THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ - KHẢO SÁT

 

Dữ liệu Cá nhân nào được thu thập?

Grundfos đã thu thập thông tin liên lạc về bạn, cũng như thu thập và xử lý thông tin liên lạc khác mà bạn lựa chọn cung cấp khi trả lời khảo sát của Grundfos. Những thông tin đó có thể bao gồm email, tên và số điện thoại từ bạn và/hoặc công
ty của bạn (sau đây gọi là “Dữ liệu Cá nhân”). Hơn nữa, Grundfos thu thập và xử
lý các câu trả lời khảo sát của bạn, vốn là những câu mà cũng có thể chứa Dữ liệu
Cá nhân.

 

Grundfos đang áp dụng hai loại khảo sát khác nhau:

 

Khảo sát trực tuyến trên trang web của Grundfos

Grundfos thu thập và xử lý thông tin liên lạc mà bạn lựa chọn cung cấp khi trả lời khảo sát trực tuyến trên trang web của Grundfos. Những thông tin đó có thể bao gồm email và số điện thoại từ bạn và/hoặc công ty của bạn (sau đây gọi là “Dữ liệu Cá nhân”). Hơn nữa, Grundfos thu thập và xử lý các câu trả lời khảo sát của bạn, vốn là những câu mà cũng có thể chứa Dữ liệu Cá nhân.

 

Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân liên quan đến các khảo sát trực tuyến là tự nguyện. Nếu bạn chọn ẩn danh và không cung cấp Dữ liệu Cá nhân khi trả lời khảo sát trực tuyến từ Grundfos, thì Dữ liệu Cá nhân sẽ không được lưu trữ hoặc xử lý. Bạn toàn quyền quyết định xem có muốn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình cho Grundfos hay
không. Tuy nhiên, bạn có nghĩa vụ cung cấp Dữ liệu Cá nhân nếu bạn muốn được
Grundfos liên lạc liên quan đến câu trả lời khảo sát và nhận hỗ trợ nhanh từ
Grundfos.

 

Thư mời qua email

Nếu bạn trả lời khảo sát sau khi nhận được thư mời qua email, Grundfos đã
thu thập thông tin liên lạc của bạn. Các câu trả lời khảo sát của bạn có thể chứa
thêm Dữ liệu Cá nhân cũng sẽ được Grundfos thu thập và xử lý.

Bạn toàn quyền quyết định xem có muốn tham gia khảo sát và cung cấp câu trả lời cho Grundfos hay không.

 

Mục đích thu thập Dữ liệu Cá nhân

Grundfos sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho mục đích gửi và tiến hành khảo sát khách hàng với mục đích phát triển kinh doanh phù hợp với nhu cầu của khách hàng và nhằm mục đích phản ứng nhanh trước nhu cầu cụ thể của khách hàng và hỗ trợ nhanh chóng. Khi bạn hoàn thành bản khảo sát, thông tin đầu vào từ bạn cho khảo sát và Dữ liệu cá nhân có thể được Grundfos sử dụng để liên hệ với bạn nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn với dịch vụ.

 

Cơ sở pháp lý của việc thu thập Dữ liệu Cá nhân

Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân là hoạt động cần thiết để thực hiện hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Grundfos. Grundfos cho rằng lợi ích này sẽ vượt trên bất kỳ lợi ích
hoặc quyền cơ bản và quyền tự do nào mà khách hàng thực hiện khảo sát có thể
có, vốn là những quyền yêu cầu phải bảo vệ dữ liệu cá nhân (Điều 6, mục 1, trong Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (Quy định của EU) 2016/679)). Mục
đích và mục tiêu hợp pháp của Grundfos là phát triển hoạt động kinh doanh phù
hợp với nhu cầu của khách hàng và đưa ra hỗ trợ nhanh chóng, từ đó có thể mang
đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể. Quyền và mục tiêu đó được coi là sẽ
không thể bị đẩy lùi bởi các lợi ích hoặc quyền cơ bản hoặc quyền tự do của
khách hàng thực hiện khảo sát. Đặc biệt, khách hàng có thể từ chối lời
mời tham gia khảo sát,và thực tế là cuộc khảo sát cuối cùng cũng vì lợi ích
của khách hàng có dữ liệu đang được xử lý, bởi vì khảo sát đó được sử dụng để cải
thiện trải nghiệm của khách hàng.

Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ có thể được xử lý cho các mục đích khác nếu điều
này là cần thiết để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định (ví dụ:
chuyển cho tòa án hoặc cơ quan truy tố hình sự), nếu bạn đã đồng ý với việc xử
lý như vậy hoặc nếu việc xử lý đó là hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện
hành. Nếu quá trình xử lý vì một mục đích khác diễn ra, chúng tôi có thể cung cấp
thêm thông tin cho bạn.

 

Dữ liệu Cá nhân được lưu trữ ở đâu?

Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ trên máy chủ Qualtrics do Grundfos độc quyền kiểm soát và được đặt ở Ireland và trong môi trường hồ dữ liệu Microsoft Azure của Grundfos được đặt ở Ireland.

 

Thông tin chi tiết về bên kiểm soát dữ liệu và bên nhận Dữ liệu Cá nhân

 

Grundfos Holding A/S, có địa chỉ tại Poul Due Jensens Vej
7, 8850 Bjerringbro, Đan Mạch, email ecss@rundfos.com, và tổ chức Grundfos tại
địa phương của bạn (gọi chung là “Grundfos”) là bên kiểm soát dữ liệu và chịu
trách nhiệm về bảo mật dữ liệu và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo mục đích cụ
thể được nêu ở trên. Vui lòng ghé thăm liên kết này để xem tổng quan về
các tổ chức Grundfos địa phương.

 

Grundfos có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba đóng vai
trò như bên xử lý dữ liệu của Grundfos để thực hiện việc xử lý Dữ liệu Cá nhân
của bạn theo mục đích nêu trên. Grundfos sử dụng các bên xử lý dữ liệu sau:

 

  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland: Microsoft cung cấp cơ sở hạ tầng CNTT.

  • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Đan Mạch: SAP hỗ trợ Grundfos trong việc xử lý dữ liệu khách hàng và cung cấp hệ thống xử lý.
  • Các doanh nghiệp địa phương khác thuộc Grundfos Group sẽ hỗ trợ về CNTT cho các hệ thống nói trên.
  • Những bên nhận khác, thường là chuyên gia tư vấn, sẽ hỗ trợ CNTT cho các hệ thống nói trên và hỗ trợ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn thay mặt cho Grundfos trong các hệ thống trên.

 

Các bên thứ ba được ủy quyền khác cũng có thể cần truy cập hoặc lưu trữ Dữ
liệu Cá nhân nếu nhận được sự yêu cầu hay cho phép của luật pháp hiện hành (chẳng
hạn như từ các cơ quan chính phủ, tòa án, cố vấn bên ngoài và các bên thứ ba
tương tự thuộc cơ quan công quyền).

 

Chuyển Dữ liệu Cá nhân

Trong một số trường hợp, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể
được chuyển ra ngoài khu vực EU/EEA. Grundfos đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu
như vậy sẽ được thực hiện tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Điều này
đòi hỏi bất kỳ bên nào nằm ngoài khu vực EU/EEA sở hữu Dữ liệu Cá nhân của bạn
phải đảm bảo việc bảo vệ đầy đủ, chẳng hạn như bằng cách tham gia các điều khoản
theo hợp đồng tiêu chuẩn của châu Âu, hoặc triển khai và tuân thủ các quy định
ràng buộc của doanh nghiệp nếu có. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, vui
lòng liên hệ với Grundfos – xin xem thông tin liên hệ bên dưới, trong phần ‘Bạn
có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của mình bằng cách nào?/Các quyền khác’.

 

Thời gian lưu giữ

Grundfos sẽ chỉ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng còn cần thiết để đáp ứng các mục đích nêu trên, đòi hỏi Grundfos sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian 24 tháng sau khi hoàn thành khảo sát. Một số Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được lưu trữ trong thời gian dài hơn dưới dạng ẩn danh, có nghĩa là không cho phép xác định danh tính của bạn.

Tuy nhiên, một số Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được lưu trữ cho mục đích kế toán hoặc để bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Dữ liệu Cá nhân này sẽ được lưu trữ cho đến khi hết thời hạn theo luật định.

 

Bạn có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của mình bằng cách nào?/Các quyền khác

Theo luật hiện hành, bạn có những quyền khác nhau (theo các điều kiện được quy định trong luật áp dụng).

 

Quyền truy cập: Bạn có thể có quyền nhận xác nhận từ
chúng tôi về việc liệu Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn có được xử lý hay
không, và nếu được xử lý, bạn có quyền yêu cầu được truy cập vào Dữ liệu Cá
nhân này. Quyền truy cập thông tin, ngoài các phần khác, bao gồm các mục đích xử
lý, danh mục Dữ liệu Cá nhân liên quan, bên nhận hoặc danh mục bên nhận Dữ liệu
Cá nhân khi Dữ liệu Cá nhân đã hoặc sẽ được tiết lộ cho bên đó. Tuy nhiên, đây
không phải là quyền tối cao và quyền lợi của các bên khác có thể hạn chế quyền
truy cập của bạn.

Bạn có thể có quyền nhận bản sao các Dữ liệu Cá nhân
đang được xử lý. Nếu bạn yêu cầu thêm bản sao, chúng tôi có thể tính một mức
phí hợp lý tùy theo chi phí quản lý.

Quyền cải chính: Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi cải chính Dữ liệu Cá nhân không chính xác liên quan đến bạn. Tùy thuộc vào mục đích xử lý, bạn có thể có quyền
yêu cầu hoàn thiện Dữ liệu Cá nhân chưa hoàn chỉnh, bao gồm biện pháp cung cấp
tuyên bố bổ sung.

Quyền xóa ("quyền được lãng quên"): Trong những trường hợp nhất định, bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn và chúng tôi có nghĩa vụ phải xóa những Dữ liệu Cá nhân đó.

Quyền hạn chế xử lý: Trong những trường hợp nhất định, bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Trong trường hợp đó, dữ liệu tương ứng sẽ được đánh dấu và chỉ có thể được chúng tôi xử lý cho một số mục đích nhất định.

Quyền phản đối: Trong một số trường hợp, bạn có thể có quyền phản đối việc Grundfos xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, bất cứ lúc nào. Grundfos có thể được yêu cầu ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền di chuyển dữ liệu: Trong những trường hợp nhất định, bạn có thể có quyền nhận Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, thường dùng và có thể đọc được bằng máy và bạn có thể có quyền truyền dữ liệu đó đến cho một tổ chức khác mà không bị chúng tôi gây trở ngại.

 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn sử dụng một hay một số quyền của mình được liệt kê ở trên, xin vui lòng liên hệ với Grundfos Holding A/S bằng cách gửi email đến địa chỉ ecss@grundfos.com. Một số công ty của Grundfos có một nhân viên bảo vệ dữ liệu địa phương và bạn cũng có thể liên lạc với người này. Vui lòng ghé thăm liên kết này để xem tổng quan về nhân viên bảo vệ dữ liệu.

 

Nộp đơn khiếu nại

Trong trường hợp bạn muốn khiếu nại, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

 

Thay đổi trong Thông báo về Quyền riêng tư

Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc bổ sung Thông báo về Quyền riêng tư này vào bất cứ thời điểm nào. Trong trường hợp các thay đổi trong Thông báo về Quyền riêng tư được coi là cần thiết hay có ý nghĩa quan trọng, bạn sẽ được nhận thông báo ở đây, chẳng hạn như trên trang web công ty của Grundfos.