Juridisk og personvern

Grundfos' generelle vilkår for salg og levering av produkter og tjenester

INTRODUKSJON

1. BRUKSOMRÅDE

1.1 Disse generelle vilkårene for salg og levering av produkter og tjenester (“Generelle vilkår og betingelser“) gjelder levering fra Grundfos Norge AS (“Grundfos”) av produkter og tjenester, og produkter i forbindelse med tjenester til kunden.

1.2 Partene har inngått en avtale, når den ene partens tilbud aksepteres av den andre parten, uten forbehold eller endringer. Kundens mottakelse av produkter eller tjenester utgjør faktisk aksept. Tilbudet, aksepten, de generelle vilkårene (uavhengig av referanse eller ikke), og andre dokumenter eksplisitt akseptert av Grundfos, utgjør avtalen for kundens kjøp av produkter eller tjenester ("Avtale").

1.3 Kunden må sørge for at Grundfos' aksept samsvarer med kundens tilbud. Hvis kunden unnlater å varsle Grundfos om manglende samsvar uten ugrunnet opphold, vil Grundfos' aksept være bindende for kunden.

2. INFORMASJON FRA GRUNDFOS

2.1 Kunden oppfordres til å søke nødvendig teknisk rådgivning fra tredjepart. Grundfos er ikke ansvarlig for informasjon gitt til kunden (eller noen tredjepart som handler på kundens vegne) før, mens eller etter at Avtalen har trådt i kraft, med mindre partene har inngått en skriftlig avtale inkludert Grundfos' råd og separat betaling for slike råd.

2.2 Hvis partene inngår en avtale basert på råd fra Grundfos, blir slike råd kun gitt innenfor Grundfos' virksomhetsområde, til Grundfos' beste kunnskap på det tidspunktet rådene ble gitt og utelukkende basert på informasjonen som kunden har gitt Grundfos.


PRODUKTSPESIFIKKE FORSKRIFTER

3. GRUNDFOS' INSPEKSJON

3.1 Alle produkter er underlagt inspeksjon og standardtesting før de sendes fra fabrikken. Grundfos kan levere et testsertifikat etter kundens ønske og mot et gebyr etterspurt av Grundfos. Testsertifikatet er ment å fastslå det faktum at produktene fremstilles i henhold til Grundfos' spesifikasjoner, med mindre produktene ikke blir godkjent av testen.

4. LEVERING AV PRODUKTENE, LEVERINGSTID OG RETUR

4.1 Grundfos skal levere alle produktene på det sted og tidspunkt som er avtalt skriftlig, forutsatt at kunden har sørget for at alle tekniske detaljer og formaliteter angående gjennomføring av Avtalen er tilgjengelige for Grundfos.

4.2 Hvis produktene ikke blir levert i tide, kan kunden kreve en dagmulkt på 0,5 % av den avtalte prisen for de spesifikke produktene som forsinkes, for hver påbegynt uke med forsinkelse, dog ikke mer enn 7,5 % av verdien av de spesifikke forsinkede produktene. Hvis produktene ikke leveres innen 90 dager fra leveringsdatoen, jfr. klausul 4.1, kan kunden heve Avtalen for disse spesifikke produktene, med skriftlig varsel, men da kun for de deler av Avtalen som gjelder de forsinkede produktene. Klausul 4.2 beskriver de eneste og eksklusive rettsmidler som er tilgjengelige for kunden for Grundfos' forsinkelse.

4.3 Hvis kunden ikke tar imot levering (helt eller delvis) på avtalt dato, skal kunden betale som om levering har skjedd, og Grundfos har krav på erstatning fra kunden for ethvert tap på grunn av manglende levering, inkludert ekstra transport- og lagringskostnader. Grundfos kan alternativt heve Avtalen (eller deler av denne) og kreve erstatning fra kunden for ethvert tap på grunn av manglende levering, inkludert eventuelle ekstratransportkostnader.

4.4 Grundfos kan levere produktene i dellevering i hvilken som helst rekkefølge.

RETUR

4.5 Retur av produkter er underlagt forhåndsgodkjenning fra Grundfos. Enhver forsendelse av returnerte produkter aksepteres bare a) med returnummer utstedt av Grundfos; b) ledsaget av en returtabell fylt ut av kunden med fakturanummer eller ordrenummer som tilsvarer de returnerte produktene; og såfremt c) produktene returneres i samme stand som de ble mottatt og i original uskadet emballasje. Kunden må sende returprodukter til adressen som er angitt av Grundfos og på kundens egen risiko og bekostning.

4.6 Hvis vilkårene i punkt 4.5 er oppfylt, vil Grundfos utstede en kreditnota innen 14 dager etter mottak av returproduktene. Grundfos forbeholder seg retten til å avvise retur av produkter, dersom vilkårene i punkt 4.5 ikke er oppfylt, og sende produktene tilbake til avsenderen på avsenderens risiko og bekostning.

5. RISIKO OG EIENDOMSRETT

5.1 Leveringsbetingelser for Grundfos' produkter er DDP Norge (jfr. Incoterms 2020) på leveringsstedet som spesifisert i avtalen, med mindre annet er avtalt. Grundfos krever et leveringsgebyr på 8 % (ikke mindre enn 150 kr per ordre) for standardfrakt, mot et tilleggsgebyr for fjerne destinasjoner. Hvis kunden ber om ekspress-forsendelse, er denne underlagt et tilleggsgebyr. Gjeldende gebyr for frakt fremgår av ordrebekreftelsen utstedt av Grundfos.

5.2 For produkter levert i forbindelse med service, vil risikoen for tap av eller skade på produktene overføres til kunden når tjenestene er fullført. Imidlertid, hvis produktene leveres sammen med tjenestene, men slik at produktene midlertidig plasseres på kundens/sluttbrukerens sted til installasjon (uten at Grundfos er til stede), går risikoen for produktene over til kunden når Grundfos leverer produktene til stedet.

5.3 Eiendomsretten til produktene vil ikke overføres til kunden før Grundfos har mottatt full betaling. Hvis kunden ikke betaler, har Grundfos rett til å ta tilbake produktene på kundens bekostning. Slik tilbakehold av eiendomsrett påvirker ikke risikoovergangen.

6. UNDERSØKELSE

6.1 Umiddelbart etter levering av produkter (ikke levert og installert i forbindelse med service), skal kunden undersøke produktene for synlige defekter eller mangler, og forsikre seg om at de leverte produktene overholder ordrebekreftelsen. Hvis kunden ikke foretar en slik undersøkelse og underretter Grundfos om dette (hvis relevant) uten ugrunnet opphold - og legger til et notat til POD (bevis for levering) fra transportselskapet - skal kunden miste sin rett til å gjøre gjeldende mangler ved de leverte produktene, som kunden kunne ha oppdaget under slik undersøkelse.


TJENESTESPESFIKKE FORSKRIFTER

7. LEVERING AV TJENESTER OG LEVERINGSTID

7.1 Grundfos skal utføre tjenestene profesjonelt og dyktig.

7.2 Grundfos skal utføre tjenestene på avtalt sted og tidspunkt, forutsatt at alle tekniske detaljer og formaliteter angående gjennomføringen av Avtalen er tilgjengelige for Grundfos.

7.3 Grundfos skal utføre tjenestene i løpet av normal arbeidstid i henhold til Grundfos' policy på tidspunktet for ytelse og levering (helger og nasjonale helligdager er utenom normal arbeidstid). Partene kan bli enige om at Grundfos skal utføre arbeid utenfor normal arbeidstid.

Grundfos vil fakturere slike timer etter Grundfos' gjeldende priser (og et gebyr for arbeid utført utenom normal arbeidstid).

7.4 Hvis tjenester ikke utføres i tide, kan kunden kreve en dagmulkt på 0,5 % av den avtalte prisen for tjenesten som forsinkes, for hver påbegynt uke med forsinkelse, dog ikke mer enn 7,5 % av verdien av den forsinkede tjeneste. Hvis tjenester ikke utføres innen 90 dager fra leveringsdato, jfr. klausul 7.2, kan kunden heve med skriftlig varsel den delen av Avtalen som gjelder forsinket tjeneste. Klausul 7.4 beskriver de eneste og eksklusive rettsmidler som er tilgjengelige for kunden for Grundfos' forsinkelse.

