Case

Arla sparer 481.800 kWh i kritiske vandforsyningsanlæg

Arla Foods, som er en af verdens førende mejeriproducenter, har begivet sig ud på en rejse med et overordnet mål om at blive klimaneutrale inden 2050. Det første skridt er dog at nå effektiviseringsmålet om at reducere CO2-udledningen med 63 % på 60 af selskabets globale mejerier inden 2030. Grundfos er en væsentlig del af disse planer.

Grundfos er yderst relevant for Arla på globalt plan, fordi de sælger mere end blot pumper og kan hjælpe os med at nå vores energireduktionsmål.
Mia Bredal, direktør i Arla Foods

Grundfos har for nylig leveret og installeret nye intelligente pumper på Arlas mejeri i Westbury i Storbritannien. Dokumenterede og validerede energimålinger viser, at Grundfos har hjulpet mejeriet med at opnå årlige energibesparelser på 481.800 kWh og reduceret CO2-udledningen fra anlæggets is- og kølevandssystemer med 194 tons og det med en tilbagebetalingstid på under to år.

”Mejeriet i Westbury har vist sig at være et godt udgangspunkt for vores indsats for at nå de opstillede effektiviseringsmål for 2030, som er en integreret del af vores globale bæredygtighedsrejse. De dokumenterede succeser, som her har givet store reduktioner i energiforbrug, udledninger og omkostninger og effektiviseret driften, kan videreføres til nye anlæg,” forklarer Mia Bredal, Director, Supply Chain Sustainability PMO hos Arla Foods.

Optimeringsindsatsen, som har givet energibesparelser, skal ses i det bredere perspektiv af Arla Foods’ globale indsats for bæredygtighed.

”Det har ikke været muligt at udspecificere ambitionen om klimaneutralitet inden 2050 i detaljer, fordi teknologien, som er en forudsætning for at nå målet, endnu ikke er færdigudviklet. Vores fokus her og nu er derfor på effektiviseringsmål, som bygger på kvantificerbare data og kendte omkostninger. Derfor kan vi opstille præcise effektiviseringsmål om 63 % reduktion af udledningerne på vores 60 globale anlæg inden 2030 og om 100 % overgang til elektricitet fra vedvarende energikilder inden 2025. Vi har konkrete planer for, hvordan vi når disse mål,” siger Mia Bredal, direktør i Arla Foods.

Situationen

Arlas mejeri i Westbury i Wiltshire fremstiller forskellige smørprodukter. Arla Foods er også en af verdens største producenter af økologiske mejeriprodukter og fokuserer på at levere bæredygtigt producerede næringsrige mejeriprodukter.

Arla har 250 medarbejdere på mejeriet i Westbury. Mejeriet producerer typisk 45.000 tons skummetmælkspulver og op til 80.000 tons smør årligt under Anchor- og Arla-brandet.

Mejeriet blev opført i 2002 som et bufferanlæg for Storbritannien. Anlægget blev på daværende tidspunkt drevet af en gruppe andelsmejerier, inden det blev overtaget af Arla Foods i 2016. Et bufferanlæg er et anlæg, hvor overskydende mælk og fløde omdannes til langtidsholdbare produkter, hvilket er en strategisk vigtig funktion for at sikre mælkeproducenterne en stabil mælkepris. Arlas mejeri i Westbury benytter pumper til køle- og isvand, procesvand og dampkedler.

Westbury kontaktede Grundfos i slutningen af 2020 for at få hjælp til at optimere deres pumpeløsninger til køle- og isvand. 

”Da vi tog kontakt til Grundfos var det først og fremmest for at få hjælp til nogle drev og en vandsløjfe på nogle af vores luftanlæg. De begyndte derefter at undersøge, hvordan de kunne reducere vores energiforbrug. Og det første fokusområde var kølevandspumperne,” forklarer Andy Newman, som har fungeret som servicespecialist med ansvar for de nye pumper siden projektets start.

Køleanlæggets køle- og isvandspumper udfylder en vigtig rolle i forbindelse med forskellige kritiske funktioner på mejeriet, herunder i forbindelse med nedkøling efter pasteurisering og produkthåndtering. Installationens oprindelige pumper, som havde været i brug i 20 år siden opførelsen af fabrikken, var direkte online og var ikke mekanisk forseglede. Det stillede store krav til personalet på Westbury både i forhold til hyppig service og vedligeholdelse.

”I forbindelse med vedligeholdelsesprojekter, hvor vi skal opgradere eller installere nyt udstyr, undersøger vi altid, hvordan vi kan optimere energiforbruget mest muligt. Da vi ser, at vi kan opnå energibesparelser, kommer Grundfos ind i billedet,” forklarer George Nicholls, som er projektleder hos Arla Foods med primært ansvar for CAPEX-processer og projektgennemførelse fra start til slut.

Grundfos’ løsning

Da Grundfos besøgte os første gang, blev de vist rundt på anlægget og drøftede forskellige muligheder for forbedringer med Arla. Valget faldt på kølevandspumperne som det første sted, hvor der skulle gennemføres en energivurdering. Grundfos udførte energivurderinger (Energy Check Advanced) for at afdække systemets faktiske energiforbrug, og der blev installeret sensorer i systemet for at indhente realtidsdata om systemeffektiviteten.

”Grundfos medbragte selv alt deres udstyr. Det var udelukkende klemmemålere, som blot skulle sluttes til strømforsyningen med et modem og et SIM-kort. Vi skulle slet ikke gøre noget selv,” siger Andy Newman, Service Specialist i Arla Foods.

Grundfos’ målinger viste hurtigt, at de eksisterende pumper var alt andet end effektive og med designparametre, som lå langt uden for designkurverne. Resultaterne blev samlet i en udførlig rapport, der viste, hvordan optimering og nedskalering af det eksisterende anlæg kunne give energibesparelser og procesforbedringer gennem bedre kontrol og styring.

”Grundfos udarbejdede en rapport til os, som klart fremhævede og beskrev både de tekniske, energimæssige, økonomiske og bæredygtighedsmæssige fordele. Vi kunne se, at projektet ville give os forskellige gevinster,” siger George Nicholls, projektleder i Arla Foods.

”Det var også virkelig positivt for os, at rapporten var baseret på faktiske målinger, fordi det viser Grundfos’ tilgang til at gennemføre undersøgelsen. Den var meget grundig, hvilket var virkelig positivt!”

Beslutningen om at handle på baggrund af rapporten var ligetil for Arla Foods. Anlægsomkostninger og løbende omkostninger sammenholdt med eksisterende løbende omkostninger blev præsenteret i et format, så Westbury-teamet hurtigt kunne se, at tilbagebetalingstiden for alle investeringer var inden for Arla Foods’ fastsatte grænser.

”Det var nemt at læse rapporten og forstå de beskrevne fordele, og tilbagebetalingsperioderne på forskellige fronter gjorde det nemt for os at træffe en beslutning. Det var en ret ligetil beslutning for os!”, siger George Nicholls, projektleder i Arla Foods afslutningsvis.

De nye NB-pumper til køleanlægget

De nye TPE-pumper til isvand

 

Grundfos-teamet rådgav om valget af intelligente pumper og styringer og leverede et komplet nøglefærdigt anlæg til kølet vand og isvand, herunder installation, rørføring og idriftsættelse samt validering af besparelser. I kølevandsanlægget blev de tre gamle 55 kW-pumper erstattet af tre nye NB 80-200-pumper på 37 kW med tilhørende frekvensomformere. I isvandsanlægget blev de tre gamle 22 kW-pumper erstattet af tre nye TPE 200-70-pumper på 7,5 kW med indbyggede frekvensomformere.

Et krav var, at alle tre pumper i hvert anlæg skulle være online, også selvom en af pumperne var på standby. Mejeriet i Westbury har kun et meget begrænset antal nedlukningsdage, og en nedlukningsdag er 12 timer snarere end en hel dag. Der var ikke nogen mulighed for at gennemføre installationen i etaper, da mejeriet har brug for alle tre pumper af hensyn til pålideligheden.

Grundfos forstod vores forretning og vores behov for en pålidelig drift uden afbrydelser. De tog sig tid til at undersøge og afdække det nødvendige forberedelsesarbejde. Så vi kunne opretholde driften med kun minimale forstyrrelser. Hele projektforløbet fra de første møder til bestilling og modtagelse af udstyret og den tilhørende logistik var efter min mening helt enkel og ligetil og blev håndteret virkelig professionelt. Det var en rigtig positiv oplevelse!
George Nicholls, Projektleder, Arla Foods

Resultatet

De nye NB- og TPE-pumper med henholdsvis eksterne og indbyggede frekvensomformere var oppe at køre inden for vinduet på 12 timer.

”De nye pumper har bare et meget, meget bedre design. Selvom pumperne stadig bruger en modulerende ventil, er vi nu i stand til at anvende trykregulering. Pumpestyring og sekvens håndteres automatisk i forhold til sætpunkter, som vi angiver. Vi har også fået flere overvågningsfunktioner, så vi nu kan se pumpernes lokale strømforbrug,” siger Andy Newman, servicespecialist i Arla Foods.

”En anden fordel er, at det er blevet nemmere at vedligeholde teknikrummet. Gulvet er typisk helt tørt. Vi har ikke noget vandspild, og der er meget mindre manuelt arbejde. Det giver samtidig et bedre arbejdsmiljø.”

Behovet for færre reservedele i Westbury reducerer Arlas omkostninger yderligere. Der skal f.eks. kun lagerføres to forskellige mekaniske tætninger til pumperne.

Vi har samarbejdet med Grundfos om flere projekter, og det har altid kørt både problemfrit og effektivt.
Andy Cook, Teknisk Teamleder, Arla Foods

”Det har givet os virkelig store forbedringer på flere fronter. Som servicespecialist har du først og fremmest brug for godt, pålideligt og funktionelt udstyr, som er effektivt til den valgte anvendelse. Som virksomhed og forretning har vi et naturligt ansvar for at forsøge at gøre tingene mere effektivt og bedre. Det afhænger altså af, hvilken del af forretningen du kigger på, og for os har projektet bidraget med fordele over stort set hele linjen. Vi har fået sat flueben både ud for omkostninger, bæredygtighed og teknologi,” tilføjer George Nicholls, projektleder i Arla Foods.

Andy Cook er teknisk teamleder på Arlas mejeri i Westbury, hvor han samarbejder med service- og teamledere inden for forskellige specialområder:

”Grundfos’ feedback var efter min mening helt enestående. Vi har samarbejdet med Grundfos om flere projekter, og det har altid kørt både problemfrit og effektivt. Jeg kan slet ikke rose dem nok.”

”Projektet gjorde det muligt for os at opfylde flere mål med den samme installation. Vi kunne opgradere og reducere vores omkostninger og CO2-udledning og dermed bidrage betydeligt til virksomhedens overordnede mål om en samlet reduktion på 63 %,” bekræfter George Nicholls, projektleder i Arla Foods.

Efter optimering af Westbury-mejeriets vandsløjfer for koldt vand og isvand var Grundfos’ næste projekt at opdatere mejeriets kedelfødepumper. Dampkedlerne indgår i mange af mejeriets processer og er afgørende for driften af anlæggets fordampere. Det nye projekt med nye kedelfødepumper har givet årlige besparelser på 4096 kilowatt-timer og 33,81 tons CO2-ækvivalenter.

Dokumenterede energi og kostbesparelser

  • Tilbagebetalingstid på under to år
  • Årlige energibesparelser på 481.800 kWh
  • Årlig reduktion af driftsomkostningerne på EUR 55.817*
  • Årlig CO2-reduktion på 194 tons*

*Tallene for Arla Westbury er beregnet på baggrund af mejeriets faktisk pris pr. kWh (0,10 GBP) og landets CO2-rater.

Produktions og driftsmæssige fordele

  • Fordele i forhold til omkostninger, bæredygtighed og teknologi
  • Teknikrummet er nemmere at vedligeholde, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø
  • Færre pumpereservedele giver omkostnings- og pladsbesparelser

 

Leverede produkter og serviceydelser

Partnerskab

Samarbejdet mellem Grundfos og Arla går flere år tilbage og bygger på stor gensidig tillid. Bæredygtighedstiltagene intensiveres på anlæg verden over, og indsatsen på Arlas mejeri i Westbury handler ikke blot om udskiftning af pumper, men om at udvikle en bæredygtighedsindsats, som er specifik og effektiv for det enkelte anlæg.

Projektet på Arlas mejeri i Westbury har bygget videre på samarbejdet og skabt yderligere energioptimeringer og driftsforbedringer i løbet af det seneste år, herunder en energivurdering, som sætter tal på de mulige energireduktioner.

”Arla og Grundfos har et stærkt partnerskab, og energivurderingerne er resultatet af et tæt samarbejde mellem Arlas anlægseksperter og Grundfos’ teknikere og specialister. Andre anlæg vil snart få mulighed for at møde Grundfos i forbindelse med deres første energivurderingsproces. Grundfos bidrager med de nødvendige værktøjer og systemer for at sikre, at processen kan replikeres, og at data er sammenlignelige," siger Mia Bredal, direktør i Arla Foods, og fortsætter:

”Grundfos er dermed yderst relevant for Arla på globalt plan, fordi de sælger mere end blot pumper og kan hjælpe os med at nå vores energireduktionsmål.”

Føde- og drikkevarer

Der findes allerede løsninger til at opnå en mere bæredygtig fremtid for føde- og drikkevareindustrien.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.