Artikel

Temperaturstyring i kondenserende og ikke-kondenserende kedelanlæg

Konstruktion af det optimale kedelanlæg

Din udfordring:

Ikke-kondenserende kedler fungerer kun, hvis vandet der returneres til kedlen, ikke falder til under dugpunktet for fugten i røggassen. Kondensering af røggassen kan forårsage alvorlig kedelkorrosion, mens en for høj temperaturforskel resulterer i termisk chok.

Kondenserende kedler skal imidlertid kunne kondensere udstødningsgas på varmeveksleren for at køre effektivt. Er temperaturen på returvandet til kedlen for høj, er der lidt eller slet ingen kondensdannelse.

Vores løsning:

Ikke-kondenserende kedler kan bruge TPE3 og en ekstra temperatursensor i stedet for at bruge en normal shuntpumpe, som kører ved fuld hastighed. Sensoren måler temperaturen på returvandet til kedlen og sikrer, at den rigtige temperatur hele tiden opretholdes. Det sikrer den optimale kedelbeskyttelse og reducerer driftsomkostningerne.

Kondenserende kedler kan drage fordel af FLOWLIMIT-teknologien, da den indstiller det maksimale anlægsflow for at opretholde den rigtige returtemperatur samt tillader kondensdannelse. Det sikrer en højere driftseffektivitet ved at udnytte det skjulte varmepotentiale.

Moderne shuntpumper og variable frekvensdrev for ikke-kondenserende kedler kan konfigureres og styres på flere forskellige måder. Læs mere om den intelligente løsning i rapporten.

Vælg den intelligente løsning

Traditionel kedel

En høj returløbsstemperatur gør driften sikker. Men bliver den for høj, lider effektiviteten under det.

En shunt i et almindeligt kedelanlæg holder vandtemperaturen over røggassens dugpunkt, så korrosion og termisk chok undgås.

Optimal regulering af shuntpumpen opnås ved hjælp af anlægssensorer til overvågning af forsyningsvandets temperatur, TF, og returvandets temperatur, TR.

Det gør det muligt for pumpen at reagere på ændringer i værdierne og regulere flowet, når TR enten når minimums- eller maksimumsgrænsen. Desuden monitorerer den differenstemperaturen for hele kedlen (ΔT = TF - TR) og advarer, når den indstillede grænse overskrides.

TPE3 har alle de indbyggede funktioner, der sikrer optimal styring af kedelshunten, så du kan være helt sikker på, at kedlen fungerer effektivt og sikkert.

Kondenserende kedel

Det er afgørende for virkningsgraden er at holde returvandets temperatur nede. Løsningen er intelligent pumpestyring.

En kondenserende kedel kan typisk øge virkningsgraden med op til 10-12 % sammenlignet med en traditionel kedel.

Men effektivitetsgevinsten afhænger i høj grad af returvandets temperatur, TR. Jo lavere TR, desto bedre indvinding af skjult fordampningsvarme og dermed større kedeleffektivitet.

TR afhænger af anlægsflowet, og fastlæggelse af det korrekte driftspunkt har derfor direkte indvirkning på kedlens fyringsøkonomi. Men det kan være vanskeligt at forudsige tryktabet i anlægget.

FLOWLIMIT-funktionen i TPE3 giver svaret, da den intelligente løsning indstiller det maksimale anlægsflow. Det flytter driftspunktet og sikrer optimale temperaturer til kondensering af røggasser.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.