7.5 Klausul 4.3 skal gjelde dersom kunden ikke mottar tjenestene eller deler av dem som avtalt.

7.6 Grundfos skal gjøre rimelige anstrengelser for å overholde alle kundens helse- og sikkerhetsregler og forskrifter, og alle andre rimelige sikkerhetskrav som gjelder i kundens lokaler, såfremt kunden har kommunisert slike forhold til Grundfos. Grundfos er ikke ansvarlig for brudd på sine forpliktelser i henhold til Avtalen, i den grad slike brudd skyldes Grundfos' observasjon av kundens helse- og sikkerhetsforskrifter, med mindre Grundfos har mottatt en skriftlig kopi av slike regler før Avtalen ble inngått.

7.7 Med mindre annet er avtalt, vil Grundfos utføre tjenestene med en person. I god tid før Grundfos leverer tjenestene, skal kunden informere Grundfos hvis tjenesteytelsen vil kreve mer enn en person. Hvis kunden unnlater å gjøre dette, kan Grundfos fakturere alle påløpte kostnader til kunden, også uten å fullføre tjenestene.

7.8 Grundfos har rett til å overlate sine forpliktelser til underleverandører, uten samtykke fra kunden. Grundfos er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra underleverandørene.

8. KUNDENS FORPLIKTELSER

8.1 Kunden skal (på egen bekostning) og der det er relevant, sørge for at kundene og sluttbrukerne:

(a) samarbeider med Grundfos i alle spørsmål som gjelder levering av tjenestene,

(b) gi Grundfos og dets representanter tilgang til kundens lokaler og andre fasiliteter som med rimelighet er nødvendige for levering av tjenestene,

(c) sørge for tilstrekkelig belysning, oppvarming, strøm, ventilasjon og drenering i henhold til rimelige krav fra Grundfos,

(d) informere Grundfos' ingeniør eller representanter ved hvert besøk om utilfredsstillende drift eller uregelmessig ytelse for produktet Grundfos utfører tjenester på,

(e) gi Grundfos slike dokumenter, informasjon, verktøy og materiale som kreves av Grundfos for riktig levering av tjenestene (“In-Put-materialet”) og sørge for at In-Put-materialet er nøyaktig i alle vesentlige henseender,

(f) sørge for at alt In-Put-materiale er i god stand og passer for de formålene det brukes til, i forhold til tjenestene,

(g) forberede og vedlikeholde relevante lokaler for levering av tjenestene, inkludert identifisering, overvåking, fjerning og avhending av farlig materiale i henhold til gjeldende lover, før og under utførelsen av tjenestene,

(h) informere Grundfos om alle helse- og sikkerhetsregler og forskrifter og andre rimelige sikkerhetskrav som gjelder hos kundene,

(i) skaffe og vedlikeholde alle nødvendige tillatelser, autorisasjoner, lisenser, godkjenninger og samtykke, og overholde all relevant lovgivning som gjør det mulig for Grundfos og - (i) å levere tjenestene i kundens lokaler og - (ii) å bruke In-Put Materialet,

(j) garanterer at kunden er den rettmessige eieren av alt utstyr eller systemer som skal vedlikeholdes, og

(k) i den grad det kan forstyrre ytelsen til tjenestene, ikke gi tilgang til tredjepart til utstyr eller systemer som skal betjenes, for undersøkelse eller demontering.


GENERELL REGULERING

9. PRIS, BETALINGSVILKÅR OG FAKTURERING

9.1 Prisen for produktene og tjenestene er som oppgitt av Grundfos i Avtalen.

9.2 Grundfos fakturerer kunden ved forsendelse, men slik at Grundfos forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling eller en betalingsgaranti før de aksepterer en bestilling. Kunden skal betale Grundfos som angitt i ordrebekreftelsen, eller i fravær av dette innen 30 dager fra fakturadatoen.

9.3 Ethvert beløp som kunden betaler, er eksklusivt beløp med hensyn til merverdiavgift eller andre pliktige avgifter. Kunden skal betale ethvert av det ovennevnte samtidig som betaling forfaller for relaterte produkter eller tjenester.

9.4 Etter gjeldende lov skal kunden (i) betale kildeskatt direkte til den aktuelle offentlige enheten som krevet av gjeldende lov; (ii) på forespørsel gi et skattesertifikat til Grundfos som viser at kunden har betalt kildeskatt; (iii) bare betale Grundfos netto etter at kunden har betalt kildeskatt; og (iv) fullt ut samarbeide med Grundfos om å søke om fraskrivelse eller reduksjon av kildeskatt og umiddelbart fylle ut og arkivere alle relevante dokumenter.

