Pumpun hyötysuhteen laskeminen

<
>

Pumpun hyötysuhteen laskeminen

Tutustu pumpun toiminnan valvontaan ja laskemiseen kolmen parametrin eli virtaaman, paineen ja tehonkulutuksen avulla.

Hydrauliikan perusteet ja pumpun hyötysuhde
Pumpun hyötysuhteen laskeminen

Pumpun toiminnan valvontaparametrit

Pumpun suorituskyvyn ylläpitäminen on melko helppoa valvomalla vain kolmea parametria. Valvottavat parametrit:
• Virtaama
• Paine
• Tehonkulutus

Pumpun hyötysuhde voidaan laskea näiden kolmen parametrin avulla.

Pumpun hyötysuhteen laskeminen

Pumpun hyötysuhde lasketaan seuraavasti:
• Q on virtaama kuutiometreinä tunnissa.
• H on pumpun nostokorkeus, tai paine, metreinä.
• P1 on moottorin tehonkulutus kilowatteina.

Kaavalla lasketaan moottorin ja pumppuosan yhteinen hyötysuhde. Puhutaan myös kokonaishyötysuhteesta, sillä siinä lasketaan moottorin ottotehon ja pumpun lähtötehon välinen suhde. Tätä arvoa ei pidä kuitenkaan verrata pumpun teknisiin tietoihin, sillä ne sisältävät ainoastaan pumpun hyötysuhdetta koskevat tiedot.

Paineen valvonta

Paineen tarkistuksessa painemittariin on muistettava lisätä nostokorkeus ja paineaukon kitkahäviö, jos mittaria ei ole asennettu suoraan pumpun paineaukkoon.

Jos pumppu on asennettu syvään kaivoon, toimi näin aina.

Pumpun tuottoa mittaavien parametrien valvonta

Jos kaikki pumpun tuottoa mittaavat parametrit eli virtaama, paine ja tehonkulutus kirjataan muistiin heti pumpun asennuksen jälkeen, niitä voidaan käyttää vertailuarvoina myöhemmin tehtäville säännöllisille mittauksille.

Verkkovalvontalaitteen voi myös asettaa hälyttämään, jos jokin näistä parametreista muuttuu tai asetettu raja-arvo ylittyy.

Parametripoikkeamien syitä

Parametrit voivat poiketa asetetuista arvoista seuraavissa tapauksissa:
• Pumpun toimintaolosuhteet ovat muuttuneet.
• Virtaaman tai paineen vaatimukset ovat muuttuneet.
• Pumpun teho on heikentynyt.

Pumpun toimintaolosuhteiden muutokset

Kun kaivon vedenpinta laskee, on pumpun nostettava vettä korkeammalle. Pumpun toimintapiste siirtyy tällöin pumppukäyrällä vasemmalle ja pumpun tuotto vähenee.

Sama tapahtuu myös silloin, kun järjestelmän jokin venttiili kuristaa hieman enemmän kuin tavallisesti. Tällöin parametrit kannattaa palauttaa pumpun aikaisempien toimintaolosuhteiden mukaisiin arvoihin. Jos se ei ole mahdollista, pumpun vaihto voi olla tarpeen.

Vedentarve- tai painetarvemuutokset

Pumpun vaihtoa pitää harkita seuraavissa tapauksissa:
• Uusi kastelualue on otettu käyttöön tai vanha on poistettu käytöstä.
• Virtaamatarve on muuttunut merkittävästi.
• Kastelujärjestelmä on vaihdettu vähemmän vettä kuluttavaan järjestelmään.

Pumpun tehon heikkeneminen

Jos pumpun teho alkaa heiketä, se on korjattava tai vaihdettava. Pumpun teho voi heiketä näistä syistä:
• Kavitaatio
• Vedessä olevat epäpuhtaudet kertyvät pumpun ja putkiston pintaan aiheuttaen suurempaa kitkahäviötä
• Vedessä olevan hiekan ja muiden hiukkasten aiheuttama kuluminen
• Virransyötön ongelmat

Grundfos Ecademy
www.grundfos.fi