Beregning af en pumpes virkningsgrad

<
>

Det er ret enkelt at opretholde en pumpes ydelse og kræver kun overvågning af følgende tre parametre:

 • Flow
 • Tryk
 • Effektforbrug

BEREGNING AF VIRKNINGSGRAD
Formlen til beregning af en pumpes virkningsgrad er vist her:

 • Q er flowet i kubikmeter pr. time.
 • H er løftehøjden eller trykket i meter.
 • P1 er motorens strømforbrug i kilowatt.

Denne formel bruges til at beregne både motorens og pumpens virkningsgrad som én samlet værdi. Den kaldes også ledning-til-vand-virkningsgraden, da den beregner motorens effektinput i forhold til den producerede energi. Dette kan ikke sammenlignes med pumpelitteraturen, fordi den kun behandler pumpens virkningsgrad.

Trykovervågning
Når du kontrollerer trykket, skal du huske at føje løftehøjden og friktionstabet fra udløbet til måleren, hvis trykmåleren ikke er installeret direkte på pumpeudledningen. Dette bør du altid gøre i forbindelse med dykpumper.

Overvågning af pumpers ydelsesparametre
Hvis alle ydelsesparametrene – altså flow, tryk og effektforbrug – registreres umiddelbart efter installation af pumpen, kan de bruges som benchmarkdata og kontrolleres regelmæssigt. Du kan også bruge online overvågningsudstyr til at udløse en alarm, hvis nogen af parametrene ændres eller overskrider en fastsat grænse.

Årsager til afvigelser i parametrene
Parametrene kan afvige fra de forudindstillede forhold, når:

 • Pumpens driftsbetingelser ændres.
 • Flow- eller trykbehovet ændres.
 • Pumpen mister virkningsgrad.

Ændringer i pumpens driftsbetingelser
Hvis vandspejlet i en brønd falder, og pumpen skal levere en højere løftehøjde, bevæger driftspunktet sig til venstre på pumpekurven, og pumpen leverer mindre flow. Dette indikerer, at en reguleringsventil i systemet drosler mere eller mindre end normalt. Hvis det er muligt, skal pumpeparametrene skiftes tilbage til de tidligere driftsforhold. Hvis dette ikke er muligt, skal du overveje at udskifte pumpen.

Ændrede krav til vand eller tryk
Du skal overveje at udskifte pumpen, hvis en af følgende situationer opstår:

 • Der tilføjes eller fjernes en vandingszone.
 • Flow- eller trykbehovet ændres betydeligt.
 • Vandingsanlægget er ændret til en mindre applikation med mindre vandforbrug.

Pumpens virkningsgrad falder
Hvis en pumpes virkningsgrad falder, skal pumpen repareres eller udskiftes. Fald i pumpers virkningsgrad kan skyldes følgende faktorer:

 • Kavitation
 • Stigende friktionstab fra aflejringer i vand, der bundfældes på overfladen af pumpe og rør
 • Slitage fra sand og andre materialer i vandet
 • Dårlig strømforsyning