contenttype.meet-the-expert

Xử lý hóa chất cho toàn bộ quy trình của nhà máy xử lý nước thải bằng máy bơm định lượng Grundfos

Một số bước của quy trình xử lý nước thải liên quan đến xử lý hóa chất. Grundfos cung cấp nhiều máy bơm định lượng kỹ thuật số và cơ học, áp dụng với toàn bộ quy trình xử lý tại nhà máy xử lý nước thải. Quy trình này bao gồm xử lý cấp một, cấp hai và cấp ba, đông tụ và kết bông, định lượng chất nền và điều chỉnh độ kiềm trong xử lý bùn.