9.5 Hvis kunden ikke betaler på forfallsdatoen, kan Grundfos, uten virkning for noen annen rett eller rettsmiddel som Grundfos kan ha i henhold til gjeldende lov, kreve betaling for påminnelser, inkassokostnader og renter. Grundfos fakturerer renter etter norsk lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Forsinkelsesrenter vil påløpe daglig fra forfallsdato til faktisk betaling av forfalt beløp. Grundfos kan også (i) la ytterligere leveringer være underlagt garantert betaling, og suspendere andre leveranser inntil kunden har gitt garantien som kreves av Grundfos; eller (ii) suspendere levering av ytterligere leveranser til kunden har betalt forfalte beløp i sin helhet.

9.6 Hvis kunden ikke betaler forfalte fakturaer (til tross for én påminnelse) eller i tilfelle Avtalen heves forfaller alle beløp som skal betales til Grundfos for umiddelbar betaling.

10. GARANTI GARANTIEN

10.1 Grundfos garanterer å levere produktene og tjenestene i samsvar med Avtalen. Et produkt er bare defekt hvis det ikke leveres i samsvar med Avtalen på grunn av feil på materiale, design eller produksjon fra Grundfos side, eller en tredjepart som handler på vegne av Grundfos.

10.2 Uten å endre klausulens generelle natur 10.1, dekkes ikke skader av garantien hvis de skyldes (inkludert); vanlig slitasje; bruk av produktene til formål de ikke er beregnet til; installasjon av produktene i et miljø som ikke passer for de aktuelle produktene; modifikasjoner, endringer eller reparasjoner av produktene eller tjenestene som er utført av kunden eller en tredjepart (som ikke handler på vegne av Grundfos); unnlatelse av å følge instruksjoner fra Grundfos, f.eks. i installasjons-, drifts-, vedlikeholds- eller servicehåndboken; installasjon, igangkjøring, drift (f.eks. bruk av et Grundfos-produkt utenom spesifikasjonene) eller vedlikehold som ikke er i samsvar med Grundfos' installasjons-, drifts-, vedlikeholds- eller servicehåndbok eller med

GRUNDFOS' GENERELLE VILKÅR FOR SALG OG LEVERING AV PRODUKTER OG TJENESTER

2

Versjon av september 2019 (GROUP) / juni 2022 (Grundfos Norge AS - GNO)

god bransjepraksis; bruk av feil eller utilstrekkelig tilleggsutstyr i kombinasjon med produktene eller tjenestene; bruk av reservedeler av dårlig kvalitet (unntatt bruk av originale reservedeler fra Grundfos); utilsiktet eller forsettlig skade eller misbruk av produktene eller tjenestene av kunde eller tredjepart som (ikke handler på vegne av Grundfos); og kundens eller dennes eget produkts manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Dessuten dekker ikke garantien at et produkt er egnet for et bestemt formål, eller vil være i stand til å oppfylle spesifikasjonene sine slik det blir anvendt.

GARANTIPERIODE

10.3 For at garantien skal gjelde, må kunden varsle Grundfos om en mangel uten ugrunnet opphold etter at kunden blir eller burde blitt oppmerksom på feilen, og (i) for produkter må kunden i alle henseender varsle Grundfos senest 24 måneder fra datoen av installasjon av produktet, men ikke mer enn 30 måneder fra produksjonsdatoen, og (ii) for tjenester, må kunden varsle Grundfos senest 24 måneder fra tjenesten er ytet (“Garantivarsel”).

10.4 I tilfelle utbedring av mangler, forblir garantiperioden knyttet til produktet og tjenestene den samme etter utbedring, men

(a) hvis en del av et produkt repareres eller byttes ut, er garantiperioden for slike reparerte/utskiftede deler 12 måneder fra datoen for reparasjon eller utskifting, forutsatt at 12 måneders-perioden ikke utløper før utløpet av den første varslingsperioden for garantien. for produktet, og

(b) hvis hele produktet som sådant (f.eks. en pumpe) byttes ut, gjelder en ny varselperiode på 24 måneder fra installasjonsdatoen (dog maksimalt 30 måneder fra produksjonsdatoen) for det utskiftede produktet.

Til tross for det ovennevnte, overskrider ikke garantiperioden 60 måneder, beregnet fra produksjonsdatoen for det første produktet som ble levert, uansett om kunden har fått en utvidet garantiperiode.

RETTSMIDLER VED MANGLER

10.5 Med forbehold for vilkårene i Avtalen skal Grundfos avhjelpe defekte (deler av et) produkt eller tjenester som dekkes av garantien. Grundfos avgjør hvorvidt Grundfos avhjelper gjennom reparasjon eller omlevering (helt eller delvis) av defekte (deler av) produkter eller tjenester. Grundfos kompenserer for feil så snart som mulig innenfor normal arbeidstid.

10.6 Sted for kompensasjonsarbeidet er følgende:

(a) For produkter med en motor med en elektrisk effekt på mindre enn 5,5 kW (inkludert produkter uten motor) og produkter levert i forbindelse med tjenester: Kunden må returnere det defekte produktet til Grundfos' verksted for reparasjon eller omlevering, med mindre Grundfos avgjør at avhjelp vil finne sted på leveringsstedet eller der sluttbrukeren befinner seg.

(b) For produkter med en motor med en elektrisk effekt på 5,5 kW eller mer inspiserer Grundfos, og reparerer eller omleverer det defekte produktet på installasjonsstedet, i henhold til punkt 10.9.

(c) For tjenester inspiserer og reparerer eller omleverer Grundfos de defekte tjenestene på sluttbrukerens installasjonssted.

10.7 Grundfos skal dekke egne kostnader for reparasjon eller omlevering av defekte produkter og tjenester. Imidlertid,

(a) Transportkostnader knyttet til defekt (del av et) produkt med en motor med elektrisk effekt på mindre enn 5,5 kW (inkludert produkter uten motor) og produkter levert i forbindelse med tjenester, fordeles som følger:

(i) Kunden dekker eventuelle kostnader knyttet til transport, reise og reisetid for Grundfos' personell og (en del av) produktet mellom stedet hvor Grundfos leverte produktet og produktets beliggenhet (hvis dette er forskjellig fra leveringsstedet).

(ii) Grundfos dekker eventuelle utgifter knyttet til transport, reise og reisetid for Grundfos' personell og (en del av) produktet mellom Grundfos og stedet hvor Grundfos leverte produktet.

(b) Transportkostnader knyttet til defekt (del av et) produkt med en motor med en elektrisk effekt på 5,5 kW eller mer fordeles som følger:

(i) Grundfos dekker alle transportkostnader knyttet til reparasjon eller omlevering av defekte (deler av) produkter. Imidlertid gjelder punkt (c) 10.7 hvis produktet er installert på et sted som – etter Grundfos' skjønn – er vanskelig å nå.

(c) Kunden dekker eventuelle kostnader for demontering og montering.

(d) Kunden dekker Grundfos' utgifter knyttet til ventetid forårsaket av kunden.

(e) Hvis det viser seg at et produkt som er gjenstand for reparasjon eller omlevering ikke led av en feil, skal kunden dekke alle kostnader knyttet til dette, inkludert transportkostnader. Grundfos kan belaste et beløp kalkulert basert på Grundfos' prisliste for å dekke eventuelle kostnader knyttet til slike tjenester.

10.8 Med mindre Grundfos ber om det, skal ikke produktet demonteres før det avhjelpes. Manglende overholdelse av dette vil ugyldiggjøre garantien.

10.9 Grundfos kan nekte og vil ikke være ansvarlig for – etter reglene i kontrakten, om erstatning utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på andre måter – å avhjelpe mangler dersom Grundfos mener at slik avhjelp kan forårsake skade på miljøet eller skade på mennesker.

10.10 Rettsmidlenereparasjon eller omlevering er eneste tilgjengelige Rettsmidler kunder tilbys for defekte produkter eller tjenester. Med forbehold for Grundfos' forpliktelser i forbindelse med produktansvar, jfr. punkt 11, har ikke Grundfos noe ansvar utover dette overfor kunden, enten det gjelder avtalebrudd, uaktsomhet eller på andre måter i forbindelse med mangler på et produkt eller en tjeneste.

11. PRODUKTANSVAR

11.1 Grundfos påtar seg ansvar for personskade (inkludert død eller skade) og skade på fast eiendom og løsøre forårsaket av defekte produkter, i den grad dette er fastsatt ved gjeldende ufravikelig lov vedrørende produktansvar. Grundfos' ansvar for skade på fast eiendom og løsøre (ikke forbrukereiendom) forårsaket av et defekt produkt er underlagt begrensningene i punkt 11.2. Imidlertid slik at Grundfos' totale erstatningsansvar for skade på fast eiendom og løsøre, som beskrevet i punkt 12.2, er begrenset til et maksimalbeløp på det høyeste av 3 millioner EUR (per krav og totalt årlig) og beløpet angitt i punkt 12.2. Kunden påtar seg alt produktansvar som ikke faller på Grundfos i henhold til denne klausul 11.1.

11.2 Hvis en part holdes ansvarlig for skader som er den andre partens ansvar etter punkt 11.1, så skal den andre parten skadesløsholde den første parten for ethvert beløp som er utbetalt i strid med fordelingen etter punkt 11.1.

12. ANSVARSBEGRENSNING

12.1 I den grad gjeldende lov tillater det, står ingen av partene ansvarlige (i henhold til kontrakt, erstatning utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller annet) for tap av produksjon, tap av omsetning, tap av fortjeneste, tap av forretningsmulighet, tap av data , tap av oppsparte midler, tap av goodwill, tap tilknyttet uautorisert tilgang til data eller systemer, tap som følge av avbrutt virksomhet, eller andre indirekte skader eller følgeskader av noe slag som oppstår under, i tilknytning til eller i forbindelse med Avtalen eller brudd på denne. Grundfos står ikke ansvarlig for dagbøter, bøter og lignende kontraktsrettslige ansvarsregler pålagt kunden av en tredjepart.

12.2 I den grad gjeldende lov tillater det, er Grundfos totalansvar (inkludert i forbindelse med betaling av dagbøter (hvis noen) og eventuelle krav fra tredjeparter) overfor kunden med hensyn til alle tap som oppstår under eller i forbindelse med Avtalen og samarbeidet, uavhengig av om det er i kontrakt, erstatning utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller annet, begrenset til et beløp som tilsvarer 30 % av totalbeløpet som er betalt eller skal betales av kunden i henhold til Avtalen (ekskl. moms og avgifter) kravet baserer seg på.

12.3 Begrensningene angitt i punkt 12.1 og 12.2 gjelder ikke dersom en parts uaktsomme handling eller uaktsomme fravær av handling forårsaker personskade, eller hvis en part forsettlig eller ved grov uaktsomhet får den andre parten til å lide tap.

12.4 Partene er enige om at prisen for produktene og tjenestene gjenspeiler balansen mellom partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen, også inkludert begrensningene i punkt 12.

12.5 Hvis kunden baserer et krav på tap som stammer fra mer enn én avtale eller fra én eller flere avtaler i kombinasjon med et Grundfos-selskaps levering av produkter eller andre tjenester, skal Grundfos' totalansvar (hvis noe) tildeles de forskjellige leveransene, basert på hver av leveransenes respektive bidrag til de påståtte tapene. Hver tildelte del av det totale ansvaret fastsettes i samsvar med det juridiske grunnlaget som gjelder mellom partene for nevnte del av totalt tap, inkludert den avtalte ansvarsbegrensning.

13. IMMATERIELLE RETTIGHETER

13.1 Kunden skal bruke produktene på en måte som ikke krenker tredjeparts rettigheter.

13.2 Ingenting i Avtalen eller andre steder overfører eller tildeler noen immaterielle rettigheter til eller som følge av, eller i forbindelse med produktene eller tjenestene samt eventuelle håndbøker eller dokumentasjon Grundfos har forsynt kunden med.

14. SKADESLØSHOLDELSE

14.1 Med hensyn til enhver prosess anlagt av noen andre enn kunden mot Grundfos og som oppstår ut fra eller i forbindelse med Avtalen, selskapet eller kundens kjøp eller bruk av produktene og/eller kjøp av tjenester, skal kunden skadesløsholde Grundfos mot alle tap som fremkommer av dette søksmålet, med unntak av i den grad Grundfos på uaktsomt eller forsettlig vis forårsaket disse tapene. “Prosess” innebærer alle rettslige, forvaltningsmessige eller voldgiftsrettslige saksanlegg, søksmål, krav, etterforskninger eller andre prosesser. “Tap” innebærer eventuelle saksomkostninger (inkludert utgifter som rimelig påløper for å forsvare en sak, eller i tilknytning til etterforskning eller forhandling) og ethvert tap (inkludert beløp tildelt eller betalt som forlik i enhver sak).

15. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

15.1 All informasjon om vekt, dimensjoner, kapasitet, pris, tekniske og andre data gitt i kataloger, brosjyrer, rundskriv, annonser, bilder og prislister er kun omtrentlige.

15.2 Alle tegninger og beskrivelser levert av Grundfos forblir Grundfos eiendom og kan ikke kopieres, reproduseres, videreformidles eller på annen måte kommuniseres til tredjepart uten tillatelse fra Grundfos. Kunden får eierskap til tegninger og beskrivelser som er nødvendige for riktig installasjon, oppstart, drift og vedlikehold av produktene. Etter krav fremmet av Grundfos skal kunden behandle disse dataene konfidensielt.

16. ENDRINGER

16.1 Grundfos skal ha rett til å utføre endringer på produktene og tjenestene, som er nødvendige for å overholde gjeldende lovgivning eller sikkerhetskrav, eller som ikke påvirker karakteren eller produktenes og tjenestenes kvalitet negativt. Hvis Grundfos ber om andre endringer, skal ikke kunden på urimelig vis holde tilbake eller forsinke samtykke tilknyttet slike forespørsler.

17. KONFIDENSIALITET

17.1 En part (mottakende part) skal hemmeligholde all teknisk eller kommersiell kunnskap, spesifikasjoner, priser, oppfinnelser, prosesser, initiativer og annen informasjon om den utleverende partens virksomhet, produkter og tjenester av konfidensiell karakter (konfidensiell informasjon), og som har blitt utlevert til den mottakende parten av den andre parten (utleverende part), dennes ansatte, agenter eller underleverandører (representanter). Mottakende part skal ikke bruke konfidensiell informasjon fra den utleverende parten til andre formål enn å oppfylle egne forpliktelser i henhold til Avtalen, inkludert (unntatt der det er tillat ved gjeldende lov) det å ikke utføre omvendt utvikling av produktene og eventuell programvare i produktene. Mottakende part kan kun utlevere konfidensiell informasjon til egne representanter som trenger kjennskap til dette for å oppfylle mottakende parts forpliktelser og rettigheter i henhold til Avtalen, og skal sikre at slike representanter oppfyller forpliktelsene angitt i dette punkt 16.1 som om de var underlagt disse vilkårene.

17.2 Forpliktelsene i henhold til dette punkt 16.1 gjelder fra gjennomføringen av Avtalen og – underlagt gjeldende lov – i en periode på 5 år etter at Avtalen utløper eller sies opp.

18. FORCE MAJEURE

18.1 Ingen av partene er skyldig i brudd på Avtalen eller står ansvarlig for forsinkelse av utførelsen, eller unnlatelsen av å utføre forpliktelser i henhold til Avtalen dersom en slik forsinkelse eller svikt skyldes en hindring utenfor deres rimelige kontroll (”Force Majeure”). Ved force majeure er partene enige om å suspendere den berørte partens forpliktelser til force-majeure-situasjonens eksistens opphører.

18.2 Partene kan heve Avtalen med øyeblikkelig virkning etter varsel til den andre parten, dersom perioden med force majeure fortsetter i en sammenhengende periode på 3 måneder. Ved heving som følge av slike omstendigheter skal ingen av partene stå ansvarlige overfor den andre for en slik heving. Heving av Avtalen vil imidlertid ikke påvirke noe eksisterende ansvar eller krav, eller andre bestemmelser i Avtalen.

GRUNDFOS' GENERELLE VILKÅR FOR SALG OG LEVERING AV PRODUKTER OG TJENESTER

3

Versjon av september 2019 (GROUP) / juni 2022 (Grundfos Norge AS - GNO)

19. HEVING 19.1 Hvis en part vesentlig misligholder vedkommendes forpliktelser i henhold til Avtalen, kan den andre parten, uten innvirkning på sistnevntes andre rettigheter og rettsmidler, heve Avtalen med umiddelbar virkning, hvis det vesentlige misligholdet ikke kan avhjelpes eller rettes; hvis Avtalens misligholdende part har unnlatt å avhjelpe eller rette misligholdet innen 30 dager etter mottak av varsel som krever at dette gjøres; eller hvis – ved vesentlig mislighold som etter sin art ikke kan avhjelpes innen 30 dager – slik avhjelp eller retting ikke iverksettes innen 30 dager etter mottak av varsel om at dette må gjøres. Ovennevnte påvirker ikke annen rett til heving forutsatt av Avtalen.

19.2 Heving av Avtalen (uansett årsak) påvirker ikke de bestemmelsene i Avtalen som av natur eller nødvendighet forutsetter at de gjelder etter eventuelt utløp.

20. PERSONOPPLYSNINGER

20.1 Grundfos behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lover om personvern. Hvis du vil vite mer, kan du besøke Grundfos' nettsted, hvor Grundfos' personvernerklæring er tilgjengelig.

21. DIVERSE

21.1 Avtalen kan ikke overføres eller transporteres, helt eller delvis, ved lov eller på annen måte av kunden uten skriftlig forhåndssamtykke fra Grundfos. Grundfos kan uten forhåndsvarsel overføre rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen, inkludert de generelle vilkårene, til ethvert selskap i Grundfos-konsernet.

21.2 Produktene må bære et Grundfos-typeskilt, inkludert Grundfos' varemerker. En part har ikke rett til å bruke motpartens handelsnavn, varemerker, logoer eller andre tegn eller identifikasjonssymboler, med mindre den andre parten har gitt skriftlig forhåndssamtykke.

21.3 Ord og uttrykk med store bokstaver, som ikke er definert på annen måte i disse generelle vilkårene, har samme betydning i alle deler av denne Avtalen, med mindre konteksten tilsier noe annet.

21.4 Et pristilbud fra Grundfos er gyldig i en periode på 30 dager fra utstedelsesdatoen, med mindre Grundfos har angitt noe annet i pristilbudet. Grundfos forbeholder seg retten til å endre pristilbud før gyldighetsperiodens utløp dersom kunden ikke har foretatt en bestilling. Hvis valutaen NOK varierer med mer enn +/– 4 % i løpet av et pristilbuds gyldighetsperiode sammenlignet med Euro, forbeholder Grundfos seg retten til å justere prisene som tilbys tilsvarende.

21.5 Grundfos kan når som helst, uten å stå ansvarlige, korrigere typografiske feil, skrivefeil eller andre feil eller mangler ved salgsmateriell, pristilbud, prislister, ordrebekreftelser, fakturaer eller andre dokumenter eller informasjon utstedt av Grundfos.

22. EKSPORTKONTROLL OG SANKSJONERTE PARTER

22.1 Enhver levering omfattet av Avtalen kan være underlagt eksportkontroll og handelssanksjonsregler, inkludert slike regler fra blant annet EU, FN og USA.

22.2 Det er en forutsetning for at Grundfos skal kunne levere produkter og tjenester til kunden, at kunden overholder alle gjeldende regler for eksportkontroll og handelssanksjoner, inkludert det å ha relevante prosedyrer og kontroller.

22.3 Hvis Grundfos mener de vil forbys, hindres, begrenses eller påvirkes på svært negativ måte i oppfyllelsen av forpliktelsene i henhold til Avtalen grunnet eksportkontroll og handelssanksjonsregler, kan Grundfos kansellere eller utsette leveransen av produktene eller tjenestene. I slike tilfeller vil Grundfos ikke stå ansvarlig for noe direkte eller indirekte krav eller tap.

22.4 For å gjøre det mulig for myndigheter eller Grundfos å kontrollere at kunden overholder reglene for eksportkontroll og handelssanksjoner, eller for å støtte Grundfos' søknader til relevante myndigheter i forbindelse med eksport og/eller salg av produktene og/eller tjenestene i henhold til Avtalen, skal kunden – etter rimelig anmodning fra Grundfos – umiddelbart forsyne Grundfos med all informasjon om den bestemte sluttbrukeren, partene involvert i leveransen, bestemt(e) destinasjon(er) og den bestemte tiltenkte bruken av produktene og/eller tjenestene.

23. LOV OG VERNETING

23.1 Avtalen og enhver tvist eller krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med den eller dens opprettelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) styres av norsk rett og er konstruert i samsvar med Norges lover.

23.2 Partene er enige om at kun Oslo tingrett har jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister eller krav (inkludert ikke-kontraktsmessige) som oppstår ut fra eller i forbindelse med Avtalen eller dens opprettelse.