Pháp lý và chính sách

Chính sách về cookie

Chúng tôi sử dụng cookie, pixel, web beacon (tập tin chỉ báo) và các công cụ tương tự để trang web hoạt động đúng chức năng, ghi nhớ sở thích của bạn, phân tích lưu lượng truy cập và cải thiện trang web của chúng tôi, cá nhân hóa nội dung, phục vụ quảng cáo có mục tiêu và giúp phương tiện truyền thông xã hội hoạt động đúng chức năng. Các mục đích này được mô tả chi tiết hơn bên dưới, bao gồm cả chi tiết về các cookie đơn lẻ 

Trong phạm vi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn, bên kiểm soát dữ liệu cho các trang web của  Grundfos là Grundfos Holding A/S (Đan Mạch) và công ty Grundfos ở nơi bạn sống. Nhằm thực hiện các mục đích được đề cập, chúng tôi có thể sử dụng các đối tác đóng vai trò là đơn vị dữ liệu của chúng tôi. Đối với một số cookie thống kê và tiếp thị, chúng tôi đóng vai trò là bên đồng kiểm soát dữ liệu cùng với các đối tác của chúng tôi khi thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi – Vui lòng xem thêm chi tiết ở dưới trong phần “Thống kê” và “Tiếp thị”. Bạn có thể đọc thêm nội dung này trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn luôn có thể rút lại sự chấp thuận hoặc thay đổi sở thích bằng cách nhấn vào "Lựa chọn Cookies".

Chức năng (cần thiết)

Các cookie trong mục này được đặt trên thiết bị của khách truy cập để trang web hoạt động đúng chức năng, ví dụ, điều hướng trang và do đó, không thể bỏ lựa chọn các cookie này. Bên thứ ba không thể truy cập các cookie này.

Sở thích

Các cookie trong mục này được sử dụng để giúp ghi nhớ sở thích của khách truy cập, ví dụ, lựa chọn ngôn ngữ hoặc vị trí, hoặc duy trì trạng thái đăng nhập. Bên thứ ba không thể truy cập các cookie này.

Thống kê

Cookie trong mục này được sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập trên trang web của chúng tôi và thực hiện cải tiến, ví dụ, tối ưu hóa đường dẫn cho các trang thường được khách truy cập nhiều nhất và để cá nhân hóa nội dung trang web của chúng tôi theo sở thích của bạn. Các cookie này không thể được truy cập bởi bên thứ ba, ngoại trừ các cookie của Google mà Google có thể truy cập được. Đối với cookie của Google, chúng tôi là bên đồng kiểm soát dữ liệu với Google để thu thập và truyền dữ liệu đến Google. Ngoài EU/EEA, có thể áp dụng các đối tác bổ sung.

Tiếp thị

Cookie trong mục này được sử dụng để theo dõi khách truy cập trên các trang web nhằm mục đích phục vụ quảng cáo có mục tiêu và mang tính cá nhân hóa, tức là tăng sự phù hợp của quảng cáo mà bạn bắt gặp. Các cookie không làm tăng số lượng quảng cáo mà bạn nhìn thấy. Các cookie này không thể được truy cập bởi các bên thứ ba, ngoại trừ các cookie Google, Facebook, Twitter và LinkedIn mà các đối tác tương ứng có thể truy cập được. Đối với cookie của Google, chúng tôi là bên đồng kiểm soát dữ liệu với Google để thu thập và truyền dữ liệu đến Google. Ngoài EU/EEA, có thể áp dụng các đối tác bổ sung.