Introduktion til blandesløjfer

Få indsigt i teorien bag blandesløjfer og mere viden om de forskellige designs, og hvad der adskiller dem.

1. Blandesløjeløsninger er afgørende for at kunne styre flowtemperaturen. Kort sagt er det grundlæggende princip bag en blandesløjfe at blande det primære vand med returvandet i et passende forhold for at opnå den ønskede fremløbstemperatur. Helt grundlæggende består en blandesløjfe af en primærside og en sekundærside. Flowet på primærsiden styres af ventilen, mens flowet på sekundærsiden styres af pumpen.

HVORFOR BLANDESLØJFER?

En af de vigtigste årsager er, at en blandesløjfe gør det muligt at zoneinddele temperaturen i bygninger. Typisk er større bygninger inddelt i zoner og alle har de forskellige behov. Hvis én del af bygningen får mindre sollys end en anden del, kan denne del af bygningen kræve mere opvarmning. Det kan også afhænge af forbrugsmønstret et kontor bruges fx primært fra mandag til fredag, mens der i weekenden også er aktivitet i fx et indkøbscenter.

For at styre fremløbstemperaturen i en zone skal du bruge en blandesløjfe.

Da et varmeanlæg i hver zone består af enten radiatorer, et gulvvarmeanlæg eller ventilationsanlæg, kræver de alle en forskellig fremløbstemperatur.
Ved hjælp af kompensation for udetemperatur, hvor fremløbstemperaturen reguleres i forhold til temperaturen udenfor, vil transmissionsvarmetabet typisk falde og derved øge energibesparelserne med op til 5-10%. Så med kompensation for udetemperatur kan du sikre den bedst mulige komfort med det lavest mulige energiforbrug.

TYPER AF BLANDESLØJFER
De to mest almindelige blandesløjfer er et trykbaseret injektionskredsløb med tovejsventil og en ikke-trykbaseret blandesløjfe med trevejsventil. 

  • I et trykbaseret injektionskredsløb med tovejsventil tvinger den primære pumpe typisk vandet ind i blandesløjfen gennem ventilen fra primærsiden.
  • I en ikke-trykbaseret blandesløjfe med trevejsventil er pumpen installeret på sekundærsiden, hvorfra den typisk suger vandet ind i blandesløjfen gennem ventilen, når den er åben.

KOMPONENTER I EN BLANDESLØJFE
Nu, hvor vi har været inde på de forskellige kredsløb, kan vi se på komponenterne i en blandesløjfe.

Reguleringsventil Det er den ventil, der regulerer det cirkulerede medie og derved styrer fremløbstemperaturen.

Strengreguleringsventil Indregulering på primærsiden hjælper med at fordele vandet mellem zonerne og bidrager til en optimal differenstemperatur mellem frem - og returløb.

Differenstrykstyring I anlæg med varierende flow vil der være et varierende tryk på primærsiden. Så hvis trykket stiger til over det ønskede niveau, sikrer differenstrykstyringen, at du stadig modtager den mængde vand, som du har dimensioneret blandesløjfen til.

Kontraventiler Deres funktion er kort fortalt at forhindre uønsket tilbageløb.

Styringer og temperatursensorer : Ved at modtage input fra både applikationen og de udendørs temperatursensorer kan styringen regulere fremløbstemperaturen, fx ved hjælp af en varmekurve. Hvis du slutter blandesløjfen til et CTS-anlæg, har du mulighed for at styre og overvåge anlægget eksternt.

OPSUMMERING

  • Blandesløjfer er afgørende for justeringen af mediets fremløbstemperatur.
  • Ved at regulere de enkelte zoner i en bygning med en blandesløjfe kan du sikre et højt komfortniveau, mens kompensationen for udetemperaturen medfører energibesparelser.
  • Der findes flere applikationstyper og hydrauliske kredsløb, der passer til forskellige forhold.
  • Og endelig kan du styre din blandesløjfe lokalt eller eksternt via din foretrukne CTS-løsning.Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær