ผลกระทบของลมทั่วโลกต่อสภาพอากาศของเรา

ค้นพบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการไหลเวียนของลมทั่วโลกและเรียนรู้ว่ารูปแบบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลกอย่างไร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง