Johdanto mekaaniseen ja digitaaliseen annosteluun kunnallisissa ja teollisuuden käyttökohteissa

Tutustu digitaalisen annostelun etuihin erilaisissa järjestelmissä annostelutarpeiden vaihdellessa ja annosteluratkaisuihin kunnallisissa ja teollisissa käyttökohteissa.

Teollisuudessa annostelulla tarkoitetaan  kemikaalien lisäämistä prosessinesteeseen.  Yksittäisen annoksen sijasta  nesteeseen lisätään useita annoksia tietyin aikavälein.  Tällä kurssilla tutustumme tarkemmin annosteluun, sen etuihin ja siihen,  miten uusi digitaalinen annostelu eroaa  perinteisemmästä annostelusta.  

Ennen kuin syvennymme perinteiseen ja digitaaliseen annosteluun,  kerrataan nopeasti, mihin annostelua voi käyttää.  

Annostelua hyödynnetään kunnallisissa ja teollisissa laitoksissa,  kuten vesilaitoksissa, teollisuuden prosessiveden,  käyttö- ja jäteveden käsittelyssä ja liikerakennuksissa.  

Lisäksi sitä käytetään esimerkiksi  desinfioinnissa, kemikaalien annostelussa ja suodatuksessa.  

Yhteistä näille sovelluksille ja prosesseille on se,  että veden laatua on tarkkailtava säännöllisesti,  jotta se säilyy vaatimusten mukaisena.  Annostelu auttaa tässä.  Vedenkäsittelyn yhteydessä  veteen voidaan lisätä kemikaaleja vaaditun laadun varmistamiseksi.  

Yleensä laatu varmistetaan  lisäämällä prosessiin kemikaaleja tarpeen mukaan,  yleensä yksinkertaisen päälle/pois-kytkimen avulla.  Kun pumppu vastaanottaa signaalin,  se pumppaa kemikaaleja tietyllä vakiovirtaamalla.  Tämä on tavanomaista mekaanisessa annostelussa.  

Vaikka menetelmällä on etunsa, siihen liittyy myös haasteita.  Yksi mekaanisen annostelun merkittävä haittapuoli on, että  jos käytössä ei ole kallista taajuusmuuttajaa,  mekaanisessa annostelussa ei pystytä tuottamaan  vaihtelevaa virtaamaa.  Tämä lisää käyttökustannuksia, ja samalla kemikaaleja kuluu liikaa.  

Näihin haasteisiin on kuitenkin onneksi ratkaisu:  digitaalinen annostelu.  

Grundfosin digitaalisilla annostelupumpuilla on laaja toiminta-alue,  eli muutama pumppumalli sopii moniin eri käyttötarkoituksiin.  Pumppu voidaan konfiguroida helposti myös erilaista  virtaamaa edellyttäviin käyttötilanteisiin.  Siten pumpun tuotto vaihtelee käyttökohteen vaatimusten mukaan.  

Digitaalinen annostelu on avain koko prosessin automatisointiin.  Älykäs annostelupumppu on optimaalinen ratkaisu  haastaviin ja monimutkaisiin annostelutarpeisiin.  Se mahdollistaa tarkat, luotettavat ja kustannustehokkaat annosteluprosessit.  Katsotaan seuraavaksi, miten digitaalinen annostelu vastaa  haasteisiin ja mitä mahdollisuuksia ja etuja se tuo käyttäjälle.  

Digitaalisen annostelun tarkkuus on  huomattavasti mekaanista annostelua parempi.  Saavutettu tarkkuus on erittäin korkea  annostelumääristä  riippumatta.  Näin kemikaaleja ei kulu niin paljoa hukkaan,  koska tarvittava määrä voidaan mitata äärimmäisen tarkasti.  Digitaalisessa annostelussa  ei ole myöskään tarvetta säätää iskun pituutta.  

Tämä parantaa annostelutarkkuutta  imukapasiteettiin vaikuttamatta.  Käsittelemme tätä aihetta seuraavaksi.  Mekaanisessa annostelussa pumpun  imukapasiteettia voidaan säätää iskun pituutta muuttamalla.  

Mitä lyhyempi iskun pituus, sitä pienempi imukapasiteetti.  Tämä voi aiheuttaa ongelmia viskoosisten nesteiden,  imukorkeuden ja asennuksen suhteen.  Digitaalisessa annostelussa käytetään sisäistä iskunopeuden säätöä,  minkä ansiosta annostelu sujuu tasaisella nopeudella  eikä iskun pituutta tarvitse muuttaa.  Edellä kuvattuja ongelmia ei siis enää esiinny.  

Digitaalisen annostelun ansiosta myöskään ilmalukkoja  ei pääse syntymään.  Ilmalukko muodostuu, kun annostelupää täyttyy kaasulla,  joka tiivistyy ja laajenee kalvon liikkeen mukaan,  mikä estää nesteen liikkumisen.  

Mekaanisessa annosteluprosessissa  tämä voi aiheuttaa ongelmia nesteiden kaasunpoistossa,  esimerkiksi natriumhypokloriittia annosteltaessa.  Tämä saattaa johtaa käyttökatkoksiin,  koska järjestelmä on pysäytettävä pumpun ilmaamista varten.  Digitaalisessa annostelussa tätä ongelmaa  ei pääse syntymään, koska nesteiden kaasunpoisto  on huomioitu suunnittelussa.  

Digitaalisen annostelun etu on myös sen edulliset asennuskustannukset,  sillä sykkeenvaimentimia, virtausmittareita ja muita  komponentteja ei juurikaan tarvita.  Tämä tuo säästöä myös huolto- ja ylläpitokustannuksissa.  Digitaalisen annostelun  luotettavuus on huippuluokkaa,  mikä varmistaa vakaan ja ongelmattoman toiminnan.  

Myös huollon ja ylläpidon tarve vähenee.  Kerrataan lopuksi digitaalisen  annostelun edut:  Digitaalisen annostelun erinomaisen tarkkuuden ansiosta  kemikaaleja ei kulu hukkaan ja säästöä syntyy myös energiakustannuksissa.  

Digitaaliset annostelujärjestelmät säätävät iskun pituuden sisäisesti,  joten iskun pituutta ja taajuutta ei tarvitse enää säätää erikseen.  Asennus on edullisempaa, koska komponentteja tarvitaan vähemmän.  Digitaalinen annostelu toimii moitteettomasti  sekä pienillä että suurilla virtausmäärillä.  

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 2
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille