Et nærmere kig på brøndkomponenter og installationsprocessen

Tag et nærmere kig på en spildevandsbrønd med særligt fokus på sensorerne.

Pumpestationer i erhvervsbygninger og kommunale netværk er omhyggeligt konstrueret til at håndtere det spildevand, som private husholdninger og erhvervsbygninger udleder hver dag.  

Men hvad kræves der reelt for at sikre optimale driftsforhold i brønden?
I denne opgave går vi under jorden og ind i en pumpestation for at kigge nærmere på de vigtigste komponenter og gennemgår installationsprocessen med særligt fokus på signalgivere.

 • De øverste styrerørsbeslag og autokoblingerne er det første, der installeres
 • Når de er på plads, og de lodrette trykrør er installeret, følger kontraventilerne og skydeventilerne
 • Skydeventilerne er installeret som reserve for det tilfælde, at kontraventilerne, der forhindrer tilbageløb af spildevand , har brug for eftersyn
 • Herefter følger manifolden – eller det fælles afgangsrør. Hvor langt under jorden, det skal placeres, afhænger af lokale bestemmelser, men det er som regel ca. en meter nede for at sikre, at røret er frostfrit
 • Inden pumperne sænkes ned i brønden monteres styrerørene. De passer perfekt til pumperne, der kun holdes fast af deres egen vægt

Niveausensorerne

Sensorerne er nøglen til sikker drift i brønden, hvor tilgangsflowet og vandstanden uundgåeligt varierer hele tiden.     

I en dobbelt installation med alternerende drift er der typisk fire sensorer

 • 1 for det fælles stopniveau, 
 • 1 for startniveauet, 
 • 1 for alarmniveauet
 • 1 til aktivering af standby-pumpen i tilfælde af, at en pumpe svigter

Når vandstanden stiger til startniveauet, aktiverer niveausensoren pumpen. Når vandstanden sænkes til stopniveauet, standser den sensor, der er tættest på bunden af brønden, pumpen. Det er vigtigt, at sensoren placeres, så minimumsmængden i brønden er nok til at forhindre, at pumpen suger luft ind i pumpehuset, da dette kan gøre pumpen ude af stand til at genstarte.

Hvis pumpen af forskellige årsager ikke starter ved startniveauet, og vandet fortsat stiger, udsender alarmsignalgiveren en alarm, når vandet når sensoren. Den øverste føler er forbundet med standby-pumpen, som aktiveres og pumper ned til stopniveauet.

Paralleldrift

Et system med paralleldrift anvendes typisk i kombinerede systemer, hvor sort spildevand og regnvand drænes væk i samme rør. Systemer med paralleldrift har typisk også fire sensorer:

 • 1 for det fælles stopniveau
 • 1 for startniveau 1
 • 1 for startniveau 2 
 • 1 for alarmniveauet

I tørt vejr vil kun det sorte spildevand blive tømt, og de to pumper kører skiftevis på startsignalgiver 1.

I regnvejr kan tilstrømningen være større end kapaciteten på én pumpe, og vandniveauet stiger til startniveau 2. Sensoren aktiverer standby-pumpen, og de to pumper kører parallelt ned til stopniveauet. Hvis pumpen af forskellige årsager ikke starter ved startniveau 2, og vandet fortsat stiger, udsender alarmsignalgiveren en alarm, når vandet når sensoren.

I paralleldrift er det ikke usædvanligt at have en tredje pumpe – en reservepumpe – og en femte sensor placeret over alarmsensoren. Hvis pumpe 1 eller 2 svigter, er der en reserve, som forhindrer oversvømmelse. I eksemplet anvendes der svømmerafbrydere som niveausensorer, men det kunne også have været en tryktransmitter, en ultralydssensor eller elektroder.

Endelig er der banketter i bunden af brønden. De har en hældning mellem 45° og 60° og spiller en vigtig rolle i at sikre optimale driftsbetingelser. For det første minimerer konstruktionen risikoen for områder med stillestående vand, hvor bundfald kan samles. Desuden bidrager den mindre bunddiameter til øget vandhastighed, hvilket letter pumpning af faste stoffer.

Hvis det kræves af lokal lovgivning, kan en pumpestation også konstrueres med separat ventilkammer. Det gør det muligt at udføre eftersyn og vedligeholdelse på ventilerne uden menneskelig interaktion med selve brønden. Naturligvis er det muligt at dimensionere pumpestationer med det nøjagtige antal pumper, der kræves for at håndtere indstrømningen, men basisudstyret i brønden er det samme for til enhver tid at sikre optimale driftsforhold.

For at gøre processen lettere har Grundfos udviklet en Pumpestationskonfigerator, som giver dig mulighed for at konstruere din egen station i løbet af få minutter. Pumpestationskonfigurator er tilgængelig på vores hjemmeside og hjælper dig med at:

 • Dimensionere en pumpestation, herunder pumper og styringer
 • Producere fuld dokumentation inkl. 3D-tegninger af din station


Alle løsninger, der er tilgængelige i Pumpestationskonfigurator, er naturligvis fuldt CE-mærkede.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær