Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska, ecss@grundfos.com, in vaš lokalni Grundfos (Grundfos Ljubljana, d.o.o., Tehnološki park 22/a, 1000 Ljubljana, Slovenija) sta upravljalca podatkov in sta odgovorna za varnost vaših osebnih podatkov (v nadaljevanju skupaj: »Upravljalec podatkov« ali »Grundfos«). Za ogled lokalnih družb Grundfos obiščite to povezavo.

Nekatera podjetja Grundfos imajo imenovanega lokalnega pooblaščenca za varstvo podatkov, na katerega se prav tako lahko obrnete. Za pregled pooblaščencev za varstvo podatkov obiščite to povezavo.

Kateri osebni podatki se zbirajo?

Družba Grundfos je zbrala vaše kontaktne podatke in bo še nadalje zbirala ter obdelovala kontaktne podatke, ki se jih boste odločili posredovati pri sodelovanju v anketah družbe Grundfos. Med te podatke lahko spadajo elektronski naslov, ime in vaša telefonska številka in/ali telefonska številka vašega podjetja (v nadaljnjem besedilu: »Osebni podatki«). Nadalje Grundfos zbira in obdeluje tudi vaše odgovore v anketi, ki lahko zajemajo tudi osebne podatke.

Družba Grundfos izvaja dve različni vrsti anket:

Spletne ankete na spletni strani Grundfosa

Grundfos zbira in obdeluje tiste podatke za stik, ki jih posredujete pri sodelovanju v spletnih anketah na spletni strani Grundfos. Med te podatke lahko spadajo elektronski naslov, ime in vaša telefonska številka in/ali telefonska številka vašega podjetja (v nadaljnjem besedilu: »Osebni podatki«). Nadalje Grundfos zbira in obdeluje tudi vaše odgovore v anketi, ki lahko zajemajo tudi osebne podatke.

Posredovanje Osebnih podatkov v okviru spletne ankete je prostovoljno. Če želite pri sodelovanju v spletni anketi Grundfos ostati anonimni in ne želite posredovati svojih osebnih podatkov, Grundfos ne bo shranil obdeloval nobenih vaših osebnih podatkov. Sami se lahko odločite, ali želite družbi Grundfos posredovati svoje osebne podatke. V kolikor želite, da Grundfos glede vaših odgovorov z vami vzpostavi stik in želite prejeti takojšnjo pomoč Grundfosa, morate posredovati svoje osebne podatke.

Elektronsko povabilo

Če se za sodelovanje v anketi odzovete prek elektronskega povabila, je Grundfos že zbral vaše osebne podatke. Grundfos bo prav tako zbral in obdeloval vaše odgovore v anketi, ki lahko vsebujejo dodatne osebne podatke. Ali želite sodelovati v anketi in posredovati odgovore Grundfosu, se odločite prostovoljno.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Grundfos uporablja osebne podatke za namene pošiljanja in izvajanja anket kupcev s ciljem razvijanja svojega posla skladno s potrebami strank, za namene hitrega odzivanja na določene potrebe kupcev in za zagotovitev takojšnje pomoči. Po izpolnitvi ankete lahko Grundfos uporabi vaše odgovore in osebne podatke za vzpostavitev stika z vami z namenom izboljšanja vaše izkušnje s storitvami.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov

Strinjate se, da lahko Grundfos shrani vaše ime, telefonsko številko in/ali službeno telefonsko in e-poštni naslov ter morebitne druge osebne podatke, ki jih Grundfosu posredujete pri sodelovanju v anketi (v nadaljnjem besedilu »Osebni podatki«).

Obdelava Osebnih podatkov je potrebna za izpolnitev zgoraj navedenega namena. To soglasje k obdelavi Osebnih podatkov se daje v skladu s točko a) prvega odstavka 6. člena, 1. Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«).

Izven zgoraj navedenih namenov, Grundfos Osebnih podatkov ne bo shranjeval, prenašal ali kako drugače obdeloval. Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo za drugačne namene, če je to potrebno za skladnost s pravnimi ali regulativnimi predpisi (npr. prenos sodiščem ali organom kazenskega pregona), če ste privolili k takšni obdelavi, ali če je obdelava sicer zakonita na podlagi veljavne zakonodaje. V primeru obdelave za druge namene vam lahko posredujemo dodatne informacije.

To soglasje lahko kadarkoli prekličete tako, da preklic pošljete na e-mail ecss@grundfos.com, brez vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

Kje se shranjujejo osebni podatki?

Vaši osebni podatki so shranjeni na strežniku Qualtrics, ki ga nadzoruje izključno Grundfos in je na Irskem v podatkovnem jezeru Microsoft Azure na Irskem.

Podrobnosti o prejemnikih osebnih podatkov

Grundfos lahko vaše osebne podatke deli s tretjimi osebami, ki delujejo kot obdelovalci podatkov za Grundfos za obdelavo osebnih podatkov skladno z nameni, navedenimi zgoraj. Podatke obdelujejo naslednji obdelovalci podatkov:

  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irska: družba Microsoft zagotavlja infrastrukturo IT.
  • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Danska: družba SAP družbi Grundfos pomaga pri obdelavi podatkov o strankah in zagotavlja sistem za obdelavo.
  • Druge lokalne družbe v skupini Grundfos, ki bodo pomagale s podporo IT v okviru zgornjih sistemov.
  • Drugi prejemniki, navadno svetovalci, ki zagotavljajo podporo IT za zgornje sisteme in pomagajo pri obdelavi vaših osebnih podatkov v imenu Grundfos v okviru zgoraj navedenih sistemov.

Druge pooblaščene tretje osebe bodo morda morale dostopati ali shranjevati osebne podatke, če to zahteva ali dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. državni organi, sodišča, zunanji svetovalci in podobne tretje osebe, ki so javni organi).

Prenos osebnih podatkov

V določenih primerih se lahko vaši osebni podatki prenesejo zunaj območja EU/EGS. Grundfos zagotavlja, da bo tak prenos izveden skladno z zakonodajo v zvezi z varstvom podatkov. To pomeni, da mora vsaka oseba zunaj EU/EGP, ki pride v stik z vašimi osebnimi podatki, zagotoviti ustrezno raven varstva, na primer s sklenitvijo standardnih pogodbenih klavzul, ki veljajo na območju EU, ali izvajanjem in upoštevanjem zavezujočih poslovnimi predpisov, kjer se ti uporabljajo. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem, se obrnite na Grundfos – podatki za stik so na voljo spodaj v razdelku »Kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov?/Nadaljnje pravice«.

Obdobje hrambe

Grundfos bo vaše osebne podatke shranjeval le toliko dolgo, kot je potrebno za izpolnitev zgoraj omenjenih namenov, kar pomeni, da bo Grundfos vaše osebne podatke hranil 24 mesecev po zaključku ankete. Nekateri vaši osebni podatki se lahko v anonimni obliki, ki ne omogoča identifikacije, hranijo daljše časovno obdobje.

Določeni Osebni podatki se lahko hranijo dlje za namene računovodstva ali obrambe pred pravnimi zahtevki. Ti osebni podatki bodo shranjeni do izteka zakonsko določenega zastaralnega roka.

Kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov?/Nadaljnje pravice

Skladno z veljavno zakonodajo uživate različne pravice (pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo).

Pravica do dostopa: imate pravico, da od nas zahtevate potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, in v tem primeru lahko zahtevate dostop do teh osebnih podatkov. Dostop do podatkov zajema – med drugim – namene obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov in prejemnike ali vrste prejemnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki. Vendar pa to ni absolutna pravica in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vaše pravice do dostopa.

Imate pravico, da od nas zahtevate kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za nadaljnje kopije, zahtevane z vaše strani, vam lahko zaračunamo razumno vsoto na podlagi administrativnih stroškov.

Pravica do popravka: Imate pravico, da od nas zahtevate popravek vaših osebnih podatkov. Na podlagi namenov obdelave vam je zagotovljena pravica do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«): v določenih okoliščinah vam zagotovljena pravica, da od nas zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, mi pa smo dolžni te osebne podatke izbrisati.

Pravica do omejitve obdelave: v določenih okoliščinah vam je zagotovljena pravica, da od nas zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V tem primeru bodo zadevni podatki označeni, obdelovali pa jih bomo samo za določene namene.

Pravica do ugovora: v določenih okoliščinah vam je zagotovljena pravica do ugovarjanja obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Grundfosa, v katerem koli trenutku na podlagi vašega posebnega položaja. Od Grundfosa lahko zahtevate, da preneha z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pod določenimi pogoji vam je zagotovljena pravica, da dobite osebne podatke, ki vas zadevajo in ste nam jih predložili, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki, lahko pa vam je zagotovljena pravica tudi do prenosa teh podatkov drugemu subjektu, ne da bi vas pri tem ovirali.

Za več informacij ali uveljavitev ene ali več zgoraj navedenih pravic se lahko obrnete na Grundfos z elektronskim sporočilom na naslov ecss@grundfos.com. Nekatera podjetja Grundfos imajo imenovanega lokalnega pooblaščenca za varstvo podatkov, na katerega se prav tako lahko obrnete. Za pregled pooblaščencev za varstvo podatkov obiščite to povezavo.

Vložitev pritožbe

V primeru pritožb vam je lahko zagotovljena pravica do vložitve pritožbe pred pristojnim nadzornim organom v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sprememba obvestila o varovanju zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali dopolnimo to obvestilo o varovanju zasebnosti. V primeru bistvenih in pomembnih sprememb obvestila o varovanju zasebnosti boste o tem obveščeni, npr. prek spletnega mesta družbe Grundfos, kjer boste lahko takšno spremembo potrdili ali jo zavrnili.