ขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล (Data subject right requested)

การติดต่อเรา

 

กรณีพบเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่ามีการละเมิดการข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียน หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  หรือสอบถามข้อสงสัย  สามารถติดต่อกับเราได้ที่  

 

หัวหน้าคณะทำงาน PDPA 

92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250, ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ : (+66 ) 2 725 8999

หมายเลขแฟกซ์: (+66 ) 2 725 8998

อีเมล์แอดเดรส :  vphraepriungam@grundfos.com