Pardavimų privatumo pranešimas

 

Kokie asmens duomenys yra renkami?

„Grundfos“ renka ir tvarko kontaktinę informaciją apie jūsų įmonę ir tranzakcijų duomenis, kad su jūsų įmone būtų užmegzti pardavimo santykiai arba galimi pardavimo santykiai. „Grundfos“, kaip jūsų įmonės kontaktinis asmuo, taip pat renka ir tvarko asmens duomenis apie jus, kurie gali apimti šiuos asmens duomenis: asmens kontaktams ID, vardas ir pavardė, pareigos, mokslinis laipsnis, e. pašto adresas, bendravimo kalba ir atsakymai į apklausas, jei tokių yra (toliau - asmens duomenys).

Asmens duomenų rinkimo tikslas

„Grundfos“ tvarko asmens duomenis, kad galėtų suteikti jums ir jūsų įmonei geriausias paslaugas ir patirtį kaip „Grundfos“ klientui ar potencialiam „Grundfos“ klientui. Tai apima jūsų asmens duomenų tvarkymą, kad būtų galima vykdyti su jūsų įmone sudarytą sutartį ir „Grundfos“ identifikavimo ir inicijavimo / pasiūlymo / komercinio pasiūlymo procesus, taip pat derybų, užsakymų vykdymo ir aptarnavimo po pardavimo procesus. Taip pat galime suteikti jums galimybę dalyvauti klientų pasitenkinimo apklausose.

Be to, „Grundfos“ naudoja jūsų asmens duomenis ataskaitoms apie veiklą, pasiūlymams ir galimybėms teikti klientams geriausias paslaugas, vykdyti klientų tvarkymą ir pardavimo/veiklos planavimą pardavimo procesuose.

Be to, kas išdėstyta aukščiau, visi ryšiai su klientais (e. laiškai, skambučiai ir pan.), įskaitant susirašinėjimą su jumis, yra registruojami „Grundfos“ pardavimo sistemoje (žr. žemiau pateiktą aprašymą), kad „Grundfos“ galėtų sekti ryšius su klientais ir dokumentuoti su klientais sudarytus susitarimus.

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų ir „Grundfos“ darbuotojo supratimu, kad jus domina ar gali dominti „Grundfos“ produktų pirkimas. Taigi laikoma, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint vykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba jūsų prašymu imtis prieš sudarant sutartį reikalingų veiksmų, žr. 6 (1) straipsnis, b punktas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR).

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi skirtingais tikslais tik tuo atveju, jei tai būtina siekiant vykdyti teisinius ar norminius įpareigojimus (pvz., perduoti teismams ar baudžiamojo persekiojimo institucijoms), jei esate sutikę dėl atitinkamo tvarkymo arba jei tvarkymas yra kitaip teisėtas pagal galiojančius įstatymus. Jei tvarkymas vykdomas kitu tikslu, galime suteikti jums papildomos informacijos.

 

Informacija apie duomenų valdytoją ir asmens duomenų gavėjus

„Grundfos Holding A/S“, „Poul Due Jensens Vej 7“, 8850 Bjerringbro, Danija, telefonas +45 87 50 14 00, ir jūsų vietinis „Grundfos“ subjektas (kartu vadinami „Grundfos“) yra bendri duomenų valdytojai, atsakingi už duomenų saugumą bei jūsų asmens duomenų tvarkymą aukščiau nurodytais konkrečiais tikslais. Vietinių „Grundfos“ subjektų apžvalga pateikta čia.

 

„Grundfos“ gali dalintis jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, veikiančiomis kaip „Grundfos“ duomenų tvarkytojai, tvarkantys jūsų asmens duomenis aukščiau minėtais tikslais. Naudojami šie duomenų tvarkytojai:

· „SAP DANMARK A/S“, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Danija: SAP padeda „Grundfos“ tvarkyti klientų duomenis ir teikia tvarkymo sistemą. Sistema saugoma vietoje Bjerringbro mieste, Danijoje.

· „CSC Danmark A/S“, Retortvej 8, 1780 Kopenhaga, Danija: CSC padeda „Grundfos“ tvarkyti klientų duomenis.

· „ISEC7 Software Limited“, Schellerdamm 16, D-21079 Hamburgas, Vokietija: ISEC7 padeda „Grundfos“ tvarkyti klientų duomenis.

· „Microsoft Ireland Operations Limited“, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublinas 18, Airija: „Microsoft“ padeda „Grundfos“ tvarkyti klientų duomenis ir padeda „Grundfos“ saugoti duomenis „Microsoft Azure Cloud“ Airijoje.

· „Adobe Systems Software Ireland Limited“, 4-6 Riverwalk, West West Business Campus, Dublinas, 24 Airija: Jūsų asmens duomenys pakartojami „Adobe Campaign“ ir naudojami rinkodaros tikslais, jei jūs sutikote su tuo, arba kitai korespondencijai.

· Kitos vietinės „Grundfos“ grupės įmonės, kurios padeda palaikyti aukščiau nurodytas IT sistemas ir palaikyti pardavimo procesus.

 

Kitoms įgaliotoms trečiosioms šalims gali prireikti prieiti prie asmens duomenų ar juos saugoti, jei to reikalauja arba tai leidžia galiojantys įstatymai (pvz., valstybinės institucijos, teismai, išoriniai patarėjai ir panašios trečiosios šalys, kurios yra viešosios valdžios įstaigos).

 

Asmens duomenų perdavimas

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už ES/EEE ribų. „Grundfos“ užtikrina, kad toks perdavimas bus vykdomas pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Tai reiškia, kad bet kuri šalis, už ES/EEE ribų, gaunanti jūsų asmens duomenis, privalo užtikrinti tinkamą apsaugos lygį, pavyzdžiui, laikydamasi ES standartines sutarties sąlygų, arba, kai tai taikytina, įgyvendindama ir laikydamasi privalomų bendrovių taisyklių. Jei turite su tuo susijusių klausimų, prašom susisiekti su „Grundfos“ – žr. žemiau pateiktą kontaktinę informaciją skyriuje „Kaip galite prieiti prie savo asmens duomenų? / Kitos teisės“.

 

Laikymo laikotarpis

„Grundfos“ jūsų asmens duomenis saugos tik tiek, kiek būtina aukščiau nurodytiems tikslams įgyvendinti, t. y. tol, kol palaikysite verslo ryšius su „Grundfos“ klientu. Kai kurie jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką nuasmeninti taip, kas jūsų negalite būti identifikuoti.

 

Tačiau kai kurie jūsų asmens duomenys gali būti saugomi apskaitos tikslais arba siekiant apginti teisinius reikalavimus. Šie asmens duomenys bus saugomi iki įstatymų nustatyto senaties termino pabaigos. Be to, kai kurie jūsų asmens duomenys gali būti saugomi nuasmeninta forma, kuri neleidžia jūsų identifikuoti.

 

Kaip galite prieiti prie savo asmens duomenų? / Kitos teisės

Pagal taikytiną teisę jūs turite įvairias teises (atitinkamuose įstatymuose nustatytomis sąlygomis).

Prieigos teisė: Galite turėti teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne, ir, jei jie yra tvarkomi, paprašyti prieigos prie asmens duomenų. Pateikiama informacija, be kita ko, apima tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas ir gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems asmens duomenys buvo ar bus atskleisti. Tačiau tai nėra absoliuti teisė ir jūsų prieigos teisę gali riboti kitų asmenų interesai.

Galite turėti teisę gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją. Už kitas jūsų paprašytas kopijas galime imti pagrįstą mokestį, grindžiamą administracinėmis išlaidomis.

Teisė taisyti: Jūs galite turėti teisę pareikalauti, kad mes ištaisytume netikslius jūsų asmens duomenis. Priklausomai nuo tvarkymo tikslų, galite turėti teisę, kad neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti, įskaitant pateikiant papildomą pareiškimą.

Teisė ištrinti („teisė būti pamirštam“): Tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę nurodyti mums ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis, ir mes galime būti įpareigoti tokius asmens duomenis ištrinti.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę reikalauti iš mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju atitinkami duomenys bus pažymėti ir juos mes galėsime juos tvarkyti tik tam tikrais tikslais.

Teisė prieštarauti: Tam tikromis aplinkybėmis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia padėtimi arba tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs turite teisę prieštarauti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, ir mes galime būti įpareigoti jūsų asmens duomenų nebetvarkyti.

Teisė į duomenų perkeliamumą: Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūruotu, įprastai naudojamu ir mašinos perskaitomu formatu, ir jūs galite turėti teisę mums netrukdant perduoti tuos duomenis kitam subjektui.

Jei norite sužinoti daugiau ar norite pasinaudoti viena ar daugiau aukščiau nurodytų teisių, prašom susisiekti su „Grundfos Holding A/S“ naudojantis kontaktine forma arba telefonu +45 87 50 14 00. Kai kurios „Grundfos“ įmonės turi vietinį duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo taip pat galite susisiekti. Vietinių „Grundfos“ duomenų apsaugos pareigūnų sąrašas pateiktas čia.

 

Skundų teikimas

Taip pat turite teisę pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo kompetentingai priežiūros institucijai.

 

Privatumo pranešimo pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šį privatumo pranešimą. Jei privatumo pranešimo pakeitimai bus laikomi reikšmingais, apie tai būsite informuoti, pavyzdžiui, e. paštu arba „Grundfos“ bendrovės svetainėje.