ข้อกฎหมายและนโยบาย

นโยบายของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Grundfos Online Selling Policy)

บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด (“กรุนด์ฟอส”) ตระหนักดีว่า อินเตอร์เน็ต และการขยายตัวของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อกันของผู้ประกอบการค้า (traders) และลูกค้าจากทั่วโลก ภูมิทัศน์ดิจิทัลนี้ (Digital Landscape) ได้เพิ่มทางเลือกในการประกอบธุรกิจการจำหน่ายสินค้า แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการเพิ่มความซับซ้อนในการประกอบธุรกิจและการดูแล (support) ลูกค้าผ่านระบบออนไลน์เช่นกัน

กรุนด์ฟอสประสงค์ให้การสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจ (business partners) ของกรุนด์ฟอสในการจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสผ่านระบบออนไลน์ ในขณะเดียวกันกรุนด์ฟอสต้องมั่นใจว่ามีการดูแลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร (interactions) และผลประโยชน์ (benefits) ของลูกค้าปลายทาง (end user) ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การรักษาความน่าเชื่อถือของแบรนด์ (the brand integrity) ของกรุนด์ฟอส ตลอดจน ความน่าเชื่อถือของคู่ค้าทางธุรกิจ (integrity of our business partners) ของกรุนด์ฟอส ที่ประกอบธุรกิจผ่านระบบออนไลน์

เพื่ออำนวยความสะดวก กรุนด์ฟอสจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกรุนด์ฟอสเชื่อว่าจะมีความโปร่งใส (transparency) และการดูแลในเรื่องที่สำคัญ (necessary support) แก่คู่ค้าทางธุรกิจ (business partners) ของกรุนด์ฟอสที่ตัดสินใจจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และเชื่อว่าจะมีการดูแล (support) ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของกรุนด์ฟอส (genuine Grundfos products) ตามที่ผู้ซื้อสินค้าควรจะได้รับจากแบรนด์ที่มีคุณภาพ (premium brand)

คำนิยาม

ผู้ซื้อ (Buyer) คือ บุคคลหรือองค์กร (organisation) ที่ซื้อสินค้าของกรุนด์ฟอสจากผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Seller) (ซึ่งจะกำหนดต่อไปด้านล่าง) ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Seller website) (ซึ่งจะกำหนดต่อไปด้านล่าง) หรือเว็บไซต์สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (or online Merchant Shopping Sites) (ซึ่งจะกำหนดต่อไปด้านล่าง)

กรุนด์ฟอส (Grundfos) คือ บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 และเป็นบริษัทจำกัดผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอส (Grundfos Authorised Dealer) (ซึ่งจะกำหนดต่อไปด้านล่าง) จำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอส (Grundfos Product(s)) (ซึ่งจะกำหนดต่อไปด้านล่าง) ต่อผู้ซื้ออีกทอดหนึ่ง

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอส (Grundfos Authorised Dealer) คือ ผู้เปิดบัญชีกับกรุนด์ฟอส (Grundfos account holder) เพื่อซื้อสินค้าของกรุนด์ฟอส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้านั้นต่อผู้ซื้ออีกทอดหนึ่ง

แบรนด์กรุนด์ฟอส (Grundfos Brand) คือ แสดงออกโดยโลโก้ของกรุนด์ฟอสซึ่งเป็นการออกแบบที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (unique design) เครื่องหมาย (sign) สัญลักษณ์ (symbol) คำ (words) หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้ ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ให้แก่สินค้าของกรุนด์ฟอส (ซึ่งจะกำหนดต่อไปด้านล่าง) และสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งของกรุนด์ฟอส

ค่าความนิยมของกรุนด์ฟอส (Grundfos Goodwill) คือ ชื่อเสียงทางธุรกิจหรือทางการค้าที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน (established reputation) ของกรุนด์ฟอส ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถตีค่า (quantifiable asset) และนับเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่า (value) ความนิยมของกรุนด์ฟอส

สินค้าของกรุนด์ฟอส (Grundfos Product)” หมายถึง สินค้าซึ่งกรุนด์ฟอส หรือกลุ่มบริษัทกรุนด์ฟอส เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้จัดจำหน่ายรายแรก (first supplied) เพื่อมุ่งประโยชน์ใช้สอยในที่อยู่อาศัย ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1

ข้อจำกัดการรับประกันสินค้าของผู้ผลิต (Limited manufacturer’s warranty) คือ การรับประกันสินค้าทั้งหมดของกรุนด์ฟอส โดยกรุนด์ฟอสเป็นผู้จำหน่าย

เว็บไซต์สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Merchant Shopping Sites) คือ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในทุกรูปแบบ รวมถึงเว็บไซต์ เช่น Lazada, eBay, Amazon โดยที่ให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าหรือขอรับบริการจากผู้จำหน่ายผ่านหน้าเว็บไซต์ทางสื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ ตลาดซื้อขายบนเว็บไซต์ (Marketplaces)

ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Seller) หมายความว่า ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอส (Grundfos Authorised Dealer) หรือผู้จำหน่ายสินค้า (ซึ่งจะกำหนดต่อไปด้านล่าง) ที่มีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสผ่านทางเว็บไซต์ของตนโดยใช้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือเว็บไซต์สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Merchant Shopping Sites)

ผู้จำหน่ายสินค้า (Onseller) หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าของกรุนด์ฟอสจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอส (Grundfos Authorised Dealer) หรือผู้ขายที่มีสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้ออีกทอดหนึ่ง (re-sell)

นโยบาย (Policy) หมายความว่า นโยบายของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

 

นโยบายของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

นโยบายของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (“นโยบาย”) นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่ง (Protect) แบรนด์กรุนด์ฟอส (Grundfos Brand) ค่าความนิยมของกรุนด์ฟอส (Grundfos Goodwill) และบังคับใช้กับผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ทุกรายที่จำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสผ่านระบบออนไลน์

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ทุกรายต้องระบุอย่างชัดเจนให้เห็นถึงความแตกต่างจากกรุนด์ฟอส ซึ่งชื่อธุรกิจ (business name) ชื่อทางการค้า (trading name) (ถ้ามี) เลขทะเบียนนิติบุคคล (company registration number) สถานที่ประกอบธุรกิจ (business address) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (contact phone number(s))

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องไม่อ้างสิทธิในนามของกรุนด์ฟอส หรือแสดงตนเป็นกรุนด์ฟอส

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าสินค้าของกรุนด์ฟอสที่เสนอจำหน่ายนั้น เป็นของใหม่ และมาในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม (original packaging) พร้อมคู่มือจากผู้ผลิต (manufacturer’s manuals)และอยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดของกรุนด์ฟอส

·     ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข

·     สินค้าของกรุนด์ฟอสที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 เท่านั้น ที่ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์และผู้จำหน่ายสินค้าสามารถนำไปจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ได้

·     ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องระบุอย่างชัดแจ้งถึงเงื่อนไขการรับประกันอย่างจำกัดของกรุนด์ฟอส และขั้นตอนทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกัน ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ถือเป็นตัวกลางในการติดต่อ (point of initial contact) กับผู้ซื้อสำหรับการรับประกันระหว่างผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์และกรุนด์ฟอสให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจำหน่ายทั่วไปของกรุนด์ฟอส (Grundfos’ General Terms and Conditions of Sale) และการรับประกันระหว่างผู้จำหน่ายสินค้าและกรุนด์ฟอสเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ยอมรับว่าการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าของกรุนด์ฟอสที่ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ซื้อ (นอกเหนือจากการรับประกันอย่างจำกัดของกรุนด์ฟอส) ไม่เป็นการรับประกันของกรุนด์ฟอส และเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ กรุนด์ฟอสจะไม่ยอมรับการอ้างสิทธิภายใต้การรับประกันที่นอกเหนือจากการรับประกันอย่างจำกัดของกรุนด์ฟอสดังกล่าว และจะไม่รับผิดต่อผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์หรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับการรับประกันดังกล่าว

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ทุกรายจะต้องแสดงหลักฐานการทำธุรกรรมต่อผู้ซื้อ (proof of transaction)และจะต้องให้หลักฐานการทำธุรกรรมใด ๆ (receipt for any transaction) เมื่อผู้ซื้อร้องขอ

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องระบุอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับการส่งมอบ (delivery promise) สินค้าของกรุนด์ฟอสที่เสนอจำหน่าย กรุนด์ฟอสไม่ใช่ผู้ดำเนินการจัดส่งโดยตรง (direct deliveries) ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในการจัดส่งสินค้าของกรุนด์ฟอสที่จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ซื้อ

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งถึงราคา ซึ่งรวมภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องระบุอย่างชัดแจ้งถึงข้อตกลงการชำระเงิน และสิทธิของผู้ซื้อเกี่ยวกับการยกเลิก (cancellation) / คืน (return) / คืนเงิน (refund) ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องระบุอย่างชัดแจ้งถึงข้อมูลการติดต่อของตนเองที่เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า (returns policy) การเลือกสินค้า (selection) และการสอบถามข้อมูลทางเทคนิค (technical enquiries) ของสินค้าของกรุนด์ฟอสที่เสนอจำหน่าย กรุนด์ฟอสจะไม่รับการคืนสินค้าใด ๆ โดยตรงจากผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าของกรุนด์ฟอสผ่านผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวต่อผู้ซื้อในการจัดการเกี่ยวกับการคืนสินค้าทั้งหมด รวมถึงการรับประกัน และการคืนเงิน

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องให้ความเคารพต่อผู้ชมเว็บไซต์ (audience) และตกลงว่าจะไม่มีส่วนร่วม (partake in) ในการกระทำทางออนไลน์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบในทางที่ลดคุณค่าของสินค้าของกรุนด์ฟอส แบรนด์กรุนด์ฟอส หรือค่านิยมของกรุนด์ฟอส ยกตัวอย่างเช่น ถ้อยคำที่หมิ่นประมาท (defamatory language)/ บริบทที่ข่มขู่ (harassing content)

·         กรุนด์ฟอสแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ควรมีนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (privacy policy) เป็นของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคล (applicable data privacy legislation) รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และควรจัดการข้อมูลบุคคล (data) ที่รวบรวมมาผ่านเว็บไซต์อย่างมีความรับผิดชอบ (responsible way)  กรุนด์ฟอสจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยความลับใด ๆ (breach of confidentiality) หรือการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคล สำหรับข้อมูลบุคคล (data) ที่ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้รวบรวม (collected) และจัดการ (processed)

·     ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าหรือคำอธิบายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของกรุนด์ฟอสที่เสนอจำหน่ายซึ่งปรากฏผ่านระบบออนไลน์ ตรงกับสินค้าที่วางจำหน่าย ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการแถลงข้อความ (representations) อันเป็นเท็จ (false) หรือการแถลงข้อความอันทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ ผู้จำหน่ายสินค้ามีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้แก่ผู้ซื้อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

·     คำอธิบายและรูปภาพเกี่ยวกับสินค้าของกรุนด์ฟอสที่ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์เผยแพร่ ต้องเป็นข้อมูลที่กรุนด์ฟอสจัดหามาให้เท่านั้น

·         สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (signed trademark license agreement) สำหรับตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอส แสดงให้เห็นว่าตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสมีสิทธิใช้ ชื่อกรุนด์ฟอส (Grundfos name) โลโก้กรุนด์ฟอส (Grundfos logo) หรือเครื่องหมายการค้าของกรุนด์ฟอส (Grundfos trademark) และตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ชื่อ โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าของกรุนด์ฟอส เป็นไปตามคู่มือของกรุนด์ฟอส (Grundfos Branding Guidelines) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอส ไม่สามารถใช้โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าของกรุนด์ฟอส ร่วมกับรูปภาพสินค้าของกรุนด์ฟอส เว้นแต่ว่ารูปภาพสินค้าและเครื่องหมายบรรดามี ไม่สามารถแยกจากกันได้ (indispensable part)

·     ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องกำหนดให้ผู้ซื้อรับรู้ว่าการติดตั้งสินค้าต้องเป็นไปตามคู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้สินค้าของกรุนด์ฟอส (installation and operating manuals of the Product) ทั้งนี้ เว้นแต่ การรับประกันของผู้ผลิตสินค้า ไม่มีผลบังคับ (null) หรือโมฆะไป (void) หรือมีผลเป็นอันใช้ไม่ได้เป็นประการอื่น (if otherwise) 

·         ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต้องกำหนดอย่างชัดแจ้งว่าผู้ติดตั้งสินค้าของกรุนด์ฟอสต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการรับรอง และต้องแถลงอย่างชัดเจนว่า หากติดตั้งโดยบุคคลอื่นถือเป็นการฝ่าฝืนการรับประกันของผู้ผลิต และโดยผลดังกล่าว หากเกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือถึงแก่ชีวิต และอาจไม่สามารถอ้าง (jeopardise) ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย (applicable insurance policies) หรือถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

การบังคับใช้และการตรวจสอบนโยบาย

กรุนด์ฟอสขอให้ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ทุกรายปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ในกรณีที่ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสผ่านระบบออนไลน์

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสผู้ที่รู้หรือควรจะรู้ว่าลูกค้าของตนตั้งใจจะนำสินค้าของกรุนด์ฟอสไปขายต่อผ่านระบบออนไลน์ ต้องพยายามอย่างเต็มที่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าดังกล่าวปฏิบัติตามนโยบายนี้

กรุนด์ฟอสขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ของนโยบายนี้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

เมื่อตรวจพบการฝ่าฝืนนโยบายใด ๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรายงานต่อกรุนด์ฟอสได้ทางอีเมล grundfosthailand@grundfos.com

ในการรายงานเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องแนบลิงค์ของเว็บไซต์ที่มีการฝ่าฝืน และภาพบันทึกหน้าจอ (ตามความเหมาะสม) พร้อมทั้งวันและเวลาของการบันทึกหน้าจอนั้น และคำอธิบายเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว

ในกรณีที่ตรวจสอบพบหรือมีการรายงานว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุนด์ฟอสจะตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสผู้ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับกรุนด์ฟอส หรือไม่

หากผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสผู้ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับกรุนด์ฟอส ผู้แทนของกรุนด์ฟอส (Grundfos representative) จะทำข้อตกลงกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสให้ติดต่อกับฝ่ายที่ฝ่าฝืน และขอให้ฝ่ายที่ฝ่าฝืนนำแนวทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของนโยบายนี้ไปใช้ภายในสิบวันทำการ เมื่อพ้นเวลาดังกล่าว การดำเนินการในขั้นต่อไปเป็นดุลยพินิจของกรุนด์ฟอส ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนนโยบายซ้ำอาจมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

หากพบว่าผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอสผู้ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับกรุนด์ฟอส ผู้แทนของกรุนด์ฟอส (Grundfos representative) จะพยายามติดต่อฝ่ายที่ทำการฝ่าฝืนผ่านทางอีเมล และ/หรือ โทรศัพท์ และขอให้ฝ่ายที่ทำการฝ่าฝืน นำแนวทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของนโยบายนี้ไปใช้ หรือนำชื่อกรุนด์ฟอส แบรนด์กรุนด์ฟอส หรือโลโก้ของกรุนด์ฟอสออกจากเว็บไซต์ของฝ่ายที่ทำการฝ่าฝืน

กรุนด์ฟอสสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายหากผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ 'ที่ไม่ได้รับอนุญาต' ยังคงแสดงตนในฐานะตัวแทนจำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอส หรือผู้จำหน่ายซึ่งได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าของกรุนด์ฟอส หรือยังคงใช้ชื่อกรุนด์ฟอส หรือแบรนด์กรุนด์ฟอส หรือโลโก้กรุนด์ฟอส หรือสิทธิประการอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของกรุนด์ฟอส ในการจำหน่ายสินค้าของตน

 

เบ็ดเตล็ด

ไม่ว่าในทางใดก็ตาม นโยบายนี้ไม่ได้กำหนดให้แตกต่าง (replace) หรือแก้ไข (amend) ข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข

นโยบายนี้ไม่ได้ครอบคลุมครบทุกด้านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข แต่ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ และผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (laws) และระเบียบ (regulations) ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

เมื่อร้องขอ กรุนด์ฟอสสามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับคู่มือของกรุนด์ฟอส (Grundfos Branding Guidelines) ตัวอย่างเช่น ถ้อยคำที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลการติดต่อ (suitable wording for contact information) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน (warranty information) และข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งาน (stipulations as to installation and operating requirements)

กรณีที่มีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อกรุนด์ฟอสที่ grundfosthailand@grundfos.com

 

 

 

ภาคผนวก 1

สินค้าของกรุนด์ฟอสสำหรับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

1. CM Booster (เฉพาะรุ่นของ CMB3 และ CMB5 เท่านั้น)

2. KPC & KP24 / 7

3. Scala2

FacebookTwitter LinkedIn