ข่าวสาร

CSR Project

บริษัท กรุนด์ฟอส ประเทศไทย จำกัด ได้ทำการบริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้า เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว พระผยอม กัลยาโน

ประวัติของมูลนิธิสวนแก้วได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2529 มีวัตถุประสงค์หลัก 6 ประการ คือ

1. เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา

2. เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอันดี

3. เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

4. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

6. จัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา