Gặp gỡ chuyên gia

Xử lý hóa chất cho toàn bộ quy trình của nhà máy xử lý nước thải bằng máy bơm định lượng Grundfos

Một số bước của quy trình xử lý nước thải liên quan đến xử lý hóa chất. Grundfos cung cấp nhiều máy bơm định lượng kỹ thuật số và cơ học, áp dụng với toàn bộ quy trình xử lý tại nhà máy xử lý nước thải. Quy trình này bao gồm xử lý cấp một, cấp hai và cấp ba, đông tụ và kết bông, định lượng chất nền và điều chỉnh độ kiềm trong xử lý bùn.

Gặp gỡ chuyên gia

Xem video và nghe cách bơm định lượng hóa chất của Grundfos tạo nên sự khác biệt trong toàn bộ quy trình xử lý nước thải.

Các bài viết và nghiên cứu liên quan khác

Tìm các bài viết liên quan bằng nghiên cứu và thông tin từ Grundfos.

Các ứng dụng liên quan

Tìm các ứng dụng từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.

Sản phẩm liên quan

Tìm sản phẩm từ Grundfos liên quan đến chủ đề này.