Vannbehandling i kjøletårn

Få innsikt i hvorfor effektiv vannbehandling er viktig for drift i kjøletårn, og finn ut hvordan intelligente løsninger kan brukes til å optimalisere vannbehandlingsprosessen og oppnå bedre ytelse.

Som vi så tidligere, er kjøling en viktig prosess i enhver industriell produksjon, og kjøletårn finnes i de fleste installasjoner på industrielle anlegg. Uavbrutt drift av kjøleapparatet er kritisk for produksjonsanlegget.

I denne modulen skal vi se hvor viktig det er å sikre at spevann og resirkuleringsvann i kjøletårnets drift behandles riktig, og vi skal se på de intelligente løsningene som kan brukes til å optimalisere vannbehandlingsprosessen.

Vann som er behandlet feil, kan føre til problemer i kjølesystemet, f.eks. biofilmvekst, avsetninger, korrosjon, slamavleiringer og helserisiko knyttet til legionella. Slike problemer påvirker kjøleeffektiviteten og kan føre til forringelse av ressurser, helsefare og uventet nedetid.

La oss se nærmere på noen av disse utfordringene. Biologisk kontaminering kan forårsake biofilm i rørene, på varmeveksleren og andre deler av kjølesystemet, noe som reduserer kapasiteten til kjøletårnet og øker energiforbruket. Den andre utfordringen er økt saltkonsentrasjon, som oppstår hvis du ikke sjekker og overvåker ledningsevnen skikkelig.

Dette kan føre til korrosjon og avsetninger, som resulterer i enda høyere energiforbruk og servicekostnader. Hvordan håndterer vi kjemikaliene som brukes inne i kjøletårnet?

Hvis du ikke doserer riktig mengde, kan det føre til overdosering/underdosering, noe som kan forårsake andre problemer. Disse utfordringene vil øke dersom flere og flere kunder begynner å bruke gjenbrukt vann som kilde til vann i kjøletårn.

Grundfos tilbyr en rekke smarte løsninger for behandling av spevann og resirkulert vann til bruk i kjøletårn. Den første er måle- og kontrollutstyr. Ulike kvalitetsparametere, f.eks. temperatur, pH, ledningsevne, ORP osv., må overvåkes regelmessig i kjøletårn.

Dette er også nødvendig for å vise og kontrollere resultatet av behandlingen.

Det må også dokumenteres om målingen overholder regler og forskrifter.

Deretter har vi Grundfos sine presise doseringspumper, som doserer nøyaktige mengder av kjemikaliene i prosessen. Doseringspumper fra Grundfos med integrerte FCM-funksjoner muliggjør presis kjemisk dosering samt doseringsovervåking i kjøletårn.

Dette sikrer full kontroll av prosessen for kjemisk dosering,f.eks. for desinfeksjon, antikorrosjons- dosering, pH-kontroll osv. Koble disse doseringspumpene til Grundfos Smart Digital Chempairing Suite (SDCS) slik at operatøren kan administrere, overvåke og styre kjemisk dosering trygt og sikkert, f.eks. ved å unngå blanding av kjemikalier som er potensielt farlige sammen.

Ved å vise hva som er dosert i prosessen, dokumenterer vi at vi overholder lokale forskrifter. Sist, men ikke minst, kan vi med et intelligent systemoppsett og en intelligent løsning sette sammen ulike komponenter slik at de snakker samme språk og samarbeider om å optimalisere prosessen.

Alt dette håndteres under det vi kaller Grundfos iSOLUTIONS, hvor vi ser behov for en ny tilnærming og et behov for å håndtere hele systemer annerledes i fremtiden.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels