Teisiniai klausimai ir politikos

„GRUNDFOS“ BENDROSIOS GAMINIŲ IR PASLAUGŲ PARDAVIMO IR TEIKIMO SĄLYGOS

ĮŽANGA

1.         TAIKYMAS

1.1       Šios bendrosios gaminių ir paslaugų pardavimo ir teikimo sąlygos (toliau – „Bendrosios sąlygos“) taikomos „Grundfos Pumps Baltic SIA, Lietuvos filialas“, reg. Nr. 302522110, juridinis adresas: Smolensko 6, Vilnius (toliau – „Grundfos“) gaminių, paslaugų ir su paslaugomis susijusių gaminių teikimu klientui.     

1.2       Šalys sudarė sutartį vienai šaliai be jokių išlygų ar pakeitimų priėmus kitos šalies pasiūlymą. Pasiūlymas, sutikimas, Bendrosios sąlygos (nepriklausomai nuo to, ar į jas pateikiama nuoroda) sudaro sutartį dėl Kliento gaminių ar paslaugų pirkimo (toliau – „Sutartis“).

1.3       Klientas privalo užtikrinti, kad Grundfos sutikimas atitiktų kliento užsakymas.   

2.         „GRUNDFOS“ TEIKIAMA INFORMACIJA

2.1       Klientas raginamas kreiptis į trečiąją šalį dėl bet kokios reikiamos techninės konsultacijos. „Grundfos“ nėra atsakinga už Klientui (arba bet kuriai trečiajai šaliai, veikiančiai Kliento vardu) suteiktą informaciją prieš įsigaliojant Sutarčiai, jos įsigaliojimo metu ar jai įsigaliojus, nebent šalys sudarė susitarimą raštu, kuriame numatytos „Grundfos“ konsultacijos ir atskiras mokėjimas už bet kokias tokias suteiktas konsultacijas.

2.2       Jei šalys sudaro sutartį remdamosi „Grundfos“ konsultacijomis, „Grundfos“ konsultacijos turi būti teikiamos tik „Grundfos“ veiklos srityje, vadovaujantis geriausiomis „Grundfos“ turimomis žiniomis tuo metu, kai buvo teikiamos konsultacijos, ir tik remiantis Kliento „Grundfos“ pateikta informacija.                                           

KONKREČIAM GAMINIUI TAIKOMOS NUOSTATOS                                         

3.         „GRUNDFOS“ PATIKRA

3.1       Prieš išsiunčiant iš gamyklos visi gaminiai tikrinami, ir atliekami standartiniai jų bandymai. Kliento reikalavimu „Grundfos“ gali pateikti bandymų sertifikatą už „Grundfos“ reikalaujamą mokestį. Bandymo sertifikatu patvirtinama, kad gaminiai pagaminti pagal „Grundfos“ specifikacijas, nebent atlikus bandymą gaminiai nebūtų patvirtinti.

4.         GAMINIŲ PRISTATYMAS IR PRISTATYMO LAIKAS

4.1       „Grundfos“ turi pristatyti visus gaminius raštu sutartoje vietoje ir laiku, su sąlyga, kad Klientas užtikrino, kad „Grundfos“ yra susipažinusi su visas technine informacija ir formalumais, susijusiais su Sutarties vykdymu. Klientas turi atlyginti visas siuntimo išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, draudimo išlaidas, jei pristatymo vieta yra už Estijos / Latvijos / Lietuvos ribų.
Siuntimo kaina bus apskaičiuota pagal siuntimo sąlygas ir kitą informaciją, nurodytą pirkimo užsakyme. Bet kokia greitesnio pristatymo paslauga, pristatymo nurodymų pakeitimas ir tolesnis persiuntimas atliekami Kliento sąskaita ir rizika. Pateikdamas pirkimo užsakymą Klientas sutinka sumokėti bet kokias siuntimo ir papildomas pristatymo išlaidas, priskaičiuotas už gaminio pristatymą arba su tuo susijusias.

4.2       Jei gaminiai nepristatomi per [90] dienų po sutartos pristatymo datos, Klientas, raštu apie tai įspėjęs, gali nutraukti Sutarties dalį dėl vėluojamų pristatyti gaminių.

4.3       Jei Klientas neatsiima pristatytų gaminių (visų ar jų dalies) sutartą dieną, Klientas turi sumokėti taip, lyg gaminiai būtų pristatyti, o „Grundfos“ turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų bet kokius nuostolius, patirtus dėl nepristatytų gaminių, įskaitant papildomas gabenimo ir sandėliavimo išlaidas. „Grundfos“ gali nutraukti Sutartį (arba jos dalį) ir reikalauti Kliento atlyginti bet kokius nuostolius, patirtus dėl nepristatytų gaminių, įskaitant bet kokias papildomas gabenimo išlaidas.    

4.4       „Grundfos“ gali pristatyti gaminius dalimis bet kokia seka.

4.5       Be išankstinio rašytinio „Grundfos“ sutikimo jokia Sutartis negali būti nutraukta iš dalies ar visiškai. Jei „Grundfos“ sutinka nutraukti Sutartį, „Grundfos“ nustato Sutarties nutraukimo mokestį. Mažiausias nutraukimo mokestis yra 50 % atšaukiamo gaminio vertės (išskyrus mokesčius), o didžiausias nutraukimo mokestis yra visa gaminio kaina (išskyrus mokesčius), kurios reikia, kad „Grundfos“ padengtų faktines „Grundfos“ išlaidas medžiagoms, gamybos išlaidas, specialias inžinerijos išlaidas ir išlaidas, susijusias su bandymais, tvarkymu ir apskaita.

4.6       Nebent „Grundfos“ būtų įpareigota galiojančių įstatymų, jokie gaminiai negali būti grąžinami be išankstinio rašytinio „Grundfos“ sutikimo. Jei grąžinimas patvirtinamas, „Grundfos“ priims grąžinamus tinkamos kokybės gaminius toliau nurodytomis sąlygomis ir už toliau nurodytus mokesčius:

(i)     Klientas turi grąžinti gaminį per 10 darbo dienų nuo pristatymo datos su sąlyga, kad gavo „Grundfos“ leidimą ir rašytinį Leidimą grąžinti medžiagas (toliau – „LGM“). „Grundfos“ neįsipareigoja priimti tinkamos kokybės gaminių, kuriuos Klientas grąžina pasibaigus šiam laikotarpiui arba be LGM;

(ii)    Jei „Grundfos“ priima grąžinamą gaminį, kartu su grąžinamu gaminiu turi būti pateiktas „Grundfos“ LGM, originalios sąskaitos faktūros numeris, pirkimo data, pirkimo užsakymo numeris ir grąžinimo priežastis. Klientas turi iš anksto sumokėti „Grundfos“ grąžinamų gaminių vežimo ir draudimo išlaidas;

(iii)   Visi gaminiai turi būti grąžinami originalioje pakuotėje, nesutepti, nesugadinti ir tokios būklės, kad juos būtų galima iš karto perparduoti. Bet koks grąžintas gaminys bus patikrintas.  Jei po patikrinimo „Grundfos“ priima grąžintą gaminį, bus suteiktas kreditas pirkimo kainai, atskaičiavus atšaukimo mokestį, taikomą pagal 4.5 punktą; ir

(iv)   Jei Klientas nesilaikys „Grundfos“ grąžinimo nurodymų pagal LGM, patvirtinimas bus atšauktas, o pretenzija atmesta.  Tokiu atveju gaminys bus grąžintas Klientui jo sąskaita.                                    

5.         RIZIKA IR TEISĖ

5.1       „Grundfos“ gaminiai pristatomi pagal DAP (Pristatyta į vietą, žr. „Incoterms 2020“) pristatymo vietoje arba kitaip, kaip nurodyta Sutartyje.

5.2       Jei gaminiai pristatomi teikiant paslaugas, jų praradimo ar sugadinimo rizika pereina Klientui baigus teikti paslaugas. Tačiau, jei gaminiai pristatomi kartu su paslaugomis, bet tokiu būdu, kad gaminiai laikinai laikomi Kliento / galutinio naudotojo vietoje tol, kol bus sumontuoti („Grundfos“ nebūnant toje vietoje), gaminių rizika pereina Klientui „Grundfos“ pristačius gaminius į vietą.

5.3       Nuosavybės teisė į gaminius Klientui pereina tik tada, kai „Grundfos“ gauna visą mokėjimą. Klientui nesumokėjus, „Grundfos“ turi teisę atsiimti gaminius išimtinai Kliento sąskaita. Toks nuosavybės teisės išsaugojimas neturi įtakos rizikos perėjimui.

6.         PATIKRA

6.1       Pristačius gaminius (ne tuos, kurie pristatomi ir montuojami teikiant paslaugą), Klientas turi nedelsdamas patikrinti, ar gaminiuose nėra matomų defektų ar trūkumų, ir įsitikinti, kad pristatyti gaminiai atitinka užsakymo patvirtinimą. Jei Klientas neatlieka tokio patikros ir nedelsdamas apie tai nepraneša „Grundfos“ (jei reikia), Klientas netenka teisės reikšti bet kokių pretenzijų dėl pristatytų gaminių defektų, kuriuos Klientas galėjo aptikti atlikdamas tokią patikrą.

KONKREČIAI PASLAUGAI TAIKOMOS NUOSTATOS

7.         PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TEIKIMO LAIKAS

7.1       „Grundfos“ privalo suteikti paslaugas profesionaliai ir kvalifikuotai.

7.2       „Grundfos“ turi suteikti paslaugas raštu sutartoje vietoje ir laiku, su sąlyga, kad „Grundfos“ yra susipažinusi su visa technine informacija ir formalumais, susijusiais su Sutarties vykdymu.

7.3       „Grundfos“ privalo teikti paslaugas įprastomis darbo valandomis pagal „Grundfos“ politiką vykdymo ir pristatymo metu (savaitgaliai ir valstybinės šventės nėra įprastos darbo valandos). Šalys gali susitarti, kad „Grundfos“ atliks darbus ne įprastomis darbo valandomis ir už tokias valandas „Grundfos“ pateiks sąskaitą faktūrą pagal „Grundfos“ taikomus įkainius.

7.4       Jei paslaugos neįvykdomos ir nesuteikiamos per 90 dienų po sutartos suteikimo datos, Klientas, raštu apie tai įspėjęs, gali nutraukti Sutarties dalį dėl vėluojamų suteikti paslaugų.

7.5       4.3 punktas taikomas, jei Klientas nepriima paslaugų ar jų dalies taip, kaip buvo susitarta.

7.6       „Grundfos“ privalo dėti visas pagrįstas pastangas, kad būtų laikomasi visų Kliento sveikatos ir saugos taisyklių ir nuostatų bei bet kokių kitų pagrįstų saugumo reikalavimų, taikomų Kliento patalpose, apie kuriuos Klientas informavo „Grundfos“. „Grundfos“ nėra atsakinga už bet kokį savo įsipareigojimų pagal Sutartį pažeidimą, jei toks pažeidimas atsirado dėl to, kad „Grundfos“ nesilaikė Kliento sveikatos ir saugos taisyklių, nebent „Grundfos“ gavo tokių taisyklių kopiją raštu prieš sudarydama Sutartį.

7.7       Jei nesusitarta kitaip, „Grundfos“ paslaugas suteiks vienas asmuo. Prieš „Grundfos“ pradedant teikti paslaugas, Klientas privalo laiku informuoti „Grundfos“, jei paslaugoms suteikti reikės daugiau nei vieno asmens. Priešingu atveju „Grundfos“ gali pateikti Klientui sąskaitą faktūrą už visas susidariusias išlaidas. 

7.8       „Grundfos“ turi teisę be Kliento sutikimo sudaryti subrangos sutartis dėl bet kurių savo įsipareigojimų. „Grundfos“ yra atsakinga už bet kokius savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą.

8.         KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1       Jei reikia, Klientas (savo sąskaita) užtikrina, kad jo klientai ir galutiniai naudotojai:

(a)     bendradarbiautų su „Grundfos“ visais klausimais, susijusiais su paslaugų teikimu;

(b)     suteiktų „Grundfos“ ir jos atstovams galimybę patekti į Kliento patalpas ir kitas patalpas, kurių pagrįstai reikia paslaugoms suteikti;

(c)      užtikrintų tinkamą apšvietimą, šildymą, elektros tiekimą, ventiliaciją ir drenažą pagal pagrįstus „Grundfos“ reikalavimus;

(d)     kiekvieno apsilankymo metu informuotų „Grundfos“ inžinierių arba atstovus apie bet kokį nepatenkinamą gaminio, kuriam „Grundfos“ teikia paslaugas, veikimą arba netinkamą veikimą;

(e)     pateiktų „Grundfos“ dokumentus, informaciją, priemones ir medžiagas, kurių „Grundfos“ reikia tinkamam paslaugų teikimui suteikti (toliau – „Įvadinė medžiaga“), ir užtikrinti, kad Įvadinė medžiaga visais esminiais atžvilgiais būtų tiksli;

(f)      užtikrintų kad visa Įvadinė medžiaga būtų tinkama naudoti ir tinkama tiems tikslams, kuriems yra naudojama teikiant paslaugas;

(g)      prieš pradedant teikti paslaugas ir jų teikimo metu paruoštų ir prižiūrėtų atitinkamas patalpas paslaugoms teikti, įskaitant visų pavojingų medžiagų nustatymą, stebėjimą, pašalinimą ir utilizavimą laikantis visų galiojančių įstatymų;

(h)     informuotų „Grundfos“ apie visas sveikatos ir saugos taisykles bei nuostatas ir kitus pagrįstus saugumo reikalavimus, taikomus Kliento patalpose;

(i)       gautų ir išlaikytų visus būtinus leidimus, įgaliojimus, licencijas, patvirtinimus ir sutikimus bei laikytųsi visų atitinkamų teisės aktų, leidžiančių „Grundfos“: i) teikti paslaugas Kliento patalpose ir ii) naudoti Įvadinę medžiagą;

(j)       užtikrinti, kad Klientas būtų teisėtas bet kokios aptarnaujamos įrangos ar sistemos savininkas.\;

(k)      tiek, kiek tai gali trukdyti teikti paslaugas, nesuteikti arba nesuteikti prieigos prie jokios įrangos ar sistemos, kuri turi būti aptarnaujama, jokiai trečiajai šaliai, kad ji būtų patikrinta ar išmontuota.

BENDROSIOS NUOSTATOS  

9.         KAINA, MOKĖJIMO SĄLYGOS IR SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IŠRAŠYMAS

9.1       Gaminių ir paslaugų kaina yra tokia, kokią „Grundfos“ nurodo Sutartyje.

9.2       „Grundfos“ išrašys Klientui sąskaitą po pristatymo. Klientas privalo sumokėti „Grundfos“, kaip nurodyta užsakymo patvirtinime arba, jei tokio nėra, per [30] dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

9.3       Į bet kokią Kliento mokėtiną sumą neįskaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis, pardavimo mokestis ar kiti mokėtini akcizai. Klientas turi sumokėti bet kurią iš pirmiau minėtų sumų kartu su mokėtinu mokėjimu už susijusius gaminius ar paslaugas.

9.4       Vadovaudamasis galiojančiais įstatymais Klientas privalo: i) išskaičiuotus mokesčius tiesiogiai sumokėti atitinkamai valstybinei institucijai, kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus; ii) pareikalavus pateikti „Grundfos“ mokesčių pažymą, kuria patvirtinama, kad Klientas sumokėjo išskaičiuotus mokesčius; iii) sumokėti „Grundfos“ tik grynąsias pajamas po to, kai Klientas sumokėjo išskaičiuotus mokesčius; iv) visapusiškai bendradarbiauti su „Grundfos“ siekiant atleisti „Grundfos“ nuo pareigos mokėti išskaičiuotus mokesčius arba juos sumažinti, ir nedelsdamas užpildyti bei pateikti visus atitinkamus dokumentus.

9.5       Jei Klientas nesumoka nustatytu laiku, „Grundfos“ be jokio poveikio bet kokiai kitai teisei ar teisių gynimo priemonei, kurią „Grundfos“ gali turėti pagal taikomus įstatymus, gali reikalauti sumokėti už priminimus, taip pat išieškojimo mokesčius ir palūkanas. Nustatytos [2] % palūkanos už kiekvieną pradelstą mėnesį. Palūkanos bus skaičiuojamos kasdien nuo mokėjimo termino iki faktinio pradelstos sumos sumokėjimo arba tol, kol palūkanų suma pasieks pradelstą sumą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Palūkanų skaičiavimas bus nutrauktas, kai palūkanų suma pasieks pradelstą sumą. Taip pat „Grundfos“ gali: (i) toliau tiekti gaminius su garantuotu apmokėjimu ir sustabdyti kitus tiekimus, kol Klientas pateiks „Grundfos“ reikalaujamą garantiją; arba (ii) sustabdyti tolesnius tiekimus, kol Klientas sumokės visas pradelstas sumas.

9.6       Jei Klientas neapmoka pradelstų sąskaitų faktūrų (nepaisant vieno priminimo) arba Sutartis nutraukiama, visi „Grundfos“ mokėtini mokėjimai tampa mokėtini nedelsiant.

9.7       „Grundfos“ gali bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti gaminių ir (arba) paslaugų kainą paskelbtame kainoraštyje. Jei paskelbta kaina pasikeičia po to, kai Klientas pateikia užsakymą, „Grundfos“ gali savo nuožiūra pritaikyti Klientui atnaujintą kainą, kad ji priimtų. Jei Klientas nesutinka su atnaujinta kaina, „Grundfos“ gali savo nuožiūra atšaukti Kliento užsakymą, o vienintelis „Grundfos“ įsipareigojimas yra grąžinti visus Kliento jau sumokėtus mokėjimus.

10.       GARANTIJA

GARANTIJA

10.1    „Grundfos“ garantuoja, kad gaminius ir paslaugas tieks pagal Sutartį. Gaminys laikomas nekokybišku tik tuo atveju, jei pristatomas ne pagal Sutartį dėl „Grundfos“ arba trečiosios šalies, veikiančios „Grundfos“ vardu, netinkamos medžiagos, konstrukcijos ar gamybos.

10.2    Nekeičiant bendrojo 10.1 punkto pobūdžio, garantija netaikoma žalai, jei ji atsirado dėl (įskaitant): įprasto nusidėvėjimo; gaminių naudojimo ne pagal paskirtį; gaminių montavimo aplinkoje, netinkamoje atitinkamiems gaminiams; gaminių ar paslaugų modifikavimo, pakeitimų ar remonto, atliktų Kliento ar trečiosios šalies (neveikiančios „Grundfos“ vardu); „Grundfos“ nurodymų, pvz., pateiktų montavimo, eksploatavimo, techninės priežiūros vadove, nesilaikymo; montavimo, paleidimo, eksploatavimo (pvz. bet kurio „Grundfos“ gaminio naudojimo ne pagal jo specifikacijas) arba priežiūros ne pagal „Grundfos“ montavimo, eksploatavimo, techninės priežiūros vadovą arba geros pramonės praktiką; sugedusios arba netinkamos pagalbinės įrangos naudojimo kartu su gaminiais arba paslaugomis; netinkamos kokybės atsarginių dalių naudojimo (išskyrus bet kurių „Grundfos“ originalių atsarginių dalių naudojimą); Kliento arba trečiosios šalies (neveikiančios „Grundfos“ vardu) atsitiktinio arba tyčinio gaminių arba paslaugų sugadinimo arba netinkamo naudojimo; Kliento arba jo paties gaminio neatitikimo taikomiems įstatymams ir kitiems teisės aktams. Be to, garantija neužtikrinama, kad gaminys yra tinkamas konkrečiam tikslui arba kad jis atitiks savo specifikacijas tuo metu, kai bus faktiškai naudojamas.

GARANTINIS LAIKOTARPIS

10.3      Tam, kad garantija būtų taikoma, Klientas turi informuoti „Grundfos“ apie defektą nepagrįstai nedelsdamas po to, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie defektą, ir (i) apie „Alpha2“ ir „Alpha3“, defektus Klientas visais atžvilgiais turi informuoti „Grundfos“ ne vėliau kaip per 60 mėnesių nuo gaminio pristatymo dienos, tačiau ne vėliau kaip per 66 mėnesius nuo gaminio pagaminimo dienos, (ii) apie visus kitus gaminius Klientas visais atžvilgiais turi informuoti „Grundfos“ ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo gaminio pristatymo dienos, tačiau ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo pagaminimo dienos, ir (ii) apie paslaugas Klientas turi informuoti „Grundfos“ ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo paslaugų suteikimo dienos (toliau – „Pranešimo pagal garantiją laikotarpis“). Klientas turi pateikti „Grundfos“ arba „Grundfos“ įgalioto pardavėjo ir (arba) platintojo išduotą sąskaitos faktūros ir (arba) kvito originalo kopiją ir (arba) siurblio pasą, patvirtinantį pirkimo vietą ir datą, kad „Grundfos“ galėtų imtis veiksmų pagal Kliento pranešimą apie defektą.

10.4      Defektų šalinimo atveju Pranešimo pagal garantiją laikotarpis, susijęs su pačiu gaminiu ir paslaugomis, išlieka toks pat ir po defektų šalinimo, tačiau jei

(a)     remontuojama arba keičiama gaminio dalis, Pranešimo pagal garantiją laikotarpis, susijęs su tokiomis suremontuotomis / pakeistomis dalimis, yra 12 mėnesių nuo remonto ar pakeitimo dienos, ir

(b)     jei keičiamas visas gaminys (pvz., siurblys), taikomas naujas Pranešimo pagal garantiją laikotarpis, t. y. 24 mėnesiai nuo pakeisto gaminio sumontavimo datos (tačiau ne daugiau kaip 30 mėnesių nuo pagaminimo datos).

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Pranešimo pagal garantiją laikotarpis neviršija 60 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmojo pristatyto gaminio pagaminimo datos, neatsižvelgiant į tai, ar Klientui suteiktas pratęstas Pranešimo pagal garantiją laikotarpis.

DEFEKTŲ ŠALINIMAS

10.5    Laikydamasi Sutarties sąlygų „Grundfos“ turi pašalinti gaminio ar paslaugų (ar jų dalies), kurioms taikoma garantija, defektus. „Grundfos“ sprendžia, ar defektai bus šalinami remontuojant ar pakeičiant (visą ar dalį) nekokybišką gaminį ar paslaugas (ar jų dalį). „Grundfos“ pašalina defektus kuo įmanoma greičiau per įprastą darbo laiką.

10.6    Remonto darbų vieta:

(a)     Gaminių su varikliu, kurio elektrinė galia yra mažesnė nei [5,5] kW (įskaitant gaminius be variklio), ir gaminių, pristatytų teikiant paslaugas, atveju Klientas turi grąžinti gaminį su defektu į „Grundfos“ dirbtuves suremontuoti arba pakeisti, nebent „Grundfos“ nuspręstų, kad remonto darbai bus atliekami pristatymo vietoje arba galutinio naudotojo vietoje.

(b)     Gaminius su [5,5] kW ar didesnės elektrinės galios varikliu „Grundfos“ tikrina ir remontuoja arba pakeičia gaminius su defektu jų montavimo vietoje.

(c)      Paslaugų atveju „Grundfos“ tikrina ir remontuoja arba pakeičia nekokybiškas paslaugas galutinio naudotojo montavimo vietoje.

10.7    „Grundfos“ padengia savo išlaidas, susijusias su gaminių su defektu ir nekokybiškų paslaugų remontu ar pakeitimu. Tačiau

(a)     transportavimo išlaidos, susijusios su gaminiu (jo dalimi) su defektu su varikliu, kurio elektrinė galia yra mažesnė nei [5,5] kW (įskaitant gaminius be variklio), ir su teikiant paslaugas tiekiamais gaminiais, paskirstomos taip::

(i)         Klientas atlygina visas išlaidas, susijusias su „Grundfos“ darbuotojų ir gaminio (jo dalies) transportavimu, kelione ir kelionės laiku iš vietos, į kurią „Grundfos“ pristatė gaminį, į gaminio buvimo vietą (jei ji skiriasi nuo pristatymo vietos).

(ii)        „Grundfos“ atlygina bet kokias išlaidas, susijusias su „Grundfos“ darbuotojų ir gaminio (jo dalies) transportavimu, kelione ir kelionės laiku nuo „Grundfos“ iki vietos, į kurią „Grundfos“ pristatė gaminį.

(b)     Transportavimo išlaidos, susijusios su gaminiu (jo dalimi) su defektu su varikliu, kurio elektrinė galia yra lygi [5,5] kW ar aukštesnė, paskirstomos taip:

(i)         „Grundfos“ atlygina visas transportavimo išlaidas, susijusias su gaminio (jo dalies) su defektu remontu ar pakeitimu. Tačiau, jei gaminys sumontuotas vietoje, kurią, „Grundfos“ nuožiūra, sunku pasiekti, taikomas 10.7 (a) punktas.

(c)      Išskyrus atvejį, kai to prašo „Grundfos“, gaminio negalima išardyti prieš atliekant remontą. Nesilaikant šio reikalavimo garantija nustos galioti.

(d)     Klientas atlygina visas išlaidas, susijusias su laukimo laiku dėl Kliento kaltės.

(e)     Paaiškėjus, kad taisytinas ar keistinas gaminys neturėjo defekto, Klientas atlygina visas su tuo susijusias išlaidas, įskaitant transportavimo išlaidas. „Grundfos“ gali reikalauti sumokėti sumą, apskaičiuotą pagal „Grundfos“ kainyną, bet kokioms su tokia paslauga susijusioms išlaidoms atlyginti.

10.8    Nebent „Grundfos“ to paprašytų, gaminio negalima išardyti prieš pašalinant ištaisymą. Nesilaikant šio nurodymo, garantija negalios.

10.9    „Grundfos“ gali atsisakyti šalinti defektus ir nebus atsakinga pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą), įstatymuose numatytos pareigos pažeidimą ar kitaip, jei „Grundfos“ mano, kad toks defektų šalinimas gali pakenkti aplinkai ar sužaloti žmones.

10.10  Defektų šalinimo priemonė – remontas arba pakeitimas – yra vienintelė Kliento teisių gynimo priemonė, kurią jis gali taikyti dėl nekokybiškų gaminių ar paslaugų. Atsižvelgiant į „Grundfos“ įsipareigojimus, susijusius su atsakomybe už gaminį, žr. 11 punktą, „Grundfos“ neprisiima jokios kitos atsakomybės Klientui dėl Sutarties pažeidimo, aplaidumo ar kitų priežasčių, susijusių su bet kokiu gaminio defektu.

11.       ATSAKOMYBĖ UŽ GAMINĮ

11.1    „Grundfos“ prisiima atsakomybę už asmens sužalojimą (įskaitant mirtį ar sužalojimą) ir žalą nekilnojamajam ir asmeniniam turtui, atsiradusią dėl gaminių su defektu, tokia apimtimi, kokia nustatyta galiojančiuose privalomuose teisės aktuose dėl atsakomybės už gaminius. Tačiau „Grundfos“ atsakomybei už žalą nekilnojamajam ir asmeniniam turtui (ne vartotojo turtui), atsiradusią dėl gaminio su defektu, taikomi 12 punkto apribojimai, todėl bendra „Grundfos“ atsakomybė už žalą nekilnojamajam ir asmeniniam turtui, aprašyta 12.2 punkte, neviršija didesnės iš šių sumų: 3 mln. eurų (vienam reikalavimui ir bendrai metinei sumai) arba 12.2 punkte nustatytos sumos. Klientas prisiima visą atsakomybę už gaminį, kuri 11.1 punkte nepriskirta „Grundfos“.

11.2    Jei šalis laikoma atsakinga už žalą, kuri kitai šaliai priskirta pagal 11.1 punktą, kita šalis atlygina pirmajai šaliai bet kokią sumą, sumokėtą ne pagal 11.1 punkte nurodytą paskirstymą.

12.       ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

12.1    Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, nė viena iš šalių neatsako (pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą), įstatymuose numatytos pareigos pažeidimą ar kitaip) už gamybos, apyvartos, pelno, verslo galimybių, duomenų, santaupų, geros reputacijos praradimą, nuostolius, susijusius su neteisėta prieiga prie duomenų ar sistemų, nuostolius dėl verslo nutraukimo ar bet kokius kitus netiesioginius ar šalutinius bet kokio pobūdžio nuostolius, atsirandančius pagal Sutartį, taip pat susijusius su ja ar su jos pažeidimu.

12.2    Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, bendra „Grundfos“ atsakomybė Klientui (įskaitant trečiosios šalies reikalavimus) už visus nuostolius, kylančius dėl Sutarties ir bendradarbiavimo arba su tuo susijusius, nesvarbu, ar tai būtų susiję su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), įstatymuose numatytos pareigos pažeidimu ar kt., neviršys sumos, lygios 30 % visos Kliento sumokėtos arba pagal Sutartį mokėtinos sumos (be PVM ir mokesčių), kuria grindžiamas reikalavimas.

12.3    12.1 ir 12.2 punktuose nustatyti apribojimai netaikomi, jei dėl šalies veiksmo ar neveikimo asmeniui sukeltas sužalojimas; arba jei šalis tyčia ar dėl didelio neatsargumo sukėlė nuostolių kitai šaliai.

12.4    Šalys susitaria, kad gaminių ir paslaugų kaina atspindi šalių teisių ir pareigų pagal Sutartį pusiausvyrą, įskaitant 12 punktuose numatytus apribojimus.

12.5    Jei Klientas reikalavimą grindžia nuostoliais, atsiradusiais dėl daugiau nei vienos sutarties arba dėl vienos ar daugiau sutarčių kartu su „Grundfos“ tiekiamais gaminiais ar kitomis paslaugomis, visa „Grundfos“ atsakomybė (jei tokia yra) bus paskirstyta skirtingiems tiekėjams pagal kiekvieno iš jų indėlį į reikalaujamus atlyginti nuostolius. Kiekviena paskirstyta bendros atsakomybės dalis bus nustatoma pagal teisinį pagrindą, taikomą tarp šalių dėl minėtos bendros nuostolių dalies, įskaitant bet kokį sutartą atsakomybės apribojimą.

13.       INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

13.1    Klientas turi naudoti gaminius taip, kad nepažeistų trečiųjų šalių teisių.

13.2    Jokia Sutartyje numatyta sąlyga ar kitu būdu neperduodamos ir neperleidžiamos jokios intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su gaminiais ar paslaugomis, taip pat su bet kokiais „Grundfos“ Klientui pateiktais vadovais ar dokumentais. 

14.       ŽALOS ATLYGINIMAS

14.1    Bet kokio teismo proceso, kurį prieš „Grundfos“ inicijuoja ne Klientas, o kitas asmuo, ir kuris kyla dėl Sutarties, korporacijos ar Kliento gaminių pirkimo ar naudojimo ir (arba) paslaugų pirkimo ar yra su jais susijęs, atveju Klientas atlygina „Grundfos“ visus nuostolius, atsirandančius dėl tokio proceso, išskyrus atvejus, kai „Grundfos“ tokius nuostolius sukėlė dėl aplaidumo ar tyčia. Teismo procesas – bet koks teisminė, administracinė ar arbitražo byla, ieškinys, reikalavimas, tyrimas ar kitas procesas. Nuostoliai – bet kokios bylinėjimosi išlaidos (įskaitant bet kokias pagrįstas nuosavas išlaidas, patirtas dėl gynybos tokiame procese arba dėl bet kokio susijusio tyrimo ar derybų) ir bet kokie nuostoliai (įskaitant bet kokią sumą, priteistą bet kokiame teismo procese arba sumokėtą atlyginant nuostolius).

15.       BRĖŽINIAI IR APRAŠYMAI

15.1    Bet kokia informacija apie svorį, matmenis, talpą, kainą, techninius ir kitus duomenis, pateikta kataloguose, lankstinukuose, aplinkraščiuose, skelbimuose, paveikslėliuose ir kainoraščiuose, yra tik apytikslė.

15.2    Visi „Grundfos“ pateikti brėžiniai ir aprašymai lieka „Grundfos“ nuosavybe ir be „Grundfos“ leidimo negali būti kopijuojami, atgaminami, perduodami ar kitaip atskleidžiami trečiajai šaliai. Klientui nuosavybės teise priklauso brėžiniai ir aprašymai, būtini tinkamam gaminių montavimui, paleidimui, eksploatavimui ir techninei priežiūrai. Grundfos reikalavimu Klientas šiuos duomenis privalo tvarkyti konfidencialiai.

16.       PAKEITIMAI

16.1    „Grundfos“ turi teisę atlikti bet kokius gaminių ir paslaugų pakeitimus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti galiojančių teisės aktų ar saugos reikalavimų laikymąsi, arba kurie neturi didelės neigiamos įtakos gaminių ir paslaugų pobūdžiui ar kokybei. Jei „Grundfos“ reikalauja kitų pakeitimų, Klientas negali nepagrįstai atsisakyti arba delsti sutikti su tokiais reikalavimais.

17.       KONFIDENCIALUMAS

17.1    Šalis (gaunančioji šalis) privalo griežtai konfidencialiai saugoti visą techninę ar komercinę praktinę patirtį, specifikacijas, kainas, išradimus, procesus, iniciatyvas ir bet kokią kitą informaciją, susijusią su atskleidžiančiosios šalies verslu, jos gaminiais ir paslaugomis, kuri yra konfidencialaus pobūdžio (konfidenciali informacija) ir kurią gaunančiajai šaliai atskleidė kita šalis (atskleidžiančioji šalis), jos darbuotojai, agentai ar subrangovai (atstovai). Gaunančiajai šaliai draudžiama naudoti atskleidžiančiosios šalies konfidencialią informaciją kitiems tikslams, išskyrus savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą, įskaitant (išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal taikomus įstatymus) gaminių ir bet kokios gaminiuose esančios programinės įrangos apgrąžos inžineriją. Gaunančioji šalis gali atskleisti konfidencialią informaciją tik tiems savo atstovams, kurie turi ją žinoti, kad galėtų vykdyti gaunančiosios šalies įsipareigojimus ir pasinaudoti Sutartimi numatytomis teisėmis, ir privalo užtikrinti, kad tokie atstovai laikytųsi 17 punkte nustatytų įsipareigojimų taip, tarsi jie būtų šių sąlygų šalis.

17.2    Įsipareigojimai, numatyti 17 punkte, galioja nuo Sutarties pasirašymo ir, atsižvelgiant į taikytiną teisę, 5 metus po to, kai Sutartis nustoja galioti arba yra nutraukiama.

18.       NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

18.1    Jokia šalių nebus laikoma pažeidusia Sutarties ir atsakinga už pavėluotai vykdomus ar nevykdomus bet kokius savo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, jei tai įvyko dėl kliūčių, kurių ji pagrįstai negali kontroliuoti („Force Majeure“). Nenugalimos jėgos aplinkybių atveju šalys susitaria sustabdyti nuo aplinkybių nukentėjusios šalies įsipareigojimų vykdymą tol, kol nenugalimos jėgos aplinkybės nustos veikti.

18.2    Bet kuri šalių gali nedelsdama nutraukti Sutartį, apie tai pranešusi kitai šaliai, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka 3 mėn. iš eilės. Jei Sutartis nutraukiama dėl tokių aplinkybių, nė viena iš šalių nėra atsakinga kitai šaliai už tokį nutraukimą. Tačiau toks nutraukimas neturės įtakos jokiems anksčiau egzistavusiems įsipareigojimams ar pretenzijoms arba kitoms Sutarties nuostatoms.

19.       NUTRAUKIMAS

19.1    Šaliai iš esmės pažeidus savo įsipareigojimus pagal Sutartį, kita šalis gali (ir tai neturės įtakos kitoms jos teisėms ir teisių gynimo priemonėms) nedelsdama nutraukti Sutartį, jei tokio esminio pažeidimo neįmanoma pašalinti; jei Sutartį pažeidusi šalis nepašalino pažeidimo per 30 dienų nuo pranešimo, kuriame reikalaujama pašalinti pažeidimą, gavimo dienos; arba jei esminių pažeidimų, kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma pašalinti per 30 dienų laikotarpį, atveju per 30 dienų nuo pranešimo, kuriame reikalaujama pašalinti pažeidimus, gavimo dienos nebuvo pradėta šalinti tokio pažeidimo. Tai, kas pirmiau išdėstyta, neturi įtakos jokioms kitoms Sutartyje numatytoms nutraukimo teisėms.  

19.2    Sutarties nutraukimas (nesvarbu, dėl kokios priežasties) neturi įtakos toms Sutarties nuostatoms, kurios dėl savo pobūdžio ar būtinybės galioja ir pasibaigus Sutarties galiojimui.

20.       ASMENS DUOMENYS

20.1    „Grundfos“ tvarko asmens duomenis laikydamasi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite „Grundfos“ interneto svetainėje, kurioje pateikiamas „Grundfos“ privatumo pranešimas.

21.       KITOS SĄLYGOS

21.1    Be išankstinio rašytinio „Grundfos“ sutikimo Klientas negali perduoti ar perleisti visos Sutarties ar jos dalies pagal įstatymą ar kitaip. „Grundfos“ gali iš anksto neįspėjusi perleisti teises ir pareigas pagal Sutartį, įskaitant Bendrąsias sąlygas, bet kuriai „Grundfos“ grupės įmonei.

21.2    Ant gaminių turi būti „Grundfos“ lentelė su pavadinimu, įskaitant „Grundfos“ prekių ženklus. Šalis neturi teisės naudoti kitos šalies prekių pavadinimų, prekių ženklų, logotipų ar kitų ženklų ar identifikavimo simbolių be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo.

21.3    Žodžiai ir frazės didžiosiomis raidėmis, kurios šiose Bendrosiose sąlygose neapibrėžtos kitaip, visose šios Sutarties dalyse turi tą pačią reikšmę, išskyrus atvejus, kai kontekstas nurodo kitaip.

21.4    „Grundfos“ pasiūlymas galioja 30 dienų nuo jo pateikimo dienos, nebent „Grundfos“ savo pasiūlyme būtų nurodžiusi kitaip. Klientui nepateikus pirkimo užsakymo, „Grundfos“ pasilieka teisę keisti pasiūlymus iki galiojimo laikotarpio pabaigos.

21.5    „Grundfos“ bet kuriuo metu ir neprisiimdama jokios atsakomybės gali ištaisyti spausdinimo, rašybos ar kitų klaidų ar praleidimų pardavimo medžiagoje, pasiūlymuose, kainoraščiuose, užsakymų patvirtinimuose, sąskaitose faktūrose ar kituose „Grundfos“ išduotuose dokumentuose ar informacijoje.

21.6    „Grundfos“ pasilieka teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Bendrųjų sąlygų dalį. Atnaujinant Bendrąsias sąlygas „Grundfos“ privalo informuoti Klientą likus 30 kalendorinių dienų iki atnaujintų sąlygų įsigaliojimo. Jei Klientas per 30 kalendorinių dienų nenutraukia Sutarties ir (arba) nepanaikina savo „Grundfos“ paskyros, naujosios Bendrosios sąlygos įsigalioja ir taikomos visoms tolesnėms tarp „Grundfos“ ir Kliento sudarytoms pirkimo ir pardavimo sutartims.

22.       EKSPORTO KONTROLĖ IR ŠALYS, KURIOMS TAIKOMOS SANKCIJOS

22.1    Bet kokiam pristatymui pagal Sutartį gali būti taikomos eksporto kontrolės ir prekybos sankcijų taisyklės, įskaitant, be kita ko, gaminių kontrolės, dvejopo naudojimo prekių, embargo ir sankcijų taikymo reglamentavimą.

22.2    „Grundfos“ gaminių ir paslaugų tiekimo Klientui sąlyga yra ta, kad Klientas laikosi visų taikomų eksporto kontrolės ir prekybos sankcijų reglamentavimą, įskaitant atitinkamas atitikties procedūras ir kontrolės priemones.

22.3    Jei dėl eksporto kontrolės ir prekybos sankcijų reglamentavimą „Grundfos“ mano, kad jai yra ar bus draudžiama, trukdoma laikytis savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba kad jos galimybė laikytis įsipareigojimų pagal Sutartį bus ribojama arba stipriai veikiama, „Grundfos“ gali atšaukti arba atidėti gaminių ar paslaugų pristatymą. Tokiais atvejais „Grundfos“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius reikalavimus ar nuostolius.

22.4    Tam, kad valdžios institucijos arba „Grundfos“ galėtų patikrinti, ar Klientas laikosi eksporto kontrolės ir prekybos sankcijų taisyklių, arba siekiant pagrįsti „Grundfos“ prašymus atitinkamoms institucijoms dėl gaminių ir (arba) paslaugų eksporto ir (arba) pardavimo pagal Sutartį, Klientas pagrįstu „Grundfos“ prašymu turi nedelsdamas pateikti „Grundfos“ visą informaciją apie konkretų galutinį naudotoją, pristatymą vykdančias šalis, konkrečią (-as) paskirties vietą (-as) ir konkrečią numatomą gaminių ir (arba) paslaugų paskirtį ir Kliento atitikties procedūras bei kontrolę.

23.       TEISĖ IR TEISMO VIETA

23.1    Sutartis ir bet koks ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos sudarymu (įskaitant nesutartinius ginčus ar reikalavimus), reglamentuojami ir sudaromi pagal Lietuvių įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų koliziją ar jų principus, dėl kurių gali būti taikomi kitos šalies įstatymai.

23.2    Šalys susitaria, kad Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus ar pretenzijas (įskaitant nesutartines), kylančias iš Sutarties ar jos sudarymo arba su jais susijusias.