Právne predpisy a zásady

Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávky výrobkov a služieb spoločnosti Grundfos

ÚVOD

1.          APLIKÁCIA

1.1        Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávky výrobkov a služieb (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa vzťahujú na dodávku výrobkov, služieb a výrobkov v súvislosti so službami zákazníkovi spoločnosťou Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.,organizačná zložka Prievozská 4D, 821 09 Bratislava,  Slovensko (ďalej len „Grundfos“).                                 

1.2        Zmluvné strany uzavreli dohodu, keď ponuku jednej zmluvnej strany prijme druhá zmluvná strana bez výhrad alebo zmien. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Grundfos nie je povinná skúmať organizačnú štruktúru zákazníka a v súlade s § 16 Obchodného zákonníka oprávnene považuje ktoréhokoľvek zamestnanca zákazníka objednávajúceho alebo potvrdzujúceho nákup alebo prevzatie tovaru za oprávneného zástupcu zákazníka. Ponuka, prijatie, Všeobecné obchodné podmienky (bez ohľadu na to, či sa na ne odkazuje alebo nie) a všetky ostatné dokumenty výslovne akceptované spoločnosťou Grundfos predstavujú zmluvu o kúpe výrobkov alebo služieb zákazníkom (ďalej len „dohoda“). V každom prípade je z dohody vylúčená všetka predchádzajúca komunikácia, ktorá viedla k ponuke jednej zmluvnej strany, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak v písomnej forme podpísanej spoločnosťou Grundfos. Spoločnosť Grundfos môže tieto Všeobecné obchodné podmienky z času na čas zmeniť alebo doplniť, pričom v takom prípade platí verzia Všeobecných obchodných podmienok platná v deň uzavretia dohody. Zákazník sa musí oboznámiť so znením Všeobecných obchodných podmienok aktuálnym ku dňu uzavretia dohody. Žiadna zmena alebo úprava týchto Všeobecných obchodných podmienok požadovaná alebo vykonaná zákazníkom nie je platná, pokiaľ ju spoločnosť Grundfos neakceptuje a pokiaľ ju obe zmluvné strany písomne neodsúhlasia a nevykonajú. Ak spoločnosť Grundfos a zákazník uzavreli samostatnú dohodu, ktorú obe zmluvné strany písomne akceptovali, platia podmienky tejto dohody. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa však vzťahujú na záležitosti, ktoré nie sú upravené vo vyššie uvedenej dohode.

1.3        Zákazník musí zabezpečiť, aby súhlas spoločnosti Grundfos zodpovedal objednávky zákazníka. Ak zákazník bez zbytočného odkladu neoznámi spoločnosti Grundfos akýkoľvek nesúlad, bude prijatie zo strany spoločnosti Grundfos pre zákazníka záväzné. Potvrdenie objednávky alebo iných objednávkových dokumentov od zákazníka zo strany spoločnosti Grundfos ani jej nenamietanie proti rozporným, odlišným alebo dodatočným podmienkam v objednávke alebo iných objednávkových dokumentoch od zákazníka sa nepovažuje za prijatie takýchto podmienok alebo vzdanie sa ustanovení. Vystavenie akejkoľvek objednávky alebo iných objednávkových dokumentov zo strany zákazníka predstavuje prijatie týchto Všeobecných obchodných podmienok a vytvára kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi výlučne týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a je nimi obmedzená. Akékoľvek dodatočné alebo odlišné ustanovenia v potvrdeniach, objednávkach alebo v iných dokumentoch, ktoré majú za cieľ pridať, odobrať, zmeniť alebo pozmeniť ktorékoľvek z týchto Všeobecných obchodných podmienok, sa týmto vopred odmietajú a namietajú a nestanú sa súčasťou dohody, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak v písomnej forme podpísanej spoločnosťou Grundfos.

2.          INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI GRUNDFOS

2.1        Zákazníkovi sa odporúča, aby si pred uzavretím dohody vyžiadal potrebné technické poradenstvo od tretej strany. Spoločnosť Grundfos nezodpovedá za informácie poskytnuté zákazníkovi (alebo akejkoľvek tretej strane konajúcej v mene zákazníka) pred nadobudnutím platnosti dohody alebo v deň nadobudnutia platnosti dohody, pokiaľ zmluvné strany neuzavreli písomnú dohodu obsahujúcu poradenstvo spoločnosti Grundfos a samostatnú platbu za takéto poradenstvo.

2.2        Ak zmluvné strany uzavrú dohodu na základe poradenstva spoločnosti Grundfos, potom sa poradenstvo spoločnosti Grundfos poskytuje len v rámci oblasti pôsobenia spoločnosti Grundfos, podľa najlepšieho vedomia spoločnosti Grundfos v čase poskytnutia poradenstva a výlučne na základe informácií, ktoré zákazník poskytol spoločnosti Grundfos.

NARIADENIE O KONKRÉTNOM VÝROBKU

3.          KONTROLA ZO STRANY SPOLOČNOSTI GRUNDFOS

3.1        Všetky výrobky podliehajú kontrole a štandardnému testovaniu pred odoslaním z továrne. Spoločnosť Grundfos môže dodať certifikát o testovaní na žiadosť zákazníka a za poplatok požadovaný spoločnosťou Grundfos. Certifikát o testovaní je určený na preukázanie skutočnosti, že výrobky sú vyrobené podľa špecifikácií spoločnosti Grundfos, pokiaľ tieto výrobky neboli na základe testovania neschválené.

4.          DODANIE VÝROBKOV A ČAS DODANIA

4.1        Spoločnosť Grundfos dodá všetky výrobky na písomne dohodnuté miesto a v písomne dohodnutom čase za predpokladu, že zákazník zabezpečí, že spoločnosť Grundfos mala k dispozícii všetky technické údaje a formality týkajúce sa plnenia dohody. Náklady na prepravu budú vypočítané na základe prepravných podmienok a ďalších informácií uvedených v objednávke na náklady zákazníka. Akékoľvek zrýchlené služby, zmeny v pokynoch na dodanie a ďalšie preposlania budú na náklady a riziko zákazníka. Zadaním objednávky zákazník súhlasí s tým, že zaplatí všetky náklady na prepravu a dodatočné náklady na dodanie účtované za dodanie výrobku alebo v súvislosti s ním.

4.2        Ak výrobky nie sú dodané [90] dní po dohodnutom termíne dodania, zákazník môže písomným oznámením vypovedať časť dohody týkajúcu sa výrobkov, ktoré sú v omeškaní, z dôvodu, že došlo k omeškaniu.

4.3        Ak zákazník neprevezme dodávku (úplne alebo čiastočne) v dohodnutom termíne, zákazník zaplatí tak, ako keby sa dodanie uskutočnilo, a spoločnosť Grundfos má nárok na náhradu škody od zákazníka za akúkoľvek stratu, ktorú utrpela v dôsledku nedodania, vrátane dodatočných nákladov na dopravu a skladovanie. Spoločnosť Grundfos môže alternatívne ukončiť dohodu (alebo jej časť) a požadovať od zákazníka náhradu škody za akúkoľvek stratu spôsobenú nedodaním vrátane akýchkoľvek dodatočných nákladov na dopravu.

4.4        Spoločnosť Grundfos môže dodávať výrobky po častiach v ľubovoľnom poradí.

5.          RIZIKO A TITUL

5.1        Termín dodania výrobkov spoločnosťou Grundfos je DAP (pozri Incoterms 2020) v mieste dodania uvedenom v dohode, pokiaľ nie sú v cenovej ponuke spoločnosti Grundfos alebo v prijatej objednávke uvedené iné podmienky.

5.2        V prípade výrobkov dodaných v súvislosti so službou prechádza riziko straty alebo poškodenia výrobkov na zákazníka po ukončení služieb. Ak sa však výrobky dodávajú spolu so službami, ale tak, že výrobky sú dočasne umiestnené na mieste zákazníka/konečného užívateľa až do inštalácie (bez prítomnosti spoločnosti Grundfos na mieste), riziko straty alebo poškodenia výrobkov prechádza na zákazníka, keď spoločnosť Grundfos dodá výrobky na miesto.

5.3        Vlastnícke právo k výrobkom prejde na zákazníka až po prijatí úplnej platby spoločnosťou Grundfos. Ak zákazník nezaplatí, spoločnosť Grundfos je oprávnená prevziať výrobky späť na náklady zákazníka. Takáto výhrada vlastníctva nemá vplyv na prechod rizika straty alebo poškodenia výrobkov.

5.4        Zákazník je oprávnený nakladať s výrobkami s výhradou vlastníctva v prospech spoločnosti Grundfos. Vlastníctvo spoločnosti Grundfos nezaniká v dôsledku úpravy, spracovania alebo začlenenia výrobku do systému zákazníka alebo tretej strany. V tomto prípade má spoločnosť Grundfos nárok na podiel na novovytvorenom konečnom výrobku alebo systéme úmerne k hodnote výrobkov spoločnosti Grundfos v konečnom výrobku alebo systéme, ktorú môže spoločnosť Grundfos primerane určiť.

6.          KONTROLA

6.1        Bezprostredne po dodaní výrobkov (ktoré neboli dodané a nainštalované v súvislosti so službou) je zákazník povinný skontrolovať, či na výrobkoch nie sú viditeľné vady alebo nedostatky, a zabezpečiť, aby dodané výrobky boli v súlade s potvrdením objednávky. Ak zákazník bezodkladne nevykoná takúto kontrolu a neoznámi to spoločnosti Grundfos (ak je to relevantné), stráca právo na reklamáciu akýchkoľvek vád dodaných výrobkov, ktoré mohol zákazník zistiť počas takejto kontroly.

NARIADENIE O KONKRÉTNEJ SLUŽBE

7.          DODANIE SLUŽIEB A ČAS DODANIA

7.1        Spoločnosť Grundfos vykoná služby profesionálne a kvalifikovane.

7.2        Spoločnosť Grundfos vykoná služby na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase za predpokladu, že má k dispozícii všetky technické podrobnosti a formality týkajúce sa plnenia dohody.

7.3        Spoločnosť Grundfos vykoná služby počas bežnej pracovnej doby v súlade so zásadami spoločnosti Grundfos v čase plnenia a dodania (víkendy a štátne sviatky sú mimo bežnej pracovnej doby). Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že spoločnosť Grundfos vykoná prácu mimo bežného pracovného času; spoločnosť Grundfos bude fakturovať za takéto hodiny podľa platných sadzieb spoločnosti Grundfos.

7.4        Ak spoločnosť Grundfos nevykoná a nedodá služby 90 dní po dohodnutom termíne dodania, zákazník je oprávnený ukončiť časť dohody týkajúcu sa služieb, ktoré sú v omeškaní, z dôvodu omeškania, písomným oznámením.

7.5        Ustanovenie 4.3 sa uplatní, ak zákazník neprevezme služby alebo ich časť v súlade s dohodou.

7.6        Spoločnosť Grundfos vynaloží primerané úsilie na dodržiavanie všetkých zdravotných a bezpečnostných pravidiel a predpisov zákazníka a akýchkoľvek iných primeraných bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa uplatňujú v priestoroch zákazníka a ktoré zákazník oznámil spoločnosti Grundfos. Spoločnosť Grundfos nezodpovedá za žiadne porušenie svojich povinností vyplývajúcich z dohody v rozsahu, v akom je takéto porušenie spôsobené dodržiavaním zdravotných a bezpečnostných predpisov zákazníka zo strany spoločnosti Grundfos, pokiaľ spoločnosť Grundfos nedostane písomnú kópiu takýchto predpisov pred uzavretím dohody.

7.7        Ak nie je dohodnuté inak, služby spoločnosti Grundfos vykoná jedna osoba. Ak si vykonanie služieb bude vyžadovať viac ako jednu osobu, zákazník je povinný v dostatočnom predstihu pred vykonaním služieb spoločnosťou Grundfos informovať o tejto skutočnosti spoločnosť Grundfos. Ak tak zákazník neurobí, spoločnosť Grundfos môže zákazníkovi vyfakturovať všetky vzniknuté náklady aj bez dokončenia služieb.

7.8        Spoločnosť Grundfos je oprávnená uzatvárať subdodávateľské zmluvy na akékoľvek svoje záväzky bez súhlasu zákazníka. Spoločnosť Grundfos je zodpovedná za akékoľvek konanie alebo opomenutie svojich subdodávateľov.

8.          POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

8.1        Zákazník je povinný (na vlastné náklady) a v prípade potreby zabezpečiť, aby jeho zákazníci a koncoví užívatelia:

(a)      spolupracovali so spoločnosťou Grundfos vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa dodania služieb;

(b)      poskytovali spoločnosti Grundfos a jej zástupcom prístup do priestorov zákazníka a k iným zariadeniam, ktoré sú primerane potrebné na dodanie služieb;

(c)       zabezpečili primerané osvetlenie, vykurovanie, napájanie, vetranie a odvodnenie podľa primeraných požiadaviek spoločnosti Grundfos;

(d)      pri každej návšteve informovali technika alebo zástupcov spoločnosti Grundfos o akomkoľvek neuspokojivom chode alebo abnormálnom fungovaní výrobku, na ktorom spoločnosť Grundfos vykonáva servis;

(e)      poskytli spoločnosti Grundfos také dokumenty, informácie, nástroje a materiály, ktoré spoločnosť Grundfos požaduje na riadne poskytovanie služieb („vstupné materiály“), a zabezpečili, aby vstupné materiály boli vo všetkých podstatných ohľadoch presné;

(f)       zabezpečili, aby všetky vstupné materiály boli v dobrom technickom stave a vhodné na účely, na ktoré sa používajú v súvislosti so službami;

(g)      pripravili a udržiavali príslušné priestory na poskytovanie služieb vrátane identifikácie, monitorovania, odstraňovania a likvidácie akýchkoľvek nebezpečných materiálov v súlade so všetkými platnými zákonmi pred vykonaním služieb a počas ich vykonávania;

(h)      informovali spoločnosť Grundfos o akýchkoľvek zdravotných a bezpečnostných predpisoch a akýchkoľvek iných primeraných bezpečnostných požiadavkách, ktoré sa uplatňujú v priestoroch zákazníka;

(i)       získali a udržiavali všetky potrebné povolenia, oprávnenia, licencie, schválenia a súhlasy a dodržiavali všetky príslušné právne predpisy, ktoré spoločnosti Grundfos umožňujú - (i) poskytovať služby v priestoroch zákazníka a - (ii) používať vstupné materiály;

(j)       zaručili, že zákazník je právoplatným vlastníkom akéhokoľvek zariadenia alebo systému, ktorý má byť predmetom služby; a

(k)       v rozsahu, v akom by to mohlo narušiť vykonávanie služieb, neposkytli ani neumožnili prístup k akémukoľvek zariadeniu alebo systému, ktorý má byť predmetom služby, žiadnej tretej strane na účely kontroly alebo demontáže.

VŠEOBECNÉ NARIADENIE

9.          CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

9.1        Cena za výrobky a služby je uvedená spoločnosťou Grundfos v dohode. Na objednávky výrobkov v hodnote nižšej ako 400 eur (bez DPH) sa vzťahuje dodatočný poplatok 30 eur. Na objednávky náhradných dielov v hodnote nižšej ako 200 eur (bez DPH) sa vzťahuje dodatočný poplatok 9 eur. V súvislosti s dodávkou výrobkov a služieb sa môžu uplatňovať dodatočné poplatky a platby, ako je uvedené v cenových ponukách spoločnosti Grundfos, potvrdeniach objednávok a faktúrach spoločnosti Grundfos, v závislosti od konkrétnych podmienok dodávky a/alebo hodnoty objednávky. Zadaním objednávky zákazník súhlasí so zaplatením akýchkoľvek dodatočných poplatkov a platieb účtovaných za dodanie výrobku alebo v súvislosti s ním.

9.2        Spoločnosť Grundfos vystaví zákazníkovi faktúru po dodaní. Zákazník zaplatí spoločnosti Grundfos bankovým prevodom na účet spoločnosti Grundfos uvedený v potvrdení objednávky alebo v prípade jeho absencie do [30] dní od dátumu vystavenia faktúry. Platba zmenkou, šekom alebo iným spôsobom ako bankovým prevodom podlieha písomnému súhlasu spoločnosti Grundfos a platba je dokončená až vtedy, keď je celá suma k dispozícii na bankovom účte spoločnosti Grundfos. V tomto prípade všetky náklady na zľavu a náklady uhradí zákazník a sú splatné okamžite.

9.3        Cena za výrobky a služby je vrátane DPH, príslušnej spotrebnej dane a prípadne cla, ak nie je na faktúre uvedené inak. Zákazník uhradí všetky vyššie uvedené platby v rovnakom čase, ako je splatná platba za súvisiace výrobky alebo služby.

9.4        V súlade s platnými právnymi predpismi je zákazník povinný (i) odvádzať zrážkové dane priamo príslušnému štátnemu subjektu, ako to vyžadujú platné právne predpisy; (ii) na požiadanie poskytnúť spoločnosti Grundfos daňové potvrdenie preukazujúce, že zákazník zaplatil zrážkové dane; (iii) zaplatiť spoločnosti Grundfos len čistý výnos po zaplatení zrážkových daní zákazníkom; a (iv) plne spolupracovať so spoločnosťou Grundfos pri snahe o oslobodenie od zrážkových daní alebo ich zníženie a bezodkladne vyplniť a predložiť všetky príslušné dokumenty.

9.5        Ak zákazník nezaplatí v deň splatnosti, spoločnosť Grundfos môže bez vplyvu na akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok, ktorý môže mať podľa platných právnych predpisov, požadovať platbu za upomienky, poplatky za vymáhanie a úroky. Úrok je stanovený na [2] % mesačne (alebo najvyššia úroková sadzba podľa platných právnych predpisov). Úroky budú narastať denne od dátumu splatnosti až do dátumu skutočného zaplatenia omeškanej sumy. Spoločnosť Grundfos môže tiež (i) poskytnúť ďalšie dodávky pod podmienkou záručnej alebo zálohovej platby a pozastaviť ďalšie dodávky, kým zákazník neposkytne záručnú alebo zálohovú platbu požadovanú spoločnosťou Grundfos; alebo (ii) pozastaviť poskytovanie ďalších dodávok, kým zákazník neuhradí dlžné sumy v plnej výške. Záručná reklamácia nedáva zákazníkovi právo pozastaviť alebo odložiť platbu. Akékoľvek započítanie sumy, ktorú má zákazník zaplatiť spoločnosti Grundfos, je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán.

9.6        Ak zákazník neuhradí faktúry po splatnosti (napriek jednej upomienke) alebo v prípade ukončenia dohody, všetky platby splatné voči spoločnosti Grundfos sa stávajú okamžite splatnými.

9.7        Spoločnosť Grundfos môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť cenu za výrobky a/alebo služby vo zverejnenom cenníku. Ak sa zverejnená cena zmení po zadaní objednávky zákazníkom, Grundfos môže podľa vlastného uváženia uplatniť zákazníkovi aktualizovanú cenu na prijatie. Ak zákazník neprijme aktualizovanú cenu, Grundfos môže podľa vlastného uváženia zrušiť objednávku zákazníka, pričom jedinou povinnosťou spoločnosti Grundfos je vrátiť akúkoľvek platbu, ktorú už zákazník vykonal.

9.8        Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Grundfos. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

10.        ZÁRUKA

ZÁRUKA

10.1      Spoločnosť Grundfos zaručuje, že dodá výrobky a služby v súlade s dohodou. Výrobok je chybný len vtedy, ak nie je dodaný v súlade s dohodou z dôvodu chybného materiálu alebo výroby zo strany spoločnosti Grundfos alebo tretej strany konajúcej v mene spoločnosti Grundfos.

10.2      Bez toho, aby sa menila všeobecná povaha ustanovenia 10.1, záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené (vrátane); bežným opotrebovaním; používaním výrobkov na účely, na ktoré nie sú určené; inštaláciou výrobkov v prostredí, ktoré nie je vhodné pre dané výrobky; úpravami, zmenami alebo opravami výrobkov alebo služieb vykonanými zákazníkom alebo treťou stranou (nekonajúcou v mene spoločnosti Grundfos); nedodržaním pokynov spoločnosti Grundfos, napr. v jej návode na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo servis; inštaláciou, uvedením do prevádzky, prevádzkou (napr. použitie akéhokoľvek výrobku spoločnosti Grundfos mimo jeho špecifikácií) alebo údržbou, ktorá nie je v súlade s návodom spoločnosti Grundfos na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo servis alebo so správnou priemyselnou praxou; použitím chybného alebo nevhodného pomocného zariadenia v kombinácii s výrobkami alebo službami; použitím náhradných dielov nízkej kvality (s výnimkou použitia akýchkoľvek originálnych náhradných dielov od spoločnosti Grundfos); náhodným alebo úmyselným poškodením alebo nesprávnym použitím výrobkov alebo služieb zákazníkom alebo treťou stranou (nekonajúcou v mene spoločnosti Grundfos); a nedodržaním platných zákonov a predpisov zo strany zákazníka alebo nesúladom jeho vlastného výrobku s platnými zákonmi a predpismi. Okrem toho sa záruka nevzťahuje na to, že výrobok je vhodný na konkrétny účel alebo že bude schopný splniť svoje špecifikácie pri skutočnom použití.

ZÁRUČNÁ DOBA

10.3        Na uplatnenie záruky musí zákazník oznámiť spoločnosti Grundfos vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nej dozvedel alebo mal dozvedieť, pričom (i) v prípade výrobkov musí zákazník v každom ohľade oznámiť túto skutočnosť spoločnosti Grundfos najneskôr do 24 mesiacov od dátumu dodania výrobku, maximálne však do 30 mesiacov od dátumu výroby, a (ii) v prípade služieb musí zákazník oznámiť túto skutočnosť spoločnosti Grundfos najneskôr do 24 mesiacov od vykonania služieb (ďalej len „záručná lehota“).

10.4        V prípade odstránenia vád zostáva záručná lehota týkajúca sa výrobku a služieb ako takých po odstránení vád rovnaká, avšak

(a)      ak je časť výrobku opravená alebo vymenená, záručná lehota týkajúca sa takýchto opravených/vymenených častí je 12 mesiacov od dátumu opravy alebo výmeny za predpokladu, že táto 12-mesačná lehota neuplynie pred uplynutím pôvodnej záručnej lehoty na výrobok, a

(b)      ak sa vymení celý výrobok ako taký (napr. čerpadlo), platí nová záručná lehota 24 mesiacov od dátumu inštalácie (maximálne však 30 mesiacov od dátumu výroby) vymeneného výrobku.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, záručná lehota nepresiahne 60 mesiacov počítaných od dátumu výroby prvého dodaného výrobku bez ohľadu na to, či zákazník získal predĺženú záručnú lehotu.

ODSTRÁNENIE VÁD

10.5      V súlade s podmienkami dohody spoločnosť Grundfos odstráni vady výrobku (alebo jeho vadnú časť) alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje záruka. Spoločnosť Grundfos rozhodne, či vykoná nápravu opravu alebo výmenu (celú alebo čiastočnú) vadného výrobku (alebo jeho vadnej časti) alebo služieb. Spoločnosť Grundfos odstráni vady čo najskôr v rámci bežného pracovného času.

10.6      Miesto nápravných prác je nasledovné:

(a)      V prípade výrobkov s motorom s elektrickým výkonom nižším ako [5,5] kW (vrátane výrobkov bez motora) a výrobkov dodaných v súvislosti so službami musí zákazník vrátiť vadný výrobok do dielne spoločnosti Grundfos na opravu alebo výmenu, pokiaľ spoločnosť Grundfos nerozhodne, že nápravné práce sa uskutočnia v mieste dodania alebo na mieste konečného užívateľa.

(b)      V prípade výrobkov s motorom s elektrickým výkonom [5,5] kW alebo vyšším spoločnosť Grundfos skontroluje a opraví alebo vymení vadný výrobok na mieste inštalácie, s výhradou ustanovenia 10.9.

(c)       V prípade služieb spoločnosť Grundfos skontroluje a opraví alebo vymení vadné služby na mieste inštalácie u konečného používateľa.

10.7      Spoločnosť Grundfos uhradí svoje náklady na opravu alebo výmenu vadných výrobkov a služieb. Avšak,

(a)      Náklady na dopravu súvisiace s vadným výrobkom (jeho časťou) s motorom s elektrickým výkonom nižším ako [5,5] kW (vrátane výrobkov bez motora) a výrobkov dodaných v súvislosti so službami sa rozdeľujú takto:

(i)          Zákazník uhradí všetky výdavky súvisiace s prepravou, cestovaním a časom cestovania personálu spoločnosti Grundfos a výrobku (časti výrobku) medzi miestom dodania výrobku spoločnosťou Grundfos a lokalitou výrobku (ak sa líši od miesta dodania).

(ii)         Spoločnosť Grundfos uhradí všetky náklady spojené s prepravou, cestovaním a časom cestovania zamestnancov spoločnosti Grundfos a výrobku (jeho časti) medzi spoločnosťou Grundfos a miestom, kam spoločnosť Grundfos výrobok dodala.

(b)      Náklady na prepravu súvisiace s vadným výrobkom (časťou výrobku) s motorom s elektrickým výkonom [5,5] kW alebo vyšším sa rozdeľujú takto:

(i)          Spoločnosť Grundfos uhradí všetky náklady na dopravu súvisiace s opravou alebo výmenou vadného výrobku (jeho časti). Ak je však výrobok nainštalovaný na mieste, ktoré je - podľa uváženia spoločnosti Grundfos - ťažko prístupné, uplatňuje sa doložka 10.7 (a).

(c)       Zákazník uhradí všetky náklady na demontáž a montáž.

(d)      Zákazník uhradí náklady spoločnosti Grundfos spojené s časom čakania spôsobeným zákazníkom.

(e)      Ak sa preukáže, že výrobok, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny, netrpel vadou, zákazník uhradí všetky náklady s tým spojené vrátane nákladov na dopravu. Spoločnosť Grundfos môže účtovať sumu vypočítanú na základe cenníka spoločnosti Grundfos na pokrytie akýchkoľvek výdavkov súvisiacich s takouto službou.

10.8      Ak to spoločnosť Grundfos nevyžaduje, výrobok sa nesmie pred opravou rozoberať. Akékoľvek nedodržanie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť záruky.

10.9      Spoločnosť Grundfos môže odmietnuť – a nebude zodpovedná,  zmluvne, za delikt (vrátane nedbanlivosti), porušenie zákonnej povinnosti alebo inak – odstránenie vád, ak sa domnieva, že manipulácia s výrobkom môže spôsobiť poškodenie životného prostredia alebo zranenie ľudí, kým zákazník takúto hrozbu nevyrieši.

10.10    Oprava alebo výmena je jediným nápravným prostriedkom, ktorý má zákazník k dispozícii v prípade vadných výrobkov alebo služieb. S výhradou povinností spoločnosti Grundfos týkajúcich sa zodpovednosti za výrobok, pozri doložku 11, spoločnosť Grundfos nemá voči zákazníkovi žiadnu inú alebo ďalšiu zodpovednosť, či už z dôvodu porušenia dohody, nedbanlivosti alebo z iného dôvodu, pokiaľ ide o akúkoľvek vadu výrobku alebo služby.

11.        ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝROBKY

11.1      Spoločnosť Grundfos preberá zodpovednosť za ujmy na zdraví (vrátane smrti alebo úrazu) a škody na nehnuteľnom a osobnom majetku spôsobené vadnými výrobkami v rozsahu stanovenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o zodpovednosti za výrobky. Zodpovednosť spoločnosti Grundfos za škody na nehnuteľnom a osobnom majetku (ktorý nie je majetkom spotrebiteľa) spôsobené chybným výrobkom podlieha obmedzeniam uvedeným v ustanovení 12, avšak tak, že celková zodpovednosť spoločnosti Grundfos, ako je opísaná v ustanovení 12.2 za škody na nehnuteľnom a osobnom majetku je obmedzená na maximálnu sumu 3 milióny EUR (na jednu poistnú udalosť a v ročnom súhrne) alebo na sumu uvedenú v ustanovení 12.2. Zákazník preberá všetku zodpovednosť za výrobok, ktorý nie je priradený spoločnosti Grundfos v tomto ustanovení 11.1.

11.2      Ak je niektorá zmluvná strana zodpovedná za škody pridelené druhej zmluvnej strane v ustanovení 11.1, potom druhá zmluvná strana odškodní prvú zmluvnú stranu za akúkoľvek sumu vyplatenú v rozpore s pridelením v ustanovení 11.1.

12.        OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

12.1      V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi žiadna zo strán nenesie zodpovednosť (zmluvnú, deliktuálnu (vrátane nedbanlivosti), za porušenie zákonnej povinnosti alebo inú) za stratu výroby, stratu obratu, stratu zisku, stratu obchodných príležitostí, stratu údajov, stratu úspor, stratu dobrého mena, stratu súvisiacu s neoprávneným prístupom k údajom alebo systémom, stratu v dôsledku prerušenia prevádzky alebo akékoľvek iné nepriame alebo následné straty akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli na základe tejto dohody, v súvislosti s ňou alebo v súvislosti s jej porušením. Spoločnosť Grundfos nezodpovedá za žiadne zmluvné pokuty, penále a podobné zmluvné záväzky uplatnené voči zákazníkovi treťou stranou.

12.2      V súlade s platnými právnymi predpismi celková zodpovednosť spoločnosti Grundfos (vrátane prípadných platieb zmluvných pokút (ak existujú) a nárokov tretích strán) voči zákazníkovi za všetky straty vyplývajúce z dohody alebo v súvislosti s dohodou a spoluprácou, či už zmluvná , z deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonných povinností alebo z iných dôvodov, nepresiahne sumu rovnajúcu sa 30 % celkovej sumy zaplatenej alebo splatnej zákazníkom podľa zmluvy (bez DPH a daní), na ktorej sa nárok zakladá.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri uzatváraní dohody nepredpokladajú vznik škody spôsobenej spoločnosťou Grundfos pri plnení dohody, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú dodaním vadných výrobkov alebo služieb spoločnosťou Grundfos, ako aj škody vyplývajúcej zo záruky, vrátane nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi v súvislosti s porušením povinností spoločnosti Grundfos, vrátane iných škôd alebo nákladov vzniknutých v súvislosti s dodaním výrobkov alebo služieb alebo vád výrobkov alebo služieb a ich použitím (napr. napr. ušlý zisk, predvídateľný zisk, obchodné straty, strata času, náklady na prepravu a montáž, demontáž, následné škody atď.), alebo na inom zariadení, alebo akýchkoľvek iných následkov, ktoré akýmkoľvek spôsobom súviseli s činnosťou alebo konaním spoločnosti Grundfos alebo reklamovanými vadnými výrobkami alebo službami, vo výške, ktorá by presiahla 30 % ceny reklamovaných vadných výrobkov alebo služieb alebo oneskorenej dodávky bez DPH. Nadmernú škodu nemožno predvídať ani pri zohľadnení skutočností, ktoré spoločnosť Grundfos v tom čase vedela alebo mala vedieť pri bežnej starostlivosti.

12.3      Obmedzenia uvedené v ustanovení 12.1 a 12.2 neplatia, ak konanie alebo nekonanie zmluvnej strany spôsobí osobnú ujmu alebo ak zmluvná strana úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobí druhej zmluvnej strane stratu.

12.4      Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výrobky a služby odráža rovnováhu práv a povinností zmluvných strán podľa tejto dohody vrátane obmedzení uvedených v ustanovení 12.

12.5      Ak zákazník zakladá nárok na straty vyplývajúce z viac ako jednej dohody alebo z jednej alebo viacerých dohôd v kombinácii s dodaním výrobkov alebo iných služieb spoločnosťou Grundfos, potom sa celková zodpovednosť spoločnosti Grundfos (ak existuje) rozdeľuje medzi rôzne dodávky na základe príspevku každej takejto dodávky k nárokovaným stratám. Každá pridelená časť celkovej zodpovednosti sa určí v súlade s právnym základom platným medzi zmluvnými stranami pre uvedenú časť celkových strát vrátane akéhokoľvek dohodnutého obmedzenia zodpovednosti.

13.        PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

13.1      Zákazník je povinný používať produkty spôsobom, ktorý neporušuje práva tretích strán.

13.2      Nič v dohode ani inak neprevádza ani nepostupuje žiadne práva duševného vlastníctva, ktoré vyplývajú z výrobkov alebo služieb alebo v súvislosti s nimi, ani v žiadnych návodoch alebo dokumentácii, ktoré spoločnosť Grundfos poskytla zákazníkovi.

14.        ODŠKODNENIE

14.1      V súvislosti s akýmkoľvek konaním vedeným niekým iným ako zákazníkom proti spoločnosti Grundfos, ktoré vyplýva z dohody alebo v súvislosti s ňou, korporáciou alebo nákupom alebo používaním výrobkov a/alebo nákupom služieb zákazníkom, zákazník odškodní spoločnosť Grundfos za všetky straty vyplývajúce z tohto konania, s výnimkou prípadov, keď spoločnosť Grundfos tieto straty spôsobila z nedbanlivosti alebo úmyselne. „Konanie“ znamená akékoľvek súdne, správne alebo rozhodcovské konanie, žalobu, reklamáciu, vyšetrovanie alebo iné konanie. „Straty“ znamenajú akékoľvek výdavky na súdne konanie (vrátane akýchkoľvek primeraných výdavkov, ktoré vznikli pri obhajobe v konaní alebo pri akomkoľvek súvisiacom vyšetrovaní alebo rokovaní) a akúkoľvek stratu (vrátane akejkoľvek sumy priznanej v rámci akéhokoľvek konania alebo zaplatenej v rámci jeho urovnania).

15.        NÁKRESY A POPISY

15.1      Všetky informácie o hmotnosti, rozmeroch, kapacite, cene, technických a iných údajoch uvedených v katalógoch, letákoch, obežných listoch, reklamách, obrázkoch a cenníkoch sú len približné.

15.2      Všetky nákresy a popisy dodané spoločnosťou Grundfos zostávajú majetkom spoločnosti Grundfos a nesmú sa kopírovať, reprodukovať, odovzdávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom oznamovať tretej strane bez povolenia spoločnosti Grundfos. Zákazník získava do vlastníctva nákresy a popisy potrebné na správnu inštaláciu, spustenie, prevádzku a údržbu výrobkov. Na žiadosť spoločnosti Grundfos bude zákazník s týmito údajmi zaobchádzať dôverne.

16.        ZMENY

16.1      Spoločnosť Grundfos má právo vykonať akékoľvek zmeny výrobkov a služieb, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s platnými zákonmi alebo bezpečnostnými požiadavkami, alebo ktoré nemajú významný negatívny vplyv na povahu alebo kvalitu výrobkov a služieb. Ak spoločnosť Grundfos požaduje iné zmeny, zákazník nesmie bezdôvodne odoprieť alebo oddialiť súhlas s takýmito požiadavkami.

17.        DÔVERNOSŤ

17.1      Zmluvná strana (prijímajúca strana) je povinná zachovávať prísnu mlčanlivosť o všetkom technickom alebo obchodnom know-how, špecifikáciách, cenách, vynálezoch, postupoch, iniciatívach a akýchkoľvek iných informáciách týkajúcich sa podnikania poskytujúcej strany, jej výrobkov a služieb, ktoré majú dôverný charakter (dôverné informácie) a ktoré prijímajúcej strane poskytla druhá strana (poskytujúca strana), jej zamestnanci, zástupcovia alebo subdodávatelia (zástupcovia). Prijímajúca strana nepoužije dôverné informácie poskytujúcej strany na iné účely ako na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z dohody vrátane (s výnimkou prípadov povolených platnými právnymi predpismi) nepoužitia spätného inžinierstva výrobkov a akéhokoľvek softvéru vo výrobkoch. Prijímajúca strana môže sprístupniť dôverné informácie len tým svojim zástupcom, ktorí ich potrebujú vedieť na plnenie povinností a práv prijímajúcej strany podľa tejto dohody, a zabezpečí, aby títo zástupcovia dodržiavali povinnosti stanovené v tomto ustanovení 17, ako keby boli zmluvnou stranou týchto podmienok.

17.2      Povinnosti podľa tohto ustanovenia 17 platia od uzavretia dohody a - v súlade s platnými právnymi predpismi - počas obdobia 5 rokov po skončení platnosti dohody alebo po jej ukončení.

18.        VYŠŠIA MOC

18.1      Žiadna zo zmluvných strán neporušuje dohodu ani nezodpovedá za oneskorené plnenie alebo neplnenie akýchkoľvek svojich povinností vyplývajúcich z dohody, ak takéto oneskorenie alebo neplnenie vyplýva z prekážky mimo jej primeranej kontroly („vyššia moc“). V prípade vyššej moci sa zmluvné strany dohodli, že pozastavia plnenie záväzkov dotknutej strany, kým situácia vyššej moci nepominie.

18.2      Každá zo zmluvných strán môže ukončiť dohodu s okamžitou platnosťou na základe oznámenia druhej zmluvnej strane, ak obdobie vyššej moci trvá 3 po sebe nasledujúce mesiace. V prípade ukončenia dohody v dôsledku takýchto okolností nie je žiadna zo strán zodpovedná voči druhej strane za takéto ukončenie. Takéto ukončenie však nebude mať vplyv na žiadne už existujúce záväzky alebo nároky, ani na žiadne iné ustanovenia tejto dohody.

19.        UKONČENIE

19.1      Ak zmluvná strana podstatne poruší svoje povinnosti vyplývajúce z dohody, druhá zmluvná strana môže bez vplyvu na jej ostatné práva a prostriedky nápravy vypovedať dohodu s okamžitou účinnosťou z dôvodu, ak buď takéto podstatné porušenie nie je možné napraviť; ak zmluvná strana, ktorá porušila dohodu, nevykonala nápravu do 30 dní od doručenia oznámenia, v ktorom bola vyzvaná, aby tak urobila; alebo ak - v prípade podstatných porušení, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné napraviť v 30-dňovej lehote - takáto náprava nebola začatá do 30 dní od doručenia oznámenia, v ktorom bola vyzvaná, aby tak urobila. Vyššie uvedené nemá vplyv na žiadne iné práva na ukončenie dohody.

19.2      Ukončenie dohody (bez ohľadu na dôvod) nemá vplyv na tie ustanovenia dohody, ktoré zo svojej povahy alebo nevyhnutnosti stanovujú, že budú platiť aj po skončení platnosti.

20.        OSOBNÉ ÚDAJE

20.1      Spoločnosť Grundfos spracúva osobné údaje podľa platných zákonov o ochrane údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webovú stránku spoločnosti Grundfos, kde je k dispozícii oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Grundfos.

21.        RÔZNE

21.1      Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Grundfos previesť alebo postúpiť túto dohodu ako celok alebo jej časť na základe zákona alebo iným spôsobom. Spoločnosť Grundfos môže bez predchádzajúceho upozornenia postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z dohody vrátane Všeobecných obchodných podmienok na akúkoľvek spoločnosť v rámci skupiny Grundfos.

21.2      Výrobky musia byť označené štítkom spoločnosti Grundfos vrátane ochranných známok spoločnosti Grundfos. Zmluvná strana nemá právo používať obchodné názvy, ochranné známky, logá alebo iné znaky alebo identifikačné symboly druhej zmluvnej strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

21.3      Slová a výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach definované inak, majú vo všetkých častiach tejto dohody rovnaký význam, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak.

21.4      Cenová ponuka spoločnosti Grundfos je platná po dobu 30 dní od dátumu vydania, pokiaľ spoločnosť Grundfos v cenovej ponuke nestanovila inak. Spoločnosť Grundfos si vyhradzuje právo zmeniť cenové ponuky pred uplynutím doby platnosti, ak zákazník nezadal objednávku.

21.5      Spoločnosť Grundfos môže kedykoľvek bez toho, aby niesla zodpovednosť, opraviť tlačové, administratívne alebo iné chyby alebo opomenutia v predajných materiáloch, cenových ponukách, cenníkoch, potvrdeniach objednávok, faktúrach alebo iných dokumentoch alebo informáciách vydaných spoločnosťou Grundfos.

22.        KONTROLA VÝVOZU A SANKCIONOVANÉ STRANY

22.1      Každá dodávka, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, môže podliehať regulácii kontroly vývozu a obchodných sankcií, vrátane nariadenia o kontrole výrobkov, dvojakom použití, embargách a sankcionovaných stranách.

22.2      Podmienkou dodávky produktov a služieb spoločnosti Grundfos zákazníkovi je, aby zákazník dodržiaval všetky nariadenia týkajúce sa kontroly vývozu a obchodných sankcií, ktoré sa vzťahujú na dodávku a akýkoľvek ďalší predaj alebo províziu, vrátane príslušných postupov a kontrol dodržiavania predpisov.

22.3      Ak sa spoločnosť Grundfos domnieva, že v dôsledku pravidiel kontroly vývozu a obchodných sankcií je alebo bude zakázané, sťažené, obmedzené alebo významne nepriaznivo ovplyvnené plnenie jej záväzkov vyplývajúcich z dohody, môže spoločnosť Grundfos zrušiť alebo odložiť dodanie výrobkov alebo služieb. V takýchto prípadoch spoločnosť Grundfos nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame nároky alebo straty.

22.4      S cieľom umožniť orgánom alebo spoločnosti Grundfos vykonávať kontroly dodržiavania pravidiel kontroly vývozu a obchodných sankcií zo strany zákazníka alebo na podporu žiadostí spoločnosti Grundfos podaných príslušným orgánom v súvislosti s vývozom a/alebo predajom výrobkov a/alebo služieb podľa tejto dohody je zákazník povinný - na základe primeranej žiadosti spoločnosti Grundfos - bezodkladne poskytnúť spoločnosti Grundfos všetky informácie o konkrétnom konečnom užívateľovi, stranách zapojených do dodávky, konkrétnom mieste určenia a konkrétnom zamýšľanom použití výrobkov a/alebo služieb a postupy a kontroly zákazníka.

23.        PRÁVO A JURISDIKCIA

23.1      Dohoda a akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z nej alebo v súvislosti s ňou alebo s jej uzatvorením (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia a sú konštruované v súlade so slovenským právom bez ohľadu na kolízne normy alebo zásady, ktoré by mohli spôsobiť uplatnenie práva inej krajiny.

23.2      Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov (vrátane mimozmluvných), ktoré vzniknú z dohody alebo v súvislosti s ňou alebo jej uzatvorením, majú výlučnú právomoc súdy Slovenskej republiky.