller eliminerar dina skyldigheter att göra en egen professionell bedömning med slutsatser avseende den hydrauliska injusteringen. 
 • Information (även systemspecifik information som lämnas via Digital Solution-lösningen om hur injusteringsläge aktiveras i systemet som tillhandahålls i Digital Solution-lösningen av en tillverkare av kompatibel utrustning), data, påminnelser och varningar etc. som lämnas i, av eller via Digital Solution-lösningen lämnas av Grundfos endast som förslag och vägledning och för att underlätta för dig, som stöd vid hydraulisk injustering, och ska inte uppfattas som uttömmande.
 • Du är ensam ansvarig för att utföra den hydrauliska injusteringen och säkerställa att rätt råd ges rörande den hydrauliska injusteringen. Det inbegriper även att du ensam ansvarar för att aktivera och stänga av eventuella automatiska shuntventiler och för att ställa in rätt börvärden för shuntventiler.
 • Digital Solution får endast användas av en professionell installatör.

I den mån du väljer att få åtkomst till och använda Digital Solution, gör du det på eget initiativ och ansvarar för att efterleva all gällande rätt, inbegripet, men inte begränsat till, lokal lagstiftning.