Forenklet reklamationsbehandling giver grossisten som forhandler ret til at godkende reklamationer og udlevere en ny pumpe til kunden i erstatning efter følgende regler:

  • Ved indsendelse af skema og pumpe, erklærer den person, som udfylder rubrikkerne, at en ny pumpe vil blive forskriftsmæssigt monteret.
  • Forenklet reklamationsbehandling gælder kun for de pumpetyper, som er angivet i rubrikken til højre på siden Reklamation/reparation.
  • Reklamationen skal ske inden 30 måneder fra produktionsdato.
  • Reklamationen skal godkendes uanset årsag til udskiftning.
  • Du skal selv printe dit eget eksemplar af reklamationsbehandlingen
  • (Du kan med fordel printe tre eksemplar, en til kunden, en til grossisten og en som følger pumpen)
  • Afsender betaler for fragt af den pumpe, der sendes til Grundfos.
  • Ved modtagelse af den defekte pumpe krediterer Grundfos pumpen til fuld pris minus maksimal rabat for det pågældende produkt iht. handelsaftale.

Uddrag af Grundfos salgs- og leveringsbetingelser 2020

10 MANGLER

REKLAMATIONSRET

10.1  Grundfos skal levere produkter og service i henhold til Aftalen. Et produkt betragtes alene som mangelfuldt, hvis det ikke er leveret i henhold til Aftalen på grund af fejl eller mangler ved materiale, design eller fremstilling.

10.2  Uden at begrænse den generelle begrænsning i punkt 10.1, så er Grundfos ikke ansvarlig for skader, som fx skyldes almindelig slitage; brug af produkterne til formål, de ikke er beregnet til; installation af produkter i et miljø, der ikke er egnet til de pågældende produkter; modifikationer, ændringer eller reparationer på produkter eller service foretaget af kunden eller en tredjepart (der ikke handler på vegne af Grundfos); manglende overholdelse af Grundfos' instrukser, f.eks. i installations-, drifts-, vedligeholdelses- eller servicemanualer; installation, ibrugtagning, drift (fx brug af et produkt uden for dets specifikationer) eller vedligeholdelse, der ikke er i overensstemmelse med Grundfos’ installations-, drifts-, vedligeholdelses- eller servicemanualer eller ikke er i overensstemmelse med god  branchepraksis; brug af defekt eller utilstrækkeligt udstyr i kombination med produkter eller service; anvendelse af reservedele af dårlig kvalitet (denne undtagelse gælder ikke for Grundfos originale reservedele); tilsigtet eller utilsigtet skade på eller misbrug af produkter eller service af kunden eller en tredjepart (der ikke handler på Grundfos' vegne); og kundens eller kundens egne produkters manglende overholdelse af gældende lovgivning og regler. Derudover er Grundfos ikke ansvarlig for at et produkt er egnet til et særligt formål, eller at det opfylder sine specifikationer i den faktiske anvendelse.

REKLAMATIONSPERIODE

10.3  For at udbytte sin reklamationsret skal kunden reklamere over mangler overfor Grundfos uden ugrundet ophold efter at kunden konstaterer eller burde have konstateret manglen, og (i) for produkter, senest 24 måneder fra datoen for installeringen af produktet, dog senest 30 måneder fra produktionsdatoen, og (ii) for en service, senest 24 måneder efter udførelsen af servicen (“Reklamationsperioden”).

10.4  Grundfos’ afhjælpning af mangler påvirker ikke Reklamationsperioden for produktet eller servicen, dog således at:

(a)  hvis en del af et produkt repareres eller udskiftes, så vil Reklamationsperioden for en sådan repareret/udskiftet del være 12 måneder fra datoen for reparationen eller udskiftningen, dog således, at Reklamationsperioden for de reparerede/udskiftede dele ikke udløber før den oprindelige Reklamationsperiode, og

(b)  hvis et helt produkt (f.eks. en pumpe) udskiftes, gælder en ny Reklamationsperiode på 24 måneder fra datoen for installation (dog maksimalt 30 måneder fra produktionsdatoen) for det udskiftede produkt.

Uanset ovenstående, kan Reklamationsperioden ikke overskride 60 måneder regnet fra produktionsdatoen for det første produkt, der blev leveret.

AFHJÆLPNING AF MANGLER
10.5  Grundfos skal afhjælpe mangelfulde (dele af) et produkt eller en service, hvis manglen er indenfor kundens ret til reklamation. Grundfos beslutter, hvorvidt Grundfos afhjælper ved at reparere eller udskifte (hele eller dele af) det mangelfulde (dele af) produktet eller servicen. Grundfos afhjælper mangler hurtigst muligt inden for normal arbejdstid.

10.6  Stedet for afhjælpningsarbejde er følgende:

(a)  For produkter med en motor med en elektrisk effekt på mindre end 5,5 kW (herunder produkter uden motor) og produkter leveret i forbindelse med en service, skal kunden returnere det mangelfulde produkt til Grundfos' værksted til reparation eller udskiftning, medmindre Grundfos beslutter, at afhjælpningsarbejdet skal finde sted på leveringsstedet eller på slutbrugerens adresse.

(b)  For produkter med en motor med en effekt på 5,5 kW eller mere, vil Grundfos undersøge og reparere det mangelfulde produkt på installationsstedet, jf. dog punkt 10.9.

(c)   For service, skal Grundfos undersøge og reparere eller udskifte den mangelfulde service på stedet for servicens udførelse.

10.7  Grundfos skal dække omkostninger til reparation og udskiftning af mangelfulde produkter og service. Dog skal:

(a)  Transportomkostninger for et mangelfuldt produkt (eller del deraf) med en motor med en elektrisk effekt på mindre end 5,5 kW (herunder produkter uden motor) og produkter leveret i forbindelse med service, fordeles som følger:

(i)    Kunden betaler udgifter vedrørende transport, rejseudgifter og rejsetid for Grundfos’ personale og (dele af) produktet mellem det sted, hvortil Grundfos leverede produktet og produktets placering (hvis det ikke er samme sted som leveringsstedet).

(ii)   Grundfos betaler udgifter vedrørende transport, rejseudgifter og rejsetid for Grundfos’ personale og (dele af) produktet mellem Grundfos og det sted, hvortil Grundfos leverede produktet.

(b)  Transportomkostninger for et mangelfuldt produkt (eller del deraf) med en motor med en elektrisk effekt på 5,5 kW eller mere fordeles som følger:

(i)    Grundfos betaler transportomkostninger i forbindelse med reparationer eller udskiftning af det mangelfulde produkt (eller del deraf). Hvis et produkt er installeret på et sted, som – efter Grundfos’ skøn – er svært at komme til, finder punkt. 10.7 (a) anvendelse.

(c)   Kunden betaler udgifter til afmontering og montering.

(d)  Kunden betaler Grundfos’ udgifter i forbindelse med ventetid, der skyldes kunden.

(e)  Hvis det viser sig, at et produkt, der skal repareres eller udskiftes, alligevel ikke lider af en mangel, kan Grundfos fakturere kunden for servicen. Grundfos kan opkræve et beløb hos kunden for udførelse af servicen beregnet på baggrund af Grundfos’ gældende prisliste med tillæg af transportomkostninger mv.

10.8  Medmindre Grundfos anmoder herom, må produktet ikke skilles ad forud for afhjælpningen. Manglende overholdelse heraf vil påvirke kundens reklamationsret.

10.9  Grundfos kan afstå fra at afhjælpe mangler, hvis Grundfos vurderer, at en sådan afhjælpning kan være til skade for omgivelser eller mennesker. Grundfos er ikke ansvarlig for en sådan afståelse, hverken i eller uden for kontrakt, eller for misligholdelse af lovbestemte forpligtelser.

10.10  Reparation eller udskiftning er kundens eneste beføjelse i tilfælde af et mangelfuldt produkt eller en mangelfuld service. Ud over Grundfos’ forpligtelser for produktansvar, jf. punkt 11, har Grundfos ikke intet yderligere ansvar over for kunden, hverken for misligholdelse af aftalen, uagtsomhed eller på noget andet grundlag for mangler ved produktet eller servicen.  

BYGGELEVERANCEKLAUSUS

10.11  For produkter til byggerier, som er underlagt AB92 eller AB18, accepterer Grundfos det leverandøransvar, som følger af henholdsvis AB92 § 10, stk. 4 eller AB18 § 12, stk. 5.