Opplæring og kurs

Når pumper blir eldre, øker driftskostnadene

Når pumpene blir eldre, reduseres pumpens ytelse. Med lavere effektivitet øker energikostnadene. Denne prosessen er uunngåelig. Ofte vil vannverkene verken merke eller ta hensyn til dette - hvis gjennomstrømningen av grunnvann oppfyller etterspørselen, hva er så problemet?

Realiteten er at kostnadene er konkrete nok – og bare kommer til overflaten hvis vannverket har de riktige dataene lett tilgjengelig. Og det er ikke nok å sjekke pumpens typeskilt eller å anta at pumpekurvene fra den aldrende pumpen fortsatt gjelder. Grundfos tilbyr en nettbasert kurvegenerator som lar deg generere gjeldende Q/H og effektivitetskurver for enkel sammenligning med pumpekurven ved installasjon.

GPC-kurven finner du på Grundfos Product Center

Hvis du ikke får tilgang til de nødvendige målingene, kan brønnboreren hjelpe deg.

Trinn 1: Noter pumpeinformasjon og generer den opprinnelige pumpekurven fra GPC

Trinn 2: Mål gjennomstrømning (Q), utløpstrykk (H), vannstand og effekt (P1) ved maksimal pumping (ved bruk av VFD) i følgende rekkefølge:

a. Med ventilen lukket (statisk vannstand) Vær oppmerksom på at pumpen ikke må kjøres i mer enn 30 sekunder ved null gjennomstrømning. Vannstanden ved null gjennomstrømning skal måles uten at pumpen går

b. Mål og gjenta med noen flere punkter med forskjellig gjennomstrømning (bruk ventil til å endre gjennomstrømningen). Gi alltid den nye, dynamiske vannstanden tid til å stabilisere seg. Jo flere punkter som settes, desto høyere er nøyaktigheten

c. Med ventilen helt åpen (dynamisk vannstand)

Trinn 3: Fra dataene genereres en andre kurve for sammenligning med den opprinnelige pumpekurven. Det genereres en PDF-rapport som viser effektivitetsfall og potensielle besparelser.

• Når vi ser på pumper som er 5 til 10 år og eldre, vil kostnadsbesparelsene være så store at det kan bli verdt å trekke opp pumpen og se hvorfor effektiviteten har falt.

• Hvis årsaken er tilstopping eller trykktap på grunn av lekkasje eller mekanisk svikt, kan en enkel reparasjon eller rengjøring bringe effektiviteten opp på optimale nivåer igjen.

• Hvis pumpens alder stiger og driftspunktet faller, betyr det at ekstrakostnader er uunngåelige, og investering i en ny erstatningspumpe er nødvendig. Tilbakebetalingstiden er ofte overraskende kort.

• Hvis du for øyeblikket ikke eier en Grundfos-pumpe, kan du bruke Grundfos Pump Audit til å identifisere energiforbruk og potensielle energibesparelser og få anbefalinger for å oppnå disse energibesparelsene.

Snakk med brønnboreren eller med Grundfos-representanten din for å forstå mer om fordelene ved å holde en høy pumpevirkningsgrad

Q = gjennomstrømning

H = trykk

(bruk nivåføleren for å H STATIC og H DYNAMIC ))

HDIFFERENCE = HDYNAMIC* + HGUAGE+ HFRICTION**

*: Uten gjennomstrømning er H DYNAMIC lik H STATIC

**: Kunden bestemmer om HFRICTION skal beregnes

(H FRICTION er friksjonstapet i rørene fra pumpen til manometeret. Bruk kalkulatoren for rørfriksjonstap i GPC under Verktøy)

 

Trinnvis veiledning for beregning av redusert virkningsgrad

1.Fra Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com), finner du din eksisterende SP-pumpe ved å legge inn hele pumpenavnet direkte i ‘SØK’-feltet:

 

2.Når du har den nåværende pumpeinformasjon på skjermen, klikker du på ‘Vis avanserte alternativer’ og deretter ‘Andre kurver’ etterfulgt av ‘Sett inn din egen kurve’ :

 

3.Følgende skjermbilde vises, og du må angi verdier for Sp , H og P1 :

 

4.Når du har lagt inn målinger for Q, H og P1 og klikket på 'Generer pdf ', så får du følgende rapport. Den stiplede linjen viser ytelsesreduksjon og endret strømforbruk:

 

Konklusjon: Kurven viser at for å opprettholde en gjennomstrømning på 17m3, har strømforbruket økt med 1 kW. Med et pumpebehov på 9 timer per dag tilsvarer det 3285 kWh per år , eller en 16 % økning i energibruket.

Slik gjør du pumpevalg hvor som helst

Enten du er på kontor, på en arbeidsplass eller på vei, bør pumpevalg være enkelt. Du kan få tilgang til pumpeinformasjon og tekniske verktøy du trenger for enhver oppgave på Grundfos Product Center.

Se på andre Grundfos vanninntaksløsninger

Grunnvannsinntak for boliger

Grunnvann er en forutsetning for vannforsyning. Det er like viktig å sørge for pålitelig ferskvannsforsyning til alle huseiere, spesielt for de som har en privat grunnvann som en vannkilde. Les mer om våre nedsenkbare løsninger for en- og tofamiliehus.

Soldrevne løsninger for vannforsyning

Svært effektive nedsenkbare løsninger nå tilgjengelig for bruksområder i og utenfor strømdistribusjonsnettet.