PERSONDATAPOLITIK FOR ESIGNATUR


Hvilke Persondata indsamles? 

Ved at klikke på “Gå til dokument”, når du skal underskrive et eller flere dokumenter elektronisk, accepterer du, at Grundfos har og vil indsamle fornavn, efternavn, e-mailadresse, (”Persondata”) til brug for underskrift på ovennævnte dokument(-er). Du bestemmer selv, om du vil afgive dine Persondata til Grundfos. Du er dog forpligtet til at afgive dine Persondata for at kunne bruge Esignatur. Hvis du ikke afgiver Persondata, kan du ikke bruge Esignatur. 

Formålet med at indsamle Persondata 
Grundfos anvender Persondata til at gøre det muligt at underskrive ovennævnte dokumenter elektronisk samt i forbindelse med dokumentation for den foretagne underskrift. Grundfos vil ikke opbevare, overføre eller på anden måde behandle dine Persondata uden for de ovenfor anførte formål. 

Det juridiske grundlag for at indsamle Persondata 
Indsamling og behandling af dine Persondata sker på baggrund af indgåelsen af den eller de kontrakt(er), der skal underskrives i Esignatur, og er dermed nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller den, på hvis vegne du underskriver, er part i, jf. databeskyttelsesforordningens (EU Regulation 2016/679, ”GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra b. 

Dine Persondata kan herudover alene opbevares og behandles til andre formål, når dette er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser (fx overførsel til domstole eller anklagemyndighed), hvis du har accepteret behandlingen, eller hvis behandlingen på anden måde er lovlig i henhold til gældende ret. Hvis vi behandler dine Persondata til et sådant andet formål, kan vi give dig yderligere oplysninger herom. 

Den dataansvarlige og modtagere af Persondata 
Grundfos DK A/S, CVR-nr. 19342735, Martin Bachs Vej 3, DK- 8850 Bjerringbro, telefon 87 50 50 50, er dataansvarlig og er ansvarlig for datasikkerhed vedrørende de indsamlede Persondata i overensstemmelse med det ovenfor anførte formål. Grundfos kan dele dine Persondata med tredjeparter, som er Grundfos’ databehandlere i overensstemmelse med det ovenfor anførte formål.

Følgende databehandlere benyttes
Esignatur Danmark A/S, Lersø Parkallé 107, DK-2100 København K: Esignatur Danmark leverer og supporterer Esignatursystemet. Med særlig tilladelse og hvis det er påkrævet ved lov kan andre gives adgang til dine Persondata (fx offentlige myndigheder, domstole og andre offentlige instanser samt eksterne rådgivere og lignende). 

Opbevaring af Persondata 
Grundfos opbevarer kun dine Persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, nemlig indtil de(t) dokument(er), som en Esignatur vedrører, er underskrevet af alle parter, dog maksimalt 6 måneder for signeringslog og 3 måneder for den elektroniske signatur. Nogle af dine Persondata opbevares muligvis til regnskabsformål eller for at forsvare retskrav. Sådanne persondata opbevares indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist, som fx er 5 år for opbevaring af regnskabsmateriale. 

Sådan kan du tilgå dine Persondata / Yderligere rettigheder 
Du har en række rettigheder, som beskrives nedenfor. Bemærk, at der kan gælde visse undtagelser til disse rettigheder. 

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få oplyst, om Grundfos behandler dine Persondata og i givet fald få indsigt i disse Persondata. Retten til indsigt indebærer bl.a. ret til indsigt i formålet med behandlingen, de omhandlede kategorier af Persondata samt modtagerne eller kategorierne af modtagere af Persondata. Denne ret kan dog være begrænset af andre personers rettigheder og interesser. 
  • Du kan have ret til at modtage en kopi af de Persondata, der behandles. Grundfos kan opkræve et omkostningsbestemt, rimeligt gebyr for yderligere kopier herudover. 
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget unøjagtige Persondata om dig, herunder og afhængig af formålet med behandlingen, at få fuldstændiggjort ufuldstændige Persondata. 
  • Ret til sletning (”ret til at blive glemt”): Under visse betingelser har du ret til at få dine Persondata slettet. 
  • Ret til begrænsning: Du har i nogle tilfælde ret til at begrænse Grundfos’ behandling af dine Persondata. I så fald markeres de relevante data, og vi vil fremover udelukkende behandle dem til særlige formål. 
  • Indsigelsesret: Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod Grundfos’ behandling af dine Persondata af grunde, der vedrører din særlige situation. 
  • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de Persondata, du har givet til Grundfos, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har herudover muligvis ret til at videresende disse Persondata til tredjepart uden nogen hindring fra Grundfos. 

Såfremt du vil vide mere eller benytte dig af en eller flere af ovennævnte rettigheder, er du velkommen til at kontakte Grundfos DK A/S på 87 5050 50. 

Klage: Såfremt du ønsker at klage over Grundfos’ behandling af dine Persondata, bedes du kontakte Datatilsynet.