ข้อกฎหมายและนโยบาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของกรุนด์ฟอสสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ การส่งมอบและการบริการ

บทนำ

1. การบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของกรุนด์ฟอสสำหรับการขาย
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป”) นี้ ใช้บังคับต่อการขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด (“กรุนด์ฟอส”) รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า

1.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะถือว่าเข้าทำสัญญากัน เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงรับข้อเสนอของคู่สัญญาอีกฝ่าย อย่างไม่มีข้อสงวนสิทธิ์(without reservation) หรือไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข (without alterations) การรับผลิตภัณฑ์หรือรับบริการของลูกค้าถือเป็นการสนองรับตามความเป็นจริง
คำเสนอ คำสนองรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (โดยไม่คำนึงว่าจะมีการอ้างอิงก็ตาม) และเอกสารอื่นใดที่กรุนด์ฟอสตอบรับข้อเสนออย่างชัดแจ้ง ถือเป็นสัญญาที่ลูกค้าตกลงซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้ารับบริการ (“สัญญา”)

1.3 ลูกค้าต้องรับรองว่าคำสนองรับของกรุนด์ฟอสถูกต้องตรงกับคำเสนอของลูกค้า
หากลูกค้าไม่ได้แจ้งแก่กรุนด์ฟอสโดยทันทีถึงความไม่ถูกต้องตรงกันดังกล่าว คำสนองรับของกรุนด์ฟอสจะผูกพันลูกค้า

1.4 หากกรุนด์ฟอสและลูกค้าทำสัญญาแยกเป็นอีกฉบับต่างหาก (separate agreement) ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือยอมรับสัญญาเหล่านั้นแล้ว ข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญานั้นมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาข้างต้น

2. ข้อมูลของกรุนด์ฟอส

2.1 ลูกค้าสามารถขอรับคำแนะนำทางเทคนิคจากบุคคลที่สามได้
กรุนด์ฟอสจะไม่รับผิดต่อข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ต่อลูกค้า (หรือ บุคคลที่สามกระทำการในนามของลูกค้า)
ก่อน ขณะ หรือ หลังจากสัญญานี้มีผลบังคับใช้ เว้นแต่คู่สัญญาได้ทำสัญญาเป็นหนังสือ
และขอคำแนะนำของกรุนด์ฟอส โดยลูกค้าได้ชำระเงินแยกต่างหากสำหรับคำแนะนำนั้นๆ

2.2 หากคู่สัญญาเข้าทำสัญญาตามคำแนะนำของกรุนด์ฟอส
กรุนด์ฟอสจะให้คำแนะนำได้เฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานของกรุนด์ฟอสนั้น และกรุนด์ฟอสใช้ความรู้ความสามารถที่มีในขณะนั้นอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำดังกล่าว
ทั้งนี้ คำแนะนำดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ลูกค้าให้แก่กรุนด์ฟอสเพียงอย่างเดียว

ข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

3. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส

3.1 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องนำมาตรวจสอบ (inspection) และทดสอบมาตรฐาน (standard testing) ก่อนส่งออกจากโรงงาน กรุนด์ฟอสอาจจัดหาใบรับรองผลการทดสอบ (a test certificate) ตามความต้องการของลูกค้า โดยกรุนด์ฟอสจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว ใบรับรองผลการทดสอบเป็นหลักฐานอันเป็นที่สุด (conclusive evidence) ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตขึ้นตามรายการที่ระบุไว้ของกรุนด์ฟอส เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

4. การส่งมอบผลิตภัณฑ์และระยะเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์

4.1 กรุนด์ฟอสจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ณ สถานที่ และเวลา ซึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันเป็นหนังสือ โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องรับรองว่าลูกค้าได้ปฏิบัติตามรายละเอียดทางเทคนิคและระเบียบปฏิบัติทั้งหมดตามสัญญานี้ เพื่อกรุนด์ฟอส

4.2 หากกรุนด์ฟอสไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่กำหนดให้ส่งมอบ (agreed delivery date) ลูกค้าอาจบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นหนังสืออ้างเหตุดังกล่าวที่เกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.3 หากลูกค้าไม่รับมอบผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด หรือบางส่วน)
ในวันที่ได้ตกลงกันไว้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินเสมือนหนึ่งได้มีการส่งมอบแล้ว และกรุนด์ฟอสมีสิทธิเรียกร้องต่อลูกค้า สำหรับค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่รับมอบผลิตภัณฑ์ รวมถึง ค่าขนส่ง หรือค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ทั้งนี้ กรุนด์ฟอสอาจยกเลิกสัญญานี้ (หรือบางส่วนของสัญญานี้) และเรียกร้องลูกค้าให้รับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากไม่รับมอบผลิตภัณฑ์ รวมถึง ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม  

4.4 กรุนด์ฟอสอาจส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นงวดๆ ตามลำดับ

5. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์

5.1  การส่งมอบผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส เป็นการส่งมอบประเภท ส่งมอบ ณ สถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้เป็นการเฉพาะในสัญญา (ดูข้อกำหนดทางการค้าของสภาหอการค้านานาชาติ ICC, Incoterms 2010)

5.2  การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ความเสี่ยงภัยในความสูญหายหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์จะโอนไปยังลูกค้าเมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการแล้ว ทั้งนี้ แม้เป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับการให้บริการ และจำต้องวางผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการชั่วคราว ณ สถานที่ของลูกค้า (Customer’ s site) หรือผู้ใช้ (end-user’s) จนกว่าจะมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ (โดยไม่มีกรุนด์ฟอสอยู่ด้วย ณ สถานที่นั้น) ความเสี่ยงภัยในผลิตภัณฑ์นั้นจะโอนไปยังลูกค้า เมื่อกรุนด์ฟอสส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงสถานที่ดังกล่าว

5.3  กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์จะไม่โอนไปยังลูกค้าจนกว่ากรุนด์ฟอสจะได้รับชำระเงินจนเต็มจำนวน
หากลูกค้าไม่จ่ายเงิน กรุนด์ฟอสมีสิทธิเรียกผลิตภัณฑ์คืนโดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  การยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ไม่กระทบถึงการโอนความเสี่ยงภัย

6. การตรวจสอบ

6.1 ลูกค้าต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทันทีที่มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ซึ่งเป็นการส่งมอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ) เพื่อหาความชำรุดบกพร่องใดๆ ที่สามารถเห็นได้ประจักษ์ (any visible defects) หรือจำนวนผลิตภัณฑ์ซึ่งขาดไปไม่ครบจำนวน(shortage) ทั้งนี้ ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบนั้นเป็นไปตามคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
(confirmed order) หากลูกค้าไม่ทำการตรวจสอบและแจ้งให้กรุนด์ฟอสทราบโดยไม่ชักช้าถึงเหตุดังกล่าว (ที่เกี่ยวข้อง) ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องในความชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบซึ่งลูกค้าสามารถพบความชำรุดบกพร่องนั้นระหว่างการตรวจสอบดังกล่าว

ข้อบังคับเฉพาะของการให้บริการ

7. การให้บริการและระยะเวลาในการส่งมอบ

7.1 กรุนด์ฟอสจะให้บริการอย่างผู้มีวิชาชีพที่มีความชำนาญ (professionally and skillfully)

7.2  กรุนด์ฟอสจะให้บริการตามสถานที่และเวลาตามที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องรับรองว่าลูกค้าได้ปฏิบัติตามรายละเอียดและระเบียบปฏิบัติทางเทคนิคทั้งหมดตามสัญญานี้
เพื่อกรุนด์ฟอส

7.3 กรุนด์ฟอสจะให้บริการในระหว่างช่วงเวลาทำงานปกติตามนโยบายเกี่ยวกับระยะเวลาการให้บริการและการส่งมอบงานบริการของกรุนด์ฟอส (วันหยุดปลายสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์อยู่นอกเวลาทำการปกติ) ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงให้กรุนด์ฟอสให้บริการนอกเวลาทำการปกติ ซึ่งกรุนด์ฟอสจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับชั่วโมงการทำงานดังกล่าวตามอัตราที่กรุนด์ฟอสใช้บังคับอยู่


7.4  หากกรุนด์ฟอสไม่ให้บริการหรือส่งมอบงานบริการภายใน 90 วันนับจากวันที่กำหนดเพื่อส่งมอบงานบริการตามที่ตกลงกันไว้ ลูกค้าอาจบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นหนังสืออ้างเหตุดังกล่าวที่เกี่ยวกับความล่าช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

7.5  หากลูกค้าไม่ยอมรับบริการทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ข้อ 4.3 จะมีผลใช้บังคับ

7.6  กรุนด์ฟอสจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และข้อบังคับด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่ใช้บังคับ ณ สถานที่ของลูกค้า (Customer's premises) ซึ่งลูกค้าได้ใช้ในการติดต่อกับกรุนด์ฟอส กรุนด์ฟอสไม่ต้องรับผิดต่อการละเมิดข้อผูกพันใดๆ ภายใต้สัญญานี้ หากการละเมิดดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า เว้นแต่กรุนด์ฟอสได้รับชุดสำเนาของข้อบังคับดังกล่าวก่อนเข้าทำสัญญานี้

7.7  เว้นแต่ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น กรุนด์ฟอสจะดำเนินงานเพื่อให้บริการโดยบุคคลากรเพียง 1 คน
หากการรับบริการจำเป็นต้องใช้บุคลากรเพื่อให้บริการมากกว่า 1 คน ลูกค้าต้องแจ้งแก่กรุนด์ฟอสในช่วงเวลาก่อนมีการให้บริการของกรุนด์ฟอส (Indue time before Grundfos’ performance of the Services) หากลูกค้าละเลยในการแจ้งข้างต้นต่อกรุนด์ฟอส กรุนด์ฟอสอาจออกใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น โดยไม่จำต้องรอให้เสร็จสิ้นการให้บริการ

7.8  กรุนด์ฟอสมีสิทธิทำสัญญาว่าจ้างช่วงสำหรับข้อผูกพันใด ๆ ของตน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และกรุนด์ฟอสจะรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วงรายย่อย

8.   หน้าที่ของลูกค้า

8.1  ลูกค้าจะ (เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว) และรับรองว่าในกรณีที่เกี่ยวข้องลูกค้ารายย่อยของลูกค้า (its customers’) และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (end-users’) จะ :

(เอ) ให้ความร่วมมือแก่กรุนด์ฟอสในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

(บี)  จัดให้กรุนด์ฟอสและตัวแทนของกรุนด์ฟอสเข้าถึงซึ่งสถานที่ของลูกค้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตามความจำเป็นและตามสมควรในการให้บริการ

(ซี)  จัดแสงสว่าง (lighting) ความร้อน (heating) พลังงาน (power) การระบายอากาศ (ventilation) การระบายน้ำ (draining) ให้เพียงพอตามข้อกำหนดตามสมควรของกรุนด์ฟอส

(ดี)  แจ้งแก่วิศวกรของกรุนด์ฟอสหรือตัวแทนในทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบการทำงานใด ๆ ที่ไม่น่าพอใจ (unsatisfactory running) หรือไม่ปกติ (irregular performance) ของผลิตภัณฑ์ที่กรุนด์ฟอสได้จัดการให้บริการ (the product on which Grundfos is performing Services)

(อี)  จัดหาให้แก่กรุนด์ฟอสซึ่งเอกสาร ข้อมูล เครื่องมือ และวัสดุตามที่กรุนด์ฟอสกำหนด เพื่อการให้บริการในระดับที่เหมาะสม (“วัตถุดิบใช้ในการผลิต (In-Put Materials)”) และรับรองว่าวัตถุดิบใช้ในการผลิตนั้นถูกต้องทุกประการ

(เอฟ) รับรองว่าวัตถุดิบใช้ในการผลิตทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานตรงกับที่กรุนด์ฟอสใช้ในการให้บริการ

(จี)    จัดเตรียมและบำรุงรักษาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งก่อนและระหว่างการให้บริการ รวมถึงการจำแนก (identifying) การตรวจสอบ (monitoring) การเคลื่อนย้าย (removing) และการทำลาย (disposing) วัตถุอันตรายตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

(เอช) แจ้งแก่กรุนด์ฟอสซึ่งระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
และข้อบังคับด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ตามสมควรที่ใช้บังคับอยู่ ณ สถานที่ของลูกค้า

(ไอ)  ขอรับและรักษาใบอนุญาต (permits, authorisations, licence) การอนุมัติ (approvals) และการยินยอม (consents) ที่จำเป็นทั้งหมด และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรุนด์ฟอสสามารถ
(ก) ให้บริการ ณ สถานที่ของลูกค้า และ (ข) ใช้วัตถุดิบใช้ในการผลิต

(เจ)  รับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของโดยชอบในอุปกรณ์หรือระบบใด ๆ ที่ใช้ในการให้บริการ

(เค)  ไม่จัดหาหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์หรือระบบใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการต่อบุคคลที่สามในการตรวจสอบหรือถอดแยกชิ้นส่วน ในกรณีที่อาจมีเหตุรบกวนการให้บริการ

ข้อบังคับทั่วไป

9. ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และการแจ้งหนี้

9.1   ราคาของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นไปตามที่กรุนด์ฟอสกำหนดในสัญญานี้

9.1.1 คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดมีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 บาท จะมีค่าธรรมเนียมการจัดการ (administration fee) จำนวน 750 บาท ต่อคำสั่งซื้อ หากเป็นการซื้ออะไหล่สำรองจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น เมื่อเป็นคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าน้อยกว่า 3,000 บาท

9.2    กรุนด์ฟอสจะออกใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้า ณ เวลาส่งมอบผลิตภัณฑ์ ลูกค้าต้องชำระเงินแก่กรุนด์ฟอสตามที่ระบุในคำสั่งสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยัน (order confirmation) หรือหากไม่ได้ระบุในเอกสารนี้ ให้ชำระเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้

9.3    จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ ไม่รวมถึงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (value added tax) ภาษีการขาย
(sales tax) หรือ ภาษีอื่นๆ (other excise duties chargeable) ลูกค้าต้องชำระภาษีที่กล่าวมาข้างต้นในเวลาที่ชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรือค่าบริการที่เกี่ยวข้อง

9.4   ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ลูกค้าต้อง (ก) ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยตรงต่อหน่วยราชการที่มีหน้าที่เก็บภาษีนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ข) เมื่อกรุนด์ฟอสร้องขอ ต้องจัดหาให้แก่กรุนด์ฟอสซึ่งหนังสือรับรองการเสียภาษี (a tax certificate) เพื่อแสดงว่าลูกค้าได้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว (ค) หลังจากลูกค้าชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ต้องชำระเงินแก่กรุนด์ฟอสในราคาสุทธิเท่านั้น
และ (ง) ต้องให้ความร่วมมือต่อกรุนด์ฟอสอย่างเต็มที่ในการค้นหามาตรการของดเว้นภาษี
หรือ ขอลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย และให้ความช่วยเหลือกรุนด์ฟอสในการจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์และยื่นเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

9.5   หากลูกค้าไม่ชำระเงินตามวันที่กำหนด กรุนด์ฟอสมีสิทธิเรียกค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยในการติดตามทวงหนี้ โดยไม่กระทบถึงสิทธิอื่นๆ หรือการเยียวยาที่กรุนด์ฟอสอาจมีสิทธิได้รับภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน (หรือ ในอัตราสูงสุดตามที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น) ดอกเบี้ยผิดนัดคิดเป็นรายวันเริ่มนับจากวันครบกำหนดชำระไปจนกว่าจะชำระเงินที่ค้างชำระจนครบถ้วน ทั้งนี้ กรุนด์ฟอสอาจ (ก) จัดหาเพิ่มเติมซึ่งการรับประกันการชำระเงิน และระงับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไว้ชั่วคราวจนกว่าลูกค้าจะจัดหาการรับประกันตามที่ของกรุนด์ฟอสกำหนด หรือ (ข) ระงับการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจนกว่าลูกค้าจะชำระเงินค้างชำระครบถ้วน

9.6   หากลูกค้าค้างชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด (ซึ่งมีการการเตือนแล้ว) หรือ ในกรณีการเลิกสัญญา ให้เงินทั้งหมดที่ค้างชำระถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระแก่กรุนด์ฟอสทันที

10. การรับประกัน

      การรับประกัน

10.1 กรุนด์ฟอสรับรองว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการให้บริการจะเป็นไปตามสัญญานี้
ผลิตภัณฑ์จะถือว่ามีความชำรุดบกพร่องเฉพาะกรณีที่การส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญานี้ เนื่องจากความผิดพลาดของวัสดุ แบบ หรือ การผลิตของกรุนด์ฟอสหรือบุคคลที่สามในนามของกรุนด์ฟอส

10.2 ข้อสัญญาข้อนี้ไม่กระทบถึงข้อสัญญาข้อ10.1 การรับรองนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพทั่วไปจากการใช้งาน การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรุนด์ฟอส รวมถึง คู่มือการติดตั้งและการใช้งานของกรุนด์ฟอส
และ/หรือ แนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่ดี (good industry practice) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้า นอกจากนี้ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือสามารถใช้งานตามรายการที่กำหนดไว้

ระยะเวลาของการรับประกัน

10.3 การรับประกันจะมีผลใช้บังคับ (apply) หลังจากลูกค้าตรวจพบหรือควรจะตรวจพบความชำรุดบกพร่อง และลูกค้าแจ้งถึงความชำรุดบกพร่องนั้นแก่กรุนด์ฟอสโดยไม่ชักช้าเกินสมควร (undue
delay) หากเป็นความบกพร่องต่อ (ก) ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าต้องแจ้งแก่กรุนด์ฟอสถึงความชำรุดบกพร่องในทุกกรณี ภายในกำหนดเวลา 24 เดือนนับจากกำหนดส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 เดือนนับจากวันที่ผลิต และ (ข) บริการ ลูกค้าต้องแจ้งแก่กรุนด์ฟอสถึงความชำรุดบกพร่อง ภายในกำหนดเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ให้บริการ (“ระยะเวลาการแจ้งตามการรับประกัน (“Warranty Notification Period)”).

10.4 กรณีที่มีการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง ระยะเวลาการแจ้งตามการรับประกันผลิตภัณฑ์และการให้บริการยังคงมีอยู่เช่นเดิมหลังจากการแก้ไขดังกล่าว

(เอ)   หากมีการซ่อมแซม (repaired) หรือเปลี่ยน (replaced) ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการแจ้งตามการรับประกันของชิ้นส่วนนั้นคือ 6 เดือนนับจากวันที่มีการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้น โดยมีเงื่อนไขว่ากำหนดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวจะไม่สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาช่วงแรกของการแจ้งตามการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น

(บี)   หากมีการเปลี่ยน (replaced) ทุกส่วนของผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น ปั๊มน้ำ) ระยะเวลาการแจ้งตามการรับประกัน คือ 24 เดือนนับจากกำหนดส่งมอบ (ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 เดือนนับจากวันผลิตของผลิตภัณฑ์ที่นำมาเปลี่ยน)


การแก้ไขความชำรุดบกพร่อง

10.5 ภายใต้ข้อตกลงในสัญญานี้ กรุนด์ฟอสต้องแก้ไขความชำรุดบกพร่อง (ในชิ้นส่วน) ของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการตามการรับประกันของกรุนด์ฟอส กรุนด์ฟอขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าจะแก้ไขความชำรุดบกพร่องโดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความชำรุดบกพร่อง กรุนด์ฟอสจะแก้ไขความชำรุดบกพร่องในระหว่างชั่วโมงทำการงานปกติโดยเร็วที่สุด

10.6  สถานที่ในการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง มีดังต่อไปนี้:

(เอ) สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ซึ่งมีกำลังไฟฟ้าต่ำกว่า 5.5 กิโลวัตต์ (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์) และผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบพร้อมกับการให้บริการ ลูกค้าต้องคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ชำรุดบกพร่องเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยน ณ โรงงานของกรุนด์ฟอส (Grundfos’ workshop) เว้นแต่ กรุนด์ฟอสยิมยอม (decide) ให้มีการแก้ไขงาน ณ สถานที่ส่งมอบ (place of delivery) หรือที่สถานที่ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (site of the end-user)

(บี)  สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ซึ่งมีกำลังไฟฟ้า 5.5 กิโลวัตต์หรือสูงกว่านั้น กรุนด์ฟอสจะตรวจสอบ และแก้ไข หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง ณ สถานที่ติดตั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับ ข้อ 10.9

(ซี)  สำหรับการให้บริการ กรุนด์ฟอสจะตรวจสอบและ แก้ไขหรือเปลี่ยนการให้บริการที่บกพร่อง ณ สถานที่ติดตั้งของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (site of installation of the end-user)       

10.7 กรุนด์ฟอสจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชำรุดบกพร่อง
ตลอดระยะเวลาตามการรับประกัน เว้นแต่:

(เอ)   สำหรับความชำรุดบกพร่อง
(ในชิ้นส่วน) ของผลิตภัณฑ์ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ซึ่งมีกำลังไฟฟ้าต่ำกว่า 5.5 กิโลวัตต์
(รวมถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์) และผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบพร้อมกับการให้บริการ
ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์จากสถานที่ส่งมอบหรือสถานที่ของลูกค้า (หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์) ไปยังโรงงานของกรุนด์ฟอส กรุนด์ฟอสจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์จากโรงงานของกรุนด์ฟอสกลับไปที่ (ดุลยพิจนิจของกรุนด์ฟอสฝ่ายเดียว) ก) สถานที่ส่งมอบ ข) สถานที่ของลูกค้า (หรือ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์)  ค) สถานที่ขายผลิตภัณฑ์ (closet point of sale)

(บี)   สำหรับความชำรุดบกพร่อง (ในชิ้นส่วน) ของผลิตภัณฑ์ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ซึ่งมีกำลังไฟฟ้า 5.5 กิโลวัตต์หรือ สูงกว่า ที่มีการติดตั้ง (ตามดุลยพินิจกรุนด์ฟอสฝ่ายเดียว) ณ สถานที่ที่เข้าถึงยากหรือห่างไกล ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การเดินทาง และค่าเดินทางของพนักงานของกรุนด์ฟอสและ (ชิ้นส่วนของ) ผลิตภัณฑ์

(ซี)   ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการถอน (deinstallation) และติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องขึ้นใหม่ (reinstallation) 

(ดี)   ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของกรุนด์ฟอสที่ที่เกิดขึ้นเพราะการเสียเวลาซึ่งเป็นผลจาการกระทำของลูกค้า

(อี)   หากตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนไม่ได้ชำรุดบกพร่อง ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าขนส่ง กรุนด์ฟอสอาจเรียกให้ลูกค้าชำระเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการดังกล่าว โดยคำนวณค่าใช้จ่ายตามรายการราคาผลิตภัณฑ์ หากกรุนด์ฟอสส่งแก่ลูกค้าซึ่งข้อเสนอเพื่อขอแก้ไขความชำรุดบกพร่อง และลูกค้าไม่ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวภายใน 14 วัน กรุนด์ฟอสอาจ ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแบบแยกชิ้นโดยไม่มีประกันภัยสำหรับการขนส่ง และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง ข) จำหน่าย (dispose) หรือขาย
(sell) ผลิตภัณฑ์ โดยมีเงื่อนไขว่ากรุนด์ฟอสจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันให้ลูกค้าตอบกลับข้อเสนอกรุนด์ฟอส และบอกกล่าวลูกค้าถึงความประสงค์ที่จะจำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์นั้น กรุนด์ฟอสอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ กรุนด์ฟอสขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับบรรดาสิทธิทั้งหมดและสิทธิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไว้จนกว่าลูกค้าจะได้ชำระหนี้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากกรณีข้างต้นตกลงในข้อเรียกร้องทั้งหมด

10.8  เว้นแต่กรุนด์ฟอสร้องขอ จะไม่มีการแยกผลิตภัณฑ์ออกเป็นชิ้นก่อนมีการแก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าการรับประกันของกรุนด์ฟอสสิ้นสุดลง (warranty void)

10.9 กรุนด์ฟอสอาจปฏิเสธและจะไม่รับผิด ต่อสัญญา การละเมิด (รวมถึง การประมาทเลินเล่อ) การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือการอื่น ๆ ที่มีขึ้นเพื่อแก้ไขความชำรุดบกพร่อง หากกรุนด์ฟอสพิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดอันตรายต่อบุคคลทั่วไป

10.10การแก้ไขความชำรุดบกพร่องโดยการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยน เป็นเพียงวิธีเดียวสำหรับลูกค้าเพื่อแก้ไขความชำรุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ทั้งนี้ ภายใต้หน้าที่ของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ดู ข้อ 11 กรุนด์ฟอสจะไม่มีความรับผิดอื่น ๆ หรือความรับผิดเพิ่มเติมต่อลูกค้า
เนื่องจากการผิดสัญญา การประมาท หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความชำรุดบอกพร่องในผลิตภัณฑ์หรือบริการ

11. ความรับผิดในผลิตภัณฑ์

11.1 กรุนด์ฟอสยอมรับผิดในความเสียหายต่อบุคคล (รวมถึง การตายหรือ บาดเจ็บ) และความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีความชำรุดบกพร่องภายในขอบเขตที่กำหนดของกฎหมายที่ใช้ที่บังคับเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ความรับผิดของกรุนด์ฟอสต่อความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผู้บริโภคมีไว้ใช้สอยส่วนตัว) ซึ่งเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่มีความชำรุดบกพร่อง จะเป็นไปตามการจำกัดความรับผิดในข้อ 12 ทั้งนี้ ความรับผิดทั้งหมดของกรุนด์ฟอสที่กำหแนดไว้ในข้อ 12.2 ต่อความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ จะจำกัดความรับผิดไว้ไม่เกินจำนวน 3 ล้านยูโร (ต่อข้อเรียกร้องและยอดรวมประจำปี) และตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2 ลูกค้ายอมรับว่ารับผิดในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดของกรุนด์ฟอสตาม ข้อ 11.1

11.2 หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดในความเสียหายซึ่งอยู่ภายใต้กรณีความรับผิดของคู่สัญญาอีกฝ่ายตามข้อ 11.1 คู่สัญญาอีกฝ่ายต้องชดใช้ค่าเสียหาย (indemnify) แก่อีกฝ่ายในจำนวนที่ไม่เป็นไปตามความรับผิดที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11.1

12. การจำกัดความรับผิด

12.1  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่รับผิด (ต่อสัญญา การละเมิด (รวมถึง การประมาทเลินเล่อ) การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกรณีอื่น ๆ) สำหรับความเสียหายของผลิตภัณฑ์ การเสียโอกาสทางธุรกิจ ความเสียหายของข้อมูล การสูญเสียเงินสะสม ความเสียหายในค่าความนิยม ความเสียหายทีเกี่ยวกับการไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าสู่ระบบ
ความเสียหายซึ่งเกิดจากการสะดุดหยุดลงของธุรกิจ หรือ ความเสียหายทางอ้อมอื่น ๆ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ กรุนด์ฟอสจะไม่รับผิดในค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (liquidated damages) เบี้ยปรับ (penalties) และความรับผิดตามสัญญาในทำนองเดียวกันที่บุคคลภายนอกเรียกร้องต่อลูกค้า

12.2  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดทั้งหมดของกรุนด์ฟอส (รวมถึง การชำระเงินตามจำนวนค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ถ้ามี) และตามข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก) ที่มีต่อลูกค้าในความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ และความตกลงร่วมกัน (cooperation) ไม่ว่าจากสัญญา ละเมิด (รวมถึง การประมาทเลินเล่อ) การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นๆ จะจำกัดไม่เกินจำนวนทั้งหมดที่ลูกค้าได้ชำระหรือต้องชำระตามสัญญา
(ไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง) ตามข้อเรียกร้อง

12.3 การจำกัดความรับผิดซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 12.1 และ 12.2 จะไม่มีผล หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้กระทำหรือละเว้นการกระทำซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
หรือหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับความเสียหาย

12.4 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าราคาของผลิตภัณฑ์และบริการจะสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัญญานี้ รวมถึง การจำกัดความรับผิดในข้อ 12 


12.5 หากการเรียกร้องค่าเสียหายของลูกค้าเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการอื่น ๆ มากกว่า 1 ข้อหรือหลายข้อตกลงรวมเข้าด้วยกัน ความรับผิดทั้งหมดของกรุนด์ฟอส
(ถ้ามี) จะไม่เกินความรับผิดทั้งหมดของผู้ผลิตแต่ละรายที่รับผิดร่วมกันต่อค่าเสียหายที่เรียกร้องทั้งหมด
ทั้งนี้ การกำหนดค่าเสียหายเป็นไปตามกฎหมายทั่วไปที่บังคับใช้ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสำหรับค่าเสียหายทั้งหมดข้างต้น รวมถึงข้อตกลงที่จำกัดความรับผิด

13. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

13.1  ลูกค้าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

13.2  ไม่มีข้อตกลงใดในสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใด ที่จำหน่ายหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของกรุนด์ฟอสที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือที่อยู่ในคู่มือหรือเอกสารใด ๆ ที่กรุนด์ฟอสมอบให้ลูกค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่กรุนด์ฟอสเป็นผู้ทรงสิทธิ หรือเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิไม่อาจนำไปคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรุนด์ฟอส

 14. การชดใช้ตามสัญญา

14.1  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องใดๆ โดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ลูกค้า และเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือความตกลงร่วมกัน หรือการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และ/หรือการใช้บริการ ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและไม่ทำให้กรุนด์ฟอสได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องเว้นแต่เป็นกรณีที่กรุนด์ฟอสประมาท หรือมีจงใจทำให้เกิดความเสียหายขึ้น “การฟ้องร้อง”
หมายถึง การดำเนินการทางศาล การดำเนินการทางปกครอง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ การดำเนินคดี การอ้างสิทธิ การสืบสวน หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ “ค่าเสียหาย”
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการต่อสู้คดี
หรือในการสืบสวนหรือเจรจาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และความเสียหายใด ๆ  (รวมถึง เงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา หรือชำระเพื่อยุติการฟ้องร้องใดๆ)

15. แบบและคำอธิบายผลิตภัณฑ์

15.1   รายละเอียดของน้ำหนัก ขนาด ปริมาณ ราคา ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ ใบปลิว หนังสือเวียน โฆษณา รูปภาพ และรายการราคาเป็นค่าประมาณเท่านั้น

15.2   แบบและคำอธิบายทั้งหมดที่กรุนด์ฟอสจัดทำถือเป็นทรัพย์สินของกรุนด์ฟอส
และไม่อาจนำไปคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อหรือให้ข้อมูลไม่ว่าโดยทางใดแก่บุคคลที่สาม
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรุนด์ฟอส ลูกค้าที่ได้เป็นเจ้าของแบบและคำอธิบายสำหรับวิธีการติดตั้ง การเริ่มต้นใช้งาน การดำเนินการ และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ ต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ ตามความประสงค์ ของกรุนด์ฟอส

16. การเปลี่ยนแปลง

16.1   กรุนด์ฟอสมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หากมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่หรือเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานความปลอดภัย หรือโดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการในทางที่ไม่ดี ถ้ากรุนด์ฟอสร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกเหนือจากนี้ ลูกค้าจะต้องไม่ยึดหน่วงหรือประวิงการให้ความยินยอมคำขอนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร

17. การรักษาความลับ

17.1   คู่สัญญา (ฝ่ายผู้รับข้อมูล) จะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคหรือองค์ความรู้เชิงพาณิชย์ รายการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ราคา สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ ความคิดสร้างสรรค์ และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับธุรกิจของคู่สัญญาฝ่ายผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่มีลักษณะเป็นความลับ (ข้อมูลลับ) และได้เปิดเผยแก่คู่สัญญาฝ่ายผู้รับข้อมูลโดยคู่สัญญาอีกฝ่าย ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ตัวแทน) ของคู่สัญญาฝ่ายอื่น (ฝ่ายผู้ให้ข้อมูล) คู่สัญญาฝ่ายผู้รับข้อมูลจะไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของคู่สัญญาฝ่ายผู้ให้ข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในสัญญานี้ รวมถึง (เว้นแต่ สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่) จะไม่ศึกษาวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์และซอฟแวร์ของผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อนำไปผลิตใหม่ (reverse engineer) คู่สัญญาฝ่ายผู้รับข้อมูลอาจเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับให้แก่ตัวแทนของตนเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้
เพื่อปลอดเปลื้องภาระหน้าที่และสิทธิตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายผู้รับข้อมูล ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายผู้รับข้อมูลต้องรับรองว่าตัวแทนดังกล่าวจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 17 เสมือนเป็นคู่สัญญาตามสัญญานี้

17.2   หน้าที่ตามสัญญาภายใต้ข้อ 17 นี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อสัญญาเกิด ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อสัญญา ข้อ 17 จะมีผล ใช้บังคับต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงหรือ มีการเลิกสัญญานี้

18. เหตุสุดวิสัย

18.1   คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดนั้น ไม่ถือว่าทำผิดสัญญานี้และไม่ต้องรับผิดจากเหตุความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญา หรือ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระหน้าที่ใด ๆ ของตน หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเกินวิสัยที่จะควบคุมได้ (“เหตุสุดวิสัย”) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะระงับไว้ชั่วคราวซึ่งภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง

18.2   หากเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยให้มีผลทันทีเมื่อได้แจ้งต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุข้างต้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพราะการบอกเลิกสัญญานั้น ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความรับผิด หรือข้อเรียกร้อง หรือข้อกำหนดอื่นในสัญญาที่มีอยู่ก่อนหน้า

19. การบอกเลิกสัญญา

19.1   หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อันเป็นสาระสำคัญของสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือได้ด้วยเหตุดังกล่าว โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้ ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอื่นบรรดามีและการแก้ไข (1) หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ (2) หากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ภายใน 30 วัน นับจากได้รับหนังสือบอกกล่าวให้แก้ไข หรือ (3) หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญโดยลักษณะไม่สามารถเยียวยาได้ภายในระยะเวลา 30 วัน การแก้ไขดังกล่าวจะยังไม่เริ่มนับภายใน 30 วัน
นับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวให้แก้ไข ทั้งนี้ กรณีข้างต้นไม่กระทบถึงสิทธิเลิกสัญญาอื่น ๆ ในสัญญานี้

19.2   การบอกเลิกสัญญา (โดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งการเลิกสัญญา) จะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดอื่นๆ ในสัญญา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะหรือความจำเป็นแล้ว กำหนดให้ข้อสัญญานั้นยังมีผลอยู่แม้สัญญานี้สิ้นสุดลง

20. ข้อมูลส่วนบุคคล

20.1 กรุนด์ฟอสดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอสในส่วนประกาศของกรุนด์ฟอสเรื่องความเป็นส่วนตัว

21. เบ็ดเตล็ด

21.1 สัญญานี้ไม่สามารถถ่ายโอน หรือโอนสิทธิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย หรือการดำเนินการอื่นใดของลูกค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกรุนด์ฟอสล่วงหน้า กรุนด์ฟอสอาจโอนสิทธิและข้อผูกพันในสัญญานี้ รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปให้แก่บริษัทภายในกลุ่มกรุนด์ฟอส โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

21.2  ผลิตภัณฑ์ต้องมีป้ายชื่อของกรุนด์ฟอส รวมถึงเครื่องหมายการค้าของกรุนด์ฟอส คู่สัญญาไม่มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือเครื่องหมายอื่น ๆ หรือสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

21.3 คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และถ้อยคำที่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปให้มีความหมายเหมือนกันกับทุกส่วนในสัญญานี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

21.4 ใบเสนอราคาที่ออกโดยกรุนด์ฟอสมีผลบังคับใช้ได้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ออก เว้นแต่กรุนด์ฟอสได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบเสนอราคา กรุนด์ฟอสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาก่อนหมดระยะเวลาที่ระบุผลบังคับใช้ หากลูกค้ายังไม่ได้ทำการสั่งซื้อ

21.5 กรุนด์ฟอสไม่ต้องรับผิดไม่ว่าเวลาใด ๆ ต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพิมพ์
งานธุรการ หรือ ข้อผิดพลาดอื่น ๆ หรือการละเลย ในเรื่องการขายวัสดุ ใบเสนอราคา รายการราคา
การยืนยันคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ๆ หรือข้อมูลที่ออกโดยกรุนด์ฟอส

22. มาตรการควบคุมการส่งออกและมาตราการลงโทษคู่สัญญา

22.1 การส่งมอบใด ๆ ในสัญญานี้อาจอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางการค้า
รวมถึง ข้อกำหนดดังกล่าวของสหภาพยุโรป สหประชาชาติ และประเทศสหรัฐอเมริกา

22.2 เงื่อนไขสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของกรุนด์ฟอสให้แก่ลูกค้า ลูกค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางการค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติและมาตราการควบคุมที่เกี่ยวข้อง

22.3 หากกรุนด์ฟอสพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ หรือไม่ได้รับอนุญาต ถูกกีดกัน ถูกควบคุม หรือได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางการค้า ในการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ กรุนด์ฟอสอาจยกเลิกหรือเลื่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในกรณีเช่นนี้กรุนด์ฟอสจะไม่รับผิดต่อข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

22.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือกรุนด์ฟอสตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางการค้าของลูกค้า หรือการให้ความสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตของกรุนด์ฟอสต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและ/หรือขายผลิตภัณฑ์และให้บริการในสัญญานี้ ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดแก่กรุนด์ฟอสทันทีที่กรุนด์ฟอสร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
คู่สัญญาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งมอบ สถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ และความต้องการที่ระบุไว้เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการ

23. กฎหมายและสถานที่ในการพิจารณาคดี

23.1 สัญญานี้และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือการเกิดของสัญญานี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญญา) ให้อยู่ภายใต้กฎหมายและการตีความตามกฎหมายไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมายขัดกันหรือหลักกฎหมายอื่นซึ่งอาจเป็นเหตุให้บังคับใช้กฎหมายประเทศอื่นได้

23.2 คู่สัญญาตกลงให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเป็นการเฉพาะในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ (รวมถึง ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญา) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือการเกิดของสัญญา