Käyttöehdot ja tietosuoja

GRUNDFOSIN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

JOHDANTO

1.          SOVELTAMINEN

1.1        Nämä tuotteiden ja palveluiden yleiset myynti- ja toimitusehdot ("yleiset ehdot") koskevat tuotteiden ja palveluiden toimittamista [GRUNDFOS Finlandille] ("Grundfos") asiakkaalle tarjottavien palvelujen yhteydessä.                           

1.2        Osapuolet ovat tehneet sopimuksen, kun toinen osapuoli hyväksyy toisen osapuolen tarjouksen ehtoja tai muutoksia esittämättä. Asiakkaan suorittama tuotteiden tai palvelujen vastaanottaminen merkitsee todellisuudessa hyväksymistä. Tarjous, hyväksyntä, yleiset ehdot (riippumatta siitä, onko niihin viitattu) ja muut Grundfosin nimenomaisesti hyväksymät asiakirjat muodostavat sopimuksen asiakkaan suorittamasta tuotteiden tai palvelujen ostamisesta ("sopimus").

1.3        Asiakkaan on varmistettava, että Grundfosin hyväksyntä vastaa asiakkaan tarjousta. Jos asiakas ei ilmoita Grundfosille ilman aiheetonta viivytystä ristiriidasta, Grundfosin hyväksyntä sitoo asiakasta.

2.          GRUNDFOSIN ANTAMAT TIEDOT

2.1        Asiakasta kehotetaan pyytämään tarvittavia teknisiä neuvoja kolmannelta osapuolelta. Grundfos ei ole vastuussa asiakkaalle (tai hänen puolestaan toimivalle kolmannelle osapuolelle) ennen sopimuksen voimaantuloa, sen aikana tai sen jälkeen annetuista tiedoista, elleivät osapuolet ole tehneet kirjallista sopimusta, joka sisältää Grundfosin neuvot ja erillisen maksun tällaisista neuvoista.

2.2        Jos osapuolet tekevät sopimuksen Grundfosin neuvojen perusteella, Grundfosin neuvoja annetaan vain Grundfosin toiminta-alalla, Grundfosin parhaan tietämyksen mukaan neuvojen antamishetkellä ja yksinomaan asiakkaan Grundfosille toimittamien tietojen perusteella.

TUOTTEISIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET                                         

3.          GRUNDFOSIN SUORITTAMA TARKASTUS

3.1        Kaikki tuotteet tarkastetaan ja niille suoritetaan vakiotestaus ennen niiden lähettämistä tehtaalta. Grundfos voi toimittaa testitodistuksen asiakkaan pyynnöstä ja Grundfosin pyytämää maksua vastaan. Testitodistuksella on tarkoitus osoittaa, että tuotteet valmistetaan Grundfosin eritelmien mukaisesti, ellei tuotetta ole hylätty testissä.

4.          TUOTTEIDEN TOIMITUS JA TOIMITUSAIKA

4.1        Grundfos toimittaa kaikki tuotteet kirjallisesti sovittuun paikkaan ja sovittuna aikana edellyttäen, että asiakas on varmistanut, että kaikki sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat tekniset tiedot ja muodollisuudet ovat Grundfosin saatavilla.

4.2        Mikäli tuotteita ei toimiteta 90 päivän kuluttua sovitusta toimituspäivästä, asiakas voi siihen perustuen irtisanoa viivästyneitä tuotteita koskevan sopimuksen osan kirjallisella ilmoituksella.

4.3        Jos asiakas ei vastaanota toimitusta (kokonaan tai osittain) sovittuna päivänä, asiakkaan on maksettava ikään kuin toimitus olisi suoritettu, ja Grundfosilla on oikeus saada asiakkaalta vahingonkorvaus kaikista aiheutuneista menetyksistä, jotka johtuvat toimituksen laiminlyönnistä, mukaan lukien ylimääräisistä kuljetus- ja varastointikustannuksista. Grundfos voi vaihtoehtoisesti irtisanoa sopimuksen (tai osan siitä) ja vaatia asiakkaalta vahingonkorvausta aiheutuneista menetyksistä, jotka johtuvat toimituksen laiminlyönnistä, mukaan lukien ylimääräisistä kuljetuskustannuksista.

4.4        Grundfos voi toimittaa tuotteet erissä missä tahansa järjestyksessä.

5.          RISKI JA OMISTUSOIKEUS

5.1        Grundfosin tuotteiden toimituslauseke on DAP (katso Incoterms 2020) – ellei Sopimuksessa toisin mainita – sopimuksessa määriteltyyn toimituspaikkaan.

5.2        Palvelun yhteydessä toimitettujen tuotteiden osalta tuotteiden katoamisen tai vaurioitumisen riski siirtyy asiakkaalle, kun palvelut on suoritettu. Jos tuotteet kuitenkin toimitetaan yhdessä palveluiden kanssa, mutta siten, että tuotteet sijoitetaan väliaikaisesti asiakkaan/loppukäyttäjän toimipaikkaan asennukseen asti (ilman Grundfosin läsnäoloa toimipaikassa), tuotteisiin liittyvä riski siirtyy asiakkaalle, kun Grundfos toimittaa tuotteet toimipaikkaan.

5.3        Tuotteiden omistusoikeus ei siirry asiakkaalle ennen kuin Grundfos on saanut koko maksun. Jos asiakas ei maksa, Grundfosilla on oikeus ottaa tuotteet takaisin asiakkaan yksinomaisella kustannuksella. Tällainen omistusoikeuden säilyminen ei vaikuta riskin siirtymiseen.

6.          TUTKIMINEN

6.1        Heti tuotteiden toimituksen jälkeen (ei toimitettu ja asennettu palvelun yhteydessä) asiakkaan tulee tutkia tuotteet näkyvien vikojen tai puutteiden varalta ja varmistaa, että toimitetut tuotteet ovat tilausvahvistuksen mukaisia. Jos asiakas ei suorita tällaista tutkimusta ja ilmoita siitä Grundfosille (tarvittaessa) viipymättä, hän menettää oikeutensa tehdä korvausvaatimuksen toimitettujen tuotteiden vioista, jotka hän olisi voinut havaita tutkimuksen aikana.

PALVELUIHIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET

7.          PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN JA TOIMITUSAIKA

7.1        Grundfos suorittaa palvelut ammattitaitoisesti ja taitavasti.

7.2        Grundfos suorittaa palvelut sovitussa paikassa ja sovittuna aikana edellyttäen, että Grundfosilla on käytettävissään kaikki sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat tekniset tiedot ja muodollisuudet.

7.3        Grundfos suorittaa palvelut normaalina työaikana Grundfosin käytännön mukaisesti suorituksen ja toimituksen aikana (viikonloput ja kansalliset vapaapäivät eivät kuulu normaaliin työaikaan). Osapuolet voivat sopia, että Grundfos suorittaa työt normaalien työaikojen ulkopuolella. Grundfos laskuttaa tällaisista tunneista Grundfosin sovellettavien hintojen mukaisesti.

7.4        Jos Grundfos ei ole suorittanut ja toimittanut palveluja 90 päivän kuluttua sovitusta toimituspäivästä, asiakkaalla on oikeus siihen perustuen irtisanoa viivästyneitä palveluja koskeva sopimuksen osa kirjallisella ilmoituksella.

7.5        Lauseketta 4.3 sovelletaan, jos asiakas ei vastaanota palvelun tai sen osan toimitusta sovitulla tavalla.

7.6        Grundfosin on pyrittävä kohtuullisin keinoin noudattamaan kaikkia asiakkaan tiloissa sovellettavia terveys- ja turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä sekä muita kohtuullisia turvallisuusvaatimuksia, jotka asiakas on ilmoittanut Grundfosille. Grundfos ei ole vastuussa mistään sopimuksen mukaisten velvoitteidensa rikkomisesta, jos rikkominen johtuu siitä, että Grundfos noudattaa asiakkaan terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, ellei Grundfos ole saanut kirjallista kopiota näistä määräyksistä ennen sopimuksen tekemistä.

7.7        Ellei toisin ole sovittu, Grundfos suorittaa palvelut yhden henkilön toimesta. Asiakkaan on ilmoitettava Grundfosille hyvissä ajoin ennen Grundfosin suorittamaa palvelujen suorittamista, jos palvelujen suorittamiseen tarvitaan useampi kuin yksi henkilö. Jos asiakas ei tee niin, Grundfos voi laskuttaa asiakkaalta kaikki kertyneet kustannukset myös ilman palveluiden suorittamista.

7.8        Grundfosilla on oikeus suorittaa alihankintana mikä tahansa velvoitteensa ilman asiakkaan suostumusta. Grundfos on vastuussa alihankkijoidensa toimista tai laiminlyönneistä.

8.          ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

8.1        Asiakkaan on (yksinomaisella kustannuksellaan) ja tarvittaessa varmistettava, että sen asiakkaat ja loppukäyttäjät

(a)      toimivat yhteistyössä Grundfosin kanssa kaikissa palvelujen toimittamiseen liittyvissä asioissa

(b)      tarjoavat Grundfosille ja sen edustajille pääsyn asiakkaan tiloihin ja muihin tiloihin, kun se on kohtuudella tarpeen palvelujen toimittamiseksi

(c)       tarjoavat Grundfosin kohtuullisten vaatimusten mukaisen riittävän valaistuksen, lämmityksen, virran, ilmanvaihdon ja tyhjennyksen

(d)      ilmoittavat Grundfosin insinöörille tai edustajille jokaisella käynnillä tuotteen, johon Grundfos suorittaa palveluja, epätyydyttävästä toiminnasta tai huonosta suorituskyvystä

(e)      tarjoavat Grundfosille sellaiset asiakirjat, tiedot, työkalut ja materiaalit, joita Grundfos tarvitsee tarjotakseen palvelut asianmukaisesti ("syöttömateriaalit"), ja varmistavat, että syöttömateriaalit ovat kaikilta olennaisilta osin virheettömiä

(f)       varmistavat, että kaikki syöttömateriaalit ovat hyvässä toimintakunnossa ja soveltuvat käyttötarkoituksiin, joihin niitä käytetään palvelujen yhteydessä

(g)      valmistelevat ja ylläpitävät palvelujen tarjoamiseen tarvittavia tiloja, mukaan lukien vaarallisten aineiden tunnistaminen, seuranta, poistaminen ja hävittäminen, kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti ennen palvelujen suorittamista ja sen aikana

(h)      ilmoittavat Grundfosille kaikista asiakkaan tiloissa sovellettavista terveys- ja turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä sekä kaikista muista kohtuullisista turvallisuusvaatimuksista

(i)       hankkivat ja ylläpitävät kaikkia tarvittavia lupia, valtuutuksia, lisenssejä, hyväksyntöjä ja suostumuksia sekä noudattavat kaikkea asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, joka antaa Grundfosille oikeuden a) tarjota palveluja asiakkaan tiloissa ja b) käyttää syöttömateriaaleja

(j)       takaavat, että asiakas on kaikkien huollettavien laitteiden tai järjestelmien oikea omistaja

(k)       siinä määrin kuin se voi häiritä palvelujen suorittamista, eivät tarjoa tai anna käyttöoikeutta huollettaviin laitteisiin tai järjestelmiin kolmannelle osapuolelle tutkimista tai purkamista varten.

YLEINEN MÄÄRÄYS

9.          HINTA, MAKSUEHDOT JA LASKUTUS

9.1        Tuotteiden ja palvelujen hinta on Grundfosin sopimuksessa ilmoittama hinta.

9.2        Grundfos laskuttaa asiakasta toimituksen yhteydessä. Asiakkaan on maksettava Grundfosille tilausvahvistuksessa ilmoitetulla tavalla tai sen puuttuessa 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä.

9.3        Asiakkaan maksettaviin määriin ei sisälly arvonlisäveroa, liikevaihtoveroa tai muita valmisteveroja. Asiakas maksaa minkä tahansa edellä mainituista samaan aikaan, kun niihin liittyvien tuotteiden tai palveluiden maksu erääntyy.

9.4        Sovellettavan lain mukaisesti asiakas a) maksaa lähdeverot suoraan asianmukaiselle viranomaiselle sovellettavan lain edellyttämällä tavalla, b) toimittaa Grundfosille pyynnöstä verotodistuksen, joka osoittaa, että asiakas on maksanut lähdeveron, c) maksaa Grundfosille vain nettotulot sen jälkeen, kun asiakas on maksanut lähdeveron, ja d) tekee täysimääräistä yhteistyötä Grundfosin kanssa lähdeverosta luopumisen tai alennuksen hakemiseksi sekä täyttää ja toimittaa kaikki asiaankuuluvat asiakirjat viipymättä.

9.5        Jos asiakas ei maksa tilausmaksua eräpäivänä, Grundfos voi vaatia maksua muistutuksista, perintäkuluista ja koroista, sen vaikuttamatta mihinkään muuhun Grundfosilla sovellettavan lain mukaisesti mahdollisesti olevaan oikeuteen tai oikeussuojakeinoon. Korko on kiinteä ja 2 % kuukaudessa (tai sovellettavan lain mukainen korko, jos se on korkeampi). Korkoa kertyy päivittäin eräpäivästä, kunnes erääntynyt määrä on maksettu. Grundfos voi myös a) asettaa lisätoimituksille vakuuden ja keskeyttää muut toimitukset, kunnes asiakas on toimittanut Grundfosin vaatiman vakuuden, tai b) keskeyttää lisätoimitusten toimittamisen, kunnes asiakas on maksanut erääntyneet summat kokonaisuudessaan.

9.6        Jos asiakas ei maksa erääntyneitä laskuja (yhdestä muistutuksesta huolimatta) tai jos sopimus irtisanotaan, kaikki Grundfosille maksettavat maksut erääntyvät maksettaviksi välittömästi.

9.7        Grundfos voi muuttaa tavaroiden ja/tai palveluiden hintaa julkaistussa hinnastossa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Jos julkaistu hinta muuttuu sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen, Grundfos voi halutessaan soveltaa päivitettyä hintaa asiakkaaseen hyväksynnän perusteella. Jos asiakas ei hyväksy päivitettyä hintaa, Grundfos voi halutessaan peruuttaa asiakkaan tilauksen. Grundfosin ainoana velvollisuutena on hyvittää kaikki asiakkaan jo suorittamat maksut.

10.        TAKUU

TAKUU

10.1      Grundfos takaa toimittavansa tuotteet ja palvelut sopimuksen mukaisesti. Tuote on viallinen vain, jos sitä ei toimiteta sopimuksen mukaisesti Grundfosin tai Grundfosin puolesta toimivan kolmannen osapuolen viallisen materiaalin, suunnittelun tai valmistuksen vuoksi.

10.2      Muuttamatta lausekkeen 10.1 yleistä luonnetta, takuu ei kata vauriota, jos se johtuu (mukaan lukien) tavallisesta kulumisesta; tuotteiden käytöstä käyttötarkoituksiin, joihin niitä ei ole tarkoitettu; tuotteiden asentamisesta ympäristöön, joka ei sovellu kyseisille tuotteille; asiakkaan tai kolmannen osapuolen (ei Grundfosin puolesta) tuotteisiin tai palveluihin tekemistä muutoksista, muokkauksista tai korjauksista; Grundfosin ohjeiden, esim. sen asennus-, käyttö-, kunnossapito- tai huolto-oppaassa olevien ohjeiden, noudattamatta jättämisestä; asennuksesta, käyttöönotosta, käytöstä (esim. minkä tahansa Grundfos-tuotteen käyttö sen määritysten ulkopuolella) tai huollosta, joka ei ole Grundfosin asennus-, käyttö-, kunnossapito- tai huolto-oppaan tai alan hyvän käytännön mukaista; viallisten tai epäasianmukaisten lisälaitteiden käytöstä yhdessä tuotteiden tai palvelujen kanssa; huonolaatuisten varaosien käytöstä (lukuun ottamatta Grundfosin alkuperäisten varaosien käyttöä); asiakkaan tai kolmannen osapuolen (joka ei toimi Grundfosin puolesta) vahingossa tai tahallisesti tuotteille tai palveluille aiheuttamasta vahingosta tai väärinkäytöstä tai siitä, että asiakkaan tai sen oma tuote ei ole sovellettavan lain ja asetusten mukainen. Lisäksi takuu ei kata sitä, että tuote soveltuu tiettyyn tarkoitukseen tai pystyy täyttämään sille varsinaisessa käytössä asetetut vaatimukset.

TAKUUAIKA

10.3        Jotta takuu olisi voimassa, asiakkaan on ilmoitettava viasta Grundfosille ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiakas saa tai hänen olisi pitänyt saada tietää viasta, ja a) tuotteiden osalta asiakkaan on ilmoitettava Grundfosille kaikilta osin viimeistään 24 kuukauden kuluttua tuotteen asennuspäivästä, mutta kuitenkin enintään 30 kuukauden kuluttua valmistuspäivästä, ja b) palvelujen osalta asiakkaan on ilmoitettava Grundfosille viimeistään 24 kuukauden kuluttua palvelun suorittamisesta ("takuuseen liittyvä ilmoitusaika").

10.4        Jos viat on korjattu, tuotteeseen ja palveluihin liittyvä takuuseen liittyvä ilmoitusaika pysyy samana korjauksen jälkeen seuraavin ehdoin:

(a)      Jos tuotteen osa korjataan tai korvataan, tällaisten korjattujen/korvattujen osien takuuseen liittyvä ilmoitusaika on 12 kuukautta korjaus- tai korvauspäivästä edellyttäen, että 12 kuukauden määräaika ei umpeudu ennen tuotteen alkuperäisen takuuseen liittyvän ilmoitusajan päättymistä.

(b)      Jos koko tuote (esim. pumppu) vaihdetaan, sovelletaan uutta 24 kuukauden takuuseen liittyvää ilmoitusaikaa korvaavan tuotteen asennuspäivästä (kuitenkin enintään 30 kuukautta valmistuspäivästä).

Edellä mainitusta huolimatta takuuseen liittyvä ilmoitusaika ei ylitä 60 kuukautta laskettuna ensimmäisen toimitetun tuotteen valmistuspäivästä riippumatta siitä, onko asiakas hankkinut pidennetyn takuuseen liittyvän ilmoitusajan.

VIKOJEN KORJAAMINEN

10.5      Sopimuksen ehtojen mukaisesti Grundfos korjaa viallisen, takuun kattaman tuotteen tai palvelut (tai tuotteen tai palveluiden osan). Grundfos päättää, korjaako Grundfos viallisen tuotteen tai palvelut (tai tuotteen tai palveluiden osan) korjaamalla vai korvaamalla (kokonaan tai osittain). Grundfos korjaa viat mahdollisimman pian normaalien työaikojen puitteissa.

10.6      Korjaustöiden paikka on seuraava:

(a)      Niiden tuotteiden osalta, joiden moottorin sähköteho on alle 5,5 kW (mukaan lukien tuotteet, joissa ei ole moottoria), ja palveluiden yhteydessä toimitettavien tuotteiden osalta asiakkaan on palautettava viallinen tuote Grundfosin korjaamoon korjattavaksi tai vaihdettavaksi, ellei Grundfos päätä, että korjaustyöt suoritetaan toimituspaikassa tai loppukäyttäjän toimipaikassa.

(b)      Tuotteissa, joiden moottorin sähköteho on vähintään 5,5 kW, Grundfos tarkistaa ja korjaa tai korvaa viallisen tuotteen asennuspaikalla lausekkeen 10.9 mukaisesti.

(c)       Huoltojen osalta Grundfos tarkistaa ja korjaa tai korvaa vialliset palvelut loppukäyttäjän asennuspaikalla.

10.7      Grundfos vastaa viallisten tuotteiden ja palvelujen korjaamisesta tai korvaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kuljetuskustannukset,

(a)      jotka liittyvät vialliseen tuotteeseen (tai tuotteen osaan), jonka moottorin sähköteho on alle 5,5 kW (mukaan lukien tuotteet, joissa ei ole moottoria), ja palvelujen yhteydessä toimitettuihin tuotteisiin, jaetaan kutienkin seuraavasti:

(i)          Asiakas kattaa kaikki Grundfosin henkilökunnan kuljetukseen, matkustamiseen ja matka-aikaan liittyvät kustannukset sekä tuotteeseen (tai tuotteen osaan) liittyvät kustannukset paikan, jonne Grundfos toimitti tuotteen, ja tuotteen sijaintipaikan välillä (jos eri kuin toimituspaikka).

(ii)         Grundfos korvaa kaikki Grundfosin henkilökunnan kuljetukseen, matkustamiseen ja matka-aikaan liittyvät kustannukset sekä tuotteeseen (tai tuotteen osaan) liittyvät kustannukset Grundfosin ja paikan, jonne Grundfos toimitti tuotteen, välillä.

(b)      Kuljetuskustannukset, jotka liittyvät vialliseen tuotteeseen (tai tuotteen osaan), jonka moottorin sähköteho on vähintään 5,5 kW, jaetaan seuraavasti:

(i)          Grundfos maksaa kaikki kuljetuskustannukset, jotka liittyvät viallisen tuotteen (tai tuotteen osan) korjaamiseen tai korvaamiseen. Jos tuote kuitenkin asennetaan paikkaan, jonne on Grundfosin harkinnan mukaan vaikea päästä, lauseketta 10.7 (a) sovelletaan.

(c)       Asiakas kattaa kaikki irrotukseen ja asennukseen liittyvät kustannukset.

(d)      Asiakas kattaa Grundfosin kustannukset, jotka liittyvät asiakkaan aiheuttamaan odotusaikaan.

(e)      Jos ilmenee, että korjattavassa tai vaihdettavassa tuotteessa ei ole ollut vikaa, asiakkaan on katettava kaikki siihen liittyvät kustannukset, mukaan lukien kuljetuskustannukset. Grundfos voi veloittaa Grundfosin hinnaston perusteella lasketun summan tällaiseen palveluun liittyvien kustannusten kattamiseksi.

10.8      Ellei Grundfos pyydä, tuotetta ei saa purkaa ennen korjausta. Jos tätä ei noudateta, takuu mitätöidään.

10.9      Grundfos voi kieltäytyä – eikä ole vastuussa sopimuksen, vahingonkorvausvelvollisuuden (mukaan lukien huolimattomuuden), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisen tai muun syyn perusteella – korjaamasta vikoja, jos Grundfos katsoo, että tällainen korjaustoimenpide voi aiheuttaa vahinkoa ympäristölle tai ihmisille.

10.10    Korjaaminen tai korvaaminen on ainoa asiakkaan käytettävissä oleva oikeussuojakeino viallisten tuotteiden tai palvelujen osalta. Grundfosin tuotevastuuta koskevien velvoitteiden mukaisesti (katso lauseke 11) Grundfosilla ei ole muuta vastuuta asiakkaalle, olipa kyse tuotteessa tai palvelussa olevaan vikaan liittyvästä sopimusrikkomuksesta, huolimattomuudesta tai muusta syystä.

11.        TUOTEVASTUU

11.1      Grundfos on vastuussa henkilövahingoista (mukaan lukien kuolema tai loukkaantuminen) sekä kiinteälle ja henkilökohtaiselle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat viallisista tuotteista siinä laajuudessa kuin sovellettavassa tuotevastuuta koskevassa pakottavassa lainsäädännössä säädetään. Grundfosin vastuuseen kiinteälle ja henkilökohtaiselle omaisuudelle (joka ei ole kuluttajan omaisuutta) aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat viallisista tuotteista, sovelletaan kuitenkin lausekkeessa 12 esitettyjä rajoituksia siten, että Grundfosin kokonaisvastuu lausekkeen 12.2 mukaisesti kiinteälle ja henkilökohtaiselle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista on rajoitettu enintään 3 miljoonaan euroon (korvausvaatimusta kohti ja vuosittain yhteensä) ja lausekkeessa 12.2 esitettyyn määrään. Asiakas ottaa kaiken tuotevastuun, jota ei ole kohdistettu Grundfosille tässä lausekkeessa 11.1.

11.2      Jos osapuolen katsotaan olevan vastuussa vahingoista, jotka on kohdistettu toiselle osapuolelle lausekkeessa 11.1, toisen osapuolen on korvattava ensin mainitulle osapuolelle kaikki summat, jotka on maksettu lausekkeessa 11.1 esitetyn kohdistuksen vastaisesti.

12.        VASTUUN RAJOITTAMINEN

12.1      Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa (sopimuksen, vahingonkorvausvelvollisuuden (mukaan lukien huolimattomuus) lakisääteisen velvollisuuden rikkomisen tai muun syyn perusteella) tuotannon menetyksestä, liikevaihdon menetyksestä, voiton menetyksestä, liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä, tietojen menetyksestä, säästöjen menetyksestä, liikearvon menetyksestä, tietojen tai järjestelmien luvattomaan käyttöön liittyvästä menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvasta menetyksestä tai mistään muusta epäsuorasta menetyksestä tai välillisestä menetyksestä, joka aiheutuu tästä sopimuksesta tai liittyy siihen tai sen rikkomisesta. Grundfos ei ole vastuussa sopimussakoista, seuraamuksista ja vastaavista sopimukseen perustuvista vastuista, joita kolmas osapuoli kohdistaa asiakkaaseen.

12.2      Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa Grundfosin kokonaisvastuu (mukaan lukien (mahdollisten) sopimussakkojen maksaminen ja kolmannen osapuolen korvausvaatimukset) asiakasta kohtaan kaikista tappioista, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen ja yhteistyön perusteella tai niiden yhteydessä, riippumatta siitä, onko kyse sopimuksesta, vahingonkorvausvelvoitteesta (mukaan lukien laiminlyönnistä), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai muusta syystä, ei ole suurempi kuin 30 % kokonaissummasta, jonka asiakas on maksanut tai joka hänen on maksettava sen sopimuksen perusteella (pois lukien ALV ja verot), johon korvausvaatimus perustuu.

12.3      Lausekkeissa 12.1 ja 12.2 asetetut rajoitukset eivät päde, jos osapuolen suorittama teko tai laiminlyönti aiheuttaa henkilövahingon tai jos osapuoli tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle osapuolelle menetystä.

12.4      Osapuolet sopivat, että tuotteiden ja palveluiden hinta kuvastaa osapuolten sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden tasapainoa, mukaan lukien myös lausekkeessa 12 olevat rajoitukset.

12.5      Jos asiakas perustaa useammasta kuin yhdestä sopimuksesta tai yhdestä tai useammasta sopimuksesta yhdessä Grundfos-yhtiön suorittaman tuotteiden tai muiden palvelujen toimituksen kanssa johtuviin tappioihin liittyvän korvausvaatimuksen, Grundfosin kokonaisvastuu (jos sellainen on) jaetaan eri toimituksille sen mukaan, mikä on kunkin tällaisen tavaran osuus ilmoitetuista tappioista. Kukin jaettu kokonaisvastuun osa määräytyy osapuolten välillä sovellettavan oikeusperustan mukaan mainitulle kokonaistappion osalle, mukaan lukien mahdollinen sovittu vastuunrajoitus.

13.        TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

13.1      Asiakkaan on käytettävä tuotteita tai palveluja tavalla, joka ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

13.2      Mikään sopimuksessa tai muulla tavoin ei siirrä tai luovuta mitään teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka sisältyvät tuotteisiin tai palveluihin tai johtuvat niistä tai liittyvät niihin tai jotka sisältyvät Grundfosin asiakkaalle antamiin piirustuksiin, kuvauksiin, käsikirjoihin tai muihin asiakirjoihin tai johtuvat niistä tai liittyvät niihin.

14.        KORVAUSVELVOLLISUUS

14.1      Jos joku muu kuin asiakas on pannut vireille Grundfosia vastaan menettelyn, joka johtuu sopimuksesta tai yrityksen tai asiakkaan suorittamasta tuotteiden ostosta tai käytöstä ja/tai palvelujen ostosta tai liittyy niihin, asiakkaan on korvattava Grundfosille kaikki kyseisestä menettelystä aiheutuvat tappiot, paitsi siltä osin kuin Grundfos on aiheuttanut kyseiset tappiot huolimattomasti tai tahallisesti. "Menettely" tarkoittaa mitä tahansa oikeudellista, hallinnollista tai välimiesoikeuden toimea, kannetta, korvausvaatimusta, tutkimusta tai muuta menettelyä. "Tappiot" tarkoittavat kaikkia oikeudenkäyntikuluja (mukaan lukien kaikki kohtuulliset juoksevat kulut, jotka aiheutuvat menettelyn puolustamisesta tai siihen liittyvästä tutkimuksesta tai neuvottelusta) ja tappioita (mukaan lukien minkä tahansa menettelyn ratkaisun yhteydessä myönnetyt tai maksetut summat).

15.        PIIRUSTUKSET JA KUVAUKSET

15.1      Kaikki tiedot painosta, mitoista, kapasiteetista, hinnasta, teknisistä ja muista tiedoista, jotka on annettu luetteloissa, lehtisissä, kiertokirjeissä, mainoksissa, kuvissa ja hinnastoissa, ovat ainoastaan likimääräisiä.

15.2      Grundfos on edelleen kaikkien Grundfosin toimittamien piirustusten, kuvausten ja muiden asiakirjojen omistaja, eikä asiakas saa kopioida, jäljentää, siirtää tai muulla tavoin välittää tällaisia asiakirjoja kolmannelle osapuolelle ilman Grundfosin lupaa. Asiakas saa omistukseensa jäljennökset tällaisista asiakirjoista, jotka ovat välttämättömiä tuotteiden asianmukaisen asennuksen, käynnistyksen, käytön ja huollon kannalta. Grundfosin pyynnöstä asiakkaan on käsiteltävä näitä asiakirjoja (mukaan lukien tiedot) luottamuksellisesti.

16.        MUUTOKSET

16.1      Grundfosilla on oikeus tehdä tuotteisiin ja palveluihin muutoksia, jotka ovat tarpeen sovellettavan lain tai turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi tai jotka eivät vaikuta merkittävästi kielteisesti tuotteiden ja palveluiden luonteeseen tai laatuun. Jos Grundfos pyytää muita muutoksia, asiakas ei saa kohtuuttomasti pidättää tai viivästyttää tällaisiin pyyntöihin suostumista.

17.        LUOTTAMUKSELLISUUS

17.1      Osapuolen (vastaanottava osapuoli) on pidettävä ehdottoman luottamuksellisena kaikkea teknistä tai kaupallista tietotaitoa, eritelmiä, hintoja, keksintöjä, prosesseja, aloitteita ja kaikkia muita tietoja, jotka koskevat luovuttavan osapuolen liiketoimintaa, sen tuotteita ja palveluita ja jotka ovat luonteeltaan luottamuksellisia (luottamukselliset tiedot) ja jotka toinen osapuoli (luovuttava osapuoli), sen työntekijät, asiamiehet tai aliurakoitsijat (edustajat) ovat luovuttaneet vastaanottavalle osapuolelle. Vastaanottava osapuoli ei saa käyttää luovuttavan osapuolen luottamuksellisia tietoja muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen, mukaan lukien (paitsi sovellettavan lain sallimissa rajoissa) tuotteiden ja tuotteissa olevien ohjelmistojen takaisinmallinnus. Vastaanottava osapuoli saa luovuttaa luottamuksellisia tietoja vain niille edustajilleen, joiden on saatava ne tietoonsa täyttääkseen sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja oikeutensa, ja niiden on varmistettava, että kyseiset edustajat noudattavat tässä lausekkeessa 17 asetettuja velvoitteita ikään kuin ne olisivat näiden ehtojen osapuolia.

17.2      Tämän lausekkeen 17 mukaisia velvoitteita sovelletaan sopimuksen tekemisestä alkaen ja – jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu – 5 vuoden ajan sen jälkeen, kun sopimus on päättynyt.

18.        YLIVOIMAINEN ESTE

18.1      Kumpikaan osapuoli ei riko sopimusta eikä ole vastuussa sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen viivästymisestä tai laiminlyönnistä, jos viivästys tai laiminlyönti johtuu sen kohtuullisen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä ("ylivoimainen este"). Ylivoimaisen esteen sattuessa osapuolet sopivat keskeyttävänsä asianomaisen osapuolen velvoitteet, kunnes ylivoimainen este lakkaa olemasta.

18.2      Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle, jos ylivoimainen este jatkuu 3 peräkkäisen kuukauden ajan. Jos irtisanominen johtuu tällaisista olosuhteista, kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle irtisanomisesta. Tällainen irtisanominen ei kuitenkaan vaikuta olemassa oleviin vastuisiin tai korvausvaatimuksiin tai muihin sopimuksen määräyksiin.

19.        IRTISANOMINEN

19.1      Jos osapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, toinen osapuoli voi ilman vaikutusta muihin oikeuksiinsa ja oikeussuojakeinoihinsa irtisanoa sopimuksen välittömästi, jos tällaista olennaista rikkomusta ei voida korjata, jos laiminlyövä sopimuksen osapuoli ei ole onnistunut korjaamaan sitä 30 päivän kuluessa korjausta vaativan ilmoituksen vastaanottamisesta, tai jos – sellaisiin olennaisiin rikkomuksiin liittyen, joita niiden luonteen vuoksi ei voida korjata 30 päivän kuluessa – tällaista korjausta ei ole aloitettu 30 päivän kuluessa korjausta vaativan ilmoituksen vastaanottamisesta. Edellä mainittu ei vaikuta muihin sopimuksen mukaisiin irtisanomisoikeuksiin.

19.2      Sopimuksen irtisanominen (syystä riippumatta) ei vaikuta niihin sopimuksen määräyksiin, joissa niiden luonteen tai välttämättömyyden takia säädetään, että ne ovat voimassa mahdollisen voimassaolon päättymisen jälkeen.

20.        HENKILÖTIEDOT

20.1      Grundfos käsittelee henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Saat lisätietoja Grundfosin verkkosivustolta, joilla Grundfosin tietosuojailmoitus on saatavilla.

21.        MUUTA

21.1      Asiakas ei saa siirtää tai luovuttaa sopimusta kokonaan tai osittain lain nojalla tai muuten ilman Grundfosin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ilman ennakkoilmoitusta Grundfos voi siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita, mukaan lukien yleiset käyttöehdot, mille tahansa Grundfos-konserniin kuuluvalle yritykselle.

21.2      Tuotteissa on oltava Grundfos-nimikilpi, joka sisältää Grundfosin tavaramerkit. Millään osapuolella ei ole oikeutta käyttää toisen osapuolen kauppanimiä, tavaramerkkejä, logoja tai muita merkkejä tai tunnusmerkkejä, ellei toisen osapuolen etukäteen saatua kirjallista suostumusta ole olemassa.

21.3      Isolla kirjaimella kirjoitetuilla sanoilla ja ilmauksilla, joita ei ole muuten määritelty näissä yleisissä käyttöehdoissa, on sama merkitys kaikissa sopimuksen osissa, ellei asiayhteys toisin määrää.

21.4      Grundfosin tarjous on voimassa 30 päivän ajan sen antamispäivästä, ellei Grundfos ole toisin maininnut tarjouksessa. Grundfos pidättää oikeuden muuttaa tarjouksia ennen voimassaoloajan päättymistä, jos asiakas ei ole tehnyt ostotilausta.

21.5      Grundfos voi milloin tahansa ilman vastuuta korjata kirjoitusvirheitä tai muita virheitä tai puutteita myyntimateriaalissa, tarjouksissa, hinnastoissa, tilausvahvistuksissa, laskuissa tai muissa Grundfosin julkaisemissa asiakirjoissa tai tiedoissa.

22.        VIENNIN VALVONTA JA PAKOTTEIDEN ALAISET OSAPUOLET

22.1      Kaikki sopimuksen kattamat toimitukset voivat olla vientivalvonta- ja kauppasanktiosääntöjen alaisia, mukaan lukien muun muassa Euroopan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien ja Yhdysvaltojen säännöt.

22.2      Edellytyksenä Grundfosin tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle asiakkaalle on, että asiakas noudattaa kaikkia soveltuvia vientivalvonta- ja kauppasanktiosääntöjä, mukaan lukien että hänellä on asiaankuuluvat noudattamismenettelyt ja -valvontatoimenpiteet.

22.3      Jos Grundfos katsoo vientivalvonta- ja kauppasanktiosäännösten vuoksi, että se on tai tulee olemaan kielletty, estetty, rajoitettu tai että sille aiheutuu huomattavaa haittaa sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä, Grundfos voi peruuttaa tai lykätä tuotteiden tai palvelujen toimituksen. Tällaisissa tapauksissa Grundfos ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista korvausvaatimuksista tai menetyksistä.

22.4      Jotta viranomaiset tai Grundfos voivat tarkastaa, noudattaako asiakas vientivalvonta- ja kauppapakotteita koskevia sääntöjä, tai tukeakseen Grundfosin asianmukaisille viranomaisille esittämiä hakemuksia sopimuksen mukaisten tarvikkeiden viennin tai myynnin yhteydessä, asiakkaan tulee – Grundfosin kohtuullisesta pyynnöstä – viipymättä toimittaa Grundfosille kaikki tiedot tuotteiden ja/tai palvelujen tietyistä loppukäyttäjistä, toimitukseen osallistuvista osapuolista, määränpäistä ja tietystä aiotusta käytöstä.

23.        LAKI JA OIKEUSPAIKKA

23.1      Sopimukseen ja kaikkiin riitoihin tai korvausvaatimuksiin, jotka johtuvat sopimuksesta tai sen muodostamisesta tai liittyvät siihen (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai korvausvaatimukset), sovelletaan Suomen lakeja ja ne on laadittu Suomen lakien mukaisesti ilman viittausta lakien tai periaatteiden ristiriitoihin, jotka voivat johtaa jonkin muun maan lakien soveltamiseen.

23.2      Osapuolet sopivat, että Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki riidat tai korvausvaatimukset (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset riidat tai korvausvaatimukset), jotka johtuvat sopimuksesta tai sen muodostamisesta tai liittyvät sopimukseen tai sen muodostamiseen.