TERMENI ȘI CONDITII GENERALE DE VÂNZARE ȘI FURNIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR GRUNDOS

INTRODUCERE

1. APLICABILITATE

1.1 Acești Termeni și Condiții Generale de Vânzare și Livrare a Produselor și Serviciilor ("Termeni și Condiții Generale") se aplică livrării de către Grundfos Pompe Romania S.R.L. ("Grundfos") a produselor, serviciilor și produselor relaționate cu serviciile oferite clientului.

1.2 Părțile au încheiat un acord, atunci când oferta uneia dintre părți este acceptată de cealaltă parte, fără rezerve sau modificări. Primirea de către Client a produselor sau serviciilor constituie, de fapt, acceptarea. Oferta, acceptarea, Termenii și Condițiile Generale (indiferent de referință sau nu), și orice alte documente acceptate în mod explicit de Grundfos, constituie acordul pentru achiziționarea de către client a produselor sau serviciilor ("Acordul").

1.3 Clientul trebuie să se asigure că acceptarea Grundfos corespunde ofertei clientului. În cazul în care clientul nu notifică Grundfos referitor la orice discrepanță fără întârzieri nejustificate, acceptarea Grundfos va fi obligatorie pentru client..

1.4 În cazul în care Grundfos și Clientul au încheiat un acord separat acceptat de ambele părți în scris, termenii acordului respectiv se aplică. Totuși, acești Termeni și Condiții Generale se aplică chestiunilor care nu sunt abordate în acordul menționat anterior.

2. INFORMAȚII OFERITE DE GRUNDFOS

2.1 Clientul este încurajat să solicite orice consultanță tehnică necesară de la terți. Cu excepția informațiilor specifice despre un produs, Grundfos nu este răspunzător pentru informațiile furnizate clientului (sau oricărei terțe părți care acționează în numele clientului) înainte, în timpul sau după intrarea în vigoare a Acordului, cu excepția cazului în care părțile au încheiat un acord scris, care include consilierea Grundfos și plata separată pentru orice astfel de consiliere.

2.2 În cazul în care părțile încheie un acord bazat pe consultanța oferită de Grundfos, atunci consultanța Grundfos este oferită numai în domeniul de operare al Grundfos, conform celor mai bune cunoștințe ale Grundfos la momentul acordării consultanței și exclusiv pe baza informațiilor furnizate de client către Grundfos.

REGLEMENTAREA SPECIFICĂ PRODUSULUI

3. INSPECȚIA GRUNDFOS

3.1 Toate produsele sunt supuse inspecției și testării standard înainte de expedierea din fabrică. Grundfos poate furniza un certificat de testare la cererea clientului în conformitate cu o taxă solicitată de Grundfos. Certificatul de testare este destinat să stabilească faptul că produsele sunt fabricate în conformitate cu specificațiile Grundfos, cu excepția cazului în care produsele sunt respinse de test.

4. LIVRAREA PRODUSELOR, ORA LIVRĂRII ȘI A ANULĂRII

4.1 Grundfos livrează toate produsele la locul și ora convenite în scris, cu condiția ca, clientul să se asigure că toate detaliile tehnice și formalitățile privind executarea Acordului sunt disponibile pentru Grundfos, și cu condiția ca, clientul să fi plătit integral plata în avans în conformitate cu Clauza 9.2 de mai jos. Cronologia indicată pe cotație și/sau confirmarea comenzii de către Grundfos este doar o estimare fără caracter obligatoriu și nu constituie un acord la momentul livrării. În cazul în care părțile nu au convenit asupra unui timp de livrare, atunci Grundfos va livra într-un termen rezonabil din momentul emiterii confirmării comenzii.

4.2 În cazul în care produsele nu sunt livrate la 90 de zile de la data de livrare convenită (dacă există), clientul poate rezilia motivat, prin notificare scrisă, partea din Acord care privește produsele care întârzie.

4.3 În cazul în care clientul nu preia livrarea (integral sau parțial) la data convenită, clientul va plăti ca și cum livrarea ar fi fost efectuată, iar Grundfos are dreptul la daune din partea clientului pentru orice pierdere suferită din cauza nelivrării, inclusiv costuri suplimentare de transport și depozitare. Grundfos poate, alternativ, să rezilieze Acordul (sau o parte a acestuia) și să solicite daune de la client pentru orice pierdere suferită prin nelivrare, inclusiv orice costuri suplimentare de transport..

4.4 Grundfos poate livra produsele în rate în orice ordine.

4.5 Clientul are dreptul de a anula Acordul fără implicații financiare în termen de 24 de ore de la trimiterea unei comenzi de achiziție către Grundfos, cu excepția cazului în care Grundfos a început producția comenzii menționate. Orice anulare după acest interval de timp va fi supusă aprobării scrise a Grundfos, iar în cazul în care Grundfos acceptă să anuleze Acordul, anularea va avea loc în conformitate cu următoarele condiții:

(a) În cazul anulării produselor păstrate în mod continuu în stoc, Grundfos aplică o taxă de anulare de 20% din valoarea netă a facturii Acordului.

(b) În cazul produselor care nu sunt inventariate, Grundfos aplică următoarele costuri: i) O taxă de anulare de 20% din valoarea netă a facturii din acord, ii) costurile reale, inclusiv costurile de fabricație, și iii) costul reexpedierii către producător. La cererea clientului, Grundfos va prezenta o listă a acestor costuri.

(c) În cazul în care produsele au fost livrate (parțial), se aplică următoarele condiții suplimentare pentru anulare:

i) Produsele mai vechi de un an de la data producției nu pot fi returnate către Grundfos.

ii) Produsele returnate trebuie să fie în starea originală, și în ambalaj nedeteriorat.

iii) Clientul trebuie să notifice serviciul de relații cu clienții Grundfos în avans, în scris, atașând o copie a facturii originale.

iv) Costul reexpedierii mărfurilor către depozitul Grundfos se plătește de către client. În cazul în care Grundfos efectuează reexpedierea produselor către depozitul Grundfos, Grundfos are dreptul de a solicita aceste costuri de transport de la client în plus față de costurile menționate în Clauza 4.5(a) sau 4.5(b) mai sus.

5. RISC ȘI TITLU

5.1 Termenul de livrare a produselor Grundfos este DAP (vezi Incoterms 2010) la locul livrării, așa cum se specifică în Acord.

5.2 Pentru produsele livrate în legătură cu serviciul, riscul de pierdere sau deteriorare a produselor va trece la client la finalizarea serviciilor. Totuși, în cazul în care produsele sunt livrate împreună cu serviciile, dar astfel încât produsele sunt plasate temporar la locația clientului /utilizatorului final până la instalare (fără ca Grundfos să fie prezent la locație), riscul de produse trece la client atunci când Grundfos livrează produsele la locație.

5.3 Dreptul de proprietate asupra produselor nu va trece la client până când Grundfos nu primește plata integrală. În cazul în care clientul nu plătește, Grundfos are dreptul de a lua înapoi produsele la costul unic al clientului. Această menținere a dreptului de proprietate nu afectează trecerea riscului.

6. EXAMINARE

6.1 Imediat după livrarea produselor (nelivrate și instalate în legătură cu serviciul), clientul va examina produsele pentru orice defecte vizibile, sau neajunsuri, și ca să se asigure că produsele livrate respectă confirmarea comenzii. Se vor nota orice discrepanțe constatate pe scrisoarea de trăsură într-o manieră certificată (inclusiv ștampila și semnătura) și se vor face fotografii relevante. În cazul în care clientul nu face o astfel de examinare, nu notează orice discrepanțe cu privire la scrisoarea de trăsură și nu notifică Grundfos în consecință (dacă este cazul) fără întârziere și nu mai târziu de 5 zile, clientul își va pierde dreptul de a pretinde orice defecte ale produselor livrate, pe care clientul le-ar fi putut descoperi în timpul unei astfel de examinări.

REGULAMENTUL SPECIFIC SERVICIULUI

7. PRESTAREA SERVICIILOR ȘI ORA LIVRĂRII

7.1 Grundfos efectuează serviciile în mod profesionist și calificat.

7.2 Grundfos efectuează serviciile la locul și ora convenite, cu condiția ca toate detaliile tehnice și formalitățile privind executarea Acordului să fie puse la dispoziția Grundfos..

7.3 Grundfos efectuează serviciile în timpul orelor normale de lucru în conformitate cu politica Grundfos în momentul performanței și livrării (weekend-urile și sărbătorile naționale sunt în afara orelor normale de lucru). Părțile pot conveni ca Grundfos să efectueze lucrări în afara programului normal de lucru; Grundfos va factura aceste ore la tarifele aplicabile ale Grundfos.

7.4 În cazul în care Grundfos nu a efectuat și nu a livrat serviciile la 90 de zile de la data de livrare convenită, clientul are dreptul de a rezilia motivat, prin notificare scrisă, partea din Acord în întârziere.

7.5 Clauza 4.3 se aplică în cazul în care clientul nu acceptă prestarea serviciilor sau a unei părți a acestora, așa cum s-a convenit.

7.6 Grundfos depune eforturi rezonabile pentru a respecta toate regulile și reglementările de sănătate și siguranță ale clienților, precum și orice alte cerințe rezonabile de securitate care se aplică la sediul clientului, pe care clientul le-a comunicat către Grundfos. Grundfos nu va fi răspunzător pentru nicio încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului, în măsura în care o astfel de încălcare se datorează respectării de către Grundfos a reglementărilor de sănătate și siguranță ale clientului, cu excepția cazului în care Grundfos a primit o copie scrisă a acestor reglementări înainte de a încheia Acordul.

7.7 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, Grundfos va decide, la discreția sa, dacă serviciile vor fi prestate de una sau mai multe persoane. În timp util înainte de prestarea serviciilor de către Grundfos, clientul va informa Grundfos, în cazul în care prestarea serviciilor va necesita mai mult de o persoană. În cazul în care clientul nu reușește să facă acest lucru, Grundfos poate factura toate costurile acumulate pentru client, de asemenea, fără finalizarea serviciilor.

7.8 Grundfos are dreptul de a subcontracta oricare dintre obligațiile sale fără consimțământul clientului. Grundfos este răspunzător pentru orice acte sau omisiuni ale sub-furnizorilor săi.

8. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

8.1 Clientul se va asigura (doar pe cheltuiala sa) și, dacă este cazul, că, clienții săi și utilizatorii finali:

(a) cooperează cu Grundfos în toate aspectele legate de prestarea serviciilor;

(b) oferă Grundfos și reprezentanților săi acces la sediile clienților și la alte facilități, după cum este necesar în mod rezonabil pentru furnizarea serviciilor;

(c) asigură o iluminare adecvată, încălzire, electricitate, ventilație și drenare conform cerințelor rezonabile ale Grundfos;

(d) informează inginerul sau reprezentanții Grundfos la fiecare vizită cu privire la orice funcționare nesatisfăcătoare sau neconformă a produsului pe care Grundfos prestează servicii;

(e) furnizează către Grundfos toate documentele, informațiile, instrumentele și materialele cerute de Grundfos pentru furnizarea corectă a serviciilor ("Materiale de intrare") și se asigură că materialul de intrare este corect din orice punct de vedere material;

(f) se asigură că toate materialele de intrare sunt în stare bună de funcționare și adecvate scopurilor pentru care sunt utilizate în legătură cu serviciile;

(g) pregătește și menține spațiile relevante pentru prestarea serviciilor, inclusiv identificarea, monitorizarea, îndepărtarea și eliminarea oricăror materiale periculoase în conformitate cu toate legile aplicabile, înainte și în timpul executării serviciilor;

(h) informează Grundfos cu privire la toate normele și reglementările privind sănătatea și siguranța și la orice alte cerințe rezonabile de securitate care se aplică la sediul clientului;

(i) obține și menține toate permisele, autorizațiile, licențele, aprobările și consimțămintele și respectă toate documentele legislative relevante care să permită Grundfos să - (i) furnizeze serviciile la sediul clientului și - (ii) să utilizeze materialele de intrare;

(j) garantează că clientul este proprietarul de drept al oricărui echipament sau sistem care urmează să fie deservit; și

(k) în măsura în care poate interfera cu prestarea serviciilor, nu va furniza sau acorda acces unei terțe părți la niciun echipament sau sistem care urmează să fie deservit pentru examinare sau demontare.

REGULAMENT GENERAL

9. PREȚUL, CONDIȚIILE DE PLATĂ ȘI FACTURAREA

9.1 Prețul produselor și serviciilor este stabilit de Grundfos în Acord.

9.2 Clientul va plăti către Grundfos 100% din prețul pentru produsele și serviciile comandate imediat după încheierea Acordului în conformitate cu factura proforma emisă. Grundfos nu va iniția fabricarea niciunui produs și nu va efectua niciun serviciu, înainte ca Grundfos să primească plata integrală în avans Grundfos va emite factura către client la livrare.

9.3 Orice sumă plătibilă de client este exclusivă pentru sumele care reprezintă taxa pe valoarea adăugată, taxa pe vânzări sau alte accize exigibile. Clientul va plăti oricare dintre cele menționate mai sus, în același timp cu plata care este datorată pentru produsele sau serviciile conexe.

9.4 Clientul trebuie să respecte toate cerințele legislației aplicabile în ceea ce privește taxele și/sau TVA-ul și să coopereze cu Grundfos în toate aspectele fiscale/TVA, în măsura în care este necesar.

9.5 În cazul în care clientul nu plătește la data scadenței, Grundfos poate, fără niciun efect asupra oricărui alt drept sau remediu pe care Grundfos îl poate avea în temeiul legislației aplicabile, să solicite plata pentru memento- uri, taxe de colectare și dobânzi. Dobânda este fixată la 2 % pe lună (sau la cea mai mare rată a dobânzii în conformitate cu legislația aplicabilă). Dobânda se va acumula zilnic de la data scadenței până la plata efectivă a sumei restante. Grundfos poate, de asemenea, (i) să condiționeze furnizarea suplimentară de plata garantată și să suspende alte livrări până când clientul va furniza garanția cerută de Grundfos; sau(ii) poatesuspenda furnizarea de livrări suplimentare până când clientul a plătit integral sumele restante.

9.6 În cazul în care clientul nu plătește facturile restante (în ciuda unui memento) sau în cazul rezilierii Acordului, atunci toate plățile exigibile de Grundfos, devin scadente pentru plata imediată.

9.7 Dacă clientul plătește o factură astfel încât Grundfos să primească întreaga sumă mai devreme decât la data scadenței, clientul ar putea fi eligibil pentru o reducere în cadrul procedurii de plată anticipată a Grundfos. Grundfos va furniza informații suplimentare despre procedura de plată anticipată, la cerere.

9.8 În cazul în care clientul plasează o comandă cu o valoare mai mică de 400 EUR, atunci Grundfos va percepe o taxă suplimentară de administrare de 30 EUR. Grundfos nu va adăuga o taxă de administrare la comenzile plasate prin Extranet sau la comenzile pentru piese de schimb.

9.9 În cazul în care clientul plasează o comandă urgentă (de exemplu, tranzacții în afara cursului normal de afaceri sau comenzi expres care urmează să fie livrate în aceeași zi sau a doua zi), atunci Grundfos va percepe clientului toate taxele și costurile suplimentare de livrare, precum și o taxă de urgență pe comandă în valoare de 50 EUR. Grundfos își rezervă dreptul de a nu accepta o comandă de urgență sau de a aplica o taxă de urgență mai mare.

9.10 În cazul în care clientul primește produse în materiale de ambalare reutilizabile sau containere care sunt proprietatea Grundfos . Clientul va returna materialul de ambalare sau containerul reutilizabil către Grundfos la costul propriu al clientului în termen de 15 zile de la data livrării. În cazul în care clientul nu face acest lucru, Grundfos poate, la discreția sa, fie să factureze clientul pentru contravaloarea materialului de ambalare sau a containerului, fie să perceapă o taxă de închiriere pentru utilizarea acestuia.

9.11 Toate ofertele Grundfos și confirmările comenzilor nu includ taxa verde. Taxa verde/ștampila verde vor fi comunicate separat și adăugate pe factura Grundfos în conformitate cu legislația privind deșeurile/ echipamentele electrice și electronice DEE/EEE (de ex. G.O. nr. 5/2015 privind deșeurile electrice și electronice).

9.12 Toate prețurile sunt exprimate în EUR. Facturile vor fi emise în lei la cursul oficial al BNR, valabil în momentul în care se emite factura. Facturile trimise clientului la livrarea produselor și care nu sunt contestate în scris de către client în termen de 2 zile calendaristice de la primire, vor fi considerate acceptate de către client.

10. GARANȚIA

GARANȚIA

10.1 Grundfos garantează livrarea produselor și serviciilor în conformitate cu Acordul. Produsele sunt considerate defecte numai dacă nu sunt livrate în conformitate cu Acordul dintre Părţi, datorat materialelor defecte, designului sau manoperei din partea Grundfos sau a unei terțe părţi care acţionează în numele Grundfos.

10.2 Fără modificarea naturii generale a Clauzei 10.1, nu sunt acoperite de garanţie daune datorate (inclusiv); uzurii obişnuite; utilizării produsului pentru alte aplicaţii decât cele pentru care a fost destinat; instalării produselor într-un mediu nepotrivit; modificări, transformări sau reparaţii ale produsului efectuate de client sau de o terță parte (care nu acţionează în numele Grundfos); nerespectării instrucţiunilor Grundfos, de exemplu în manualul său de instalare, exploatare, întreţinere sau service; instalării, punerii în funcţiune, operării (de exemplu, utilizarea oricărui produs Grundfos în afara specificaţiilor sale) sau întreținerii neconforme cu manualul de instalare, exploatare, întreţinere sau service al Grundfos sau o bună practică industrială; utilizării echipamentului auxiliar defect sau inadecvat în combinaţie cu produsul; utilizării pieselor de schimb de calitate slabă (cu excepția aplicării oricărei piese de schimb originală Grundfos); utilizării necorespunzătoare accidentale sau intenţionate a produsului de către client sau terță parte (care nu acţionează în numele Grundfos); și nerespectării, de către client, a legii și a reglementărilor aplicabile. În plus, garanţia nu acoperă faptul că un produs este potrivit pentru un anumit scop sau va fi capabil să îndeplinească specificaţiile sale în aplicaţia actuală.

10.2a Pentru produsele de stingere a incendiilor și pentru produsele de dozare și dezinfectare, garanția este valabilă numai dacă produsele sunt comandate de personalul autorizat Grundfos. Se aplică taxe de punere în funcțiune.

PERIOADA DE GARANȚIE

10.3 Pentru aplicarea garanției, clientul trebuie să notifice Grundfos despre un defect fără întârzieri nejustificate după ce clientul a descoperit sau ar fi trebuit să descopere defectul, și (i) pentru produse, clientul trebuie să notifice în toate privințe Grundfos nu mai târziu de 24 de luni de la data livrării produsului, cu toate acestea nu depășește 30 de luni de la data producției, și (ii) pentru servicii, clientul trebuie să notifice Grundfos nu mai târziu de 24 de luni de la prestarea serviciilor ( "Perioada de notificare a garanției"). Dacă Grundfos instalează și/sau comandă produsul, perioada de notificare a garanției pentru produsul respectiv nu va fi mai mică de 12 luni de la data instalării și/sau punerii în funcțiune pe baza documentației de predare corespunzătoare.

10.4 În cazul remedierii defectelor, perioada de notificare a garanției referitoare la produs și servicii ca atare rămâne aceeași după remediere, totuși, dacă (o parte din) un produs este reparat sau înlocuit, perioada de notificare a garanției privind astfel de produse reparate/înlocuite (parțiale acestuia) este de 6 luni de la data reparării sau înlocuirii, cu condiția ca perioada de 6 luni să nu expire înainte de expirarea perioadei inițiale de notificare a garanției pentru produs.

10.5 Fără a aduce atingere celor de mai sus, perioada de notificare a garanției pentru un produs reparat sau înlocuit (parte a unui produs) nu va depăși Perioada de notificare a garanției pentru primul produs livrat plus 6 luni.

REMEDIEREA DEFECTELOR

10.6 Sub rezerva termenilor Acordului, Grundfos va remedia defecte (părți ale unui) produs sau servicii acoperite de garanție. Grundfos decide dacă Grundfos remediază prin repararea sau înlocuirea (în întregime sau parțial) a produsului sau serviciilor defecte (parte a) produsului sau serviciilor. Grundfos remediază defectele cât mai curând posibil în timpul orelor normale de lucru.

10.7 Locul lucrărilor de remediere este după cum urmează:

(a) Pentru produsele cu motor cu o putere electrică mai mică de 5,5 kW (inclusiv produsele fără motor) și produsele livrate în legătură cu serviciile, clientul trebuie să returneze produsul defect atelierului Grundfos pentru reparații sau înlocuire, cu excepția cazului în care Grundfos decide că lucrările de remediere vor avea loc la locul livrării sau la locația utilizatorului final.

(b) Pentru produsele cu un motor cu o putere electrică de 5,5 kW sau mai mare Grundfos inspectează și repară sau înlocuiește produsul defect la locul de instalare, sub rezerva clauzei. 10.10.

(c) Pentru servicii, Grundfos inspectează și repară sau înlocuiește serviciile defecte la locația de instalare a utilizatorului final.

10.8 Grundfos își acoperă costurile pentru repararea sau înlocuirea produselor și a serviciilor defecte. Totuși,

(a) Pentru un produs defect (parte din) cu un motor cu o putere electrică mai mică de 5,5 kW (inclusiv produse fără motor) și cele livrate în legătură cu serviciile, toate costurile legate de transportul produsului de la locul de livrare sau de la locația clientului (sau a utilizatorului final) la atelierul Grundfos se vor achita de către client. Toate costurile legate de transportul produsului de la atelierul Grundfos înapoi fie la (la discreția Grundfos) i) locul de livrare, ii) locația clientului (sau utilizatorului final) sau iii) cel mai apropiat partener de servicii Grundfos, se vor achita de către Grundfos.

(b) Pentru un produs defect (parte din) cu un motor cu o putere electrică de 5,5 kW sau mai mare, care este instalat într-o locație care – la discreția exclusivă a Grundfos – dificil accesibilă sau îndepărtată, toate cheltuielile legate de transportul, deplasarea și timpul de deplasare al personalului Grundfos și (parți ale) produsului vor fi acoperite de client.

(c) Clientul acoperă orice cheltuieli pentru demontare și montare.

(d) Clientul acoperă cheltuielile Grundfos legate de timpul de așteptare cauzat de client.

(e) În cazul în care se arată că un produs care face obiectul reparării sau înlocuirii nu a avut un defect, clientul va acoperi toate cheltuielile aferente, inclusiv costurile de transport. Grundfos poate percepe o sumă calculată pe baza listei de prețuri Grundfos pentru a acoperi orice cheltuieli legate de un astfel de serviciu. În cazul în care Grundfos trimite clientului o ofertă de reparații și clientul nu reacționează la oferta Grundfos în termen de 30 de zile, Grundfos poate i) pe cheltuiala clientului, să returneze produsul demontat către client, marfa trimisă și neasigurată sau ii) să arunce sau să vândă produsul, cu condiția ca Grundfos înainte de aceasta să fi trimis nu mai puțin de 2 notificări cu un termen individual de minimum 30 de zile pentru ca, clientul să răspundă și care conțin informații privind intențiile Grundfos de a arunca sau de a vinde produsul. Grundfos poate percepe costuri de stocare. Sub rezerva legislației aplicabile, Grundfos își rezervă toate drepturile la și asupra produsului până când clientul a achitat toate creanțele.

10.9 Cu excepția cazului în care Grundfos solicită acest lucru, produsul nu poate fi demontat înainte de remediere. Orice nerespectare a acesteia va duce la anularea garanţiei.

10.10 Grundfos poate refuza - și nu va fi răspunzător, prin contract, prejudiciu (inclusiv neglijenţă), încălcarea obligaţiei legale sau de altă natură - remedierea defectele produselor, dacă Grundfos consideră că această soluţionare poate dăuna mediului sau poate vătăma persoane.

10.11 Remedierea reparării sau înlocuirii este singura soluţie disponibilă clientului în ceea ce priveşte produsele defecte. Sub rezerva obligaţiilor asumate în ceea ce priveşte răspunderea pentru produse, conform Clauzei 11, Grundfos nu are nicio altă obligaţie sau răspundere față de client, indiferent că este vorba despre încălcarea unui contract, neglijență sau de altă natură în legătură cu orice defect al unui produs sau serviciu.

11. RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE

11.1 Grundfos este răspunzător pentru vătămarea corporală (inclusiv decesul sau rănirea), deteriorarea proprietăţii reale și personale, cauzată de produse defecte în măsura prevăzută de legislaţia aplicabilă privind răspunderea pentru produse. Răspunderea Grundfos pentru daunele aduse bunurilor reale și personale (care nu sunt bunuri de consum) cauzate de un produs defect este supusă limitărilor din Clauză 12, totuși, astfel încât răspunderea totală a Grundfos, așa cum este descrisă în Clauză 12.2 pentru daunele aduse bunurilor reale și personale, este limitată la o sumă maximă mai mare de 3 milioane EUR (per creanță și în totalul anual) și la suma prevăzută în Clauză 12.2. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru produs, care nu este alocată Grundfos în această Clauză 11.1.

11.2 În cazul în care o parte este răspunzătoare pentru daunele alocate celeilalte părți în Clauză 11.1, atunci cealaltă parte va despăgubi prima parte pentru orice sumă plătită în mod inconsecvent cu alocarea în Clauză 11.1.

12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

12.1 În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare (în contract, prejudiciu (inclusiv neglijenţă), încălcarea obligaţiei legale sau de altă natură) pentru pierderea producţiei, a cifrei de afaceri, a profitului, a oportunităţii de afaceri, a economiilor, a fondului comercial, pierderi legate de accesul neautorizat la date sau sisteme, pierderi ca urmare a întreruperii afacerii sau orice alte pierderi indirecte sau consecvente de orice natură apărute în cadrul sau în legătură cu Acordul dintre părţi sau o încălcare a acestuia. Grundfos nu este răspunzător pentru daunele, penalitățile și obligațiile contractuale similare percepute împotriva clientului de către o terță parte.

12.2 În măsura permisă de legislația aplicabilă, răspunderea totală a Grundfos (inclusiv în ceea ce priveşte plata daunelor-interese compensatorii (dacă există) și creanţele terților) față de client cu privire la toate pierderile rezultate din sau în legătură cu Acordul dintre părţi și cooperarea, indiferent că este vorba de contract, prejudiciu (inclusiv neglijenţă), încălcarea obligaţiei legale sau de altă natură nu va depăși în niciun caz o sumă egală cu 30% din suma totală plătită sau plătibilă de către Client în baza Acordului încheiat între Părţi (fără TVA și taxe) pe care se bazează cererea.

12.3 Limitările prevăzute în Clauză 12.1 și 12.2 nu se aplică în cazul în care o acțiune sau incapacitatea de a acționa a unei părți cauzează vătămare corporală; sau în cazul în care una dintre părți în mod intenționat sau din neglijență gravă îi cauzează celeilalte părți o pierdere. 12.4 Părțile convin că prețul produselor și serviciilor reflectă echilibrul drepturilor și obligațiilor părților în temeiul Acordului, inclusiv limitările din Clauza 12.

12.5 Dacă clientul își bazează plângerea pe pierderi care derivă din mai multe acorduri și/sau din unul sau mai multe acorduri referitoare la livrarea de produse sau alte servicii de către compania Grundfos, atunci răspunderea totală a Grundfos (dacă există) va fi alocată diferitelor furnizări bazate pe contribuţia fiecărei furnizări la pierderile revendicate. Fiecare cotă alocată din totalul datoriei va fi determinată în conformitate cu temeiul juridic aplicabil între părţi pentru cota menţionată din pierderile totale, inclusiv limitarea convenită a răspunderii.

13. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

13.1 Clientul va utiliza produsele într-un mod care nu încalcă drepturile terților.

13.2 Nimic din Acord nu transferă sau atribuie în alt mod drepturi de proprietate intelectuală, în sau care decurg din sau în legătură cu produsele sau serviciile și din orice manuale sau documente furnizate de Grundfos clientului.

14. DESPĂGUBIRE

14.1 În ceea ce privește orice procedură introdusă de o altă persoană decât clientul împotriva Grundfos și care rezultă din sau în legătură cu Acordul, achiziționarea sau utilizarea de către societate sau de către client a produselor și/sau achiziționarea de servicii, clientul va despăgubi Grundfos împotriva tuturor Pierderilor rezultate din Procedura respectivă, cu excepția cazului în care Grundfos a cauzat din neglijență sau în mod intenționat aceste Pierderi. "Procedură" înseamnă orice acțiune judiciară, administrativă sau de arbitraj, proces, cerere, investigație sau altă procedură. "Pierderi" înseamnă orice cheltuieli de litigiu (inclusiv orice cheltuială rezonabilă suportată din buzunar în apărarea unei proceduri sau în orice investigație sau negociere conexe) și orice pierdere (inclusiv orice sumă acordată sau plătită ca rezolvare a oricărei Proceduri).

15. SCHEME ȘI PROIECTE

15.1 Orice informații privind greutatea, dimensiunile, capacitatea, prețul, datele tehnice și alte date prezentate în cataloage, pliante, circulare, reclame, imagini și liste de prețuri sunt doar aproximative și nu sunt obligatorii pentru Grundfos, cu excepția cazului în care sunt verificate cu Grundfos înainte de încheierea Acordului.

15.2 Toate schemele și proiectele furnizate de Grundfos rămân proprietatea Grundfos și nu pot fi copiate, reproduse, transmise către sau în orice alt mod comunicate unei terțe părți fără permisiunea Grundfos. Clientul primește dreptul de proprietate asupra schemelor și proiectelor necesare pentru instalarea corespunzătoare, pornirea, exploatarea și întreținerea produselor. La cererea Grundfos, clientul va trata aceste date în mod confidențial.

16. MODIFICĂRI

16.1 Grundfos are dreptul de a aduce orice modificări produselor și serviciilor, care sunt necesare pentru a se conforma legislației aplicabile sau cerinței de siguranță, sau care nu afectează în mod semnificativ natura sau calitatea produselor și serviciilor în mod negativ. În cazul în care Grundfos solicită alte modificări, clientul nu va refuza și nu va întârzia în mod nejustificat consimțământul pentru astfel de solicitări.

17. CONFIDENȚIALITATE

17.1 O parte (partea beneficiară) păstrează în strictă confidențialitate toate metodele tehnice sau comerciale, specificațiile, prețurile, invențiile, procesele, inițiativele și orice alte informații referitoare la activitatea părții care divulgă, la produsele și serviciile sale care sunt de natură confidențială (informații confidențiale) și care au fost divulgate părții beneficiare de către cealaltă parte (partea care divulgă), angajaților, agențiilor sau subcontractanților acesteia (reprezentanți). Partea destinatară nu va utiliza informațiile confidențiale ale părții care divulgă, în alte scopuri decât îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului, inclusiv (cu excepția cazurilor permise de legislația aplicabilă) pentru a nu inversa ingineria produselor și a oricărui software din produse. Partea destinatară poate divulga informații confidențiale numai reprezentanților săi care trebuie să le cunoască pentru a îndeplini obligațiile și drepturile părții destinatare în temeiul Acordului și se asigură că acești reprezentanți respectă obligațiile prevăzute în prezenta Clauză 17 ca și cum ar face parte din aceste condiții.

17.2 Obligațiile din această Clauză 17 se aplică de la momentul executării Acordului și - conform legislației aplicabile - pentru o perioadă de 5 ani de la expirarea sau rezilierea prezentului Acord.

18. FORȚĂ MAJORĂ

18.1 Niciuna dintre părți nu va încălca Acordul și nici nu va fi răspunzătoare pentru întârzierea îndeplinirii sau neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului, în cazul în care o astfel de întârziere sau neîndeplinire rezultă dintr-un obstacol dincolo de controlul său rezonabil ("Forță Majoră"). În caz de forță majoră, părțile convin să suspende obligațiile părții afectate până când situația de forță majoră încetează să mai existe.

18.2 Oricare dintre părți poate rezilia Acordul cu efect imediat după notificarea celeilalte părți, în cazul în care perioada de forță majoră continuă timp de 3 luni consecutive. În caz de reziliere din cauza unor astfel de circumstanțe, niciuna dintre părți nu este răspunzătoare față de cealaltă parte pentru o astfel de reziliere.. Totuși, o astfel de reziliere nu va afecta nicio datorie sau creanțe preexistente sau orice alte dispoziții ale Acordului.

19. REZILIERE

19.1 În cazul în care o parte își încalcă în mod semnificativ obligațiile care îi revin în temeiul Acordului, cealaltă parte poate, fără niciun efect asupra celorlalte drepturi și reparații, să rezilieze Acordul motivat, efect imediat, în cazul în care o astfel de încălcare materială nu poate fi remediată; în cazul în care partea care nu și-a îndeplinit obligațiile din Acord, nu a reușit să remedieze în termen de 30 de zile de la primirea notificării prin care i se solicită acest lucru; sau în cazul în care – pentru încălcări materiale care, din cauza naturii lor, nu se pot remedia în termenul de 30 de zile – o astfel remediere nu a fost inițiată în termen de 30 de zile de la primirea notificării prin care i se solicită aceasta. Cele menționate mai sus nu afectează niciun alt drept de reziliere acordat în temeiul Acordului.

19.2 Rezilierea Acordului (indiferent de cauză) nu va afecta acele prevederi ale Acordului care, prin natura sau necesitatea, prevăd că acestea funcționează după orice expirare.

20. DATE PERSONALE

20.1 Grundfos prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Pentru a afla mai multe vizitați site-ul Grundfos unde este disponibilă notificarea de confidențialitate a Grundfos.

21. DIVERSE

21.1 Acordul nu poate fi transferat sau atribuit integral sau parțial prin aplicarea legii sau în alt mod de către client, fără consimțământul prealabil scris din partea Grundfos. Fără notificare prealabilă, Grundfos poate cesiona drepturi și obligații în temeiul Acordului, inclusiv Termenii și Condițiile Generale, oricărei companii din cadrul grupului Grundfos.

21.2 Produsele trebuie să poarte o plăcuță cu numele Grundfos, inclusiv mărcile comerciale ale Grundfos. O parte nu are dreptul de a utiliza denumirile comerciale ale celeilalte părți, mărcile comerciale, logo-urile sau alte semne sau simboluri de identificare, cu excepția cazului în care există un acord scris prealabil de la cealaltă parte.

21.3 Cuvintele și expresiile cu majuscule care nu sunt definite altfel în acești Termeni și Condiții Generale au același înțeles în toate părțile prezentului Acord, cu excepția cazului în care contextul impune altfel.

21.4 O estimare a Grundfos este valabilă pentru o perioadă de 30 de zile de la data emiterii, cu excepția cazului în care Grundfos a specificat altfel în estimare. Grundfos își rezervă dreptul de a modifica prețurile estimative înainte de expirarea perioadei de valabilitate în cazul în care clientul nu a plasat o comandă de cumpărare.

21.5 Grundfos poate în orice moment, fără a fi răspunzător de tipărirea corectă, administrativă sau de alte erori sau omisiuni în materialul de vânzare, prețuri estimative, liste de prețuri, confirmări de comandă, facturi sau alte documente sau informații emise de Grundfos.

22. CONTROLUL EXPORTURILOR ȘI PĂRȚILE SANCȚIONATE

22.1 Orice livrare care face obiectul Acordului dintre Părţi se poate supune unor norme privind controlul exporturilor și sancţiunilor comerciale, aceste norme incluzându-le printre altele, pe cele ale Uniunii Europene, ale Organizaţiei Naţiunilor Unite și ale Statelor Unite ale Americii.

22.2 O condiție a Grundfos pentru livrarea de produse și servicii către client este ca acesta din urmă să respecte toate normele aplicabile privind controlul exporturilor și sancțiunile comerciale, inclusiv procedurile și controalele de conformitate relevante.

22.3 În cazul în care, din cauza normelor de control al exporturilor și a sancțiunilor comerciale, Grundfos consideră că este sau îi va fi interzis, va fi împiedicat, restricționat sau afectat în mod semnificativ în îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului, Grundfos poate anula sau amâna livrarea produselor sau serviciilor. În astfel de cazuri, Grundfos nu va fi răspunzător pentru nicio creanță sau pierdere directă sau indirectă.

22.4 Pentru a permite autorităților sau Grundfos să efectueze verificări privind respectarea de către client a normelor privind controlul exporturilor și sancțiunile comerciale sau în sprijinul cererilor Grundfos adresate autorităților competente în legătură cu exportul și/sau vânzarea produselor și/sau serviciilor în temeiul Acordului, clientul va furniza imediat către Grundfos, la cererea rezonabilă a Grundfos, toate informațiile privind utilizatorul final respectiv, implicate în livrare, destinația (destinațiile) specifică(e) și utilizarea specifică preconizată a produselor și/sau serviciilor.

23. LEGE APLICABILĂ ȘI LOC DE JUDECATĂ

23.1 Acordul, precum și orice litigiu sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu acesta sau cu constituirea sa (inclusiv litigiile sau creanțele necontractuale) este guvernat și interpretat în conformitate cu legislația din România, fără referire la conflictul de legi sau principii ale acestuia care poate provoca aplicarea legilor unei alte țări. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri (CISG) nu se aplică

23.2 Părțile convin că instanțele din București au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu sau pretenție (inclusiv necontractuală) care rezultă din sau în legătură cu Acordul sau cu constituirea acestuia.

 

Versiune [Septembrie] 2020 (EEWAA) (SEE)(GRO)/ GRUNDFOS POMPE ROMANIA