Právne predpisy a zásady

Záručné podmienky a reklamácie

Všeobecne sa záručné podmienky riadia Občianskym zákonníkom. Predajca zodpovedá za akosť, kompletnosť, funkciu a prevedenie predaného výrobku.

Záručná doba za výrobok je u čerpadiel a riadiacich regulačných prvkov (systémov) Grundfos po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja čerpadla, najdlhšie však do 30 mesiacov od dátumu výroby.

Predĺžená záruka

Mokrobežné obehové a cirkulačné čerpadlá majú záruku predĺženou na 36 mesiacov od dátumu predaja, nie však dlhšie než 42 mesiacov od dátumu výroby.

U čerpadiel ALPHA3, ALPHA2, ALPHA1L, COMFORT BA/BXA PM a na domáce vodárne SCALA1 a SCALA2 poskytuje spoločnosť Grundfos záruku 60 mesiacov od dátumu predaja, nie však dlhšie než 66 mesiacov od dátumu výroby.

U tlakových nádob výrobca GWS LTD., ktoré sa používajú u vodární Hydrojet a Vodárenských setov, poskytuje spoločnosti Grundfos záruku 60 mesiacov od dátumu výroby tlakovej nádoby.

Dátum výroby je uvedený na typovom štítku každého výrobku a musí byť rovnako zaznamenaný v záručnom liste alebo v doklade, ktorý tento list nahrádza. U väčšiny výrobkov sa dátum výroby uvádza v tvare PCRRTT, kde PC je identifikátor dátumu výroby (nemení sa), RR je posledné dvojčíslo roku výroby a TT určuje presný týždeň výroby v rámci daného roka.

V prípade nejasností s určením dátumu výroby či akýchkoľvek otázok ohľadne záručných podmienok kontaktujte centrálny servis Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o..

Záruku v tejto dĺžke poskytuje spoločnosť Grundfos Sales Czechia and Slovakia s. r. o. Nároky za zodpovednosť za chyby nad rámec poskytovanej záruky bližšie špecifikovanej výšky je nutné uplatňovať a požadovať od predajcu.

Uvedená doba záruky sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Podmienky pre uplatnenie reklamácie

V prípade uplatnenia reklamácie v stanovenej záručnej lehote bude záruke uznaná a vykonaná bezúplatná oprava výrobku len za predpokladu, že:

  • bude predložený doklad o kúpe obsahujúci presnú identifikáciu výrobku, dátum predaja, pečiatku predajcu a podpis predávajúceho spolu s potvrdením elektromontážnej firmy o odbornom pripojení čerpadla alebo zariadenia na elektrickú sieť a ďalej potvrdenie montážnej firmy o odbornej inštalácii čerpadla alebo zariadenia (toto neplatí pre výrobky s káblom ukončeným vidlicou) alebo riadne vyplnený záruční list
  • výrobok nebol násilne mechanicky poškodený, neboli vykonané žiadne úpravy, opravy alebo neoprávnená manipulácia
  • výrobok bol odborne inštalovaný, pripojený a prevádzkovaný podľa platných montážnych a prevádzkových predpisov výrobcu, vrátane dodržania platných noriem a bezpečnostných predpisov
  • výrobok bol použitý pre účel daný montážnymi a prevádzkovými predpismi výrobcu
  • výrobok bol zaistený proti preťaženiu a prepätiu

Záručný list sa štandardne nedodáva spolu s čerpadlom. Môžete si ho stiahnuť z našej webovej stránky alebo ho nahradiť vyššie uvedenými dokumentmi.

Tovar by ste mali reklamovať najlepšie u predajcu (kde bol zakúpený) alebo u našich servisných partnerov. Je potrebné zdôrazniť, že záručný servis je určený len na vykonávanie opráv. Ostatné oprávnené nároky, t. j. dodanie nového tovaru, zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci uplatniť výlučne u predávajúceho, s ktorým bola zmluva uzavretá.

Výrobca nezodpovedá za iné škody alebo náklady vzniknuté v súvislosti s uplatnením záruky.