Juridiskais teksts un politikas

Grundfos produktu un pakalpojumu pārdošanas un piegādes vispārīgie noteikumi un nosacījumi

IEVADS

1.       PIELIETOJUMS

1.1       Šie Produktu un pakalpojumu pārdošanas un piegādes vispārīgie noteikumi un nosacījumi (“Vispārīgie noteikumi un nosacījumi“) attiecas uz Grundfos Pumps Baltic SIA, reģ. Nr. 40003500153, juridiskā adrese Rīga, Gunāra Astras iela 8B, LV-1082, Latvija (“Grundfos”) produktu, pakalpojumu un ar Klientu apkalpošanu saistītu produktu piegādi.

1.2       Puses ir noslēgušas līgumu, kad viena puse pieņem otras puses piedāvājumu bez iebildumiem vai izmaiņām. Piedāvājums, Vispārīgo noteikumu un nosacījumu pieņemšana (neatkarīgi no atsauces) ir līgums par Klienta veicamo produktu un pakalpojumu pirkumu (“Līgums”).

1.3       Klientam jānodrošina, lai Grundfos apstiprinājums atbilst Klienta pirkšanas pasūtījumā.

2.       GRUNDFOS SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

2.      

2.1       Klients tiek aicināts saņemt jebkādu nepieciešamu tehnisku konsultāciju no trešās personas. Grundfos neatbild par informāciju, kas sniegta Klientam (vai jebkurai trešajai personai, kas rīkojas Klienta vārdā) pirms vai pēc Līguma stāšanās spēkā, ja puses nav noslēgušas rakstisku vienošanos, iekļaujot tajā Grundfos konsultāciju un atsevišķu samaksu par jebkuru šādu konsultāciju.

2.2       Ja puses noslēdz līgumu, pamatojoties uz Grundfos konsultāciju, Grundfos konsultācija tiek sniegta tikai Grundfos darbības jomā atbilstoši Grundfos rīcībā esošajai informācijai konsultācijas sniegšanas laikā, pamatojoties tikai un vienīgi uz informāciju, ko Klients ir sniedzis Grundfos.

SPECIFISKS NOTEIKUMS PAR PRODUKTIEM

3.       GRUNDFOS VEIKTA APSKATE

3.    

3.1     Pirms nosūtīšanas no rūpnīcas visiem produktiem tiek veikta apskate un standarta pārbaude. Grundfos var izsniegt pārbaudes sertifikātu pēc Klienta pieprasījuma par Grundfos noteiktu maksu. Pārbaudes sertifikāts paredzēts, lai konstatētu faktu, ka produkti ir izgatavoti, ievērojot Grundfos specifikācijas, izņemot gadījumu, ja produkti pārbaudē nav apstiprināti.

4.       PRODUKTU PIEGĀDE UN PIEGĀDES TERMIŅŠ

4.    

4.1     Grundfos piegādā visus produktus rakstiski noteiktā vietā un laikā ar noteikumu, ka Klients ir nodrošinājis, lai Grundfos ir pieejamas visas tehniskās detaļas un formalitātes saistībā ar Līguma noformēšanu. Klients sedz visas sūtīšanas izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, apdrošināšanas izmaksas, ja piegādes vieta atrodas ārpus Igaunijas/Latvijas/Lietuvas.

Sūtīšanas izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz sūtīšanas nosacījumiem un citu pirkšanas pasūtījumā norādīto informāciju. Paātrināts pakalpojums, piegādes norādījumu izmaiņas un tālāka pārsūtīšana ir uz Klienta rēķina un riska. Nododot pirkšanas pasūtījumu, Klients piekrīt maksāt visas sūtīšanas un papildu piegādes izmaksas, kas aprēķinātas par produktu piegādi vai saistībā ar to.

4.2       Ja produkti nav piegādāti [90] dienu laikā pēc noteiktā piegādes datuma, Klients ar rakstisku paziņojumu var izbeigt Līguma daļu, kas attiecas uz aizkavētajiem produktiem.

4.3       Ja Klients nepieņem piegādi (pilnībā vai daļēji) noteiktajā datumā, Klientam jāveic samaksa par piegādi, it kā tā būtu veikta, un Grundfos ir tiesības saņemt no Klienta atlīdzību par visiem zaudējumiem, kas radušies nepiegādāšanas dēļ, ieskaitot transportēšanas un glabāšanas izmaksas. Vai arī Grundfos var izbeigt Līgumu (vai tā daļu) un pieprasīt no Klienta atlīdzību par visiem zaudējumiem, kas radušies nepiegādāšanas dēļ, ieskaitot jebkādas papildu transportēšanas izmaksas.

4.4       Grundfos var piegādāt produktus pa daļām jebkādā secībā.

4.5       Nekādu Līgumu nevar atcelt daļēji vai pilnībā bez Grundfos iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma. Ja Grundfos apstiprina atcelšanu, Grundfos piemēro atcelšanas maksu. Minimālā atcelšanas maksa ir 50 % no atceltā produkta vērtības (neskaitot nodokļus), un maksimālā atcelšanas maksa ir pilna produkta cena (neskaitot nodokļus), kas nepieciešama Grundfos faktisko izmaksu segšanai par materiāliem, izgatavošanas izmaksām, īpašām tehnoloģiskām izmaksām un ar pārbaudīšanu, pārvietošanu un uzskaiti saistītām izmaksām.

4.6       Produktus nevar atdot atpakaļ bez Grundfos iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma, izņemot gadījumu, ja tas tiek prasīts no Grundfos saskaņā ar spēkā esošo likumu. Ja atdošana ir apstiprināta, Grundfos pieņem atpakaļ pienācīgas kvalitātes produktus ar šādiem nosacījumiem un par šādu samaksu:

(i)     Klientam jāatdod produkts atpakaļ 10 darba dienu laikā no piegādes datuma, ja ir saņemta Grundfos atļauja, un saskaņā ar rakstisku materiālu atdošanas atļauju (“RMA”). Grundfos nav pienākuma pieņemt atpakaļ pienācīgas kvalitātes produktus, ko Klients atdod pēc šī termiņa, vai bez RMA;

(ii)    Ja Grundfos apstiprina produkta atdošanu atpakaļ, atdotajam produktam jāpievieno Grundfos RMA, oriģinālā rēķina numurs, pirkuma datums, pirkšanas pasūtījuma numurs un atdošanas iemesls. Klientam iepriekš jāapmaksā atpakaļ atdodamo produktu fraktēšana un apdrošināšana;

(iii)   Visi produkti jāatdod atpakaļ oriģinālajā iepakojumā, nenotraipīti, nebojāti un tūlītējai tālākpārdošanai piemērotā stāvoklī. Visi atpakaļ atdotie produkti tiek apskatīti. Ja pēc apskates Grundfos pieņem atpakaļ atdoto produktu, pirkuma cena tiek atmaksāta, atskaitot atcelšanas maksu, kas tiek piemērota saskaņā ar 4.5. punktu; un

(iv)   Ja Klients neievēro RMA noteiktos Grundfos norādījumus par atdošanu atpakaļ, apstiprinājums tiek atsaukts un prasība noraidīta. Tādā gadījumā produkts tiek atdots Klientam uz Klienta rēķina.

5.       RISKS UN ĪPAŠUMTIESĪBAS

5.    

5.1     Grundfos produktu piegādes noteikumi ir DAP (skat. Incoterms 2020) piegādes vietā vai kā citādi Līgumā norādītajā.

5.2       Attiecībā uz produktiem, kas piegādāti sakarā ar apkalpošanu, produktu zaudējuma vai bojājuma risks pāriet pie Klienta pēc apkalpošanas pabeigšanas. Tomēr gadījumā, ja produkti piegādāti kopā ar pakalpojumiem, bet tādā veidā, ka produkti tiek īslaicīgi novietoti Klienta/gala lietotāja objektā līdz uzstādīšanai (bez Grundfos klātbūtnes objektā), produktu risks pāriet pie Klienta, kad Grundfos piegādā produktus objektā.

5.3       Īpašumtiesības uz produktiem pāriet pie Klienta tikai tad, kad Grundfos saņem samaksu pilnā apjomā. Ja Klients nesamaksā, Grundfos ir tiesības savākt produktus atpakaļ uz Klienta rēķina. Šāds īpašumtiesību paturējums neietekmē riska pāreju.

6.       PĀRBAUDĪŠANA

6.1       Uzreiz produktu piegādes brīdī (nevis pēc piegādes un uzstādīšanas saistībā ar pakalpojumu) Klients pārbauda produktus uz jebkādiem vizuāliem defektiem vai iztrūkumu un pārliecinās par to, vai piegādātie produkti atbilst pasūtījuma apstiprinājumam. Ja Klients neveic šādu pārbaudīšanu un attiecīgi bez kavēšanās nepaziņo Grundfos (ja tas nepieciešams), Klients zaudē tiesības uz pretenzijām par jebkādiem defektiem piegādātajos produktos, ko Klients būtu varējis atklāt šādas pārbaudīšanas laikā.

SPECIFISKS NOTEIKUMS PAR PAKALPOJUMU

7.       PAKALPOJUMU PIEGĀDE UN PIEGĀDES TERMIŅŠ

7.1       Grundfos sniedz pakalpojumus profesionālā un prasmīgā veidā.

7.2       Grundfos sniedz pakalpojumus noteiktajā vietā un laikā, ja Grundfos ir pieejama visa tehniskā informācija un formalitātes attiecībā uz Līguma noformēšanu.

7.3       Grundfos sniedz pakalpojumus parastā darba laika ietvaros atbilstoši Grundfos politikai izpildes un piegādes laikā (izejamās dienas un valsts svētki neietilpst parastajā darba laikā). Puses var vienoties, ka Grundfos veic darbu ārpus parastā darba laika; Grundfos izraksta rēķinu par šādām darba stundām pēc Grundfos spēkā esošajiem tarifiem.

7.4       Ja Grundfos neizpilda un nepiegādā pakalpojumus 90 dienas pēc noteiktā piegādes datuma, Klients ir tiesīgs pēc rakstiska paziņojuma sniegšanas izbeigt Līgumu aizkavētajā daļā.

7.5       Ja Klients nepieņem pakalpojumu vai to daļas piegādi noteiktā kārtībā, tiek piemērots 4.3. punkts.

7.6       Grundfos veic pamatotus pasākumus visu Klienta veselības un drošības standartu un noteikumu ievērošanai un pilda jebkādas citas pamatotas drošības prasības, kas ir spēkā Klienta telpās un ko Klients ir paziņojis Grundfos. Grundfos neatbild ne par kādu šajā Līgumā noteikto pienākumu pārkāpšanu, ja šāda pārkāpuma iemesls ir Klienta veselības un drošības noteikumu ievērošana no Grundfos puses, izņemot gadījumu, ja Grundfos ir saņēmis šādu noteikumu rakstisku eksemplāru pirms Līguma noslēgšanas.

7.7       Ja nav noteikts citādi, Grundfos pakalpojumus pilda viena persona. Klients savlaicīgi pirms Grundfos pakalpojumu sniegšanas informē Grundfos, ja pakalpojumu izpildei būs nepieciešama vairāk nekā viena persona. Ja Klients to neizdara, Grundfos var izrakstīt Klientam rēķinu par visām izmaksām, kas tam rodas.

7.8       Grundfos ir tiesības nodot apakšuzņēmumā jebkādus savus pienākumus bez Klienta piekrišanas. Grundfos atbild par visām savu piegādes apakšuzņēmēju darbībām vai bezdarbību.

8.       KLIENTA PIENĀKUMI

8.1       Klientam ir pienākums (uz sava rēķina) nepieciešamības gadījumā nodrošināt, lai tā Klienti un gala lietotāji:

(a)      sadarbojas ar Grundfos visos ar pakalpojumu piegādi saistītos jautājumos;

(b)      nodrošina Grundfos un tā pārstāvjiem piekļuvi Klienta telpām un citiem objektiem, kur tas pamatoti nepieciešams pakalpojumu nodošanai;

(c)      nodrošināt atbilstošu apgaismojumu, apkuri, enerģiju, ventilāciju un kanalizāciju atbilstoši Grundfos pamatotām prasībām;

(d)      katrā apmeklējumā informēt Grundfos inženieri vai pārstāvjus par jebkādu Grundfos apkalpojamā produkta neapmierinošu vai nepareizu darbību;

(e)      nodrošināt Grundfos tādus dokumentus, informāciju, rīkus un materiālus, kādus Grundfos pieprasa pienācīgai pakalpojumu sniegšanai (“Izejmateriāli”), un pārliecināties par to, lai Izejmateriāli ir precīzi visos būtiskos aspektos;

(f)       pārliecināties par to, lai visi Izejmateriāli ir labā darba kārtībā un piemēroti tiem nolūkiem, kādos tie tiek izmantoti saistībā ar pakalpojumiem;

(g)      sagatavot un uzturēt attiecīgās telpas pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā apzināt, pārraudzīt, izvest un likvidēt jebkādus bīstamus materiālus atbilstoši visiem spēkā esošajiem likumiem pirms pakalpojumu izpildes un to izpildes laikā;

(h)      informēt Grundfos par visiem veselības un drošības standartiem un noteikumiem un jebkādām citām pamatotām drošības prasībām, kas ir spēkā Klienta telpās;

(i)       saņemt un uzturēt visas nepieciešamās atļaujas, pilnvarojumus, licences, apstiprinājumus un piekrišanu un ievērot visu attiecīgo likumdošanu, lai Grundfos varētu (i) sniegt pakalpojumus Klienta telpās un (ii) izmantot Izejmateriālus;

(j)       garantēt, ka Klients ir visu apkalpojamo iekārtu vai sistēmu likumīgs īpašnieks;

(k)      ciktāl tas var traucēt pakalpojumu sniegšanu, nenodrošinot vai nepiešķirt piekļuvi nevienai iekārtai vai sistēmai, kas jāapkalpo, nevienai trešajai pusei pārbaudei vai demontāžai, neinformējot Grundfos.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

9.       CENA, SAMAKSAS NOTEIKUMI UN RĒĶINU IZRAKSTĪŠANA

9.    

9.1     Cena par produktiem un pakalpojumiem ir tāda, kādu Grundfos norādījis Līgumā.

9.2       Grundfos izrakstīs Klientam rēķinu piegādes laikā. Klientam jāveic samaksa Grundfos tādā veidā, kāds norādīts pasūtījuma apstiprinājumā vai, ja tas nav norādīts, [30] dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma.

9.3       Visas no Klienta pierādītās summas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa, pārdošanas nodokļa vai citām tām piemērojamām akcīzes nodevām. Klientam tās jāsamaksā vienlaikus ar veicamo maksājumu par attiecīgajiem produktiem vai pakalpojumiem.

9.4       Ievērojot spēkā esošos likumus, Klientam ir pienākums (i) maksāt ieturējuma nodokļus tieši attiecīgajai valsts struktūrai, ko nosaka spēkā esošais likums;

(ii) pēc pieprasījuma izsniegt Grundfos nodokļu izziņu, kas apliecina, ka Klients ir samaksājis ieturējuma nodokļus;

(iii) maksāt Grundfos tikai tīros ieņēmumus pēc tam, kad Klients ir samaksājis ieturējuma nodokļus; un

(iv) pilnībā sadarboties ar Grundfos, lai panāktu atteikšanos no ieturējuma nodokļiem vai to samazinājumu, un bez kavēšanās aizpildīt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus.

9.5       Ja Klients neveic maksājumu noteiktajā datumā, Grundfos var, neskarot nekādas citas tiesības vai tiesību aizsardzības līdzekļus, kādi Grundfos var būt uz spēkā esošo likumu pamata, pieprasīt atlikuma samaksu, iekasēt uzrēķinu un procentus. Procentu likme ir noteikta [2] % no nesamaksātās summas mēnesī Procenti tiek aprēķināti katru dienu no maksājuma termiņa līdz faktiskai nokavējuma summas samaksai vai līdz brīdim, kad procentu summa sasniegs nokavējuma summu, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk. Procenti pārstāj uzkrāties, kad procentu summa sasniedz nesamaksāto summu. Grundfos var arī

(i)     noteikt samaksas garantiju par turpmākajām piegādēm un apturēt citas piegādes līdz brīdim, kad Klients iesniedz Grundfos pieprasīto garantiju; vai

(ii)    pārtraukt turpmākās piegādes līdz brīdim, kad Klients samaksā nesamaksātās summas pilnā apjomā.

9.6       Ja Klients (neraugoties uz vienu atgādinājumu) neapmaksā nenokārtotos rēķinus vai šī Līguma izbeigšanas gadījumā visiem maksājumiem, kas pienākas Grundfos, nekavējoties iestājas samaksas termiņš.

9.7       Grundfos jebkurā laikā bez brīdinājuma var mainīt produkti un/vai pakalpojumi cenu publicētajā cenrādī. Ja publicētā cena mainās pēc tam, kad Klients ir veicis pasūtījumu, Grundfos pēc savas izvēles var piemērot atjaunināto cenu Klientam akceptēšanai. Ja Klients nepieņem atjaunināto cenu, Grundfos var pēc savas izvēles atcelt Klienta pasūtījumu, un Grundfos vienīgais pienākums ir atmaksāt jebkuru Klienta jau veikto maksājumu.

10.     GARANTIJA

GARANTIJA

10.1     Grundfos garantē produktu un pakalpojumu piegādi saskaņā ar Līgumu. Produkts ir defektīvs tikai tad, ja tas nav piegādāts saskaņā ar Līgumu Grundfos vai trešās personas, kas rīkojas Grundfos vārdā, materiālu, dizaina vai ražošanas defekta dēļ.

10.2     Neietekmējot 10.1. punkta vispārīgo raksturu, uz bojājumu neattiecas garantija, ja tam par iemeslu ir (tai skaitā) parasts nolietojums; produktu izmantošana tādam lietojumam, kādam tie nav paredzēti; produktu uzstādīšana tādā vidē, kas nav piemērota attiecīgajiem produktiem; Klienta vai trešās personas (kas nerīkojas Grundfos vārdā) veiktas produktu vai pakalpojumu modifikācijas, izmaiņas vai remonts; uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkopes vai apkalpošanas instrukcijā sniegto Grundfos norādījumu neievērošana (piemēram, Grundfos produkta izmantošana ārpus tā specifikācijām) vai apkope neatbilstoši Grundfos uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkopes vai apkalpošanas instrukcijai vai labai nozares praksei; defektīvu vai neatbilstošu palīgiekārtu izmantošana saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem; sliktas kvalitātes rezerves daļu izmantošana (izņemot jebkādu Grundfos oriģinālo rezerves daļu izmantošanu); produktu vai pakalpojumu neatbilstoša izmantošana nejauši vai apzināti no Klienta vai trešās personas puses (kas nerīkojas Grundfos vārdā); un Klienta vai tā produktu neatbilstība spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem. Turklāt garantija nenozīmē to, ka produkts ir piemērots konkrētam nolūkam vai spēj atbilst specifikācijām faktiskajā pielietojumā.

GARANTIJAS PERIODS

10.3     Lai tiktu piemērota garantija, Klientam jāpaziņo Grundfos par defektu bez kavēšanās uzreiz pēc tam, kad Klients uzzina, vai tam būtu jāuzzina par defektu, un (i) par Alpha2 un Alpha3, Klientam katrā gadījumā jāpaziņo Grundfos ne vēlāk kā 60 mēnešu laikā no produkta piegādes datuma, bet nepārsniedzot 66 mēnešus no izgatavošanas datuma, (ii) par visiem pārējiem produktiem Klientam katrā gadījumā jāpaziņo Grundfos ne vēlāk kā 24 mēnešus no produkta piegādes datuma, bet nepārsniedzot 30 mēnešus no izgatavošanas datuma, un (ii) par pakalpojumiem Klientam jāpaziņo Grundfos ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pakalpojumu sniegšanas (“Garantijas paziņojuma periods”). Klients iesniedz oriģinālā rēķina/kvīts un/vai sūkņa pases kopiju, kas apliecina pirkuma datumu un ko ir izsniedzis Grundfos vai Grundfos autorizētais dīleris/izplatītājs, lai Grundfos var rīkoties pēc Klienta paziņojuma saņemšanas par defektu.

10.4       Defektu novēršanas gadījumā Garantijas paziņojuma periods par produktiem un pakalpojumiem pēc defekta novēršanas paliek tāds pats, bet

(a)      Ja produkta daļa ir remontēta vai nomainīta, Garantijas paziņojuma periods attiecībā uz šādām remontētām/nomainītām daļām ir 12 mēneši no remonta vai nomaiņas datuma, un

(b)      Ja viss produkts kā tāds (piemēram, sūknis) ir nomainīts, nomainītajam produktam piemērojamais jaunais Garantijas paziņojuma periods ir 24 mēneši no uzstādīšanas (bet ne vairāk kā 30 mēneši no izgatavošanas datuma).

Neraugoties uz augšminēto, Garantijas paziņojuma periods nepārsniedz 60 mēnešus, rēķinot no pirmā produkta izgatavošanas datuma vai pirmā produkta piegādes neatkarīgi no tā, vai Klientam piešķirts pagarināts Garantijas paziņojuma periods.

DEFEKTU NOVĒRŠANA

10.5     Ņemot vērā Līguma noteikumus, Grundfos novērš produktu vai pakalpojumu (to daļu) defektus, uz ko attiecas garantija. Grundfos pieņem lēmumu par to, vai defekta novēršanā Grundfos izmantos defektīvā produkta vai pakalpojuma (tā daļas) remontu vai nomaiņu (pilnībā vai daļēji). Novērš defektus iespējami drīz parastā darba laikā ietvaros.

10.6     Defektu novēršanas vieta ir šāda:

(a)      Produktiem ar motoru, ja elektriskās strāvas jauda ir mazāka par [5,5] kW (tai skaitā produktiem bez motora) un produktiem, kas piegādāti saistībā ar pakalpojumiem, Klientam jānodod defektīvais produkts atpakaļ Grundfos darbnīcā remonta vai nomaiņas veikšanai, izņemot gadījumu, ja Grundfos nolemj veikt novēršanas darbus piegādes vietā vai gala lietotāja objektā.

(b)      Produktiem ar motoru, ja elektriskās strāvas jauda ir [5,5] kW vai lielāka, Grundfos apskata un remontē vai nomaina defektīvo produktu uzstādīšanas vietā.

(c)      Pakalpojumu gadījumā Grundfos apskata un remontē vai nomaina defektīvos pakalpojumus uzstādīšanas vietā galalietotāja objektā.

10.7     Grundfos sedz savas defektīvo produktu un pakalpojumu remonta vai nomaiņas izmaksas. Bet

(a)      Transportēšanas izmaksas attiecībā uz defektīvu produktu (tā daļu) ar motoru, ja elektriskās strāvas jauda ir mazāka par [5,5] kW (tai skaitā produktiem bez motora), un produktiem, kas piegādāti saistībā ar pakalpojumiem, tiek sadalītas šādā veidā:

(i)          Klients sedz visus izdevumus, kas saistīti ar transportēšanu, Grundfos personāla un produkta (tā daļas) ceļu un ceļā pavadīto laiku no vietas, kur Grundfos piegādājis produktu, līdz produkta atrašanās vietai (ja tā atšķiras no piegādes vietas).

(ii)         Grundfos sedz visus izdevumus, kas saistīti ar transportēšanu, Grundfos personāla un produkta (tā daļas) ceļu un ceļā pavadīto laiku no Grundfos atrašanās vietas līdz vietai, kur Grundfos piegādājis produktu.

(b)      Transportēšanas izmaksas attiecībā uz defektīvu produktu (tā daļu) ar motoru, ja elektriskās strāvas jauda ir [5,5] kW vai lielāka, tiek sadalītas šādā veidā:

(i)          Grundfos sedz visas transportēšanas izmaksas, kas saistītas ar defektīvā produkta (tā daļas) remontu vai nomaiņu. Bet tad, ja produkts ir uzstādīts vietā, kas pēc Grundfos ieskatiem ir grūti sasniedzama, tiek piemērots 10.7 (a) punkts.

(c)      Produktu pirms defekta novēršanas drīkst demontēt tikai pēc Grundfos pieprasījuma. Jebkāda šī noteikuma neievērošana padara garantiju par spēkā neesošu.

(d)      Klients sedz visus izdevumus sakarā ar Klienta izraisītu gaidīšanas laiku.

(e)      Ja izrādās, ka remontējamam vai nomaināmajam produktam nav defektu, Klients sedz visus ar to saistītos izdevumus, tai skaitā transportēšanas izmaksas. Jebkādu ar šo pakalpojumu saistītu izdevumu segšanai Grundfos var aprēķināt summu, pamatojoties uz Grundfos izcenojumiem.

10.8     Ja vien Grundfos to nepieprasa, izstrādājumu nedrīkst izjaukt pirms labošanas. Jebkāda šo noteikumu neievērošana anulēs garantiju.

10.9     Grundfos var atteikties novērst defektus, neuzņemoties atbildību uz līguma, civiltiesību pārkāpuma (tai skaitā nolaidības), ar likumu noteikta pienākuma pamata vai citādi, ja Grundfos uzskata, ka šāda defektu novēršana var radīt kaitējumu videi vai traumas cilvēkiem.

10.10   Remonts vai nomaiņa ir vienīgais tiesību aizsardzības līdzeklis, kas Klientam pieejams saistībā ar defektīviem produktiem vai pakalpojumiem. Ņemot vērā Grundfos saistības attiecībā uz atbildību par produktiem, skat. 11. punktu, Grundfos nav nekādas citas vai papildu atbildības pret Klientu par līguma pārkāpumu, nolaidību, vai citādi saistībā ar jebkādu produkta defektu.

11.     ATBILDĪBA PAR PRODUKTIEM

11.  

11.1   Grundfos neuzņemas par personai nodarītu traumu (tai skaitā nāvi vai miesas bojājumiem) un kaitējumu nekustamam un personīgam īpašumam, ko izraisa defektīvi produkti, spēkā esošā obligātā likumā par atbildību par produktiem noteiktā apjomā. Uz Grundfos atbildību par defektīva produkta izraisītu kaitējumu nekustamam un personīgam īpašumam (kas nav Klienta īpašums) attiecas 12. punktā noteiktie ierobežojumi, bet tādā veidā, lai Grundfos kopējā atbildība par kaitējumu nekustamam un personīgam īpašumam, kas aprakstīta 12.2. punktā, aprobežojas ar maksimālo summu 3 miljoni EUR (par vienu prasību un kopā par gadu) vai 12.2. punktā norādīto summu, atkarībā no tā, kura no tām ir augstāka. Klients uzņemas visu atbildību par produktiem, kas nav noteikta kā Grundfos atbildība šajā 11.1. punktā.

11.2     Ja vienai pusei tiek piemērota atbildība par  zaudējumiem, kas saskaņā ar 11.1. punktu ir piekritīga otrai pusei, šai pusei ir pienākums atlīdzināt otrai pusei jebkādu summu, kas samaksāta neatbilstoši 11.1. punktā noteiktajam.

12.     ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

12.1     Ar spēkā esošiem likumiem atļautā mērā neviena puse nav atbildīga (uz līguma, civiltiesību pārkāpuma (ieskaitot nolaidību), likumiska pienākuma pārkāpuma pamata vai citādi) par ražošanas zaudējumu, apgrozījuma zaudējumu, peļņas zaudējumu, darījuma iespējas zaudējumu, datu zaudējumu, ietaupījumu zaudējumu, reputācijas zaudējumu, zaudējumiem, kas saistīti ar nesankcionētu piekļuvi datiem vai sistēmām, zaudējumiem darbības pārtraukšanas rezultātā vai jebkādiem citiem netiešiem vai nosacītiem jebkāda veida zaudējumiem, kas izriet no Līguma vai rodas saistībā vai sakarā ar to vai tā pārkāpumu.

12.2     Ar spēkā esošiem likumiem atļautā mērā Grundfos kopējā atbildība (tai skaitā par trešo personu prasībām) pret Klientu sakarā ar visiem zaudējumiem, kas izriet no Līguma vai rodas saistībā ar to un sadarbību uz līguma, civiltiesību pārkāpuma pamata (ieskaitot nolaidību), ar likumu noteikta pienākuma pārkāpuma pamata vai citādi, nepārsniegs summu, kas vienāda ar 30% no Klienta uz Līguma pamata samaksātās kopējās (neskaitot nekādu PVN un nodokļus), kas ir prasības pamatā.

12.3     12.1. un 12.2. punktā noteiktie ierobežojumi nav piemērojumi, ja puses darbība vai bezdarbība izraisa miesas bojājumus, vai tad, ja puse apzināti vai rupjas nolaidības dēļ rada otrai pusei zaudējumus.

12.4     Puses vienojas, ka cena par produktiem un pakalpojumiem atspoguļo Līgumā noteikto pušu tiesību un pienākumu līdzsvaru, ieskaitot arī ierobežojumus, kas noteikti 12 punktā

12.5     Ja Klienta prasība ir pamatota ar zaudējumiem, kas izriet no vairākiem līgumiem vai no viena vai vairākiem līgumiem apvienojumā ar Grundfos uzņēmuma veiktu produktu vai citu pakalpojumu piegādi, tādā gadījumā Grundfos kopējā atbildība (ja tāda ir) tiek sadalīta pa atsevišķām piegādēm, pamatojoties uz katras piegādes ieguldījumu prasībā norādītajos zaudējumos. Katra kopējās atbildības sadalītā daļa tiek noteikta atbilstoši tiesiskajam pamatam, kas ir spēkā starp pusēm attiecībā uz kopējo zaudējumu konkrēto daļu, ieskaitot jebkādu noteiktu atbildības ierobežojumu.

13.     INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

13.1     Klientam ir pienākums lietot produktus tādā veidā, lai netiktu aizskartas trešo personu tiesības.

13.2     Nekas, kas noteikts šajā Līgumā vai citādi, nenozīmē nekādu tāda intelektuālā īpašuma tiesību kas izriet no produktiem vai pakalpojumiem, ir saistītas ar to vai jebkādām instrukcijām vai dokumentāciju, ko Grundfos nodevis Klientam, nodošanu vai cesiju.

14.     ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS

14.1     Sakarā ar jebkādu Procesu, ko cita persona, nevis Klients ierosina pret Grundfos un kas izriet no Līguma vai ir saistīts ar Līgumu vai to, ka uzņēmums vai Klients pērk vai lieto produktus un/vai pērk pakalpojumus, Klientam ir pienākums pasargāt Grundfos un atlīdzināt tam visus Zaudējumus, kas rodas šāda Procesa rezultātā, izņemot tādā apjomā, kādā šos Zaudējumus nolaidības dēļ vai apzināti ir izraisījis Grundfos. “Process” nozīmē jebkādu tiesas, administratīvu vai šķīrējtiesas lietu, prāvu, prasību, izmeklēšanu vai citu procesu. “Zaudējumi” nozīmē jebkādus tiesāšanās izdevumus (tai skaitā jebkādus pamatotus tiešos izdevumus, kas rodas sakarā ar aizstāvību procesā vai jebkādā ar to saistītā izmeklēšanā vai pārrunās) un jebkādus zaudējumus (tai skaitā jebkādu summu, kas piespriesta vai samaksāta jebkāda Procesa izšķiršanā).

15.     RASĒJUMI UN APRAKSTI

15.1     Visa informācija par svaru, izmēriem, jaudu, cenu, tehniskiem un citiem datiem, kas norādīta katalogos, skrejlapās, cirkulāros, reklāmās, attēlos un izcenojumos, ir tikai aptuvena.

15.2     Visi Grundfos piegādātie rasējumi un apraksti paliek Grundfos īpašums, un tos nedrīkst kopēt, pavairot, nodot vai jebkādā citā veidā paziņot trešajai personai bez Grundfos atļaujas. Klients iegūst īpašumā tādus rasējumus un aprakstus, kas nepieciešami produktu pareizai uzstādīšanai, iedarbināšanai, ekspluatācijai un apkopei. Pēc Grundfos pieprasījuma Klientam jāpatur šie dati noslēpumā.

16.     IZMAIŅAS

16.1     Grundfos ir tiesības veikt jebkādas izmaiņas produktos un pakalpojumos, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošam likumam vai drošības prasībai, vai tādas, kam nav būtiska negatīva ietekme uz produktu un pakalpojumu kvalitāti. Ja Grundfos pieprasa citas izmaiņas, Klients nedrīkst nepamatoti liegt vai kavēt piekrišanu šādam pieprasījumam.

17.     KONFIDENCIALITĀTE

17.1     Pusei (saņēmēja puse) ir pienākums ievērot stingru konfidencialitāti attiecībā uz visu tehnisko vai komerciālo zinātību, specifikācijām, cenām, izgudrojumiem, procesiem, iniciatīvām un jebkādu citu informāciju par atklājējas puses darbību, tās produktiem un pakalpojumiem, ja šai informācijai ir konfidenciāls rakstus (konfidenciāla informācija) un otra puse (atklājēja puse), tās darbinieki, aģenti vai apakšuzņēmēji (pārstāvji) to atklāj saņēmējai pusei. Saņēmēja puse drīkst izmantot atklājējas puses konfidenciālo informāciju tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildes nolūkos, tai skaitā (izņemot gadījumus, ja tas atļauts ar spēkā esošu likumu) atdarināt produktu tehnoloģiju un jebkādu produktos ietvertu programmatūru. Saņēmēja puse drīkst atklāt konfidenciālo informāciju tikai tiem saviem pārstāvjiem, kuriem nepieciešams to zināt Līgumā noteikto saņēmējas puses pienākumu un tiesību īstenošanai, un tai jānodrošina, lai šādi pārstāvji ievēro šajā 17. punktā noteiktos pienākumus tā, it kā viņi būtu šo noteikumu puse.

17.2     Šajā 17. punktā noteiktie pienākumi tiek piemēroti no Līguma noformēšanas 5 gadu laikā pēc Līguma termiņa beigām vai tā izbeigšanas, ņemot vērā spēkā esošos likumus.

18.     NEPĀRVARAMA VARA

18.1     Neviena Puse nav pārkāpusi Līgumu vai atbildīga par jebkādu Līgumā noteiktu pienākumu izpildes kavējumu vai neizpildi, ka šāds kavējums vai neizpilde ir tādu šķēršļu rezultāts, kas atrodas ārpus tās pamatotas kontroles (“Nepārvarama vara”). Nepārvaramas varas gadījumā puses vienojas apturēt cietušās puses pienākumus līdz tam laikam, kad Nepārvaramas varas situācija beidz pastāvēt.

18.2     Jebkura puse var nekavējoties izbeigt Līgumu ar paziņojumu otrai pusei, ja Nepārvaramas varas periods turpinās 3 mēnešus pēc kārtas. Ja Līgums tiek izbeigts šādu apstākļu dēļ, neviena puse nav atbildīga otrai pusei par šādu izbeigšanu. Tomēr šāda izbeigšana neietekmē iepriekš pastāvējušās saistības un prasības vai jebkādus citus Līguma noteikumus.

19.     IZBEIGŠANA

19.1     Ja puse būtiski pārkāpj savus Līgumā noteiktos pienākumus, otra Puse var, neskarot citas savas tiesības un tiesību aizsardzības līdzekļus, nekavējoties izbeigt Līgumu, ja pastāv būtisks pārkāpums, ko nav iespējams novērst; ja vainīgā puse nav to novērsusi 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ar pieprasījumu to novērst; vai tad, ja – tādu būtisku pārkāpumu gadījumā, kas sava rakstura dēļ nav novēršami 30 dienu laikā – šāda pārkāpuma novēršana nav uzsākta 30 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Iepriekš minētais neietekmē nekādas citas Līgumā noteiktas izbeigšanas tiesības.

19.2     Līguma izbeigšana (neatkarīgi no iemesla) neietekmē tos Līguma noteikumus, kam pēc sava rakstura vai pēc nepieciešamības paredzēts turpināt darboties pēc Līguma termiņa beigām.

20.     PERSONAS DATI

20.1     Grundfos apstrādā personas datus, ievērojot spēkā esošos datu aizsardzības likumus. Papildu informācijai apmeklējiet Grundfos mājaslapu, kurā ir pieejams Grundfos privātuma paziņojums.

21.     CITI NOTEIKUMI

21.1     Klients nedrīkst nodot vai cedēt Līgumu pilnībā vai daļēji uz likuma darbības pamata vai cita pamata bez Grundfos iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Grundfos drīkst cedēt Līgumā, tai skaitā Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos noteiktās tiesības un pienākumus bez iepriekšēja paziņojuma jebkuram Grundfos grupas uzņēmumam.

21.2     Uz produktiem jābūt Grundfos etiķetei, kurā iekļautas Grundfos preču zīmes. Nevienai pusei nav tiesību izmantot otras puses firmas zīmes, preču zīmes, logotipus vai citas zīmes vai identifikācijas simbolus bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

21.3     Vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu, kas nav definēti citur šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos, ir tāda pati nozīme visās Līguma daļās, ja konteksts nenosaka citādi.

21.4     Grundfos cenas piedāvājums ir spēkā 30 dienas no tā iesniegšanas, ja Grundfos cenas piedāvājumā nenorāda citādi. Grundfos patur tiesības mainīt cenu piedāvājumus pirms to spēkā esamības termiņa beigām, ja Klients nav veicis pirkšanas pasūtījumu.

21.5     Grundfos var jebkurā laikā bez jebkādas atbildības labot tipogrāfiskas, pārrakstīšanās vai citas kļūdas vai izlaidumus tirdzniecības materiālos, cenu piedāvājumos, izcenojumos, pasūtījumu apstiprinājumos, rēķinos vai citos dokumentos vai citā Grundfos sniegtā informācijā.

21.6     Grundfos patur tiesības atjaunināt, grozīt vai aizstāt jebkādu šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu daļu. Vispārīgo noteikumu un nosacījumu atjaunināšanas gadījumā Grundfos ir pienākums informēt Klientu 30 kalendāra dienas pirms atjaunināto noteikumu stāšanās spēkā. Ja Klients neizbeidz Līgumu/neslēdz savu Grundfos kontu 30 kalendāra dienu laikā, jaunie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi stājas spēkā un attiecas uz visiem turpmākajiem tirdzniecības Līgumus, kas tiek noslēgti starp Grundfos un Klientu.

22.     EKSPORTA KONTROLE UN SANKCIJĀM PAKĻAUTAS PERSONAS

22.1     Jebkādai Līgumā paredzētai piegādei var tikt piemēroti eksporta kontroles un tirgus sankciju noteikumi, tostarp regulējums par produktu kontroli, divējāda lietojuma precēm, embargo un sankcijām.

22.2     Grundfos produktu un pakalpojumu piegādes nosacījums ir visu spēkā esošo ka Klients ievēro visus eksporta kontroles un tirdzniecības sankciju noteikumus, kas piemērojami piegādei un jebkurai tālākpārdošanai vai komisijas maksai, tai skaitā attiecīgo atbilstības procedūru un kontroles pasākumu noteikšana.

22.3     Ja eksporta kontroles un tirgus sankciju dēļ Grundfos uzskata, ka tā Līgumā noteikto pienākumu pildīšana ir vai tiks aizliegta, traucēta, ierobežota vai citādi būtiski negatīvi ietekmēta, Grundfos var atcelt vai alikt produktu vai pakalpojumu piegādi. Tādos gadījumos Grundfos neatbild ne par kādām tiešām vai netiešām pretenzijām vai zaudējumiem.

22.4     Lai varas iestādēm vai Grundfos būtu iespējams pārbaudīt eksporta kontroles un tirgus sankciju noteikumu ievērošanu no Klienta puses, vai tādēļ, lai pamatotu Grundfos iesniegumus kompetentām iestādēm saistībā ar Līgumā norādīto produktu un/vai pakalpojumu eksportu un/vai tirdzniecību, Klientam ir pienākums pēc Grundfos pamatota pieprasījuma bez kavēšanās sniegt Grundfos visu informāciju par konkrēto gala lietotāju, piegādē iesaistītajām personām, konkrēto galamērķi(-iem) un produktu un/vai pakalpojumu konkrēto paredzēto izmantošanu un Klienta atbilstības procedūras un kontroles.

23.     LIKUMS UN JURISDIKCIJA

23.1     Līgums un jebkāds strīds vai pretenzija kas izriet no tā vai ir saistīts ar tā uzbūvi (tai skaitā ārpuslīgumiski strīdi vai pretenzijas) tiek regulēts un skaidrots saskaņā ar Latvijas likumiem, nepiemērojot tiesību normu kolīzijas principus, kas var izraisīt citas valsts likumu piemērošanu.

23.2     Puses vienojas, ka Latvijas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija jebkāda (tai skaitā ārpuslīgumiska) strīda vai pretenzijas izšķiršanā, kas izriet no Līguma vai ir saistīts ar to vai tā uzbūvi.